Norðlýsi - 25.02.1916, Blaðsíða 2

Norðlýsi - 25.02.1916, Blaðsíða 2
 Det e: forst, naar rcan hoster Frng- terne af sit Aibejde, at det virkelig 8'nar klart for En, kviike Værdier den færoske jord kan. give. Denne lille PtiBi, scm Frroya bc'ntía^elag har tjl UddeHir', knncie niaaske gora sit til at vække intoressen for dot færeske Land- brugs Udrijding. HeliUde Mænd, der i disse Kri- grns Aar kan dyrke Kartofler og Iíoer til (get Forbrug. Bygdyrkningen er det nmnge Steder jo meget smaat bovendt med. Der ftndes endda Bygder, hvor man ikke sor en eneste >kornveltu«. fcjelv om færøsk Byg ikke staar Maal med det, der importeres hertil, er tlen et fortrinligt Næringsmiddel. Men der er vist mange af det yngre Slægtled, som slot ikke .ha.r smagt >foroyskan <lríl«. Ved en ihærdigere Bygdyrkning kunde den store Sum Penge fonuindskes, der flyder fra Færøerne ved Køb af de for Tiden overmaade dyre og sta- dig stigende Meilvarer. A. C. ETEXSKÍT. Sándopra'sten, for Tiden kon't. Provsr, Hr. A. C. Evenson, har i den ajdste Tid. gjdit si'r sergol g beromt ved i »Diirim&l.« for 2. ds. at offentliggore et Privutbrev fra Keciiiktoreii af »Tin- í akr.« Ilr. Chr. Holm-Isaksen. Brevct, •<ler skonnes nt være on venskabelhr Hea- yendelse til Hr. E,, isa-r angaaende lians politiske Forhold, or den stridbaro og nbetænkfe ÍPrwst blevet saa forbitivt ¦uver, at han ovenfkobet siger sig at ha- ,ve overgivet det til Øvrigheden. Men, deisoni nogen, trænger Pastor E. til Overbærenhod i sin Politik. Han var i •sin Tid i hojeste Grad oppositionel og radikal, r.ational og Selvstyromand oin en Hals; men siden viste det sig, at Jian ikko kunde taale Varmen ovenfra —fra dcm, stm ksn mente var becire end han sch—, og vod en klodset Manøvreren vendte han sig fra sit gam- le Parti £or lidt efter lidt at havne der, hvoi' 1-an i Virkeliglieden horer hjennin — i Uselvstændighedens og Snobberiots dunkle Egne. — 0 tempora! o mores! Gfrind. Som et Forvarsol for dette Aars Grindefangst, blev i Onsdags Jon li'Ie Grindeflok dievct ind paa Kvannesund. Grinden blev set fra Viderejde om Morgenen, men da de fleste Baade var paa Fiskeri, led det langt ud paa Da- gen, fer man for Alvor kunde tage fat paa at drive den. Hen paa Eftermid- dagen lykkedes det at dræbo 47 Hvaler, medons en Del undslap. Forhaabentlig bliver denne Grind ikke Aarest sidste. Fíalícriet. I sidste Uge og ¦ i Slutningen af den foregaaende har Mótorbaade her fra Klaksvig faaet cn paa denno Aars- tid udmærket god Fangst. Der har væ- ret Dage, hvor der gennemsnitlig or fisket for 200 Kr. pr. Baad. En enkelt Motorbaad fik en Tur for 350 Kr. D6s- værre synes Vejrforholdeno at lægge Fiskeriet 6tore Hindringer i Vojen. I Lervig har Robaade opnaaet 150 Kr. Fra Viderejde meddeles ligeledes om godt Fiskeri, men der er gaaet Uger, uden at en eneste Dag har tilladt Fiskeridrift. Folketaellingen. Ved Folketællingon 2. Febrnar 1916 viste det sig, at Norderoerr.es samlede Indbysrgertal or 2239 (i 1911 2087.) Indbyggerantallet for hver enkelt Bygds Vedkommendo er følgende: Hattervig 65, Kirke 121, Svinø 203, Viderejde 306, Norddeble 72, Kvannesnnd 56, Nordtofte 21, Deble 14, Mule 12, Fosaa 9, Kuno 146, Haraldsiuid 31, Skard 21, Mygledal 96', Trollenres 23; Hiisum 120, Sydredal 54. Klaksvi? Sogn havde som 1or omtalt 869 Jndbyggero. Folkemænrien pynes at væ.re tilíaget mest i Suderit byssol, som i 1911 havde 3817 Ind- byggero og 1. Febr. 1916 4423, altsaa gaaet 606 frem. Østerøens Indbj'ggerant.al fra 4111 (i 1911) til 4530 cller med 419. Dot. samlede Indbyggerantal paa Freroerne er for Tiden 19700. I do sidste 5 Aar er Folkemængden paa l'Vroerne forogot med oa. 1700 Meu- nesker. FISKFÆSTIÍÍSNS5ÍÍ3K FKA Gregers Gregersen hor fra Klaks- vig, som for Tiden opholdor sig i Norgo, liar i ct Brev til >Tingakr.« givet en kort Oversigt over de norske Fiskerior og paavisor, hvorledes Nord-x mænd søgor til vore Fiskebankor, hvor de i Labct af 6 Uger har faaot 1600 Kr. i Part. Det er alle bekendt, hvorledes den nu snart foræltled^ Fiskerimetod? er vodblivondo eneraadendo herpaa Øerno. Vore Naboor Iiliendoro, Nordmænd og Engelskmænd sejler lang fornd for os. Efter en kort lndledning skriver Hr, G. Jeg skal da begynde mod at sige, at en Sildebaad fra Aalesund, tom var bygget i Fjor, i 10 Maaneder har haft en Fangt af 180,000 Kr, og í For- gaars kom en Dampbaað herinl nied cn Fangst af 600 Maal der blev solgt for et Belob af 30,000- Kr. Beraf falder de 21,000 Kr. paa EedeiietB Konto og Eesten — 9Ó00 Kr. — ;>an Besætningen. Den tæller 15 Mand og der bliver saaledes 600 Kr. pr. Mrind for denne eno Baads Fis'te- Foruden Lod har' Forer, Maskinlst.og Fyrbo ier maanedlig Hyre, og yderligere havde Baadeu for flere hundredo Kroner i Upsar, som fisken, mens Garnene staw^ de koster lier paa Stedet 80 Øro op til 1 Kr. Stykket. Og i Gaar havuo en andon Baad for 35,000 Kr. Nu maa man ikke tro, at dot al- tid gaar saa glimrende for a!le, nej: der var flere, som kom hjem udcn næv- noværdig Fangst og enkolte, der havdo mistet halve og hele Kedskaber. Dá Silden for Tidon holder sig langt fra Land, paa dybt Vand, og >gaar i oddor* soni Nordma;ndone kalder det, d. v. s. i saa tætte Stirner. at Garne- ne, naar Silden lober paa dere, faldo som Sten til Bunds, maa der t».t- tes en saadan Kraft paa at hive dem op, at Vinseno let gaar i Stykker. Og da Udrustuir.g-en er storre end nogerjsjn- do for, er det meget vaiiskcliíjt at f.ia Garn igon. Hcr er alt G'avnfiske — >Snurpen< bruges ikke, før liavgesunds- fiskeriet begyndor i Marts Maaned. Mon det er ikke blot i de norsko Farvande, at Eigdomniene søg'es o<r hentos hjera. Forrige Sommer i Juni- Julimaaned gjordo Dampbaade fra Aa- lesund flere 14- Dages Ture til Fvgl- oyar banlcan, og i Lobot af 6 Uger havde de der en gennemsnitlig P'angst af 1600 Kr. i Part, Jeg har faaet mangt et Sporgsmaal stillet, livorfor dog ikko Færingerne cr iide, '.. og, hver- gang jeg blev spurgt lierom, og om der ikko udl'øres megen Sild fra Færøerne, ja, da stod jog ganske skamfuld paa mine Landsmænds Vegne. Man tipnlíe BÍg alene on Sommor som den sidste, hvilke Værdier der kunde være indvund- ne for Færinger paa dette Omraade, som vi nu lader anihe om at udnytte i vore Farvande! Og dog paastaar > Dim- malætting*, og ndskilliso Fieringer med den, i taaLoiig Indbilskhcd, at vi er >!angt ircmmo paa Fiskerieta Omraa.- de« !! Ak nej! >Vit dárla attaml -?r enn snm áður«. Næppo nogen Nation ataar i den Henseende saa langt tilbage Bora Fteroerno og Danmark, men vi vil ikke se det, .cgdon »()imske« Taag.o gør, hvad don magter, for at liindre os i at so. Dat var íned en ogen vemodig Fo- lolse, jeg beskuede do yældigo Mængdor Sild, som Islandstrawlerne lagde paa Land i Siglufjord i Sommer: Al deuno Eigdom gidor Færinger ikko rækko Haanden ud for at íaa Del i ! Nogle Islandtrawlero er og-

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.