Austfirðingur - 18.06.1932, Blaðsíða 1

Austfirðingur - 18.06.1932, Blaðsíða 1
TFIR0IN6U 3. árgangur Seyðisfirði, 18. júní 1932 21. tölublað Dómsmálin. Þegar Framsóknarstjórnin tók við völdum, í ágústmánuði 1927, vakti það mesta undrun manna, er Jónas Jónsson var gerður að dómsmálaráðherra. Auk þess sem hann hafði ekki neina lögfræði- mentun, var hann heldur ekki kunnur að þeirri almehnu rjett- sýni, sem handhafa ákæruvaldsins á hverjum tíma er nauðsynleg, ef ekki á að fara illa. Menn ótt- uðust því frá öndverðu, að rjett- aröryggið í landinu mundi bíða hnekki, meðan slíkur maður hefði æðstu stjórn dómsmálanna. þeir sem þektu skaplyndi mannsins spáðu því að ákæruvaldinu yrði ferlega misbeitt í höndum hans, og því miður hafa allar þær spár rætst. Meðan Jónas Jónsson hefir ver- ið dómsmálaráöherra hefir ákæru- valdinu verið beitt í flokksþarfir. Og ekki nóg með að ákæruvald- inu hafi verið rriisbeitt, heldur hefir sjálfur dómsmálaráðherrann gengið á undan í slíkum ofsókn- um á Hæstarjett, að stórhættuleg- ar heföu getað oröiö sjálfstæði landsins. Flokksmenn dómsmálaráðherr- ans voru nokkuð lengi að átta sig á því hvert stefndi í dómsrnálun- um. Þeir horfðu á hvert hneyksl- ið af öðru án þess að hreyfa legg eða lið. Og það er ekki fyr en nú á síðustu misserinum, að óá- nægja Framsóknarmanna yfir með- ferð dómsmálanna hefir komið opinberlega fram. Ef þeir hefðu áttað sig fyr og haft manndóm í sjer til að taka í taumana, hefðu þeir komist hjá því að gera sjálf- um sjer þá háðung, að reka for- ingja sinn frá með þeim ódæm- um, sem raun varð á. Ef nokkuð gæti í raun og veru lýst því, hvernig komið vardóms- málunum í höndum Framsóknar, þá eru það þeir atburðir sem gerðust í þinglokin. Jónas Jóns- son hafði búið mál á hendur Magnúsi Quðmundssyni. Og Magn- ús er geröur að eftirmanni Jðnas- ar, með stuðningi alls þorra Fram- sóknarflokksins. Og Jónas Jóns- son er í Framsóknarflokknum eftir sem áður, og virðist hafa þar mikil völd. það er vafasamt að slíkur leikur sem þessi hafi verið leikinn í nokkru siðuðu landi. Framsókn hafði sjeð rjettarfarinu misþyrmt árum saman. Seinustu ákærurnar voru alveg sama eðlis og aðrar ákærur á hendur póli- tískra andstæðinga, sem rignt hef- ir á seinni árum. þær gáfu ekkert nýtt til kynna um rjettlætistilfinn- iugu þess eftirlætisgoðs Framsókn- ar, sem í skjóli einurðaleysis og sljóvgunar flokksmanna sinna hafði gert dómsmálin aö vopni í óvita- höndum. En nú þótti flokknum rjett að gefa eftirminnilega yfir- lýsingu um að hann vildi hætta að „jónasast" á rjettlætinu. Ef Framsókn á einhverntfma eftir að komast í aðstöðu til stjórnar myndunar reynir á þessa yfirlýs- ingu. En hugsast gæti að ásetn- ingur flokksins í þessu efni yrði eitthvað háður því, hvernig stæði á „sjávarföllum" í ríkisfjárhirslunni Jafnaöarmenn hafa ekkert haft að athuga við dbmsmálastjórnina undanfarin ár. Þess hefir hvergi orðið vart aö þeir efist neitt um almenna rjettlætistilfinningu Jónas ar Jónssonar. Og þó hefir Jónas staðið í fylkingarbrjósti þeirra manna, sem berjast fyrir þeim „rjetti" að þriðjungur landsmanna geti ráöið úrslitum allra löggjafar- mála ef svo ber undir. Jafnaðar- menn viröast hafa alvegsamskon ar rjettlætistilfinningu og Jónas Jðnsson að því er dómsmálin snertir, þótt á milli beri í kjör- dæmamálinu. Þeir hafa barist fyr- ir því að höfðað væri sakamál á Sigurð Eggerz út úr íslandsbanka, jafnframt því sem þeir hafa sporn að við að Jón Baldvinsson yrði dreginn fyrir lög og dóm vegna hlutdeildar sinnar í löglausum og sviksamlegum ráðstöfunum banka stjórnar Utvegsbankans. Ef Jafn- aðarmenn gera þá kröfu, að lög in gangi jafnt yfir alla, þá hljóta þeir að krefjast þess að mál Út vegsbankastjórnarinnar, sje tekið fyrir, jafnfram því sem þeir krefj ast rannsóknar á fyrverandi banka stjóra íslandsbanka. En svo vesæl- ir hafa þeir verið, að þeir hafa ekki fengist til að minnast opin- berlega á seðlaútgáfuna og veð- svikin í Útvegsbankanum, hversu mörg tilefni sem gefist hafa til þess. Það er annars mjög eftirtektar- vert, að jafnvel Jónas Jónsson var ófáanlegur til að höfða mál gegn bankastjórum íslandsbanka þang- að til um leið og hann hröklaö- ist frá völdum. Vita menn þó nokkurn veginn hve mikla ást hann heflr á Eggert Claessen og Siguröi Eggerz. En þó líða svo full tvö ár að hann lætur máls- sökina liggja niöri. Er því sýnilegt aö hann hefir sjálfur engan trún- að lagt á glæpsamlegar ákærur á hendur bankastjóranna, en lagt á- kærurna fyrir í fullri vissu þess, að engin stjórn mundi fást til aö taka hana upp í alvöru. Og ætlar svo að ráöast á Magnús Guö- munsson fyrir aö eyða ákæru, sem hann hafði sjálfur stungið undir stðl í tvö ár. Búnaðarsamband Austurlands hjelt aðalfund að Egilsstöðum á Völl- um dagana 17. og 18, Júní. Mættir voru 38 fulltrúar frá Búnaðarfjelög- unum á Sambandssvæðinu. Sambandiö hefir verið mörg und- anfarin ár heillarík aðstoð og hvatn- ing bændum til aukiiinar jarðræktar og bættrar búfjárræktar. Stutt með ráðum og dáð nýjar tilraunir til ýmsra búnaðarbóta og veitt talsverð- an styrk til verkfærakaupa, svo sem, dráttarvjela og hestaverkfæra til jarö- ræktar auk margs annars. Bændum þykir vænt um Sambandið og hafa sjerstaklega nú á seinni árum, sýnt með framkvæmdum, að þeir kunna að meta starfsemi þess. Varasjóöur Sambandsins er liðlega 11 þús. kr. Síöustu árin hefir hann ekki aukist neitt, þar eö verja hefir þurft öllum tekjum árlega til styrktar framkræird- um. Eignir Sambandsins, svo sem: hús, áhöld, varasjóður, kröfur o. fl. eru nálægt kr. 29 þús. Umdæmi Sambandsins er: Múla- sýslurnar, A.-Skaftafellssýsla, Seyð- isfj. og Neskaupstaðir. Jarðabætur úrteknar árið 1931, á þessu svæði, námu 49667 dagsverkum. Sambandið hefir drengilega styrkt laxastigann í Lagarfossi. Til stigans hefir samkv. reikn. 1931, verið greitt um 4^/j þús. kr. og á þessum fundi voru veittar til hans U/i þús. kr. vegna vangreiöslu á kostnaði frá fyrra ári og til aö fullgera stigann. Ennfremur voru veittar kr. 1 þús. til klakhúsbygginga. Þaö er talið víst aö fyrirtæki þetta muni hafa feikna mikla þýðingu fyrir Iandbúnaðinn á svæðinu innan vatnahverfis Lagarfljóts, ef það hepnast, sem allar líkur eru til, þar sem til þess er stofnað meö á- huga og dugnaði og framkvæmdirnar bygöar á þekkingu og fenginni reynslu annarsstaöar. Á fundinum flutti Benedikt G. M. Blöndal, fróölegan og ítarlegan fyrir- lestur um afurðisölu landbúnaðarins og dýralæknir J n Pálsson gaf fund- inum fróðlega sk 'rslu um rannsókn- ir sínar á hir ii ægilegu ormaveiki í sauðfje og á lyfi, sem hann nefndi „Confortin" gegn veikinni. Dýra- Iæknirinn komst að þeirri niðurstöðu að lyf þetta mundi vera gagnlegt mjög, tii þess að halda veikinni í skefjum, þó ekki gæti það orðið til að útrýma henni til fulls. Auk áðurumgetins styrks til fiski- ræktar í vatnahverfi Lagarfljóts og til klakhúsbygginga, má nefna þessar styikveitingar sem áætlaðar voru i fundinum: Til jarðræktarmila kr. 3200,00, þar í innifalið: 1200 til Gróörarstöðvarinnar i Eiðum. Til dráttarvjelakaupa í Seyðisfjarðarkaup- stað og Norðfiröi kr. 800,00 f hvorn staö, og kr. 200,00 í hvorn stað Hálsþinghá og Jökuldal til kaupa á hestaverkfærum til jaröræktar. Til húsdýraræktunarmíla kr. 1000,00, þar af: til sauðfjár-kynbótabúsins i Rangá kr. 150,00, til svínaræktunar- bús á Stuölum kr. 100,00 til eftirlits- fjelaga nautgriparæktar kr. 300,00 til verðlauna fjirhiröingar kr. 200,00 og til sjúkdómsvarna kr. 250,00. Til menningarmíla kr. 600,00, þar af: kr. 200,00 til Sambands Austfirskra kvenna og hitt til bændanámsskeiða o. fl. Stjórnin lagði fyrir fundinn breyt- ingu i lögum Sambandsins, að full- trúar Búnaðarfjelaga á Sambandsfund skyldu kosnir aðeins einn frá hverju fjelagi í stað eins fulltrúa fyrir hverja 15 fjelaga, sem íður var. Þetta var eðlileg og sjálfsögð sparnaðartilraun á krepputímum, enda var tillagan samþykt. Fulltrúi til Búnaðarþings var kos- inn Björn Hallsson Rangi í stað Benedikts Blöndals, seni baðst und- an endurkosningu. f stjórn Sambandsins eru: Hall- grímur Þórarinsson formaður, Bene- dikt Blöndal gjaldkeri og Björn Halls- son ritiri. Að loknum fundi var fulltrúunum boðiö með bifreiðum upp að Hall- ormsstaö. Þar var þeim tekið mjög vinsamlega og rausnarlega, sýndur skólinn og staðurinn, og skemtu menn sjer með söng og ræðuhöldum við blðmum skreytt kaffiborð hjí gestrisnum húsbændum og bldmleg- um ungmeyjum fram til sólaruppkomu. Þi var aftur haldið út að Egilsstöð- um og fulltrúarnir hjeldu hver til síns heima með fenginn fróðleik og bestu minningar. Jón í Firöl. Aflafrjettir. Síðustu viku hefir lítið fiskast hjer Austanlands. Stórstreymi hef- ir og verið og því ekki róið neitt aö ráði. „Trillu"-bátar hafa þð altaf reytt dálítið hjer á grunn- miðum. Á Vopnafirði er nokkur fiskur og sömuleiðis norðan við Langa- nes. „Ketill Hængur" kom þaðan nú fyrir tveimur dögum og sagði þar fisk allmikinn en hann vant- aði beitu. „Fornólfur" fór í fyrra- dag og ætlaði norður fyrir Langa- nes. Flestir bátar beita í dag, og nokkrir fóru á sjó í gær, og er frjettist síðast, var kominn einn bátur af Eyrunum með 5 skpd. fiskjar. Síldar hefir orðiö varQijer miðfjarðar, en hefir ekki náðst í landnætur.

x

Austfirðingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austfirðingur
https://timarit.is/publication/594

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.