Vörður


Vörður - 24.07.1926, Blaðsíða 4

Vörður - 24.07.1926, Blaðsíða 4
V Ö R Ð U R sæta vildarkjörum í leigumál- anum viS L. Jöh. — „ekki getað íært neinar líkur fyrir því"! Jeg hefi skýrt frá þeim fregn- um, er jeg hefi haft af þeim leigumáJa, er L. Jóh. átti að ganga að við flokkinn, ef kvik- myndaleyfið hefði fengist. Þau leigukjör hefðu verið vildarkjör fyrir jafnaðarmenn. Jeg hefi skorað á þá að mótmæla, að jeg færi með rjett mál. Siðan hafa þeir H. V. og St. J. St. skrifað tvær greinar gegn mér — og ekki mótmælt. Hefi jeg þá „ekki getað fært neinar líkur" fyrir því, að leigumálinn hefði orðið gróðavænlegur fyrir jafnaðar- flokkinn? 3. Þeir öngþveitisherrar segja: „Kr. A. hefir ekki getað sýnt fram á það, að Lárus Jóhannes- son hafi átt völ á leigu á öðru samkomuhúsi en þvi, sem hjer er um að ræða, nje að hann hafi getað útvegað sjer slík leigukjör nje sh'kan stað í bænum með því að byggja sjálfur". Hvílík röksemd! Áttu þeir H. V. og St. J. St. yon á því, að jeg gengi milli allra samkomuhúseigenda og lóða- eigenda í Reykjavík, spyrði þá hvort þeir hefðu ekki gert vænt- anlegum kvikmyndahúsrekanda L, Jóh. nein tilboð um leigu á sal eða sölu á lóð — og þá hver kjör þeir hefðu boðið? . Mig rak í rogastans þegar jeg las þennan þriðja lið í siguryf- irlýsingum H. V. og St. J. St. Er ekki eins og mennirnir sjeu blátt áfram að reyna að færa sem átakanlegastar sönnur á það, í hvílíku öngþveiti þeir eru staddir? Aftan við yfirlýsingarnar bæta þessir herrar ærumeiðing- um og svívirðingum í minn garð, svo sem siður er litilla manna, er þeir liggja kylliflatir í opin- berri viðureign: Þeir gefa í skyn að mjer hafi verið skipað af mönnum, er launi mig til „slíkra skrifa" að „setja saman þá sögu, að hjer væri um atkvæðasölu að ræða" — að jeg hafi orðið að ganga að því fyrirfram „að opinberast síðar sem ósannindamaður", verða að Hggja undir ámælum fyrir það, án þess að geta hreins- að mig. Jeg veit ekki betur en að Hall- björn Halldórsson og aðrir blaða- menn Alþýðublaðsins taki ]aun fyrir starf sitt — og mun þeim 'aldrei hafa verið láð það. Hins vegar mega þeir menn, sem stjórna andstæðingablöðum jafn- aðarmanna, að staðaldri þola brígsl og svívirðingar fyrir að þeir skuli ekki vinna kauplaust: Þeim á að vera skipað og laun- að o. s. frv. ¦Brigsl H. V. og St. J. St. í minn garð skipa siðustu grein þeirra á bekk með þeim blaða- skrifum, sem mestan skræl- ingjabrag setja á opinbert líf á íslandi. H. V. hefir það sjer til afsök- unar, að vera maður uppstökk- ur og heiptúðugur, ekki síst þegar hann er í öngþveiti stadd- ur. En St. Jóh. St. er næsta geð- spakur maður. Hann er góð- kunningi minn og skólabróðir, jeg þekki hann og jeg veit að hann hefir ekki reiðst skrifum mínum um kvikmyíndamálið svo mjög, að hann hafi eitt and- J3estu sherry ín. eru frá MÁLEZ Jerez & iðiið ætið o£ por mariu ím þau. artak getað freistast til þess að trúa því, að mjer væri hægt að skipa hvað jeg ætti að segja í blaði mínu eða láuna til þess að bera á menn sakir, sem jeg vissi lognar. Mjer er torskilið hvernig St. J. St. hefir getað látið tilleiðast að undirskrifa með H. V. niðið um mig. Vegna hans sjálfs vil jeg vona það, að hann eigi eftir að skammast sín fyrir það til æfiloka. — Að lyktum tala þeir fjelag- ar gleiðgosalega um að jeg hafi ekki enn hreinsað mig af þeim ámælum, að hafa verið lýstur „opinber lygari og rógberi í þessu máli". Jeg hefi hreinsað mig af þeim í skrifum mínum um málið. En úr því að þeir fjelagar ekki þykjast skilja það, þá mnn jeg einnig hreinsa mig af þeim fgrir dómstólunum og láta sekta þá fyrir orð þeirra. Þeir segja að jeg hafi „hvað eftir annað1) talið það vott um sekt manna" er jeg hafi lýst opinbera lygara og rógbera, að þeir hreinsuðu sig ekki af sliku ámæli fyrir dómstólunum. Þetta eru helber ósannindi. Jeg skora á þá H. V. og St. J. St. að tilfæra eitt einasta dæmi þess, að jeg hafi frýjað mönnum á- ræðis til þess að höfða mál gegn mjer. Jeg hefi aldrei gert það. Jeg hefi sjálfur aldrei höfðað mál, fyr en nú — og aldrei hvatt aðra til málaferla gegn mjer. Jeg er þeirrar skoðunar að yfirleitt sje rjettast að verj- ast blaðaárásum á prenti, fyrir dómstóli þjóðarinnar, en leita ekkí rjettarverndar nema sjer- staklega standi á. Jeg hefi einu sinni vikið að því, hvers vegna Jónas frá Hrifln, sem vildi að Alþingi stefndi Sigurði Þórðarsijni og ennfremur hinn nýlátni forsætis- ráðherra og bæjarfógetinn í Rvík — væri sjálfur fráhverfur því að stefna S. Þ., fyrir að hafa lýst hann „ærulausan lygara og róg- bera". Jeg lýsti áhættu J. J. við málaferli á þennan hátt: „Því gerum ráð fyrir því, að semdi svo bók um það, hvað J. S. Þ. tæki sig til, færi í gegnum 10 árganga af Timanum og J. er búinn að Ijúga miklu sið- asta áratuginn — hvílíkt rit gæti það ekki orðið! Ætli J. J. gæti sýnt sig á þingi eða málfundum eftir að það væri út komið?" Jeg á það ekki á hættu, þótt jeg stefni H. V. og St. J. St., að verða sannur að sök um Iygar — hvað þá að rit verði samið um ósannindi mín á prenti. 2) Auðkent hjer. — Ritsij. Frá Þingvöllum tapaðist 5. þ. m. ljósgrár hestur, dekkri í tagl og fax, 8 vetra, al- járnaður. Mark: heilrifað hægra, bragð framan og biti aftan vinstra. — Finnandi vinsamlega beðinn að geyma hestinn og láta Einar Einarsson, Vitastíg 10 í Reykjavík vita um hann, sem mun vitja hans bráðlega og borga áfallinn kostnað. Og er mjer þvi ósárt um að draga þá báða fyrir lög og dóm, eftir endurteknar svívirðingar í minn garð. K. A. Eiríkur Briem prófessor varð áttræður 17. f. m. Er hann enn hinn ernasti og við góða heilsu. Nokkrir vinir hans höfðu gengist fyrir því að stofnaður yrði sjóður á átt- ræðisafmæli han's. Skyldi hann bera nafn Eíríks Briems og honum vera falið að ákveða hvernig sjóðnum skyldi varið. 4415 kr. höfðu safnast i sjóð- inn þegar hann var afhentur afmælisbarninu til ráðstöfunar. Skipulagsskráin verður væntan- lega birt á næstunni. Ræktunarsjóðurinn. 1. júlí voru liðnir 9 mánuðir síðan sjóðurinn tók til stafa og hafði hann þá' lánað út rösk- lega hálfa million króna. Talið er að meira en helming þess fjár hafi verið varið til bygg- inga. Sala jarðræktarbrjefanna hefur gengið ágætlega. Selt hef- ur verið fyrir á 4 hundr. þús. kr. Málaferli gegn Krossanesverksmiðjunni. Frá Akureyri er símað: Und- irrjettardómur er nýfallinn í máli því, er verslun Snorra Jóns- sonar höfðaði fyrir rúmu ári gegn Krossanesverksmiðju fyrir notkun á stærri síldarmæliker- um en 150 litra. Áleit verslunin, að með þessu hefði verksmiðjan haft af sjer fje. Dómarinn sýkn- ar verksmiðjuna með því, að ekki sje sannað, að verksmiðjan hafi fengið meira en hina um- sömdu 150 lítra úr mælikeri, er sildin kom í bing. Málskostn. fellur niður. Verslunin ætlar að áfrýja málinu. Vetrarbraut heitir bók eftir Ásgeir Magnús- son. Hún skýrir frá nýjustu kenningum i stjörnufræði og kemur út á næstu dögum. Reikningitr Sparisjóös Sauðárkróks I'nnborganir: kr. a. 1. Peningar í sjóði frá f. á............. 2. Borgað af lánum: a. fasteignarveðslán.............. 46141.67 b. sjalfsskuldarábyrgðarlán.......... 37052.95 c. lán gegn ábyrgð sveitarfjelaga...... 13213.00 d. lán gegn handveði og annari tryggingu 1650.00 3. Innleystir víxlar.................. 4. Sparisjóðsinnlög.................. 5. Vextir: a. vextir af lánum................ 24137.10 b. forvextir af víxlum.............. 8499.50 c. vextir af innstæðu í bönkum og af veð- brjefum.................... 5167.68 6. Bankar og aðrir skuldunautar........ 7. Ýmislegar innborganir.............. " Alls" Ú t b o r g a n i r : kr. a. 1. Lán veitt: a. gegn fasteignarveði.............. 60840.00 b. gegn sjálfsskuldarábyrgð.......... 23703.10 c. gegn ábyrgð sveitarfjelaga........ 30200.00 d. gegn handveði og annari tryggingu .. 4100.00 2. Víxlar keyptir.................... 3. Útborgað sparisjóðsinnstæðufje (þar við bætast dagvextir af ónýttum viðskifta- bókum).................... 4. Kostnaður við rekstur sparisjóðsins: a. laun........................ 4200.00 b. annar kostnaður.............. 1801.06 5. Bankar og aðrir skuldunautar ...... .. 6. Ýmiskonar útborganir............ .. 7. 1 sjóði 31. desbr. 1925..............___________ AHs Ábati og halli árið 1925. kr. a. 1S711.2& 98057.62 266929.0O 172573.47' 37804.28 154309.52 210.06 745595.23 kr. a- 118843.10 282434.0» 194285.70 6001.06 132816.27 3000.00 8215.10 745595.23 Prentsmiðjan Gutenberg. T e k j u r : kr. a. 1. Vextir af lánum.......................... 24137.10 2. Forvextir af vixlum...................... 8499.50 3. Vextir af innstæðu í bönkum og af verðbrjefum.. .. 5167.68 4. Ýmsar aðrar tekjur..................... 210.06 Alls 38014.34 G j ö 1 d : kr. a. 1. Rekstur skostnaður: a. þóknun til starfsmanna............ 4200.00 b. þóknun til endurskoðenda.......... 175.00 c. önnur útgjöld (húsaleiga, eldiviður, ljós, ræsting, burðareyrir o. fl.).......... 1563.56 ------------ 5938.56 2. Vextir af innstæðufje i sparisjóði (rentufótur 4y2%) 25497.26 3. Önnur útgjöld (t. d. kostnaður við fasteignir o. fl.) 62.50 4. Arður af sparisjóðsrekstrinum á árinu.......... 6516.02 Alls 38014.34 Jafnaðarreikningur 31. desember 1925. A k t i v a : kr- a. kr. a» 1. Skuldabrjef fyrir lánum: a. fasteignarveðsskuldabrjef........ 303291.11 b. sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef .... 45266.65 c. skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð , sveitarf jelaga................ 54743.00 d. skuldabrjef fyrir lánum gegn handveði og annari tryggingu.............. 5750.00 ------------ 409050.76 2. Óinnleystir vixlar................ 147275.00 3. Ríkisskuldabrjef, bankavaxtabrjef og önnur slík verðbrjef ............ 25000.00 4. Innieign i bönkum................ 53555.27 5. Aðrar eignir.................... 18952.28 6. Ýmsir skuldunautar.............. 1740.61 7. isjóði........................______________8215^10 Alls 663789.02 P a s s i v a : kr. a. 1. Innstæðufje 1140 viðskiftamanna...... 591167.11 2. Varasjóður......................_____________72621.91 Alls 663789.02 Sparisjóður Sauðárkróks 30. apríl 1926. Kristján Blöndal, Pjetur Hannsson, Hálfdán Guðjónsson.

x

Vörður

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vörður
https://timarit.is/publication/375

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.