Fréttablaðið - 09.10.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 09.10.2010, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 Hefur ekkert á móti stofnendum Facebook David Fincher leikstýrir The Social Network. kvikmyndir 30 Mynstur og mínimalismi Fjölbreytni og þor verða ráð- andi 2011. tíska 86 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Fjölskyldan l Allt l Allt atvinna 9. október 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Hemmi Gunn snýr aftur á Bylgjuna á sunnudögum klukkan 16 með góða gesti og spurningaleikinn Og svaraðu nú! Tveir þátttakendur keppa í hraðaspurning- um. Annar dettur út en hinn heldur áfram og fær fimm spurningar á sínu sérsviði. Með fjórum réttum svörum er sigurinn í höfn. Með því að leggja verðlaunin undir og endurtaka leikinn er hins vegar hægt að hækka sigur launin eða tapa öllu. Skráning í leikinn fer fram á www.bylgjan.is. Patti.isLandsins mesta úrval af sófasettum Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 - Laugard. frá 11 til 16 149.900 kr Tilboðsv erð Man-8356 - leðursett 3+1+1 Fusite 6731 - leðursett 3+1+1 tilboðinu lýkur laugardaginn 9.oktober ekki missa af þessu Hermundur Rósinkranz miðill og talnaspekingur nýtir einstæða talnarunu helgarinnar til góðs10.10.10 dagur tækifæra Hermundur Rósinkranz Sigurðsson er talnaspekingur og miðill Hasegir t l FR ÉT TA B LA Ð IÐ /V AL LI S unnudagur þessarar haustblíðu októberhelgar geym-ir talnarununa 10.10.10 og hana ætlar Hermundur Rósinkranz að nýta sér til góðs.„Öll orka, úr tölum sem öðru, byggist á viðhorfi og líðan fólks – hvernig það ætlar að upplifa og skynja augnablikið – með depurð og neikvæðni, eða taka því sem dýrmætum lærdómi,“ segir Hermundur, sem klukkan 10.10 í fyrramálið hyggst vera í fyrsta teig-höggi dagsins á golfvellinum.„Morgundagurinn er upplagður til að ýta ein-hverju nýju úr vör, koma hlutum á hreyfingu og með nýjar hugmyndir. Talan 10102010 hefur þversummuna 5 sem stendur fyrir hreyf-ingu, frelsi, opnun og tækifæri, og því upp-lagt að nota daginn til að sjá hvað er fram-undan og taka ákvarðanir þar að lútandi,“ segir Hermundur og bendir á að tala Íslands – 17. júní 1944 – sé einnig 5. 3 9. október 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þó dís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700www.hagvangur.is Framkvæmdastjóri Starf framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs er laust til umsóknar. Stjórn Íbúðalánasjóðs ræður framkvæmdastjóra til fimm ára í senn og eru starfskjör ákveðin af kjararáði. Helstu verkefni: • Daglegur rekstur sjóðsins í umboði stjórnar • Ábyrgð á fjármálum, fjármögnun og ávöxtun eigna • Stefnumótun og markmiðasetning • Áætlanagerð, gerð ársreikninga og ársskýrslna • Upplýsingagjöf til stjórnar • Samskipti við ráðuneyti og opinberar stofnanir Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólapróf sem nýtist í starfi • Víðtæk þekking og reynsla af fjármálastarfsemi • Þekking á íbúðalánum æskileg • Reynsla af stjórnun og rekstri • Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti • Skilningur á þjónustuhlutverki stofnunarinnar og gildi þess í öllu starfi hennar Upplýsingar veita: Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem veitir einstaklingum, sveitarfélögum, félögum og félagasamtökum húsnæðislán til íbúðarkaupa og byggingar framkvæmda. Sjóðurinn er fjárhagslega sjálfstæður og stendur undir lánveitingum og rekstri með eigin tekjum. Markmið Íbúðalánasjóðs samkvæmt lögum eru meðal annars: „að stuðla að því að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum“ og „að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“. SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700www.hagvangur.is Sölumaður Optima óskar eftir að ráða sölumann. Starfssvið: • Sala á tækjum frá RICOH, sem eru prentarar, skann ar, fax- og ljósritunarvélar, og öðrum búnaði sem þeim tengjast t.d. hugbúnaði. Hæfniskröfur: • Víðtæk þekking á tölvu- og skrifstofubúnaði. • Reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði. • Starfið gerir kröfu til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða.• Góð enskukunnátta er nauðsynleg. Upplýsingar veitir: Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 17. október nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is Optima hefur starfað hér á landi í yfir 55 ár og er eitt af þeim fyrirtækjum sem lengst hafa starfað í þessum tæknigeira. Hjá Optima starfa nú 20 starfsmenn, sölu- og tæknimenn til að sinna þeirri þjónustu sem viðskiptamenn fy irtækisins óska eftir. Þetta er öflugur hópur manna með margra ára reynslu af þjónustu og viðgerðum flókinna tækja. Það er trú okkar sem hjá Optima störfum að árangur fyrirtækisins megi fyrst og fremst þakka samblandi af traustum tækjum, góðum viðskiptavinum og þeirri miklu áherslu sem fyrirtækið leggur á hraða, fagmannlega og persónulega þjónustu. F k Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 fjölskyldan [ SÉRBLAÐ FRÉTTABLA ÐSINS UM FJÖLSKYLD UNA ] október 2010 Perluvinir Góð kynni hafa tek ist með systrun- um Klaudiu og Na taliu Kubis og hjónunum Ásgeiri Svan ergssyni og Ásthildi Pálsdó ttur. SÍÐA 2 Tíu ára þann 10.10.10 Þríburarnir Salvar Þór, Jarþrúður Ragna og Þorkell Mar eiga afmæli á morgun. SÍÐA 10 spottið 16 9. október 2010 237. tölublað 10. árgangur Helgarútgáfa HAUSTGLEÐI Hún Melkorka Mýr undi sér vel í leik úti í garði á Eggertsgötu í haustblíðunni og þrettán ára bróðir hennar, Alex Máni, notaði tækifærið og myndaði litlu systur. Hann hreppti fyrir vikið sigur í ljósmyndasamkeppni Fréttablaðsins. Um 250 ljósmyndarar tóku þátt í keppninni. Sjá síðu 32. MYND/ALEX MÁNI Lennon hefði fílað Ísland tónlist 36 Einstakt tækifæri Stjórnlagaþings bíða ærin verkefni í vetur, segir Guðrún Pétursdóttir. þjóðmál 24 Þorsteinn dansar við djöfulinn leikhús 22 SÉRBLAÐIÐ BLEIKA SLAUFAN FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG STJÓRNSÝSLA Kostnaður Sjúkra- trygginga Íslands vegna sérfræði- lækna stefnir í að vera 37 prósent- um hærri í ár en fjárlög gera ráð fyrir. Munurinn er 1.600 milljónir króna. Ríkisendurskoðun segir að þó að Sjúkratryggingar nái að spara á ýmsum sviðum verði umframeyðsl- an 1.200 milljónir króna í ár enda verði kostnaður við sérfræðilækna 5.900 milljónir króna en ekki 4.300 milljónir eins og segir í fjárlögum. Álfheiður Ingadóttir, fyrrver- andi heilbrigðisráðherra, segir mikið hafa verið reynt að semja við sérgreinalækna um lækkun. „En því miður var það algerlega árangurslaust. Það var enginn vilji á þeim bænum til að taka þátt í því að koma Íslandi út úr þessu skuldafeni,“ segir Álfheiður. Í svari til Ríkisendurskoðunar segir heilbrigðisráðuneytið að gott samstarf við sérfræðilækna hefði verið forsenda lækkunar enda hafi verið í gildi samningur við læknana. Ríkisendurskoðun segir heil- brigðisráðuneytinu hafa verið fullljóst við fjárlagagerðina að áætlaður 3,9 milljarða sparnaður næðist ekki nema sérfræðilækn- ar féllust á að lækka gjaldskrá mjög mikið eða til kæmu kerfis- breytingar. „Krafa um að Sjúkra- tryggingar Íslands næðu fram nærri þriðjungs lækkun lækn- iskostnaðar án slíkra breytinga, skýrrar stefnumótunar og leið- sagnar ráðuneytisins var því algerlega óraunhæf,“ segir Ríkis- endurskoðun. „Þetta er náttúrlega bara bull,“ segir fyrrverandi heilbrigðisráð- herra. „Í fyrsta lagi er það Alþingi sem setti þessa sparnaðarkröfu á þjónustu sérfræðilækna. Í öðru lagi reyndi ráðuneytið ítrekað, og það ætti ríkisendurskoðanda að vera ljóst, að ná samkomulagi við sérgreinalækna um lækkun.“ - gar Læknar sprengdu fjárlögin Það var „algerlega óraunhæft“ án leiðsagnar heilbrigðisráðuneytisins að krefjast þess að Sjúkratryggingar lækkuðu lækniskostnað um þriðjung, segir Ríkisendurskoðun. Bull, svarar fyrrverandi heilbrigðisráðherra. VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000 ÍSDROTTNINGIN ÁSDÍS RÁN Jón Ársæll sækir hina óviðjafnanlegu Ásdísi Rán heim kl. 19:55. Ekki missa af þessari margverðlaunuðu og mannlegu þáttaröð. SJÁLFSTÆTT FÓLK KL. 19:55 FJÓRAR NÝJAR HERRAMANNABÆKUR! www.forlagid.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.