Tíminn - 02.10.1990, Blaðsíða 3

Tíminn - 02.10.1990, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 2. október 1990 Tíminn 3 Rými á hjúkrunar- og dvalarheimilum aldraðra er hlutfallslega mest á Vestfjörðum: Hjúkrunarrými lang- minnst í Reykjavík Rými á dvalar- og hjúkranarheimilum aldraðra eru hlutfallslega gengið er út frá að hjón búi í fjór- rýma af öllum kjördæmum lands- stæðum: Er þetta aðgengileg áætl- hvergi færri en í Ileykjavík. Rými á hjúkrunarheimilum/deildum um af hverjum tíu þeirra svarar ins. un? Þarf að byggja meira? Eða aldraðra í hðfuðborginni eru 695, eða sem svarar fyrir 4,8% Þessi fJ°ldi lil bess að H-12% sjö- Tillögur nefndarinnar gera ráð kannski minna? Eða kannski borgarbúa 65 ára og eldri. í landsbyggðarkjördæmunum er sam- *jg** eldri búi />« íslíkrifbúð fyrir þyí að byggðar verði 3.120 byggja í öðru forrni? Urn þetta svarandihlutfallhinSvegar7%oghæstnærll%áNorðuriandi Sém,ðaðv.ðsjotugaogeldnlæt- þjónustuíbuð.r . landmu á næstu þurfamennaðmyndasérskoðuná n' •' j. i !_••! ijí *_« jiio-n i- t ur þvi nærn að um 28 af hverjum fimm árum. I þeim áætlunum var hverjum stað. Siðan yrð. væntan- vestra. Rymi a dvalarheimdum aldraðra eru tahn 418«Reykjavík, 100P bui nu á stofnunum eoa f gengið ut frá því sem á vantar að lega tekið tillit til þess við gerð eða sem svarar fynr 2,9% borgarbua á þessum aldn. I kjoraæm- þjónustuíbúðum aldraðra, en 18- 35% landsmanna 65 ára og eldri okkar lokatillagna til félagsmála- um á landsbyggðinni er hlutfallið 5,9% eða meira en tvöfalt 19 af hundraði ef miðað er við 65 (50% sjötugra og eldri) geti búið í ráðherra," sagði Ásgeir Jóhannes- hærra. áraaldur. þjónustuíbúðum og þeim stofnun- son, formaður nefndarinnar og í skýrslu nefndar félagsmálaráð- en hins vegar um sjötta hluta 70 Skipting þjónustuíbúðanna, sem um sem fyrir eru á hverjum stað. jafnframt Sunnuhlíðarsamtak- herra, um 5 ára áætlun í íbúða- ára og eldri. flestar eru í eigu þeirra sem í Til að ná þessu markmiði þarf að anna í Kópavogi. byggingum fyrir aldraða, er m.a. Hlutfallslegur fjöldi rýma á dval- þeim búa, er sömuleiðis mjög byggja 1.960 þessara íbúða (63%) í „Þessar elstu kynslóðir eiga að að finna tölur um rými á dvalar- og ar- og hjúkrunarheimilum miðað mismunandi eftir kjördæmum. Reykjavík. Þar sem Vestfirðingar hafa efni á því að búa í litlum en hjúkrunarheimilum aldraðra og við 70 ára íbúa og eldri er mjög Miðað við fjölda aldraðra eru erukomniráberandilengstíbygg- þægilegum íbúðum, með reisn og fjölda þeirra í hverju kjördæmi mismunandi eftir kjördæmum, en þjónustuíbúðir langflestar á Vest- ingumfyriraldraðaþarfekkinema út af fyrir sig. V.ð í Sunnuhlíð landsins og yfirlit um þjónustu- áberandi minnstur í Reykjavík: fjörðum og á Reykjanesi. Athygl- 55 íbúðir til að uppfylla framan- höfum a.m.k. verið að hvetja til íbúðir aldraðra. Fjöldi rýma er Revkiavik-------------------Í3%~ isvert er a^ ^1™ * dvalarneimil- greint markmið þar. þess að byggja ekki aðrar íbúðir sömuleiðis borinn saman við RevSsnes.......... .........17% um eru aftur á móti fæst í þessum Verður svo ráðist í allar þessar en fólk ræður við að eignast án fjölda fólks 65 ára og eldri á hverju v turl d............. .......25% kjördæmum. Það virðist benda til framkvæmdir, sem miðað við lág- þess að taka á sig skuldabagga. landsvæði. Vestfirðir ...... .............16% ^ess a^ hJönustufbiiðir minnki marksbyggingarkostnað þýðir alls Þar skilur á milli. Fyrst þarf að Samkvæmt skýrslunni eru rými á „. •-—•-......... mjög þörfina fyrir vistun fólks á yrir 15 milljarða fjárfestingu? skoða hvað fólk ræður við — áður dvalarheimilum aldraðra á landinu ni »v«t«.........................21% dvalarheimilum. Pláss á hjúkrun- „Þetta eru drög að tillögum. Nú en farið er að teikna. í stað þess að öllu nú samtals um 1.150 og rými . "^j-Jj*............ " 18% arheimilum eru hins vegar hlut- er óskað eftir að t.d. landshluta- teikna fyrst og sfðan að byggja áð- á hjúkrunarheimilum/deildum „ . _.. ' """"........""15% fallslega 70-80% fleiri á þessum samtökin í kjördæmunum beiti ur en athugað er hvað fólk getur um 1.890. Þessi 3.040 rými svara u_____......................_____ stöðum heldur en í Reykjavík, sér fyrir því að leiðandi sveitar- borgað með góðu móti," sagði Ás- t.d. nokkurn veginn til fjölda ís- Þjónustuíbúðir aldraðra eru alls sem eins og áður segir er lang- stjórnir taki þessi mál til umræðu geir. lendinga sem náð hafa 85 ára aldri, 1.550 samkvæmt skýrslunni. Ef verst sett með fjölda hjúkrunar- og reyni að meta út frá sínum að- - HEI IMi B^ 1*^ 1 Ifg^ JfjM SH wm\ Forsætisráðherra á Alþjóðaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um barnavemd 28.-30. september 1990: ÁVARP STEINGRÍMS HERMANNSSONAR Ég vil þakka Sameinuðu þjóðunum fyrir að beina alheimsathygli að vel- ferð barna. Það er ekki aðeins skylda okkar sem foreldra og þjóðfélagsþegna að vinna að velferð barna. Á þeim byggir í bók- staflegum skilningi hver þjóð og mannkyn allt framtíð sína. Með því að tryggja börnunum góða heilsu, nær- ingu og menntun, leggjum við grunninn að velferð og framförum. Það þarf heilbrigt æskufólk með víð- tæka menntun til þess að takast á við hin flóknu samfélög nútímans. Við íslendingar stöndum vel að vígi að þessu leyti. Lífslíkur barna okkar eru þær bestu í heimi. Þörf fyrir sér- stakar aðgerðir til heilsuverndar barna eru í lágmarki, en þar koma til hagstæðar aðstæður í landinu, svo og það að með okkar þjóð eru vopnuð átök óþekkt. Hið sama má segja um þroska barna, læsi og aðra almenna menntun frá ungum aldri. Velferð barna á íslandi kom ekki af sjálfu sér. Þjóð sem í þá daga var fátæk, lagðist á eitt í þeim efhum og svo er enn. Nú býr hinn vestræni heimur við ýmsar hættur hvað þroska bama snertir. Á þeim þróunarferli, sem tekið hefur meira en öld, hefur íslenska þjóðin sýnt það, kynslóð eftir kynslóð, að hún ber mjög fyrir brjósti að börnin njóti meiri velferðar en foreldrar þeirra áttu kost á. Um þennan áhuga varð sjálfkrafa til þjóðarsátt. í fyrstu snerist hún um bætt heilsufar og næringu til handa börnum, en fljótlega var læsi og al- menn menntun ekki síður sett á odd- inn. Það gat hent að menntunin nyti forgangs fram yfir nauðsynlega heiisugæslu. Löngu áður en íslenska þjoðin fékk fullt sjálfstæði höfðum við náð svo góðum árangri sem unnt er í al- mennu læsi. Varð það lykillinn að hinu frjálsa nútímasamfélagi velferð- ar og tækni, þar sem heilsufar, nær- ing, húsakynni og menntun bama hefur enn forgang. Það er reynsla okkar íslendinga að menntun bama skuli byggð á eigin Steingrímur Hermannsson menningararfleifð. Með því er skotið sterkari stoðum undir eigin þjóðar- ímynd áður en alþjóðleg kerfi og tækni ná þar að hafa áhrif. Þjóðir þriðja heimsins ættu einnig að hafa eigin menningu að leiðarljósi en ekki annarra, er þær byggja upp mennta- kerfi fyrir eigin ungviði. Hin hraða mannfjölgun þróunar- landanna hefur gert menntun bama að risavöxnu verkemi. í þeim málum er ekki um neitt að velja. Að full- nægðum krófum um aðbúnað, heilsu og næringu, er menntun eina leiðin til að gefa von um sæmilega lífsaf- komu. Sú menntun þarf að vera þannig að hún kenni hverjum manni „að standa á eigin fótum", eins og Ny- erere forseti nefndi það. Hana þarf að sníða að þörfum og aðstæðum í eigin landi. Nú á dögum er læsi afar mikilvægt. Það er nauðsynlegt til að hvert ung- menni megi verða þegn í lifandi tengslum við nágrenni sitt, þjóðfélag sitt og menningu og þekkingu nú- tímaheimsins. Við skulum vona að þessi yfirgrips- mikla ráðstefna muni leiða af sér átak allra þjóða til aukinnar velferðar bama. ysk%) þessamánaðar er gjalddagi virðisaukaskatts 3k 'kýrslum til greiöslu, þ.e. þegar útskatturer hærri en innskattur, og núllskýrslum má skila til banka, sparisjóða eða pósthúsa. Einnig má gera skil hjá innheimtumönnum ríkissjóðs en þeir eru tollstjórinn í Reykjavík, bæjarfógetar og sýslumenn úti á landi og lögreglustjórinn á Keflavíkurílugvelli. Athygli skal vakin á því að bankar, sparisjóðir og pósthús taka aðeins við skýrslum sem eru fyriríram áritaðar af skattyfirvöldum. Ef aðili áritar skýrsluna sjálfur eða breytir áritun verður að skila henni til innheimtumanns ríkissjóðs. /n fnneignarskýrslum, þ.e. þegar innskattur er hærri en útskattur, skal skilað til viðkomandi skattstjóra. Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan frídag færist hann á næsta virkan dag á eftir. Til þess að komast hjá álagi þarí greiðsla að hafa borist á gjalddaga. RSK RÍKiSSKATTSTJÓRS

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.