Fréttablaðið - 22.01.2010, Blaðsíða 40

Fréttablaðið - 22.01.2010, Blaðsíða 40
BÍLAR & FARATÆKI LAND ROVER RANGE ROVER SUPERCHARGED. 04/2006, ekinn 70 þ.km, mjög fallegt eintak innfluttur af B&L. Verð 8.900.000. Skoðar ýmis skipti eða mjög gott staðgreiðsluverð! #300156 - Bíllinn er á staðnum, inni í björtum salnum! Kíktu við í kaffi og spjall! Bílalind Funahöfði 1, 110 Reykjavík Sími: 5808900 Hlökkum til að sjá þig :) http://www.bilalind.is CHEVROLET SILVERADO Z71 1500. Árg. 2005, ekinn 95 þ.km, Tvöfalt púst, satinmattar álfelgur, , k&n Sían , ný dekk Nýupptekin sjálfskiptng, nýtt í bremsum.. Verð 2.990. þús . 100 % lánamöguleiki ef þarf Rnr.127772 Skráðu bílinn þinn frítt á hofdabilar.is eða kíktu í kaffi. Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is M.Benz ML63 AMG, árg. 6/2007, ek.aðeins 16þús.km, 511hö, sjálfskipt- ur, ný heilsársdekk, Stór glæsilegur umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett verð 15900þús.kr! er á staðnum, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is VW Touareg V6 diesel (Heklubíll) árgerð 2005, ekinn 73 þús., leður, topplúga, loftpúðar, dráttarbeisli og allur annar aukabúnaður. Glæsilegur bíll. Sk.’11. Verð kr. 5.750.000,- Breiðan ehf Sími: 821 6292 Bílar til sölu MMC T-35 ÁRG 1998 EKINN 252Þ.KM VERÐ 490.000 + VSK Er með 2 tonna lyftu. Uppl í síma 893-6404 Til sölu wv Póló árg. 98 dökkblár 3- dyra 1,4 beinsk ek. 110 þús. skoðaður 11 álfelgur ný vetrardekk negld topp bíll. Verð 340þús. Ath skipti á ódýrari. upplýsingar í síma 868 2352 Ford E350 1992 Ek 211. Sumar og vetrar dekk 11 manna verð 880þú Simi 893-6321 NÝ OG GLÆSILEG INNANDYRABRAUT! Gokartbrautin-korputorgi sérhæfir sig í hópum. Alltaf heitt og alltaf skemmti- legt! Bókanir í síma 771-2221 eða www.gokart.is Toyota Land cruiser árg.2008. Svartur, 33’’ breyttur, 8 MANNA, ekinn 29.000, filmur , krókur TOPPBÍLL uppl. 899- 4666 Ódýrir ! Opel Astra 2.0 árg. ‘00 5g. Nýl. disk- ar, gírkassi upptekinn og tímareim. V. 295þ. Opel Astra árg. ‘96 ek. 40þ. 5d., ssk., nýsk. V. 95þ. S. 821 9887. HondaCR-V 97 ek. 178 nýskoðaður ásett 600 tilboð 400 Nissan almera lux ‘01 1.8 m. skotti ek. tæp. 60 laskaður að framan eftir aftanákeyrslu tilboð óskast. 772 0479. Til sölu Infiniti j30 árg’93 þafrast við- gerða fullt af varahlutum fylgir Uppl. 862-4054 250-499 þús. Toyota Corolla LB árg. ‘98, ek. 222 þús. Ný tímar, skoðaður ‘11. Verð 380 þús. Uppl, s 892-7979. Tilboð 450 þús Nissan Almera árg. ‘00, ek. 128þús sk. ‘10 á vetrardekkjum. 1,4 5 gíra breinskipt. Verð 450 þús. Uppl. s. 659 3459. !!!!! sparibaukur !!! Opel Astra 1.2 árg. ‘00, ekinn 167þús., beinskiptur, skoðaður, 5 dyra, spoiler, góður bíll sem að er gott að keyra og alveg ótrúlega eyðslu grannur, tilboðs- verð aðeins 320 þús. stgr., allar uppl. í s: 659 9696. Mitsubishi Carisma árg.99, ek. 130 þús. tveir eigendur. Ný vetrardekk á felgum fylgja. Verð: 299 þús. Uppl. Gunnar sími 690-3408 Til sölu vel með farinn Renault Kangoo Express árg. 2001, hvítur 5 dyra ekinn 104þ km. Tilboðsverð kr. 350.000,- Uppl. í síma 8204007 1-2 milljónir TILBOÐ! Citroen Xsara Picasso árg.2006. Ek. 60þús. Vel með farinn bíll. Ásett verð 1.990.000. Tilb. 1.100.000. Uppl. 8972010. Ath skipti. Nissan Micra Visia sol árg. ‘05 Ssk. km 61 þús. Verð 1.350.000 Uppl. 862-2213. 2 milljónir + Til sölu 44 tommu breyttur pajero árg. ‘05 ekin 76 þús. einn með öllu tibúinn í hvað sem er sími 894 2255. Bílar óskast Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á ca. 20 -120 þús. stgr. Sími 8966744 !!! 0-200þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, skoða allt. Hringdu í síma 659 9696. Staðgreiðsla Óska eftir að kaupa Renault Megane Scénic í góðu standi, helst ekki eldri en 98’. Verðtilboð. Hringdu í s. 554 2724. Jeppar EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. Ford Mustang v6 1995, silivurgrár, keyrður 124.000, Verð: 400.000 Hemmi 8459305 Vörubílar Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Húsbílar Ford Econline E250 5,8l. bensín. Árg. ‘00 ek. 60þ. 4 manna. Gasmiðstöð, rúm ofl. Eins og nýr. Ásett v. 1.090 þús. Toppbílar, 587 2000. Bátar 6,7m Flugfiskur, 165ha Penta m/ Duoprop. Vagn+aukavél. Gengur í strandveiðikerfið. Verð 2,4m. Uppl.: 8929365 Til sölu utanborðsmótor nýr ónotaður 12 V SHAKESPEARE-34 - LB. Upplýsingar í síma 863-5294 Aflvélar og rafstöðvar, margar stærðir. 12-24-230 og 380 v. dælur margar útfærslur. Gírar, skrúfur, öxlar, þéttingar og sink. Miðstöðvar í báta og bíla. Ódýrir utanborðsmótorar 2,5 - 15 hö. Margt fleirra fyrir útgerð og vinnslu. www.asafl.is s: 562-3833 893-4242. Varahlutir JCB, STILL, IVECO, JIANSHE - fjórhjól Ef þig vantar varahlut sem áður fékkst í Vélaveri borgar sig tvímælalaust að hringja í okkur. Við gætum átt hann til á góðu verði. Vélaborg Sími: 414-8600. partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla í niðurrif. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. Suzuki Jimny nýjar handvirkar fram- drifslokur. S. 845 6265. www.netpartar.is Bílapartasala Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 4477. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Húsa og sumarbústaða- eigendur tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl- um, hellulögn og fleira. Er með gám undir garðaúrgang. S. 892 8043. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Bókhald,stofnun EHF, ársreikning- ar, VSK uppgjör, erfðarfjárskýrslur ofl. HAGSTÆTT VERÐ. S. 517-3977 framtal@ visir.is Fjármál Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545. Málarar Málarar Tek að mér sandspörslun, málun, lökk- un. Góð þjónusta og sanngjarnt verð. Kem á staðinn og geri verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Málningarþjónusta Egils. S. 868 5171. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, glerí- setningum og fleira. Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Einnig tökum við að okkur múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Uppl. í s. 661 3149. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.