Fréttablaðið - 31.12.2010, Blaðsíða 39

Fréttablaðið - 31.12.2010, Blaðsíða 39
Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is BÍLAR & FARATÆKI Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 5179999, 100bílar.is, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Til sölu Isuzu D-Max, crew cap, árg. 2008, ekinn 58þ, 5 manna, sjálfskiftur, 35“ breyttur, Rhino klæðning í palli, góð dekk, kastaragrind, lítur út eins og nýr, verð 3990þús, skifti á ódýrari. Uppl. í s. 892 1116. Toyota Tacoma með milljóna afslætti. Útvegum á betri verðum fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota, Ford, Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW og öðrum helstu framleiðendum. Nú færðu HYBRID bíla sem eyða 40% minna eldsneyti á lægra verði. Meira en milljón bílar á sölu- skrá. Hundruð ánægðra viðskiptavina. www.islandus.com - Sími 5522000 Til sölu Glæsilegur Cadillac Escalade 4dr 4WD. Árgerð 2004 ekinn 80.000 KM bensín. Sjálfskiptur. Skipti á ódýrari möguleg Sími 898-1510 & 555-0156. Til sölu Nissan Almera árg. ‚01. Vél ek. 117.623. Tilboð 390 þús. stgr. Uppl. í s. 897 9252. Toyota Verso, svartur, vel með farinn 7 manna, árgerð 2007, ekinn 39 þús. Aukab. Bluetooth handfrjáls og I-pod tengi. Listaverð 2.490.000. Tilboð ósk- ast. Senda á svenni56@hotmail.com eða síma 772 6686. 0-250 þús. Ódýr og Góður bill Opel VectraB1.6 16 vel 2000arg ekinn154þ.km 260 þús- Uppl.i s.8480195 250-499 þús. VW Golf Comfortline 1600cc. Árg. 2000. Ekinn 79þús. Ekta ömmubíll. Verð 499þús. Sími: 8603148 2 milljónir + Subaru Legacy Lux 4wd árg. 12/07. Ek. 35 þús km. Einn eigandi. Mjög vel farinn og vel útbúinn bíll. Sjálfsk, leður, xenon, sóllúga, tvívirk loftræsting ofl ofl. Uppl. í s. 865-2200. Bílar óskast Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810. Jeppar Toyota Hilux 2005 38“ breyttur, mjög vel útbúin. Verðtilboð. 3.490.000. Verðtilboð án aukahluta 2.990.000. Uppl. í S: 770-3322. Til sölu Nissan Patrol, árg.2000. 7 manna og ekinn 170.000 km. Verðtilboð óskast. Sími: 8965874 Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Húsbílar Fjórhjól Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval af aukahlutum. www.msport.is. Opið frá kl 17:30 - 20:00 Hjólbarðar 4 Good Year Wrangler SR-A 265/60 R18 sem ný. Einnig nýtt 265/65 R17 á fimm gata stálfelgu.V.100 þús. Gsm 8931500 Vinnuvélar Til sölu Case 1488 grafa, 37 tonn. Árg. ‚97, vinnustundir 9500. Selst á 4,5 miljónir + vsk. Fyrstur kemur fyrstur fær. Upplýsingar í síma 897-6705. Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Hringbraut.is Varahlutasala Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200 Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Partabilar.is 770-6400 Lónsbraut 6 Haf. Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98- 02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05- 2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða uppgerðar. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. Gluggahreinsun, Klæðningarhreinsun, Teppahreinsun, Gólfbónun og Ræsting. S.663 0000 A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Tölvur Nudd Great whole body message S: 696 4399. Gott nudd - good massage. S. 857 4850 & 844 0329. 2 fyrir 1 tilboð En skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, veit- ingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. Spádómar Englaljós 908 7000 & 863 1987 opið 11-23 Hvað viltu vita á nýju ári. visa/euro Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. Tímapantanir í síma 845 8896. Önnur þjónusta LIMO.IS Stæðsta limosía landsins, tekur allt að 15 farþega. Uppl. í síma 868 9800 eða kíktu á limo.is All fullt í Partýbúðinni: Stútfull búð af flottum vörum fyrir áramótin; Óáfeng verðlaunavín frá Napa Valley í Californíu; Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot og Brut Cuvee. Hattar og kórónur í hundraðatali og nú getur þú hannað þinn eigin hatt með átta möguleikum á íslenskum texta. Áramótavörubarinn þar sem þú færð blásturtúpur, lúðra og knöll í stykkjatali, - t.d. 30 cm knöll á 200 kall! Opið 10-22 alla vikuna og til 17 á gamlaársdag.Partýbúðin, Faxafeni 11, s. 534-0534. Páskaferð til Jerúsalem og Landsins helga 15. til 26. apríl nk. Örfá sæti laus. Verð nálægt 3000US$. Nánari upp- lýsingar í síma 8980359 eða borgtor. kjaernestedqgmail.com KEYPT & SELT Til sölu Áramótagrímur Hattar og sprell. Ykkar skemmtun - okkar fókus, Hókus Pókus, Laugavegi 69, S.551 7955. hokuspokus.is Frystiklefi 11 m3. Eins árs einingaklefi 10 cm þykkt, án vélbúnaðar. V. 250 þús. án vsk. Ískuldi, kælitækjaþjónusta gsm 8931500 FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN Meiri Vísir. Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is - sími 512 5473 Henný Árnadóttir henny@365.is - sími 512 5427 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is - sími 512 5447 Föstudaga
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.