Fréttablaðið - 27.02.2009, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 27.02.2009, Blaðsíða 31
 27. febrúar 2009 FÖSTUDAGUR4 Erum að rífa Benz S Class, VW Golf, Fiat Punto, Huyndai Getz, Bora, Polo, Passat, Caddy, Suzuki Swift, Honda Jazz, Toy. Avensis, Peugeot 206 & Boxer, Citroen Berlingo, Hyundai H1 dies- el, MAN dráttarbíl 2005 og margt fl. Kaupum einnig bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Hreingerningar Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif Bergþóru, s. 699 3301. Garðyrkja Garðyrkja Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 698 1215. Trjáfellingar Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 848 1723. Bókhald Geri skattframtöl fyrir 9.900 kr. Er viðsk. fræð/endursk. frá HÍ. m/reynslu. S. 661-3703. www.ragnaru.is TÓMAS BÓKARI & VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR Bókhald - Skattauppgjör - Stofnun Ehf Fyrirtækja. Vönduð þjónusta / Þýsk nákvæmni. S. 659 5031 tomas.bokari@ gmail.com Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 www.account.is Fjármál Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@ atoz.is s: 771 45 45. Búslóðaflutningar Alhliða flutningaþjónusta, allar stærðir bíla. Ódýr þjónusta. S. 561 3333 Búslóðaflutningar Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig aukamenn ef óskað er. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Búslóðaflutningar Stór bíll. S. 692 7078 Millibíll S. 659 1047. Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og aukamenn ef óskað er. Sama verð alla daga !! Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, máln- ingu, parketlögn, glerísetning- um og fleira. Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Einnig tökum við að okkur niðurrif úr húsum og múrbrot. Fljót og góð vinnu- brögð. Tímavinna eða tilboð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. G.M. Byggir ehf, pípulagningaþjónusta. Tökum að okkur nýlagnir, viðhald og breytingar. Uppl í síma 8636301. Byggingarfélag Getur bætt við sig verkefnum bæði í nýbyggingum og viðhaldi. Úti sem inni, tilboð eða tímavinna. S.: 893 9722. Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og smávægilegar múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Stífluþjónusta Nudd Whole body massage. Check the girl from Czeck.S.8411837 Whole body massage. 21 year girl. S. 895 0386. Nudd Nudd Nudd- Full Service Melissa or Barbara. S.616 2170 Whole body massage. S. 841 8529. Iðnaður Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315 Spádómar Ljósið s. 908 6060 Tarot, miðlun, fyrirbænir, trúnaður. Opið frá 12-23. S. 894 9228 Steinunn visa/euro Rafvirkjun Viðgerðir Bílaverkamaður, gerir allt. Bremsur, tímareim, kúpling, rafmang, lesa bíl inní tölvu. 25% afsláttur. S. 821 9567 & 821 3567. Önnur þjónusta Allar Fatabreytingar Styttum buxur, skiptum um rennilása á buxum og jökkum, einnig leðurjökkum. Opin mánudag- föstudag frá kl 09 - 17.30. laugardaga 10-14. Sími 552 5540. & 861 4380. Skraddarinn á Horninu, Lindargötu 38. Geymið auglýs- inguna. Til sölu Útsala! Vertu viðbúin! Fáðu þér þjófavörn sem hringir í síman þinn og tvö önnur síma- númer sem þú velur ef brotist er inn hjá þér. Nú fáanlegt fyrir aðeins 18.900.- kr Verð áður 29.900.- kr. Þráðlaus, einfalt í uppsetningu fyrir heimili og smærri fyrirtæki. Útsala! Robot ryksugurnar komnar! Vinnur 3 verk, ryksugar moppar og sótthreins- ar, með UV innrauðu ljósi. Fer sjálf í hleðslu, hreinsar sjálfkrafa betur þar sem óhreinindi eru. Hreinsar allar gerð- ir gólfa. Íslenskur leiðarvísir. Verð áður 48.900.-kr verð nú 37.900.- kr. Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Plastmódel í miklu úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is Fundarhamrar og listavel gerðir tré- rennihlutir upplýsingar í síma 8962773 Eddi stubbahus.is Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 555 6200. stubbahus.is Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. Eldavél á 8þ. Eldhúsháfur á 15þ. Þvottavél á 15þ. Bílahátalarar á 5 þ. Rúm á 5 þ. Barnakerra á 1þ. 20“ TV á 5þ. 15“ Tölvuflatskjár á 10þ. Borðstofuborð á 3þ og 1þ. Bíla-cd á 8þ. Svartur leðurstóll á 5þ. Flúorljós á 1þ. stk. Vatnshitari á 20þ. Skíði, skór, stafir á 5þ. Nýtt rafmagnsreiðhjól á 35þ. Keramikhelluborð á 10þ. S. 896 8568. Sel Evrur fyrir íslenskar krónur. Upplýsingar á Evrurogkronur@gmail. com Bergiðjan ehf Smiðshöfði 12, Reykjavík 867 3245 / 869 1690 / 699 2698 Trétröppurnar vinsælu komnar aftur. Jafnframt tökum við að okkur alla almenna trésmíðavinnu. Verslun Nýjar vörur komnar Endilega kíktu inn á www.gala.is Verslunin Emilía Suðurlandsbraut 50 (Bláu húsunum Faxafeni) S. 588 9925 Opið 11-18.laug 11-16. Óskast keypt Kaupum ýmislegt gamalt dót 30 ára og eldra, t.d. húsgögn, ljósakrónur, hansahillur, leirtau, veski, dúka, spegla, skartgripi, leikföng og fl. og fl. Fríða frænka, Vesturgata 3, Opið mánud - föstudaga 12-18 og laugard 12-14. S. 551 4730 & 864 2223. Iðnaðaruppþvottavél óskast keypt. Uppl. í s. 663 4521 Óska eftir að kaupa klósett sem fer í gólf. Einnig handslökkvitæki. S. 896 8568. Heimilistæki Óska eftir þvottavél 6997813 Kupersbusth 12 ára eldavél til sölu, lítur þokkalega út. V. 10 þús. S. 553-3104 Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Tölvur 50.000 kr. verðlaun ! Hver sá/sú sem getur gefið upplýsingar um innbrot í bifreiðina Opel Astra NV- 963 þann 24. feb er heitið 50 þús. kr. Hægt er að skila því sem stolið var til lögreglu eða hringja í s. 862 8980 og ég mun geta sótt þýfið. Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 6735. Er tölvan biluð? Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 100% ánægja. Magnús 695-2095 Vélar og verkfæri Dýrahald Hamstradagar Öll hamstrabúr á 30% afsl. Hamstur frítt, með hverju búri. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517-6525 Ýmislegt Flottar nýjar vörur. www.pylones.is PYLONES Smáralind, komið og skoðið :-) Heilsuvörur Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf- ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð þjónusta! www.betriheilsa.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.