Vesturland


Vesturland - 06.03.1927, Blaðsíða 2

Vesturland - 06.03.1927, Blaðsíða 2
VESTURLAND. ^^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!^!......Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnm S i Ollum þeim mörgu vinum mínum, hér í bænum og | nærlendis, er eg ekki get fengið tækifæri til að kveðja | nú, áður en eg flyt búferlum úr bænum, sendi eg hér | með innilegustu þakkir mínar fyrir alla þá góðu og miklu | vináttu er þeir, karlar og konur, hafa sýnt mér og fjöl- skyl'du minni yfir þann 32 ára tíma, er við höfum dval- | ið hér í bænurn. | Um leið endurnýja eg þakkir mínar til allra þeirra, er nú fyrir skemstu heiðruðu mig og glöddu með | kveðjusamsæti og á annan hátt. | | 6æfan fylgi ísafirði og ykkur öllum. j | ísafirði, 22. febrúar 1927. | j F. Thordarson. | ^'HllllllllllllllllillllHIIIIIIIIII......Illllllllllljlltlllllllllllllllllllilllllllllllllllllililiiii......||..............lllllljUllllllllllllllllllllllilIllllllÍlílllUIIIIIIIIIIIIÍIIljl1^ Þingmannafrumvörp og þingstörf. Nokkuð er þegar komið af frum- vörpum og tillögum frá þingmönn- um. Er það að vanda misjafnt að gæðum, bæði að efni og undir- búningi. Verður víst seint hægt að koma í veg fyrir það, að ein- stakir grautarhausar, sem slamp- ast hafa inn á þing, kasti í þing- ið vanhugsuðum og illa undir- búnum frumvörpum, er það eitt erindi eiga, að lengja þinghaldið og eyða í hófleysi fé úr ríkissjóði. Eitt dæmi um þetta er frumvarp, sem Héðinn Valdemarsson fiytur um breytingar á stjórnarskránni. Eftir þessu frumvarpi á í raun og vertl að afnema Alþingi, en í staðinn kemur 25 manna fundur -i líkingu við stúkuþing að manni skilst, því allir eiga þeir að sitja f einni málstofu. Kjördæmin eiga að afnemast, og í rauninni kosn- ingaréíturinn, því þessir 25 menn eiga allir að kjósast í einu lagi með hlutfallskosningu. Yrðu þá mennirnir álistana (auðvitað Reyk- víkingar) filnefqdir af miðstjórnum flokkanna í Rvík. Alþýðan yrði svo til málamynda látin greiða atkvæði, og henni svo talin trú um, að hún hefði valið þá út- völdu. y Greinin sem um þetta fjallar er svon : „Á Alþingi eiga sæti 25 þjóð- , „kjörnir þi/igmenn, kosnir hlut- „bundnum kosningum um alt Jand, og sitja þeir allir í einni „málstofu. Tölu þeirra má breyta „með lögum. Þingmenn skulu „kósnir til 4 ára í senn." Kosningarétt eiga allir að hafa, sem eru 21 árs, þurfamenn jafnt og aðrir. Undanskildir eru þó þeir, sem hafa flekkað mannorð.'15) í stjórnarskránni stendur, að eignarrétturinn sé friðhelgur. Þetta leist Héðni heppilegast að fella niður. Er það skiljanlegt með- an einhverjir eiga meira en Héðinn. Hefði áttað standa: Breyta má þessu með lögum, þegar eg er orðinn ríkur: í gildandi stjórnarskrá ef ákveð- íð, að ekki rnegi taka eign neins manns, þó til almenningsnota sé, nema að fyrir komi fult verð. Fer það eftírmati dómkvaddra manna. *) Frá bolsevisku sjónarmiði eru það liklega auðvald.ssinnar. í Rússlá teljasl brennur, rárr \pg morð lil borgaralegra dygða, ef h'andWkíð gengur út yfir auö- valdið cða auðvadlssinna, eða andlegrar stéttar menn. Þetta leist Héðni vera úrelt, og er því í frumvarpi hans gert ráð fyrir að þing það (25 manna fund- urinn) sem ákveður að taka eign af manni, ákveði sjálft hvað hann skuli fá fyrir, (hvört það skal vera nokkuð eða ekki neitt). M. ö. o. það skal vera háð þvi, hvar í pólitískum flokki sá er, sem sviit- ur er eign sinni, hvað liann fær fyrir eignina, eða hvort hann fær nokkuð fyrirhana. Hinsvegar get- ur sá, sem vel ar „situeraður" pólitiskt, látið taka arðlausa eign sína til almenningsþarfa! og greiða sér fyrir eftir þörfum. — „Þingið" - 25 manna fundur- inn — á ekki að vera eiginlegt löggjafarþing, heldtir ráðgefandi — hafa tillögurétt — því öll mál eiga að fara undir þjóðaratkvæði ef 3500 kjósendur óska. Niðurlag nýrrar greinar, sem vera á 74. gr. og ræðir um þjóðaratkvæði, hljóð- ar þannig: „Ávalt skal og leyta slíks „þjóðaratkvæðis, um hvaðaþing- „mál sem er, ef 3500 kjósendur „óska þess skriflega, og skal „samþykt eða sinjun við slíka „atkvæðagreiðslu gilda semniál- „ið væri af nýju samþykt eða „því sinjað af Alþingi." Við þá rýmkun kosningarréttar- ins, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, yrðu kjósendur landsins nú þegarca. 60 þús. og gæti þá ör- litill hluti kjósenda, eða 717 þeirra, knúið fram þjóðaratkvæði rneð ærnum kostnaði nær því um hvert mál. Eru ekki einu sinni fjárlögin undan skilin, svo „þjóðin" gæti felt þau aítur og aftur, svo þingið yrði altaf á harðahlaupum til að semja ný, og loks yrðu kannske engin fjárlög. Hún lýsir bolsastjarnan nýja á pólitíska himninum! Sami bar fram frumvarp um að banna næturvinnu bæði í Reykja- vífc og í Hafnarfirði. Féll það með 14 atkvæðum gegn 7 í neðrideild. Sigurjón Jón.sson ber fram frum- varp um gagnfræðaskóla á ísa- firði. Þingmenn Norðmýlinga bera fram þá breytingu á kosningalög- unum, að reglulegar kosningar til Alþingis fari fram 1. júlí, í stað fyrsta vetrardags sem nt'i er. Verkalýðsfélög kaupstaða og þorpa hafa mörg sent mótmæli gegn þessari breytingu. Hérmeð tilkynnist vinum og vandamönnum, að móð- ir og tengdamóðir okkar, Sigurborg Sæmundsdóttir frá Eyri í Önundarfirði, andaðist að heimili okkar Templaragötu 6 þann 4. þ. m. Jarðarförin verður ákveðin síðar. Helga ©lafsdóttir. Guðjón L. Jónsson. Tryggvi Þórhallsson ber fram frv. um að afnema kennarastól í klassiskum fræðum við Háskól- ann. Mentamálanefnd hefir sam- þykt að leggja til að svo verði gert, en vill að nokkurt fé sé heimilað til að halda uppi kenslu í grísku. Einar Jónsson ber fram þings- ályktun um að rannsaka, hvað kosta muni að reisa barnahæli og stofna kúabú í Gunnarsholti, sem er ríkis eign. Ræktunarfél. Norðurlands 1926. Nú með póstinum barst mér of- annefnt rit í hendur. Eins og að vanda eru í riti þessu ýmsar fróðlegar og gagn- legar leiðbeiningar. Starfsemi Ræktunarfélagsins er orðin svo merkileg, að ýmislegt er -að græða á því að fylgjast með hehni árlega. Eins og kunnugt er, hefir Rækt- unarfélagið beitt sér mjög mikið fyrir trjárækt, og hefir náð undra- verðum árangri með þá ræktun í trjáræktarstöð sinni á Akureyri. Ennfremur hefir það með höndum ýmsar gróðrartilraunir, sem það hefir stundað undanfarin ár, en eigi eru birtar niðurstöður af þeim tilraunum ennþá, heldur skýrt frá því, hvernig þeím hafi verið hag- að það ár, sem um er rætt; en vænta má ýmislegs, sem að gagni getur komið, þegar stundir líða, og reynsla er fengin fyrir, hvað best gefst. Tilgangurinn með línum þessum er eigi sá, að ræða starfsaðferðir Ræktunarfélagsins, heldur benda mönnum á rit þetta, pg starísemi félagsins, sem hvorttveggja er all tftirtektarvert. Þetta rit, sem hér um ræðir er hið 23. ársrit þess, og er þetta eitt hið besta í röðinni. í því eru meðal annars lög Ræktunarfélags Norðurlands, fundargerð aðalfund- ar félagsins frá síðastliðnu vori, sem verið hefir hinn rækilegasti, reikningur þess og skipulagsskrá sumra þeirra sjóða, sem það hef- ir undir höndum. Þá kemur skýrsla um garðyrkj- una, sem stunduð hefir verið þar, og 'setii er orðin all-umfangsmikil og lánast alla jafna vel. Því næst skýrir framkvæmdastjóri félagsins frá starfsemi þess á Iiðnu ári, sem liggur aðallega í tilrauna- starfsemi þess og fræðslustarfsemi sem er sú, að það hefir árlega námskeið í garðyrkju að vorinu og svo sumarnámskeið fyrir þá, sem dvelja vilja lengri tíma við það nám. Námskeið þessi eru alt- af vel sótt. Þá hefir það gengist fyrir fyrirlestrahaldi á Norðurlandi. Einnig hefir það haft með hönd- um ýmsar verklegar framkvæmdir, svo sem byggingu „vermihúss", og skrifarframkvæmdastjórifélags- 1 ins ritgerð í ársritið um byggingu þess, þýðingu o. fl. Kúabt'i hefir félagið haft um mörg undanfarin ár, og mikla grasrækt í sambandi við það, og ber það sig vel, og viröist vera nauðsynlegur liður í starfsemi þess. Þá skrifar framkvæmdarstjórinn ritgerð um stofnun garðyrkjuskóla, sem honum lýst vel á að Rækt- unarfélagið stofni. Telur hann Ræktunarfélagið vel fært að sjá um rekstur hans án ýkja mikils tilkostnaðar, það ráði yfir góðum kenslukröftum og hús- næði sem nota mætti frekar fé- íaginu að skaðlausu. Þá er ritgerð um sáðsléttur, eru það ýmsar góðar leiðbeiningar og athuganir, sem að liði gætu komíð, því hér er um að ræða eitt stærsta atrið- ið í aukinni ræktun landsins. Þær ræktunar aðferðir, sem viðhafðar hafa verið til þessa, þykja hafa ýmsa galla. Þaksléttan, okkar elsta ræktunar aðferð, þykir seinleg og dýr en arðvissust, græðisléttan of sein og eigi nógu Iifandi ræktun- araðferð og auk þess htið handa- hófsvali hvað jurtagróður snertir. Sáðgræðslan hlýtur því að verða okkar framtíðarræktunaraðferð en þar höfum við enn þá eigi nógu staðgóða reynslu til að byggja á, en sem reynsla og tilraunir verða að skera úr. Þá er síðast skrá yfir nýja æfi- félaga Ræktunarfélagsins., Eg býst við að rit þetta sé frekar í fárra manna höndurn hér á Vestfjörð- um, en af því að hér er um merkilega starfsemi að ræða, þá ætti það skilið að koma fyrir augu þeirra manna, og með þvi að gerast æfifélagi Ræktunarféiags- ins, er opin leið til að íylgjast vel með starfsemi félagsins og framkvæmdum þess, um leið og menn styðja góðan félagsskap. Á undanförnum árum hefir félagið átt við þröngan fjárhag að búa, en nú er að rætast vel úr því, svo vænta má frekari starfsemi á næstu árum eftir því sem fjárhag- ur þess rýmkast. * Vatnsfirði, 20. febrúar 1927. Páll Pálsson. „Ár skal rísa, sás annars vill fé eða fjör hafa". Hefir hver til síns ágætis nokk- uð. Þetta vill sannast á Tímanum.

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/633

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.