Morgunblaðið - 18.12.2006, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 18.12.2006, Blaðsíða 26
26 MÁNUDAGUR 18. DESEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN Á ÍSLANDI eru starfandi um 4.500 viðskiptafræðingar, sem lok- ið hafa að minnsta kosti BS-prófi frá íslenskum háskólum. Sækja þarf um sérstakt leyfi hjá menntamálaráðu- neytinu til að mega kalla sig viðskipta- fræðing og leggja fram tilskilin gögn því til sönnunar. Stéttarfélag og fagfélag Ólíkt öðrum sam- bærilegum stéttum eru fagfélag og stétt- arfélag viðskiptafræð- inga algjörlega sjálf- stæð félög. Ástæðan er sögulegs eðlis, en á sínum tíma var talið að vegna hugsanlegra málaferla vegna kjarasamninga væri heppilegra að félögin væru rekin sjálfstætt. Þetta gerir það að verkum að þessi tvö félög, Félag viðskipta- fræðinga og hagfræðinga (FVH) annars vegar og Kjarafélag við- skiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) hinsvegar, hafa verið sjálf- stæðar einingar með aðskilda starfsemi að nær öllu leyti. Það litla samstarf, sem hefur verið milli félaganna, hefur verið á sviði kjarakannana. Réttindi og kjarasamningar Þess ber að geta að Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga hefur verið samningsaðili vegna viðskiptafræðinga gagnvart ríkinu enda voru til langs tíma allir fé- lagsmenn þess félags starfsmenn ríkisins. Þetta hefur þó, með breytingum á rekstrarformi rík- isstofnana og ríkisfyrirtækja, breyst mjög mikið á síðari árum. Þetta þýddi á sínum tíma tals- verðar breytingar á lögum félags- ins þar sem hlutverk félagsins var skilgreint sem hagsmunafélag allra viðskiptafræðinga óháð því hvar þeir störfuðu. En nú er svo komið að verulegur hluti fé- lagsmanna er starfandi á hinum almenna markaði. Stór hluti við- skiptafræðinga, sem starfar á al- mennum markaði, er utan stétt- arfélaga. Það er hins vegar mjög algengt að í ráðningarsamningum þeirra séu ákvæði er varða svo- kölluð almenn rétt- indi og er þá gjarnan vísað í samninga til- tekins félags við Samtök atvinnulífs- ins. Samningar af þessu tagi hafa hins- vegar lítið gildi ef eitthvað bjátar á eða ágreiningur verður milli aðila enda eru þeir þá oftar en ekki aðilar að þeim samn- ingum, sem vísað er í. Segja má að ef öll atriði almennra kjarasamninga séu ekki tiltekin í ráðningarsamn- ingum, þá sé frekar lítið hald í þeim að því er þetta varðar. Hagsmunir viðskiptafræðinga En hvers vegna ættu menn að vera félagsmenn í stéttarfélagi er spurning sem margir viðskipta- fræðingar velta fyrir sér. Svarið er ekki einhlítt og í raun verður hver og einn að gera það upp við sig hvort hagsmunir þeirra standi til þess eður ei. Það er hinsvegar staðreynd að ef maður sér sér hag í að vera í stéttarfélagi, þá er nokkuð aug- ljóst að það yrði í félagi þar sem að hagsmunir félagsmanna færu nokkuð vel saman. Gera má ráð fyrir því að menn teldu það síður æskilegt að tilheyra stóru stétt- arfélagi með ólíka hópa, er lúta að menntun og tekjustigi, innan sinna vébanda. Það er til dæmis nokkuð ljóst að ef lögfræðingar eða læknar hefðu val um að vera í stéttarfélagi, myndu þeir kjósa að vera í Lögfræðingafélaginu eða Læknafélaginu, en ekki í stéttarfélagi almenns verkafólks í fiskvinnslu, með annars fullri virðingu fyrir þeirri ágætu starfs- stétt. Það hlýtur að liggja nokkuð ljóst fyrir að sameiginlegir hags- munir svo ólíkra hópa væru hvor- ugum hópnum til framdráttar. Í þessu ljósi má spyrja sig hvers vegna margir viðskiptafræðingar kjósa að vera aðilar að sama stétt- arfélagi og kassadömur í stór- mörkuðum þar sem að í fljótu bragði er ekki auðvelt að koma auga á sameiginlega hagsmuni þessara ólíku hópa innan sama fé- lags. Stéttvitund eða hagsmunir Eflaust telja margir viðskipta- fræðingar það einkar gamaldags hugtak að vera í stéttarfélagi af þeirri ástæðu einni að tilheyra einni stétt. Og það væri heldur ekki sú ástæða sem þeir myndu nefna fyrir því að vera í stétt- arfélagi viðskiptafræðinga. Sem sagt ekki stéttvitund, heldur miklu fremur budduvitund. Það er einfaldlega mun betri kostur að vera í félagi með öðrum með sömu hagsmuni því samtakamátturinn skilar sér ávallt í betri árangri. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga er aðili að Bandalagi háskólamanna og sem slíkt er fé- lagið með aðgang að orlofshúsum, sjúkrasjóði, endurmenntunarsjóði og allri annarri þjónustu, sem stéttarfélag getur boðið fé- lagsmönnum sínum. Það eru held- ur engin vandkvæði á því að skipta um stéttarfélag, kæri menn sig um, því það eina sem þarf að gera er að fara inn á vef félagsins og sækja um. Félagið tilkynnir vinnuveitanda síðan um fé- lagaskiptin. Viðskiptafræðingar og stéttarfélög Guðjón Viðar Valdimarsson fjallar um aðild viðskiptafræð- inga að stéttarfélögum »… ef maður sér sérhag í að vera í stétt- arfélagi, þá er nokkuð augljóst að það yrði í fé- lagi þar sem að hags- munir félagsmanna færu nokkuð vel saman. Guðjón Viðar Valdimarsson Höfundur er viðskiptafræðingur. Þann 11. desember birtist grein eftir dr. Kristján Sigurðsson, sviðsstjóra Leit- arstöðvar Krabba- meinsfélags Íslands, í opnu Morgunblaðsins um málefni brjósta- krabbameinsleitar. Í grein hans kemur fram að fram- kvæmdastjórn LSH hefur ákveðið að setja á stofn þjón- ustumiðstöð fyrir konur með brjósta- krabbamein að breskri fyrirmynd og einnig sýnt áhuga á að færa brjósta- krabbameinsleitinna til LSH. Síðan kemur kafli um að ekki séu allir læknar LSH ánægðir með hug- myndina. Kemur einnig fram hjá Kristjáni að tilgangur greinarinnar sé ekki að meta nauðsyn á flutningi á leit að brjóstakrabbameini til LSH. Þegar ég las þessa grein kom mér á óvart að það sem ég hef bent forráðamönnum heilbrigð- iskerfisins á væri loksins að fá hljómgrunn og menn sem eru í forsvari fyrir heilbrigðisþjón- ustuna væru að fá sömu sýn og ég hef bent á. Leitarstöðin KÍ hefur rekið Leitarstöðina í áratugi eins og kemur fram í grein Kristjáns. Konur sem hafa leitað þangað skipta þúsundum eða eins og kemur fram hjá Kristjáni, 13.300 árið 2005. Þessa tölu getur hver og einn síðan margfaldað með kr. 2.500 sem hver kona verður að greiða sem skoðunargjald við komu í Leitarstöð. Árið 2004 var þessi upphæð kr. 130 milljónir. Á sama tíma og heilbrigðisráðuneytið greiðir KÍ allan launakostnað vegna starfsmanna er ekki skrýtið að ráðuneytið fari að skoða málin betur. Ríkið greiðir allan launa- kostnað með fjárframlögum sínum og á árinu 2004 var upphæðin 374 milljónir. Bara launin. Einnig hefur mér fundist ámæl- isvert að kona sem fer í skoðun úti í bæ (Skógarhlíð 8) þurfi síðan að fá áframhaldandi þjónustu niðri á LSH í stað þess að LSH sjái um þessi krabbamein eins og önnur; sérstaklega með tilliti til þess að ríkið greiðir allan kostnað við Leitarstöðina. Vinnubrögð starfsmanna KÍ Eins hafa margar konur kvartað yfir vinnubrögðum Leitarstöðv- arinnar sem átti það til að hringja í konur sem höfðu verið greindar með krabbamein og segja þeim í síma að þær væru með krabba- mein. Vinnubrögðin orðin svo vél- ræn að allt mannlegt var ekki til lengur. Einnig veit ég þess dæmi að konur sem fóru niður í Leit- arstöð til að fá úrskurð um grein- ingu sína féllu saman er þær voru komnar út úr byggingu KÍ. Í stað þessa býður LSH upp á sér- menntað hjúkrunarfólk og lækna til að takast á, með sjúklingnum, við nýtt umhverfi breyttra að- stæðna. Eins og ég hef bent á, á að mínu mati öll krabbameinsleit að vera á einum stað, þ.e. hjá spít- ölunum. Þar höfum við sérþekk- inguna og eins og Kristján veit er læknum LSH að þakka að með hverju árinu fækkar þeim sem deyja úr brjósta- og legháls- krabbameinum. Læknar og stjórnendur LSH fylgjast vel með öllum nýjungum í sambandi við ný lyf og annan aðbúnað okkar krabbameinsgreindra. Þess vegna er það krafa okkar krabba- meinsgreindra að fá bestu þjónustu sem völ er á frá upphafi greiningar. Það hef ég aldrei skilið, hvers vegna konur hafa lát- ið bjóða sér þetta að þurfa að fara út í bæ, í Leitarstöð, miðað við alla jafnrétt- isumræðuna í þjóð- félaginu. Missir KÍ spón úr aski sínum? Allt yfirbragð greinar Kristjáns er með hætti að ég álykta sem svo að KÍ sjái fram á að missa tekjur af Leitarstöð- inni og á sama tíma sjái fyrir sér skerð- ingu á fjárframlagi ríkisins til starfsem- innar. Auðvitað fara allar breytingar illa í menn á aldur við Kristján, skil ég það vel. En á móti kemur rök- semdin, hvers vegna á LSH ekki að bjóða þessa þjónustu og ríkið getur þá hagrætt betur. Eins og ég benti á, hvers vegna eiga ekki allir krabbameinsgreindir að sitja við sama borð varðandi þjón- ustuna? LSH býður okkur krabbameinsgreindum alla þjón- ustu varðandi félagsráðgjafa, sál- fræðinga, presta, endurhæfingu s.s. sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun sem KÍ gerir ekki. Þess vegna styð ég þessa hugmynd fram- kvæmdastjórnar LSH að færa brjóstakrabbameinsleitina á spít- alann. Auðsöfnun og légleg ávöxtun Vert er að minnast á greinar sem ég skrifaði í maí og júní síð- astliðnum um starfsemi og fjármál KÍ þar sem ég benti á hvað mér fyndist ábótavant varðandi þessi atriði hjá KÍ. Engin svör komu frá KÍ varðandi þá peninga sem söfnuðust í Landssöfnun KÍ 2001. Hvar þeir væru eða hver væri ætlunin að nýta þá. Upphæðin var með vöxtum um 93 milljónir sem samkvæmt ársskýrslu KÍ 2004 var orðin 60 milljónir og vextir um 7% á reikningnum sem peningarnir voru geymdir á. Kemur fram í ársskýrslu KÍ að hinn háttvirti bankastjóri KB banka, Hreiðar Már Sigurðsson sé gjaldkeri KÍ og þykir mér með eindemum að hann skuli ekki fá meiri ávöxtun á peningana sem áttu að nýtast í endurhæfingu og bætta aðstöðu fyrir krabbameinsgreinda í Skóg- arhlíð 8, KÍ húsinu. Annað sem vert er að athuga þegar skoðuð er ársskýrsla KÍ eru hin miklu fjár- framlög sem koma í formi áheita, gjafa og frá ríkinu. Hvað verður um allt þetta fé? Rekur KÍ sig sem banka eða er ekki ætlun KÍ að styðja við krabbameinsgreinda hvar sem þeir eru á landinu? Vakti ég líka athygli á, í greinum mínum, að í tveimur stuðnings- félögum sem KÍ stjórnar eru um 12 milljónir í sjóðum. Þessi stuðn- ingsfélög eru Krabbameinsfélag Hafnarfjarðar og Kraftur. Öll krabba- meinsleit sé á einum stað Haukur Þorvaldsson svarar grein Kristjáns Sigurð- arssonar, sviðsstjóra Krabba- meinsfélags Íslands Haukur Þorvaldsson » Þess vegnastyð ég þessa hugmynd framkvæmda- stjórnar LSH að færa brjósta- krabbameins- leitina á spít- alann. Höfundur er öryrki og áhugamaður um bættan hag krabbameins- greindra. ÉG HEF tamið mér það að lesa blöðin með aðstoð vasareiknis og verður þá ýmislegt ljóst, sem ann- ars er hulið. Ekki brást reiknivélin þeg- ar ég las í Morg- unblaðinu þann 11. október s.l. að vís- indamenn við John Hopkins háskólann í Blomberg í Banda- ríkjunum hefðu gert óháða könnun á því hve margir menn hefðu látist í Írak frá því að Bandaríki Norður-Ameríku og Stóra-Bretland, að ógleymdum öðrum ónefndum en viljugum þjóðum, gerðu innrás í landið árið 2003. Talan var óhugnanlega há eða 667.000, sem sýnast vera um það bil 2,5% þjóðarinnar. Ekki virðist þetta ógurlega mannfall hafa haft nokkur áhrif á alþjóðasamfélagið, hvað þá hér á landi. Leiðtogar Bretlands og Banda- ríkjanna hafa leitt þessar upplýs- ingar hjá sér og reyndar efast um áreiðanleika þeirra svo sem stjórnmálamanna er siður þegar óþægilegar staðreyndir koma upp á yfirborðið. Við höfum orðið vitni að samskonar viðbrögðum hér- lendis þegar upplýsingar um fisk- veiðar eða símhleranir, sem stang- ast á við opinberan sannleika, eru settar fram. Það sama á við um hvalamálið. Íslensk stjórnvöld halda því fram að ekki einungis séu hvalir ekki í út- rýmingarhættu heldur séu þeir í raun allt of margir, með öðrum orðum að um offjölg- un sé að ræða, rétt eins og hjá mannfólk- inu og því sé nauðsyn- legt að slátra þeim hið bráðasta. Ekki get ég skorið úr um það hvort hvalir eru í bráðri útrýming- arhættu vegna veiða eða offjölgunar. Vís- indamenn eru hins- vegar sammála um að mannkynið sé í útrýmingarhættu, bæði vegna offjölgunar og gróðurhúsaáhrifa. Þegar ofangreindar staðreyndir (eða staðleysur) eru bornar saman kemur nokkuð augljós „staðreynd“ í ljós. Bretar og Bandaríkjamenn, sem hvað harðast hafa mótmælt drápum (morðum?) Íslendinga á hvölum hafa beint og óbeint drep- ið (myrt?) 667.000 Íraka und- anfarin rúm 3 ár. Ef við reiknum með 50 kg „fallþunga“ á hvern Íraka, stór hluti hinna „föllnu“ er nefnilega börn, þá svarar hið óhjá- kvæmilega mannfall í þágu frelsis, lýðræðis og lækkaðs olíuverðs til 18 langreyða á mánuði allan þann tíma sem stríðið, eða ofveiðin, í Írak hefur staðið yfir. Er það furða þótt ráðherrar Breta og Bandaríkjanna hneykslist á því að Íslendingar veiði 9 langreyðar á ári. Nú þegar ég er að ljúka við þessa hugvekju hafa Íslendingar ákveðið að hætta hvalveiðum fram yfir næstu kosningar. Af þessu til- efni væri ekki úr vegi að koma því á framfæri við Breta og Banda- ríkjamenn, að þeir fresti sláturtíð- inni fram yfir næstu kosningar í löndunum báðum. 9 hvalir eða 667.000 Írakar Jörmundur Ingi fjallar um hvalveiðar og Íraksstríðið »Ekki get ég skorið úrum það hvort hvalir eru í bráðri útrýming- arhættu vegna veiða, eða offjölgunar. Vís- indamenn eru hinsvegar sammála um að mann- kynið sé í útrýming- arhættu, bæði vegna of- fjölgunar og gróðurhúsaáhrifa. Jörmundur Ingi Höfundur er Reykjavíkurgoði.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.