Fréttablaðið - 07.01.2010, Blaðsíða 37

Fréttablaðið - 07.01.2010, Blaðsíða 37
BÍLAR & FARATÆKI Mercedes Benz E-240 „00 Raðnúmer: 211876 - ekinn 215þkm verð 1.490 þkr. Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46e-Gul gata Kópavogi s: 567-1800. Það er gott að kaupa bíl í Kópavogi. www.bbv.is Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46E, Kópavogi Sími: 567 1800 CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg 2005, ekinn 95 þ.km, Tvöfalt púst, satinmattar álfelgur, , k&n Sían , ný dekk Nýupptekin sjálfskiptng, nýtt í bremsum.. Verð 2.990. þús . 100 % lánamöguleiki ef þarf Rnr.127772 Skráðu bílinn þinn frítt á hofdabilar.is eða kíktu í kaffi. Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is FORD ESCAPE XLT CHOICE 4WD Árgerð 2007. Ekinn 77 þ.km Verð kr. 3.300.000 Höfðahöllin Norðurhella 8, 221 Hafnafjörður Sími: 567 4840 Vantar bíla á skrá og á stað- inn. www.hofdahollin.is Chevrolet Trail Blazer, árg.’01, 6 cyl.. 4,2 , bensín, 5 manna, ekinn 51 þús.m., lítur vel út, sk.’11, 100 % lánað, verð kr. 1.280.000,- s. 821-6292. Toyota Hi-lux árg. 2005, diesel, ekinn 102 þús.km., pallhús, dráttarbeisli, lítur mjög vel út, ný ‘32 nagladekk, einn eigandi, sk.’11, verð kr. 2.350.000,- 821-6292. MM L-200 pick-up árgerð 2000, diesel, 4dyra, sjálfsk., einn eigandi, þjónustu- bók, ekinn 145 þús., sk.’11, 100 % lánað, verð kr. 850.000,- 821-6292. Chrysler Town and Country árgerð 2008, nýja lagið, 6 cyl., 7 manna, ekinn 35 þús., 100% lánað, verð kr. 3.750.000,- 821-6292. Breiðan ehf Sími: 821 6292 Bílar til sölu VW Caddy árg. ‘99 ek. 120þ. nýsk. og ný tímareim. Ásett verð 350þ. Uppl. í s. 694 2341. T.S Terrano, 2,7lux, ssk, árg. ‘00. Ek. 137þ. V. 1.100þ. 30“ dekk, tveir gangar. Uppl. í s. 869 8812 & 557 1934. Land Rover Defender 110.árg 99 ekinn 56000. fullbreyttur Björgunarsveitabíll.39,5“i-rock dekk. læsingar.kastarar.vinnuljós,drullutjakk- ur,gps,sími,talstöð.verð 3390.uppl í síma 660 9116 Birgir Audi A4 1.8 station árg. ‘97 bsk. Ek. 150þ. Nýsk., ný olía, verð 275þ. S. 868 4432. 0-250 þús. Skemmd Toyota Corolla Toyota Corolla S/D VVTi árg 2001 ekinn 116 þ km 1.4 vél 5 gíra skemmdur eftir umferðaróhapp verð 160.000- upplí síma 863-0149 bíllinn er á Suðurnesjum 250-499 þús. 350.000 sjálfskiptur 4X4 Daihatsu terios 99“ ek. 130þ. nýleg nagladekk , ný skoðaður nýtt í brems- um, eyðir litlu! tilboð 350þús uppl. s. 773 1700. !!!!! sparibaukur !!! Opel Astra 1.2 árg ‘00, ekinn 167þús, beinskiptur, skoðaður, 5 dyra, spoiler, góður bíll sem að er gott að keyra og alveg ótrúlega eyðslu grannur, tilboðs- verð aðeins 360þús stgr, allar uppl í s:659-9696 VW passat stw 99“Fallegur og góður bíll ekinn 90 þúsund á vél vetrard,dráttar- beisli, nýskoðaður til 2011, verð 450 þúsund staðgreitt. upplýsingar í síma 8204640. !!!! Tilboðsverð !!!! VW Golf 1.6, árg ‘99, ekinn 152þús, beinskiptur, 5 dyra, álfelgur, spoiler, cd, ný skoðaður, góður bíll, verð 580þús, tilboðsverð aðeins 390þús stgr, allar uppl í s:659-9696 Bílar óskast !!! 0-200þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, skoða allt. Hringdu í síma 659 9696. Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20- 200 þús. Sími 615 1815. Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn- ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400. Óska eftir bíl 00’ & yngra. Get borgað að 500þ. Toyota, subaru og mazda. S. 615 2638 ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR ALLT AÐ 250 ÞÚS! Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 691 9374. Jeppar Ódýr diesel jeppi Musso árg 96’, 7 manna diesel, skoð- aður 2010. Krókur, beinskiptur, 5 gíra. Verð: 245.000 s: 891 9847. Ford Explorer 2006 XLT 7manna, ekinn 74 þús. Leðuráklæði og 18“ felgur. Hagstætt lán 2300 þús afborgun 32 þúsund. Verð 3700 þús. Uppl. s. 661 0100 og 899 7038. EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. Vörubílar Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Bátar Notuð lína til sölu. Mest 5 mm. Er í plastbölum. Selst ódýrt. Búnaður í frystiklefa. S. 897 2255. Aflvélar og rafstöðvar, margar stærðir. 12-24-230 og 380 v. dælur margar útfærslur. Gírar, skrúfur, öxlar, þéttingar og sink. Miðstöðvar í báta og bíla. Ódýrir utanborðsmótorar 2,5 - 15 hö. Margt fleirra fyrir útgerð og vinnslu. www.asafl.is s: 562-3833 893-4242. Bílaþjónusta Hjólbarðar 4 stk. nagladekk 185/65 R14 á Civic álf. á 40þ. 4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á 20þ. Uppl. í s. 896 8568. Varahlutir Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. www.netpartar.is Bílapartasala Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 4477. Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback ‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. Accent ‘95. Impreza ‘99. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97, Civic ‘99. Kaupi bíla til nið- urrifs. S. 896 8568. partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla í niðurrif. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Tek að mér heimilis þrif er ábyrg og vandvirk S: 615 3544. Bókhald Bókhald,stofnun EHF, ársreikning- ar, VSK uppgjör, erfðarfjárskýrslur ofl. HAGSTÆTT VERÐ. S. 517-3977 framtal@ visir.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald, VSK, Laun, Skattframt. og stofnun fyrirtækja. Áratuga reynsla á góðu verði. VikiVaki ehf S: 6618750 vikivaki@hotmail.com Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Málarar Málarar Tökum að okkur alla málningarvinnu. Sandsparsl og fleira. Fagmenn. Uppl. í s. 659 9676. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Búslóðaflutningar og allir alm. flutning- ar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977 www.toppflutningar.is Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, glerí- setningum og fleira. Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Einnig tökum við að okkur múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. Flisaverk.is Gerum upp baðherbergið frá A-Ö Niðurrif-Förgun-Múrverk- Flísalagnir- Pípulagnir- Rafmagn-Smíðar. kristjan@flisaverk.is S: 898 4990. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. ÞAKDÚKUR. Tek að mér að leggja dúk á fleti. Er einnig í viðgerðum. 10 ára reynsla. Uppl. í s: 660 3571 Lárus KRS. Múrverktakar Stofnað 1987. Flísalagnir, flotun, sprunguviðgerðir, arinhleðslur. Vönduð vinna. S. 899 4254. Rafvirki Lögg. rafverktaki getur bætt við sig verk- efnum og viðhaldsvinnu. Föst verð eða tilboð. Sumarbústaðir og töfluskipti. S. 693 7141. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir frá Kr. 3900 Við tengjumst við skjáinn þinn og leys- um tölvuvandamálin. Nánar á www. midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet ehf. S 564-0690. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Sælunudd! Mjög notalegt líkamsnudd í boði, láttu dekra við þig. S:698 4105. Spádómar Steinunn 908 6060 Hvað viltu vita um nýja árið? Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið um áramót. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Nú færðu einkatíma hjá spákonunni Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393. Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Rafvirkjun Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.