Fréttablaðið - 08.10.2010, Blaðsíða 50

Fréttablaðið - 08.10.2010, Blaðsíða 50
 8. október 2010 FÖSTUDAGUR6 Bílar óskast Óska eftir bíl. Verðhugmynd 300.000 kr. Uppl. í s. 777 3379. Bíll í góðu ásigkomulagi og helst skoð- aður óskast fyrir 250-300 þús. stað- greitt. Uppl. s:893-1940. Óska eftir bíl Óska eftir bíl fyrir allt að 300.000- stgr. má þarfnast lagfæringa. Skoða allt. Uppl. í síma 899 3939. Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810. !!! 0-200þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 659 9696. Jeppar Til sölu cadillac escalade árgerð 2003 í tppstandi sjá bilverkba.is . sími 8995424 Vörubílar Óska eftir 4x4 vörubíl með platta og helst snjótönn. Uppl. í síma: 696 9695 eftir kl 16. Vespur Ný sending af Vespum á frábæru verði kr 229,999 Hagkaup Garðabæ 563 5412 Mótorhjól Eigum til 80cc kitt í fjórgengis skelli- nöðrur. Einig eigum við til Racing CDI box í fjorgengis 50cc og 80 cc vespur. Eigum aðeins 2 eftir af svörtu. Eigum eftir 3stk af vespum á 16“ dekkj- um. 1 rauða og 1 bláa. Verð aðeins 278þús. áður 329 þús. Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum Vinnuvélar LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 561-8373 www.dslausnir.is ÚTSALA - SKÆRALYFTUR Til sölu skæralyftur og rafmagnslyft- ari. 1.stk diesel lyfta,lyftuhæð ca. 8m. Gömul lyfta en í góðu standi selst á 280þús. 1.stk JLG árg. ‚07. Lyftuhæð 6,5m.Sambærilega lyfta hjá Örmum 1440þ. Selst á 990þ. Lítið notuð. Rafmagnslyftari selst á 390þús. S. 896 1116 eða 897 0770. Til sölu 28 tonna beltavél ‚97 ek. ca. 7400 tíma. Tveir fleygar Furukawa 2,3 t. eru ca. 12-15 ára gamlir. Og Montabert 501 1 t. S. 892 5309. Óska eftir veghefli helst Cat 140 eða 160 eða sambærilegt. Óska einnig eftir snjóblásara fyrir 20 tonna peiloter árg. 2000 eða yngri. Uppl. s: 696 9695 e. kl 16. Hjólbarðar Nýleg vetrardekk 225/70 R16 á 70 þús. 5 gata felgur 114,3 mm á 40 þús s:8220311 Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði. Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með not- aða varahluti í nýlega bíla www.net- partar.is Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020 VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99 Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. ÞJÓNUSTA Sendibílaþjónusta Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verk- efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Hreingerningar Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun. s. 663 0000 Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Trjáklippingar Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn- um og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Garðaumsjón: Létti á trjám og runnum fyrir veturinn. Algjör nauðsyn. Halldór garðyrkjum. s: 698 1215. TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Málun 20% afsláttur af inni- verkefnum, getum einnig bætt við okkur útiverk- efnum. Málun, flísar, múr og parket. Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í dag. Haukur, S. 777 3374. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Tökum að okkur parketslípun um allt land. 15 ára reynsla í park- etlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og sólpallaslípun. Þröskuldar, slípaðir, innifaldir í verði. Sjáið myndir á www. parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100. Visa/ Euro Viðhald - gluggar - hurðir - veggir -gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011. Múrverk og trésmíði. 25% afsláttur í október. S. 899 4254. Smiðir Vanir smiðir geta bætt við sig verkefnum úti sem inni S:892 2588. Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569. ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar á Bárjárnsklæðningu og alla aðra Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 Ólafur. Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.