Fréttablaðið - 01.04.2010, Blaðsíða 38

Fréttablaðið - 01.04.2010, Blaðsíða 38
FIMMTUDAGUR 1. apríl 2010 4 Óska eftir sjálfskiptingu í Izuzu Trooper, disel. Árg. ‚00. 3 lítra vél. Uppl. í s. 897 3108. Disel vél til sölu. V. 150 þús. 2.5 Pajero vél. S. 698 2917. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Er að rífa Focus ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic ‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla í niðurrif. Viðgerðir Reiðhjóla, Sláttuvéla Smávélaviðgerðir. Hröð og ódýr þjónusta. Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf S:517-2010 Smiðjuvegi 11 ÞJÓNUSTA Hreingerningar Samþrif ehf sérhæfir sig í þrifum á sameignum fjölbýlishúsa. Einnig þrif í heimahúsum og fyrirtækjum. Vönduð vinnubrögð og afar hagstætt verð. S. 7733983 Garðyrkja Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Trjáklippingar og fellingar, laufahreins- un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð- ingasmíði, jarðvegsvinna og margt fleira. Garðar best ehf s. 698 9334 gardarbest.is netfang: gardarbest@ gardarbest.is Facebook: Garðar best. Garðsláttur Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur fyrir sumarið. Getum bætt við okkur verkefnum. Áratugareynsla, látið fag- mann vinna verkið. Garðaþjónustan Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig- ard@gmail.com Jóhannes garðyrkju- meistari. Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Bókhald Skattaframtal 2010 Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs- reikn.VSK uppgj, erfðarfjár- skýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is FRAMTAL 2010 Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og verktaka. Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um viðbótarfrest fram í maí. Opið einnig um helgar. Framtalsþjónustan, Ármúla 19, S: 533 1533. Skattframtal 2010 Tek að mér skattframtöl ein- staklinga og rekstraraðila frá 5.000 kr. Ég er viðskiptafræð- ingur Cant.Oecon. Með mikla reynslu. Ódýr og góð þjónusta. Kíktu á www.skatt.is S:661-3703 S. 661 3703. www.skatt.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Fjármál Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr. 3.000. Frestir. Framtalsþj. HR s. 6634141. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málari getur bætt við sig verkefnum, stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. í s. 773 0317. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald N & V Verktakar ehf Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is Iðnaðarmenn/ Byggingarfyrirtæki Allt að 5 góð einbýlishús til sölu nálægt herstöðinni Ramstein í Þýskalandi, höfuð- stöðvum flughers USA í Evrópu. Öruggur leigumarkaður til fjölskyldna hermanna. 2 hús er í leigu en 3 húsanna þarfnast endurnýjunar. Seljandi leitar að íbúð í Reykjavík/Reykjanesi sem hluta af kaupverði. Áhugasamir sendi tölvupóst á MartinModelHomes@yahoo.com Flisaverk.is Gerum upp baðherbergið frá A-Ö. Fagleg ráðgjöf við val á hreinlætistækjum. Niðurrif- Förgun-Múrverk-Flísalagnir- Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar. kristjan@flisaverk.is S: 898 4990. Visa/Master kortalán Málarameistari, múrarar, flísalagnir, parket, svo sem málun utan sem innan og steypumúr og margt fleira. s. 771 6673. Ryð og lekavarnir! Varist kostnaðarsamar framkvæmdir, Við sérhæfum okkur í viðgerðum og málun á öllum stærðum og gerðum þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 & Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Very good massage for men. Gsm. 690 9182. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 & 857 5015. Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264. EXCLUSIVE TANTRIC WHOLE BODY MASSAGE IN DOWN TOWN.S.692 2126 Good relaxing massage for men!!! Heimaþjónusta. S. 692 3219. Unaðsnudd! Komdu og leyfðu okkur að stjana við þig. Gott verð! S. 692 1123. NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Spádómar Steinunn 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro 661 3839 - Símaspá Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga. Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun HEITIR POTTAR Ástandsskoðun - viðgerðir og þjónusta. Hafðu samband Stefán s. 849 8442 eða sspottar.com Trésmíði Getum bætt við okkur verkefnum, öll almenn smíðavinna. Sendu póst á verktaka@gmail.com Önnur þjónusta Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send sam- dægurs beint heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 517-0150. Til sölu Grímsnes Arinviður. Lagerútsala á greni-arinviði á Snæfoksstöðum í Grímsnesi Föstudaginn langa 10-18. Fyllt á kerrur + stórsekkir + 20 kg pokar. Upplýsingar 864-1106 Skógræktarfélag Árnesinga. Allt til að opna dekkjaverkstæði. V. 1.000.000. S. 616 2716 & bjorn@bjorn- fly.dk Álager/geymsluna. Hillur, skápar, stál og tré. S. 616 2716 & bjorn@bjornfly. dk Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 20- 30þ. Stór amerískur þurrkari á 30þ. Þurrkari á 20þ. Uppþvottavél á 30þ. Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ. Sófar á 10þ. Brauðrist á 2þ. Eldhúsborð á 5þ. Glerborð á 5þ. 28“ tv á 10þ. Stólar á 3þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ. Línuskautar á 2þ. S. 896 8568. Gefins Gefins þvottavél gegn því að vera sótt. Uppl í S. 770 8212 Gefins eldhúsinnrétting , gegn því að vera sótt. Uppl í s. 660 0461 Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Staðgreiðum gull, demanta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. Heimilistæki Óska eftir notuðu sjónvarpi - flatskjá - 32 til 40 tommu Vinsamlega sendið tilboð á it@fjar.net Ingibergur it@fjar. net Til bygginga
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.