Fréttablaðið - 29.01.2010, Blaðsíða 50

Fréttablaðið - 29.01.2010, Blaðsíða 50
BÍLAR & FARATÆKI TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 35“. Árgerð 2006, ekinn 99 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 5.980 þús Rnr.151115 Mjög fallegur bíll. Skoðar öll skipti. Z71 1500. EINS OG NÝR, ER INN Í SYNINGARSAL OKKAR. Sjón er sögu ríkari.. Tilboð óskast. 6 manna Rnr.127772 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is VW PASSAT 11-2003 EK 83Þ FLOTTUR BÍLL V-1290 TILBOÐ 990Þ RNR.131236 MIKIÐ ÚRVAL AF GÓÐUM BÍLUM Á MJÖG GÓÐUM VERÐUM EINNIG ER MEÐ MIKIÐ AF BÍLUM SEM ERU TIL Í ALLSKONAR SKIPTI D/Ó TVO Í EINN OG FLEIRA OG FLEIRA UPPL S-8977345 Bifreiðasalan Stórhöfði 15, 112 Reykjavík Sími: 577 4400 www.bifreidasalan.is Bílar til sölu 44 PATROL 11/2001 4,2L LOWGÍR LOFT NMT VHF BOX SK MÖGUL. TOP BÍLL v3,5M S. 892 7858. Sjsk., tilboð 295 þús. VW Passat árg. ‘98 sjsk., ek. 160 þús. S. 891 9847. MMC Space star 1,5, árg. ‘00. Ekinn 160. þús. Verð 290.000. Uppl. í s. 894 9002 og 866 9070. Ford F 150 5,4 bsk. 1997. Ek. 155 þús. Verð 590.000. Uppl. í s. 894 9002 og 866 9070. Til sölu wv Póló árg. 98 dökkblár 3- dyra 1,4 beinsk ek. 110 þús. skoðaður 11 álfelgur ný vetrardekk negld, topp bíll. Verð 310þús. Ath skipti á ódýrari. upplýsingar í síma 868 2352 Til sölu MMC Benz clk 500 AMG árg. ‘04 ek. 130 þús. Mjög góður bíll. S. 897 7007. Daewoo Nuberia 98, keyrður 95þús. Er á álfelgum. Þarfnast smá lagfæringa en er vel ökufæfur. Næsta skoðun 10.10. Verð 180000. S. 693 5637. Suzuki Vitara ‘97 til sölu á 200þús. Í góðu standi. Skoðaður 2010. Uppl. í S 891 7711. Toyota Avensis ‘01 D4D disel. Leður, ek. 230 þús. Mjög vel með farinn. V. 980 þús. S. 690 0776. 0-250 þús. TIL SÖLU OPEL ASTRA CARAVAN GL 1996.SKOÐAÐUR VERÐ 180ÞÚS TILBOÐ 145ÞÚS. S8670783 Plymouth Voyager, árg. 96, blágrár, ssk. skoðaður. S. 581-2653. V. 100 þús. 250-499 þús. Sport á TILBOÐI M.Benz C200 Sport árg 95 ekinn 158 þ km sjálfskiptur rafmagn í rúðum CD svartur að innan góð heilsársdekk þjófavörn skoðaður 2010 gullfallegur bíll verð 550.000- Tilboð 400.000- staðgreitt upplí síma 861-7600 TILBOÐ 290 ÞÚS! Sk.201 Opel vectra árg’00 1,6 beinskiptur,ný skoðaður 2011,cd,álfelgur,filmur ofl. eyðir litlu fínn bíll, listaverð 450 þús TILBOÐ 290 ÞÚS! s. 841 8955. 500-999 þús. Toyota Avensis Station grár árg. 2001. ekinn 112 þús S:6983859 1-2 milljónir Vw Transporter 04 E. 117 bensín. 6 dyra, mikið nýtt í bílnum. Ásett 1600 þús. Tilb. 1300 þús! S 6984123 Bílar óskast ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR ALLT AÐ 250 ÞÚS! Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 250 þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling, skoða allt má þarfnast smá lagfæringar. S. 691 9374. Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á ca. 20-120 þús. stgr. Sími 896 6744. Jeppar MMC Pajero INTENSE, Diesel árg 2007 til sölu. Svartur, ek.25þ.uppl í síma 770 1062 EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. 75 ferm 3 herb íbúð í 107 nálægt H.Í. laus frá 1. mars. Leiga 110 þús á mán plús hiti og rafm. Tryggingar. Uppl í 866 6513. Vörubílar Til sölu kranaskóflur nokkrar stærð- ir. Tveggja manna karfa, staurabor og fimm arma krabbi. Uppl. s. 893-1229. Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Mótorhjól Útsala á vespum í stuttan tíma! 50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188 þús. Nú 169 þús. Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Kawasaki oldtimer óskast. Skoða allt eldra en árg. 1980. Staðgreitt. Walter s. 840-2170. Til sölu Honda VTX 1800 F, svart ár. 2007. Gullfallegt hjól ekið 2.500 km. Eitthvað af aukahlutum. Verð 1.700.000. S844-3252. Bátar Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Ný sending kominn Sjóvélar ehf. 553 3311 www. sjo.is Aflvélar og rafstöðvar, margar stærðir. 12-24-230 og 380 v. dælur margar útfærslur. Gírar, skrúfur, öxlar, þéttingar og sink. Miðstöðvar í báta og bíla. Ódýrir utanborðsmótorar 2,5 - 15 hö. Margt fleirra fyrir útgerð og vinnslu. www.asafl.is s: 562-3833 893-4242. Hjólbarðar 18“ - 19“ -20“ felgur óskast undir BMW 530. Einnig gírkassi í Kangoo 2002. Til sölu notaðar gifsplötur ca. 40 stk. Uppl. í s. 899 4009. Varahlutir Varahlutir s. 772 6777 Renault Megane árg. ‘96-’09. Peugeot 307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 626 og 323. VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Á varahl í Skoda Ford,Fiesta,Fuson, Ranger. Hyundai Getz, Sonata VW Transp Uppl.í s. 8940068 Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla í niðurrif. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. Er að rífa Musso ‘96-’04. Hyundai H 1 ‘99.Nissan Double Cap ‘97. Isuzu Trooper ‘99. Landrover Discovery ‘98. Lanos ‘00-’02. Nubira ‘02. Galloper ‘00. Cherokee ‘94. Ford 250 ‘04.Toy Double Cap ‘94. Korando ‘98. Kia Sportage ‘97.Opel Astra ‘97. Kaupum bíla til niðurrifs. Musso varahlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Húsa og sumarbústaða- eigendur tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl- um, hellulögn og fleira. Er með gám undir garðaúrgang. S. 892 8043. Bókhald Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn. VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Fjármál Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545. Aðstoð við frjálsa nauðarsamninga, skuldaskil Kaup/samruni fyrirtækja. Ráðgjöf. Rekstrarfræðingur MBA. S. 772 3355 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Vöruflutningar Flutningar. Búslóðir, dreifing. S. 892 6363 og á www.vefsida.is/skutlari. Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, málingu, pípu- lögn, glerísetningum og fleira. Fljót og góð vinnubrögð. Strúktor ehf. Uppl. í síma 824 0150 og 824 0160. Lekur þakið ? Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. Uppl. í s. 659 3598. Múrun, málun, smíði, flísalögn Iðnaðarmannateymi óskar eftir verkefn- um (baðherbergi, eldhús, málun íbúða, utanhúsviðgerðir). S. 770 5599 skoðið á verkadvinna.is. Ál og glerverk ehf álhurðir og gluggar, sjálfvirkar hurðar. Viðgerð á ál og gluggum. Alhliða þjón- usta. Uppsetning og viðhald. S. 691 2014 & alogglerverk@talnet.is Glerjun og gluggaviðgerðir Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum smíðaverkefnum. Glugga og hurða- þjónustan, S. 895 5511 smidi.is Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Uppl. í s. 661 3149. Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.