Fréttablaðið - 29.04.2010, Blaðsíða 44

Fréttablaðið - 29.04.2010, Blaðsíða 44
 29. apríl 2010 FIMMTUDAGUR8 Húsaviðhald Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is Málarameistari, múrarar, flísalagnir, parket, svo sem málun utan sem innan og steypumúr og margt fleira. s. 771 6673. N & V Verktakar ehf Flísar - parket - gifs- steinslípun - gifsmúr - mála og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Ryð og lekavarnir á þökum! Við sérhæfum okkur í viðgerðum og málun á öllum stærðum og gerðum þaka. Varist kostnaðarsamar fram- kvæmdir. Byggingarfélagið Reisir. S. 773 4441. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd A whole body massage S. 895 6753. Unaðsnudd á tilboði,frábært nudd fyrir karlmenn,láttu það eftir þér, S:6921123 Heilsunudd & óhefðbundnar lækningar Nuddstofan umhyggja - nuddstofan.is uppl: 5516146 Whole body massage. S. 849 5247. Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. Gott nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264. Spádómar Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. KEYPT & SELT Til sölu Öryggis- og peningaskápar. Eigum nokkur rafmagns golfhjól á frá- bæru verði kr 210.000 uppl: 8666610 Mjög gott 28“ sjónvarp grundig m/fjar- stýringu verð 8þús. Mjög vel með farið eldhúsborð og þrír stólar í stíl verð 10þús og mjög góður skemmtari verð 20þús. s: 773 7389 Til sölu öll tól og tæki til notkunar á smíði úr listgleri. Skápur með 18 plast- skúffum og lager af ýmsu listgleri fylgir. Sjón er söguríkari. Uppl. s. 564 1525 og 894 2515 Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Óska eftir ljósmyndum af eldgosinu á póstkort uppl: 860-8832 demant- skort@demantskort.is Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun NÝ SENDING!!! árfram lagersala 1-3 þús. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588- 9925 emilia.is Ýmislegt Athyglisverð nýung Ef þú hefur áhuga á ódýrum ferða- lögum sendu inn nafn og netfang á midlun@simnet.is HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567- 6666 og 862-0941. http://dreamoasis. magix.net Eðalnudd. Veldu það besta. Tilboð í dag. S. 659 6019. NUDD - AFRICANA - NUDD JB HEILSULIND S. 445 5000 Algjör nautn, 2ja klukkustunda meðferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal. Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2 kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun, veitingar, heilsu, vítam- ín, næringarráðgjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 JB Heilsulind Skúlagötu 40. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið SIGLINGANÁMSKEIÐ Námskeið fyrir börn og fullorðna. Skráning á www.brokey.is & s: 895 1551 Siglingafélag Reykjavíkur Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Gisting Gisting 2 / 1 á Norðurlandi og Alicante Spánn, dæmi 2. hæða raðhús með öllu aðeins 150 evrur vikan. Uppl. solarhus@gmail.com 696 3667 465 2247 HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Rvk. Hfj. og Kef. Stúdíó, 2ja og 4ra herbergja. Nánari upplýsingar á www.heimahagar.is www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýs- ir lausar íbúðir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.leigulidar.is eða 517 3440. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Stúdíóíbúð til leigu í Kóp. 35 fm,ásett verð 75þ á mán.Hiti,rafmagn og net innif. uppl í 8637747 SKAMMTÍMALEIGU SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið- bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is næg bílast 2-10 manna íbúðir Húsnæði óskast 2ja-3ja herb. Húsnæði óskast í miðbæ RVK. skilvísar greiðslur. Vinsamlegast hafið samband í síma 699 2988. Reglusöm kona óskar eftir 2-3 herb. íbúð á sanngjörnu verði sem fyrst. Skilvísum greiðslum heitið. S. 615- 3860. Söðlasmiðurinn í mosó óskar eftir hús- næði 20-35fm húsnæði eða bílskúr. Uppl s. 661 8864 Íbúð óskast í hverfi 101-105-108. Útsýni kostur. Uppl í S. 858 7573 & 896 3420 Ungur nemi 23 ára reglusamur óskar eftir íbúð/bílskúr og skilvísum greiðsl- um lofað ásamt hund uppl: 772-0692 Fasteignir Hef til sölu 16,8 hektara landspilda úr jörðinni Háfshjáleiga, Rangárþingi ytra, Rangárvallasýslu, landnúmer 207724. Tilboð óskast. Áhugasamir kaupend- ur hafi samband við Jóhannes Albert Sævarsson hrl. hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur í síma 5157400 eða johannes@icelaw.is Atvinnuhúsnæði Til leigu hluti af atvinnuhúsnæði. Innkeyrsludyr, Wc, eldhús og skrifstofa. Verð 40 þús, pr mán. Uppl. í s. 898 4202. Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. ATVINNA Atvinna í boði Kvöld- og helgarvinna Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup og bónusar. Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk til úthringinga! Hringdu núna í síma 550 3610 kol@ kol.is Starfskraftur óskast til Danmerkur sem getur járnad og tamid ísl. hesta, einnig farid í hestaferdir med túrista, svo og alm. bústörf sem fylgja hesta- mennsku. Uppl. 004522343727 ( ísl.) eda 004523458649 (dk,deuts,english) Stýrimann og vélstjóra vantar á rækju- togara sem fer til veiða í hvallál uppl: 8930389 / 8488234 Óska eftir starfsfólki í ræsingar ofl fullt starf verður að tala og skilja íslensku umsóknir sendist á umsjon@visir.is Þaulvanur starfskraftur óskast til starfa á bónstöð þarf að geta unnið sjálfstætt og hafa þekkingu á viðeigandi efnum og geta skrifið út nótur og tekið við kreditgreiðslum. Uppl. 662 5844 e. kl. 15 Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun eða vilt þú vinna lítið og hafa lítil laun? Uppl í s 6932272 og 7732100. Atvinna óskast Smiðir geta bætt við sig verkum einnig flísalögnum og fl. uppl: 847-2448 TILKYNNINGAR Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið frá kl. 13:00 og frameftir á virkum dögum. Opið allan sólahringin um helgar. 908 1616. Myndarlegur karlmaður á besta aldri langar að kynnast konu 25-65.ára. Sendu sms í 869 5168
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.