Fréttablaðið - 30.03.2010, Blaðsíða 38

Fréttablaðið - 30.03.2010, Blaðsíða 38
 30. mars 2010 ÞRIÐJUDAGUR20 Önnur þjónusta GreenHouse vor -sumarvaran er komin. Verið vel- komin að sækja frían bækling. Eldri vara seld með miklum afslætti. Opið í dag þriðjudag 13-19 GreenHouse Rauðagerði 26. Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send sam- dægurs beint heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150. KEYPT & SELT Óskast keypt Staðgreiðum gull, demanta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Eldri kona óskar eftir notaðri þvottavél fyrir lítið eða ókeypis. Upplýsingar 822 5062. Til sölu Er leiðinlegt að ryksuga ? - Takmarkað magn eftir - Eigum takmarkað magn eftir af Robotryksugum á þessu frábæra verði. 27.800 kr. Eigum einnig eftir eitthvað af þjófavörnum fyrir símalínu 19.900 kr. Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 20-30þ. Stór amerískur þurrkari á 30þ. Þurrkari á 20þ. Uppþvottavél á 30þ.Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ. Sófar á 10þ. Brauðrist á 2þ. Eldhúsborð á 5þ. Glerborð á 5þ. 28“ tv á 10þ. Stólar á 3þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ. Línuskautar á 2þ. S. 896 8568. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakk- inn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/pikup, innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, auka strengjasett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Bækur Óska eftir að kaupa allar Íslendingasögurnar. Complete bindi. Svör sendist á smaar@frett.is merkt „Íslendingasögur“ Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun PÁSKATILBOÐ 10% af nýjum vörum2 fyrir 1 af bolum. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 emilia.is Ýmislegt 2 myndavélastandar til sölu. 40þús saman, seljast á 20þús í sitthvoru. S. 6981577 HEILSA Heilsuvörur Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Árangur næst með Herbalife Hringdu núna, Margrét S. 699 1060. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NÝTT SPA - DREAM OASIS NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862- 0941. http://dreamoasis.magix.net TILBOÐ Í DETOX OG SVÆÐANUDD fyrir 2 kr. 9000 Skrúbb, heitur pottur og nudd. Tilboð í DETOX fyrir 2 kr.9000. Margar tegundir af nuddi, slökun, snyrting, veitingar, næringar, vítamín og heilsuráðgjöf. Ekkert sex nudd, NO sex massage. Málverkasýning Unu á staðnum. Pantanir 445 5000. J. B. Heilsulind. Frábært nudd - good massage. S. 844 0329 & 846 1397. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ýmislegt HEIMILIÐ Húsgögn Heimilistæki Er þvottavélin biluð ? Höfum til sölu yfirfarnar þvottavélar, tökum bilaðar uppí. Einnig fjarlægjum við þvottavélar og stærri heimilistæki. Endurgjaldslaust. En einnig getum við greitt fyrir biluð tæki. S. 847 5545. Nýleg Electrolux þvottav. 6kg. 1200sn. á 85þús. Kostar ný 115þús. S. 7736250 Dýrahald Köttur fæst gefins. Búr,dallar, bursti og kattasandsbox fylgir. Uppl. s. 848 0542. Til sölu Puddle hvolpar undan innfl. for- eldrum. Frábært geðslag án ættbókar. sjá www.123.is/eldeyjarhundar. v. 50þ. uppl. í s. 898 1840. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýs- ir lausar íbúðir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.leigulidar.is eða 517 3440. A spacious room with sharing kitchen and bathrooms at a prime spot in the center of Reykjavik. Close to supermark- ets, cafés, restaurants, galleries, a swimming pool and the University. For more info call 692 0649 www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Stúdíóíbuð til leigu. Uppl. í S. 899 6724. 101- Til leigu í Apríl og Maí Björt og falleg 2ja herb. íbúð á hljóðlát- um stað á Barónsstíg rétt v/Laugaveg. Góð þvottaaðstaða. V: 100-110 þús á mán, allt innifalið. Uppl í s:663 4033. SKAMMTÍMALEIGU SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið- bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is næg bílast 2-10 manna íbúðir Til leigu björt og mjög góð 90 fm 3 herb íbúð í 104 Rvk. Efri hæð í litlu fjöl- býli. Góðar suðursvalir. Langtímaleiga, 120 þús. S:8228761 Glæsileg 2 herb. íbúð í Bryggjuhverfi. Laus strax. S. 824 4485 & vvg@int- ernet.is Húsnæði óskast Reglusamur karlmaður óskar eftir herb./ lítilli íbúð í póstnr. 101,107 eða 270.Max 50þ. S. 553 6848/662 0612. Húsnæði til sölu Viltu flytja vestur? Hef til sölu íbúð í nýju parhúsi á Tálknafirði. Íbúðin er að mestu fullbú- in og er 113 m2 auk 60 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í tvö barnaherbergi (stór), hjónaherbergi, bað, þvottaherb., forstofu auk stofu og eldhús. Opið rími og mikil lofthæð. Upplýsingar í síma 8690918, Guðni. Hagstætt verð. Fasteignir Ásgarður 17- endaraðhús- opið hús og frábært verð. Fallegt raðhús á þremur hæðum sam- tals 137 fm. Hús í góðu standi. Stór endalóð með stórum palli. Verð aðeins 26 millj. Ekkert áhvílandi engin skipti. Fyrstur kemur fyrstur fær. Björn sýnir í dag kl. 17.30-18.00, s: 771 9432. Sumarbústaðir Aukin eftirspurn - Frí skoðun og verð- mat. Jón Rafn hjá Valhöll s. 695 5520. Atvinnuhúsnæði Til leigu lager/ geymslurími á Smiðjuvegi, rímin eru frá ca. 20-100fm, með sameiginlegri innkeyrsluhurð og kaffiaðstöðu. Verð frá 35þús. sigurtak@ internet.is Geymsluhúsnæði www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 ATVINNA Atvinna í boði Heima er best ehf Óskar eftir fólki eldri enn 30 ára í hlutastarf í heimaþjónustu seinnipart dags og aðra hvora helgi. Vinsamlegast sendið umsóknir á erla@heb.is Gallerí - Ferðaþjónusta Óska eftir samstarfsaðila. Rekstur: myndlist, ljósmyndir, netið og fleira. Ath. aldur skiptir ekki máli. Óskað er eftir traustum, áhugasömum einstaklingi með áhuga á myndlist og ljósmyndun, sölu og markaðsmálum. Áhugasamir sendið tölvupóst á munndi@gmail.com Hjólbarðaverkstæðið Nýbarði Okkur vantar starfsfólk á hjólbarðaverk- stæðið Nýbarða í Garðabæ. Uppl. í s. 565 8600 & 692 6669. Tapað - Fundið Týnd kisa. 4.mán kettlingur villtist af heimli frá heimili sínu á tjarnagötu í Reykjavík. Hún heitir Mæja og er svört með hvítan blett á trýninu. Hvít veiðihár og hvítar loppur. Mæja er mjög kelin og getur verið að hún hafi farið húsavillt en hún er ekki með ól. Hafi þið séð hana hafið þá samband við Hebu 869 0034. Tilkynningar Nytjamarkaður til styrktar ABC barnahjálp og kærleik- ans, Skútuvogi 11a Til sölu bæði nýtt og notað, t.d föt, húsgögn og fleira. Föt 50 - 1200.-kr Valin föt fullur poki 500,-kr. Húsgögn frá ca. 200-15.000,-kr. Tökum á móti öllum hlutum, Skútuvogur 11A. Opið virka daga frá 12-18, laugardaga 10-14. S. 520 5500. Óska eftir að komast í kynni við kven- legan rithöfund sem gæti hugsað sér að skrifa ævisögu eins mesta ævintýra- manns á Íslandi. - Bý 7-8 mán. ársins í Tælandi og gæti hugsað mér að skrifa hana þar. Svör sendist á smaar@frett.is merkt „Ævisaga“ Einkamál Fasteignir
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.