Fréttablaðið - 16.02.2010, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 16.02.2010, Blaðsíða 26
 16. febrúar 2010 ÞRIÐJUDAGUR6 Bátar 5 sleðar til sölu meðal annars Yamaha VX110 Delux árg. ‘05. Einnig RXP 215 hp ‘05. Uppl. í s. 892 5309. Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Útvega koparskrúfur á allar gerð- ir báta beint frá framleiðanda upp- lýsingar á www.somiboats.is Óskar 0046704051340 Hjólbarðar 4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á 20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felg- um á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ. 4 stk. 205/60 „16 á 20þ. 4 stk. 175/70 13“ á Accent felgum á 20þ. 4 stk naglad. 185/65 14“ á 20þ. Uppl. í s. 896 8568. Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, almera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla í niðurrif. VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback ‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. Accent ‘95 & ‘97. Impreza ‘99. Legacy ‘96. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97, Civic ‘99. Golf ‘95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Húsfélagaræsting. Gólfbónun. Bónleysing. Teppahreinsun. Hreingerningar. Flutningsþrif og fl. Garðyrkja Trjáklippingar og fellingar, laufahreins- un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð- ingasmíði, jarðvegsvinna og margt fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334 garðarbest.is Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Fjármál Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - hvað gerist ef þú hættir að borga? Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545. Málarar Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Er verið að fara í framkvæmdir á viðhaldi hús eða lóðar. Snarverk ehf, er með öll tæki sem til þarf í það. Fjarlægum efni og komum með nýtt. Er með sambönd við góða smiði og pípulagningarmenn ef á þarf. Einnig er hægt að fara inná snarverk.is Uppl. í s. 863 1291. Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, málingu, pípu- lögn, glerísetningum og fleira. Fljót og góð vinnubrögð. Strúktor ehf. Uppl. í síma 824 0150 og 824 0160. Fyrir gott verð! Heimilisviðgerðir - leggj- um flísar og parket, spörlum og málum. S. 844 7077. Húsasmíðameistari getur bætt við sig verkefnum, nýsmíði, viðhald og við- gerðir. Sérhæfir sig í bárujárni. S. 699 3124. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 699 6069. Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Pípulagnameistarar geta bætt við sig verkefnum. Allar almennar pípulagnir. Óttar S:6950170 - Gunnar S:6958615 G.Ó Pípulagnir Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Vandaðar tölvuviðgerðir Microsoft vottun. 15 ára reynsla. Þjónustum einstaklinga og fyrirtæki. www.midnet.is Miðnet ehf S. 564 0690 Nudd Sælunudd 844-0253. Whole body massage. S. 849 5247 Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264 Fantastic massage, call 8440329 NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Spádómar Spásími Daddýar 846 6364 Opið frá kl. 15-20 alla daga. Visa/Euro Spái í spil, ræð drauma einnig í gegn- um síma. Ekkert mínutugjald. S. 891 8727, Stella. Rafvirkjun Önnur þjónusta Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send sam- dægurs beint heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150. Yfir 100 tegundir af ótrúlega flottum öskudagsbúningum fyir krakka á öllum aldri, frá kr. 1,950. Opið 10-22 alla daga til öskudags. Partýbuðin, Faxafeni 11, s. 534-0534. KEYPT & SELT Til sölu Leirbrennsluofn - 85 lítra Paragon ofn. Ofninn er mjög lítið notaður Upplýsingar í s. 866 6321. Ísskápar á 10þ & 25þ.. Þvottavélar á 15-40þ. Stór Amerísk þvottavél á 30þ. Þurrkari á 20þ. Stór amerískur á 30þ. Barkalaus á 30þ. Uppþvottavél á 25þ. 14“ TV á 5þ. 19“ tölvuflatskjár á 15þ. Stólar á 1þ. Stórt teppi á 5þ. Ný ryksuga á 4þ. CD á 4þ. S. 896 8568. Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Staðgreiðum gull og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. FRÍMERKI Kaupi frímerki og frímerkjasöfn, sanngjarnt verð. Hafið samband við Guðmund í s. 857 4001 eða gudmund. jensson@gmail.com ATH! DISNEY BÆKUR: ÓSKAST KEYPT HEILT SAFN! 8654021 renebiasone@ hotmail.com Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!! Frábær verð. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588- 9925 emilia.is STEYPUSÖGUN KJARNABORUN MÚRBROT PÍPULAGNIR 820 0070 577 5177 EHF Þjónusta Auglýsingasími Allt sem þú þarft…

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.