Skutull


Skutull - 11.02.1949, Blaðsíða 1

Skutull - 11.02.1949, Blaðsíða 1
•l w XXVII. árg. Isafjörður, 11. febrúar 1949. i - SKUTULL i ¦ VIKUBLAÐ 1 ¦ 1 Etgefandi: J 1 J Alþýðuflokkurinn á Isafirði. Innheimtumaður: Æ Haraldur Jónsson Þvergötu 3, Isafirði. 6. tölublað. Bréf félagsmálaráðuneytisins. Bæjarstjórn hefur fengið fyrirmæli um að láta heil- brigðisnefnd velja 12 fjölskyldur, sem í lökustu húsnæði búa í bænum, til að flytja í Fjarðarstrætisbygginguna. Þessum fyrirmælum hefur verið stungið undir stól, en áherzla lögð á að fá viðbótarfé úr ríkissjóði til hússins. Eins og frá var skýrt i síðasta blaði reyndist bæjarstjóri ekki fáan legur til að birta bréf félagsmála- ráðuneytisins um Fjarðarstrætis- byggingarnar, sem hann þó vitnaði í á bæjarstjórnarfundi 26. janúar s.l. Bæjarfulltrúar Alþýðuflokksins hafa þessvegna fengið afrit af bréf- inu frá ráðuneytinu, og með því að ýms atriði þess skipta miklu máli, þykir rétt að birta bréfið í heild sinni. Eftirtektarvert er það, að ráðuneylið skrifar bréf sitt 30 nóv. s.l. og óskar eftir svari fyrir 1. jan- úar 1949, m.a. um útblutun á íbúð- unum og áætlun um kostnað við það, sem eftir er af byggingunni. Þann 26. jan. hafði bæjarstjói'i ekki svarað bréfinu með öðru en því að láta gera umbeðna kostnaðaráætl- un, og biðja um meira fé frá ríkinu, en tillögur um úthlutun íbúðahna, hafa enn ekki verið sendar ráðu- neytinu.' Leturbreytingar eru gerðar af blaðinu. Félagsmálaráðuneytið, Reykjavík, 30. nóv. 1948. „ Ráðuneytið hefur móttekið bréf yðar, hr. bæjarstjóri, dags. 12. þ.m., þar sem þér, samkvæmt fyrir- mælum forseta bæjarstjórnar, gef- ið nokkrar upplýsingar í sambandi við þær 12 íbúðir, sem verið er að reisa á Isafirði, samkv. 3. kafla laga nr. 44. 1946 um opinbera aðstoð við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöð- um og kauptúnum. Samkvæmt upplýsingum yðar er heildarkostnaðurinn áætlaður kr. 1.250.000,00, og er að sjá af bréfi yðar, sem búast megi við að hann verði nokkru meiri. Samkvæmt 31. gr. áðurnefndra laga ber rikissjóði að veita lán sem nemur 75% af byggingarkostnaði hverrar íbúðar og ennfremur 10% vaxtalaust lán til 50 ára. Sam- kvæmt því, sem áætlað hefur verið, ætti stuðningur ríkissjóðs við íbúð- arbyggingar þessar á Jsafirði að vera, sem hér segir: 1. Vaxtalaust lán ríkissjóðs kr. 125.000,00 2. Lán ríkissj. til 50 ára með 3% vöxt- um (75 %af krón- um 1.250.000,00) kr. 937.500,00 Samtals kr. 1.062.500,00 Framlag bæjarsjóðs verður því samkv. þessu kr. 187.500,00 Af upphæð þeirri, sem rikissjóði ber að greiða, hefur þegar verið ' Iagt fram svo sem hér segir: 1. A árinu 1947 kr. 400,000,00 2. A árinu 1948 — 400,000,00 Samtals kr. 800,000,00" Af upphæð þessari er nýlega af- hent í ríkissjóðsávísun krónur 100.000,00 — eitt hundrað þúsund krónur —. A þá rikissjóour ólago- ar fram kr. 262.500,00 af lánum þeim, sem honum bcr að veita til b yggingarinnar. Þar sem gera má ráo fyrir, sam- ikvæmt bréfi yöar, ao nú fari ao /íða ao því, ao íbúo'ir þessar veroi teknar í nolkun, vill ráduneytið benda á, að samkvæml 34. gr.- laga nr. H. 1946, ber ao úthluta.íbúð- um þessum til fólks sem býr i heilsuspillandi íbúoum og „skulu þeir ganga fyrir, sem búa vio lakast húsnæoi og erfioastar hcimilisástæo ur," að dómi heilbrigoisnefndar og héradslæknis og skal heilbrigSis- ncfnd gera' tillögur um „í hverri röð menn fái ibúðirnar." Þá bcr og bæjarstjórn, samkvæmt 37. gr. sömu laga, að semja frum- varp að reglugerð um húsnæði þetta, þar sem m.a. sé kveðið á um leigukjör, söluskilmála, eiganda skipti ef íbúðir eru seldar o.fl. Hjá ráouneytinu liggur skrá heil- brigoisnefndar Isafjarbarkaupstao- ar um heilsuspillandi ibúSir á Isa^ fir&i, ásamt upplýsingum um tekj- ur og eignir íbúanna og óskar ráou- neytio þess að bæjarstjóm feli nú heilbrigðisnefnd ao velja þær 12 fjölskyldur , sem í lókustu húsnæði búa úr hópi þessa fólks og senda ráSuneytinu lista yfir það, svo og leigukjbr sem bæjarstjórn hugsar sér á húsnæði þessu, þvi ólíklegt er ao nokkub" af því fálki, sem í skýrslu þessari gelur, sé þess megn- ugt ao kaupa ibúSir þessar á þvi verði, sem þær koma lil með að kosta fullbúnar. Þá óskar ráðuneytið einnig eft- ir því að bæjarstjórnin láti nú þeg- ar þar til hæfa menn gera áætlun um hvað kosta muni að Ijúka við íbúðirnar, svo séð verði nú þegar hvort ríkissjóður þarf að ætla meira fé til þeirra en áætlað hefur verið. Skýrslur bæjarstjórnarinnar um þessi atriði óskast sendar ráðuneyt- inu fyrir 1. janúar n.k. Svo sem ljóst er af því, sem nú liggur fyrir í máli þessu, hefur rík- issjóður þegar greitt % hluta þess fjár sem honum ber að leggja fram til bygginga þessara samkvæmt þeim áætlunum, sem gerðar hafa verið. Hefur bæjarstjórninni verið afhent þetta fé, án þess að ráðu- neytið hefði nokkra íhlutun eða eftirlit haft um meðferð þess eða framkvæmd verksins yfirleitt, og þanng treyst bæjarstjórninni til þéss að ráðstafa því á eigin ábyrgð. Hinsvegar mun ráouneytio nú ekki greioa meira fé til bygginga þess- ara fyrr en áætlun sú um kostnao þann sem eflir er liggur fyrir, svo og skýrsla um þá sem íbúoirnai- eiga ao hljóta, en þegar þetta hefur borist, og sýni þao sig þá, ao kostn abur muni ekki fara fram úr áætl- un svo neinu nemi, og tök séu á ao Ijúka vi$ íbúdirnar vegna efnis- skorts, mun ráðuneytið greioa þao fé sem eftir er þegar i staS eða skuldajafna því vio ógreidd fram- lög Isafjaroarkaupstaoar, sem þetta ráduneyti ber ábyrg'ð á ao greidd veroi." Svo sem sjá má af upphafi bréfs- ins er það samið í tilefni af því að forseti bæjarstjórnar hefur heim- sótt ráðuneytið, og krafið það um viðbótargreiðslur frá ríkinu vegna byggi:\garinnar. Fyllsla kapp hef- ur þvi verin lagt á ao láta rikiö standa vÍ!t sinar skuldbindingar samkvæmt ibúoarhúsnæoislögun- um, án þess ao bærinn syndi vilja sinn til ao fullnægja ákvædum sömu laga fyrir sitt leyti. I framhaldi af þessari iðju bæjar- stjóra og forseta bæjarstjórnar hafa þeir nú sent áætlun um viðþótar- greiðslar, en að öðru leyti ekki sinnt fyrirmælum félagsmálaráðu- neytis í ofanskráðu bréfi. Ráðuneyt ið talar um að skuldajafna ógreidd- um hluta sínum af byggingarkostn- aði við Fjarðarstrætishúsið á móti ógreiddum framlögum bæjarins, sem það beri ábyrgð á að greidd verði. Þessi framlög eru aoallega gjóld bæjarins til almannatrygging anna fyrir 1H7 og 1948, og mun skuld bæjarins nema um 370 þús. krónum. Sé endanlegur koslnaour við bygginguna áætladur krónur 1.304.000,00 sést, ao ógreitt fram- lag ríkisins nemur um krónur- 308.400,00 því áður hafa veriS greiddar kr. 800,00,00. Fari þess- vegna fram umrædd skuldajöfnun kemur í Ijós, að ógreitt framlag bæjarins til Almannatrygginganna er 61.600,00 kr. hærra en eftirstöSv ar af framlagi rikisins til Fjaroar- strætisbyggingarinnar. Tæpumt tveim mánuðum eftir að bréf þetta var ritað felldu íhalds- kommar tillögur bæjarfulltrúa Al- þýðuflokksins um úthlutun ibúð- anna í Fjarðarstrætisbyggingunni. Þessar tillögur stefndu þó nákvæm- lega í sömu átt og fyrirmæli ráðu- neytisins í bréfinu, og að meiri- hluti bæjarstjórnar skuli fella slík- ar tillögur, hafandi fyrirmæli ráðu neytisins í höndunum, sýnir og sannar, að hann ætlar sér ekki að fara að lögum í þessu máli. Bald- urstetur hefur kallað tillögurnar „mótsagnakenndar," og „flausturs- legar" og má hiklaust taka afstöðu blaðsins, og Haraldar Guðmunds- sonar í bæjarstjórn, sem vott þess, að nú hafi húsbændurnir i íhald- inu lofað einhverjum hjálparsvein- um sínum úr kommaliðinu íbúðum. Og þó þessir piltar séu e.t.v. í góð- um stöðum, og hafi góð laun, þá ætlar flokkur þeirra ekki að skirr- ast við að brjóta lög á barnmörg um og illa stæðum fjölskyldum til að koma gæðingum sínum i hús- næði. Stöður og fríðindi fyrir flokksmenn kommúnista hafa í ríku legum mæli orðið umbun þeirra fyrir stuðninginn við íhaldið. Málefnin, sem alþýðuvinirnir á klafa íhaldsins hafa komið á fram- færi, eru harla fá, en þeir hugsa vel um eigin hag. Seinna verður þeirra minnst með verðskuldaðri fyrirlitnihgu. En það er spurning sem bráðlega hlýtur að fást úr skor ið, hvernig íhaldið og skóþurrkur þeirra, kommarnir, hugsa sér að framfylgja kröfu sinni til félags- málaráðuneytisins um byggingu 12 ibúða til viðbótar, kröfu sem þeir þykjast byggja á lista sömdum af heilbrigðisnefnd yfir 32 heilsu- spillandi íbúðir, ef þeir ætla ekki að fara eftir umræddum lista við úthlutun fyrstu 12 ibúðanna, a.m.k. eftir því, sem viðkomandi fólk býr við óbreyttar aðstæður, og láta heilbrigðisnefnd að öðru leyti gera tillögur um úthlutunina, lögum sam kvæmt. Hvernig hugsar meirihluti bæjarstjórnar sér að fá þetta til að samrýmast? Happdrættislán ríkissjóðs. Dregið verður i fyrsta sinn í B-flokki happdrættisláns rík- issjóðs næsta þriðjudag. Nú eru þvi síðustu forvöð að kaupa miða, til þess að geta verið með frá upphafi. Aldursskírteini Barnaverndarnefndar Isa- fjarðar eru afgreidd í Túngötu 1 (kjallaradyr) á mánudögum kl. 5—6 e.h.

x

Skutull

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skutull
https://timarit.is/publication/626

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.