Fréttablaðið - 30.03.2010, Blaðsíða 37

Fréttablaðið - 30.03.2010, Blaðsíða 37
ÞRIÐJUDAGUR 30. mars 2010 21 Vélsleðar Skidoo Summit X 800 árg. 07. 144“ belti. Team kúppling ofl. ofl. 1590þ uppl. 618 5660. Lyftarar Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. Sala og leiga. S. 893 3573. Bátar Til sölu Hraðfiskibát. Flugfiskur lengd 8,45 breidd 2,12. Garmin gps, koden dýptarmælir, webasto olíumiðstöð, tal- stöð. Síðustokkar kassi að aftan. Vél Mercruiser 250 hö árg 2001 keyrð 1500klst. Hældrif árg. ‚01. 2stk DNG tölvurúllur grár. 8 fiskikör (6 í lest) blóðgunarkassi. Báturinn er með veiði- leyfi. Verð 9.8 m. Aðeins Áhugasamir geta haft samband í s. 848 4940 Ólafur olajon@gmail.com Rafmagnsfæravindur frá Oilwind teg. 03-16. SENSON ehf. Sími 511-1616. www.senson.is senson@senson.is Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Kúplingar, dælur, slöngur, fittings og viðgerðarþjónusta. vokvataeki.is 561- 2209 Óska eftir að kaupa góðan Handfærabát, Skel, Færeyring eða lítin Víking. Uppl. s. 693 2923 eða 557 7160. Grásleppuveiðimenn Grásleppunet, flotteinar, blýtein- ar, náfeldnet, felligarn og margt fl. Heimavík ehf s. 892 8655. Hjólbarðar 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felgum á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 20þ. 4 stk. 175/70 13“ á Accent felgum á 20þ. 2 stk. 195/65 15“ á 5 gata álf. á 15þ. 3 stk. 175/70 13“ á álf. á 15þ. 4 stk. 175/70 13“ á 15þ. Uppl. í s. 896 8568. Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic ‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla í niðurrif. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Viðgerðir ÞJÓNUSTA Hreingerningar Húsfélagaræsting. Gólfbónun. Bónleysing. Teppahreinsun. Hreingerningar. Flutningsþrif og fl. Garðyrkja Garðsláttur Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur fyrir sumarið. Getum bætt við okkur verkefnum. Áratugareynsla, látið fag- mann vinna verkið. Garðaþjónustan Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig- ard@gmail.com Jóhannes garðyrkju- meistari. Tökum að okkur hellu og þökulagn- ir önnumst jarðvegsskipti gerum föst verðtilboð S 772 7450 Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Skattaframtal 2010 Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs- reikn.VSK uppgj, erfðarfjár- skýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is FRAMTAL 2010 Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og verktaka. Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um viðbótarfrest fram í maí. Opið einnig um helgar. Framtalsþjónustan, Ármúla 19, S: 533 1533. Skattframtal 2010 Tek að mér skattframtöl ein- staklinga og rekstraraðila frá 5.000 kr. Ég er viðskiptafræð- ingur Cant.Oecon. Með mikla reynslu. Ódýr og góð þjónusta. Kíktu á www.skatt.is S:661-3703 S. 661 3703. www.skatt.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málari getur bætt við sig verkefnum, stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. í s. 773 0317. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Steingæði ehf viðhaldsþjónusta Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, málingu, pípu- lögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í lekavanda- málum. Fljót og góð vinnu- brögð. Komum og gerum tilboð að kostnaðarlausu. Steingæði Uppl. í síma 899 2924 VISA - EURO - MASTER Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. N & V Verktakar ehf Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. HB Flísar geta tekið að sér ýmiskonar flísalagnir. Fagleg og vönduð vinnu- brögð. Bryngeir 6599105 Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Very good massage for men. Gsm. 690 9182. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 & 857 5015. Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264. Good relaxing massage for men!!! Heimaþjónusta. S. 692 3219. NUDD Whole body massage. S. 841 8529. NUDD NUDD NUDD. Excellent whole boby massage.S. 692 2126 Whole body massage. S. 849 5247 Spádómar Spásími Daddýar 846 6364 Opið frá kl. 15-20 alla daga. Visa/Euro Rafvirkjun HEITIR POTTAR Ástandsskoðun - viðgerðir og þjónusta. Hafðu samband Stefán s. 849 8442 eða sspottar.com Viðgerðir Reiðhjóla og sláttuvélaþjón- ustan - enginn biðtími ! Tek við öllum gerðum af reiðhjólum og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040. Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.