Fréttablaðið - 07.01.2010, Blaðsíða 10

Fréttablaðið - 07.01.2010, Blaðsíða 10
10 7. janúar 2010 FIMMTUDAGUR Launa mið ar og verk taka mið ar Skila skyld ir eru allir þeir sem innt hafa af hendi launa greiðsl ur, hlunn indi, líf - eyri, bætur, styrki, happ drætt is - og talna vinn inga (skatt skylda sem óskatt skylda), greiðsl ur til verk taka fyrir þjón - ustu ( efni eða vinnu) eða aðrar greiðsl ur sem fram - tals skyld ar eru og/ eða skatt skyld ar. Bif reiða hlunn inda mið ar Skila skyld ir eru allir þeir sem í rekstri sínum eða ann arri starf semi hafa haft kostn að af kaup um, leigu eða rekstri fólks bif reið ar. Hluta fjár mið ar Skila skyld eru öll hluta fé lög, einka hluta fé lög, sam vinnu hluta fé lög og spari sjóð ir. Launa fram tal Skila skyld ir eru ein stakl ing ar með eigin at vinnu - rekst ur, sem telja fram á papp ír, og óskatt skyld félög sem ekki skila raf rænu skatt fram tali og sem greiddu laun á árinu 2009. Við skipti með hluta bréf Skila skyld ir eru bank ar, verð bréfa fyr ir tæki og aðrir þeir að il ar sem ann ast kaup og sölu, um - boðs við skipti og aðra um sýslu með hluta bréf. Bankainn stæð ur Skila skyld ar eru allar fjár mála stofn an ir og aðrir að il ar sem taka við fjár mun um til ávöxt un ar. Lánaupp lýsingar (bankalán, fast eigna veð lán, bíla lán og önnur lán). Skila skyld ar eru allar fjár - málastofn an ir (bank ar, spari sjóð ir, líf eyr is sjóð ir, trygg inga fé lög, fjár mögn un ar leig ur o. s. frv.) sem hafa lánað fé til ein stakl inga. Stofn sjóð smið ar Skila skyld eru öll sam vinnu fé lög, þ. m. t. kaup félög. Tak mörk uð skatt skylda - greiðslu yf ir lit Skila skyld ir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers konar greiðsl ur til er lendra aðila og ann arra, sem bera tak mark aða skatt skyldu hér á landi. Greiðslu mið ar – leiga eða afnot Skila skyld ir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers konar greiðsl ur fyrir leigu eða afnot af lausa fé, fast eign um og fast eigna rétt ind um eða öðrum réttindum. Hluta bréfa kaup skv. kaup rétt ar samn ingi Skila skyld eru öll hluta fé lög sem gert hafa kaup - rétt ar samn inga við starfs menn sína sam kvæmt stað festri kaup rétt ar á ætl un. Nánari upplýsingar eru á vef ríkisskattstjóra www.rsk.is                          ! " #$ " $&        ( ) ) *     + ,&-     ) / 0     1   )  !     3  /  ( /  '   1     1 +/  +"   5   + +/  6 )  , 4  ( 4  4 ) 7! / 7    '  /  8 /1  ) /              !! !" #"      '   4  ./)  - 0 < 4 2 !  5: =2 :' 6> <? 5 =6 AA B Skilafrestur á eftirtöldum gögnum vegna framtalsgerðar 2010 er til 30. janúar en þeir sem skila á rafrænu formi hafa þó frest til 10. febrúar 2010 Skil á upp lýs ing um vegna skattframtals 2010 Jón a J ón sdó ttir Rim a 2 4 112 Re ykj aví k 21 02 72 -22 29 1.9 67 .04 3 78 .68 4 860 39 .34 0 86 0 1.9 67 .04 3 27 4.6 70 ÚTSALA 38 ÞREP Laugavegi 49 / sími 561 5813 Óvissa vegna synjunar forseta Íslendingar ættu að greiða atkvæði með lögum þeim um ríkisábyrgð á Icesave sem forsetinn hefur vísað til þjóðarinnar. Þetta er mat Kaar- los Jännäris, finnska bankasér- fræðingsins og fyrrverandi for- stjóra finnska fjármálaeftirlitsins, sem stjórnvöld réðu sem ráðgjafa við endurskipulagningu banka- kerfisins hér. Jännäri segir alvarleika ákvörð- unar forsetans þegar hafa endur- speglast í niðurfærslu matsfyrir- tækisins Fitch á lánshæfi ríkisins. „Standard & Poor‘s hafa líka sett ykkur á athugunarlista og flest þau ríki sem lofað hafa fjármögn- un í tengslum við áætlun ríkis- ins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins verða lítt hrifin af þróun mála og fjár ekki að vænta fyrr en leyst hefur verið úr Icesave-deilunni með hætti sem Bretland, Holland og Evrópusambandið fá sætt sig við,“ segir hann. Um leið kveðst Jännäri skilja reiði þjóðarinnar yfir þeirri stöðu sem hún er í. Á hinn bóginn séu reglur um innlánstryggingar ein af grunnstoðum hins evrópska fjármálakerfis. „Íslendingar eru bundnir af lögum Evrópusam- bandsins með aðild sinni að Evr- ópska efnahagssvæðinu og þurfa að haga málum sínum í samræmi við þær reglur.“ Hann segir ljóst að ef eignir tryggingasjóðs dugi ekki til þá þurfi ríkið að hlaupa undir bagga. „Og nú hafa ríkisstjórnir Hollands og Bretlands greitt þess- ar inneignir sem tryggingarsjóð- ur ykkar skuldar og ríkisstjórn Íslands ábyrgist,“ segir Jännäri og kveðst sjálfur hafa farið yfir muninn á nýju lögunum og þeim sem samþykkt voru í ágúst. „Og ég get vel séð af hverju Bretar og Hollendingar geta ekki sætt sig við fyrirvarana sem þá voru sett- ir. Gömlu lögin nægja því ekki.“ Kaarlo Jännäri segist eiga hér marga góða vini og vilja styðja Íslendinga í raunum þeirra. „En því miður virðast margir hafa misskilið stöðuna sem landið er í. Sumir virðast nú reiðir erlendu ríkjunum, sem þó eru að reyna að hjálpa Íslendingum.“ Sem dæmi nefnir Jännäri að vegna fjárlaga- halla heima fyrir hafi Finnland neyðst til að taka 30 milljarða evra (5.400 milljarða íslenskra króna) að láni. „Samt eru Finnar að lána Íslendingum peninga. Og það sama gildir um mörg önnur lönd sem glíma við vandamál heima fyrir. Ég held að komið hafi verið fram við ykkur af mikilli vinsemd, en þjóðin virðist ekki hafa áttað sig á því.“ Jännäri segir sér virðast sem íslenskum stjórnvöldum hafi mis- tekist að skýra stöðu landsins fyrir þjóðinni. olikr@frettabladid.is Erlendu ríkin vilja aðstoða Þjóðin ætti að staðfesta lögin sem til hennar hefur verið vísað, segir Kaarlo Jännäri. Norðurlönd hafi teygt sig langt í að aðstoða. Töf dýpki kreppuna hér. KAARLO JÄNNÄRI Hafni þjóðin Iceave-lögunum segir Jännäri ljóst að herða þyrfti gjaldeyrishöft til muna, til þess eins að ríkið hefði gjaldeyri til að greiða fyrir brýnustu nauðsynjar. Hann telur líklegast að Bretar og Hollendingar vilji halda sig við það sem um hefur verið samið og frekari málamiðlun sé ólíkleg. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR Skuldatryggingarálag ríkissjóðs hefur hækkaði viðstöðulaust frá því Ólafur Ragnar Grímsson for- seti neitaði að staðfesta Icesave- lögin á þriðjudag. Álagið stóð í 485,79 punktum síðdegis í gær og hafði þá hækkað nokkuð frá því um hádegið í gær, samkvæmt upplýsingum Credit Market Analysis (CMA). Til samanburð- ar stóð skuldatryggingarálagið í 411 punktum við lokun markaða á mánudag. Á sama tíma hefur álagið á arabíska borgríkið Dúbaí lækk- aði nokkuð. Ísland er nú í sjöunda sæti yfir þau lönd sem CMA telur líkur á að geti ekki staðið við skuld- bindingar sínar. Líkurnar á því eru 28,55 prósent miðað við tæp- lega 26 prósenta líkur á að Dúbaí geti ekki greitt skuldir sínar. Um helmingslíkur eru á greiðslufalli Venesúela, sem trónir á toppi list- ans. Ingólfur Bender, forstöðumað- ur Greiningar Íslandsbanka, segir að þótt skuldatryggingar- álagið sé hátt hafi það lítið að segja þar sem ríkissjóður sé um þessar mundir ekki að sækja sér nýtt fé á erlendum markaði. „En Seðlabankinn tekur tillit til þessa við vaxtaákvörðun sína og því dregur úr líkum á lækkun stýri- vaxta,“ segir hann. - jab Skuldatryggingarálag ríkissjóðs nálgast 500 punkta: Álagið rýkur upp LISTI YFIR ÁHÆTTURÍKIN* Ríkin Punktar Líkurnar Venesúela 968,32 49,68% Úkraína 1038,93 47,87% Argentína 918,20 46,74% Pakistan 717,70 38,25% Írak 475,00 34,92% Lettland 532,23 30,71% Ísland 485,79 28,55% Dúbaí 424,70 25,91% Grikkland 250,31 20,22% Kaliforníuríki 248,28 19,92% * Heimild: CMA Alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor´s greindi frá því í gær að það hafi sett Íbúða- lánasjóð á athugunarlista með neikvæðum vísbendingum. Í rökstuðningi matsfyrirtæk- isins kemur fram að breyting- in sé í samræmi við breytingu á lánshæfismati ríkissjóðs, sem sé eigandi Íbúðalánasjóðs. Fyr- irtækið breytti lánshæfishorf- um ríkissjóðs úr stöðugum í nei- kvæðar eftir að Ólafur Ragnar Grímsson neitaði að staðfesta Icesave-lögin og greindi frá því að svo kynni að fara að matið yrði lækkað um eitt eða tvö þrep innan mánaðar. - jab Íbúðalánasjóður fylgir ríkinu: Settur á athug- unarlista S&P
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.