Íslendingur


Íslendingur - 16.04.1947, Blaðsíða 1

Íslendingur - 16.04.1947, Blaðsíða 1
XXXIII. árg. Miðvikudagur 16. apríl 1947 15. tbl. Listaverk úr snjó. Hver skyldi halda, að þessi fagra myndastytta vceri gerð úr snjó, en þó er það svo. Konan, sem skapað hefir þetta listáverk, heitir Elízabet Geirmundsdóttir, Aðalstrœti 70. Hafa margir dáðst að listaverkinu, en nú hefir sólin og þýðviðrið farið um það ómjúk um höndum. (Ljósm. E. Sigurgeirsson). Leikfélag Akuieyíar 30 ára. Hótiðasýningar um næstu helgi. Leikfélag Akureyrar verður 30 ára um þessar mundir. í tileíni áfmælis- in$ efnir félagið til sérstakra hátíða- sýninga um næstu helgi. Á sýnihgu þessari yerða fluttir þættir úr þremur leikritum, sem Leik- félagið hefir áður sýnt: Skugga- sveini, Nýársnóttinni og Ævintýri á gönguför. Hljómsveitin á Hótel Norð urland leikur á undan sýningunni. Leikið verður á laugardags- og sunnudagskvöld ög síðar um fyrstu helgiria 1 súmri, en ekki oftar. Þá efnir félagið til veglegs afmælis hófs að Hótel KEA síðasta vetrar- dag. Er öllum leiklistarurinendum þar heimil þátttaka meðan húsrúm leyfir. Leikfélag Akureyrar hefir unnið ómetanlegt menningarstarf hér í bæ í þau 30 ár, sem það hefir starfað, Það á líka orði.ð sterk ítök í hugum allra þeirra bæjarbúa, sem leiklist unna. Munu því margar hlýjar kveðj ur berast því á þessum tímamótum í ævi þess og starfi. Félagsins mun síðar verða ræki- legar getið hér í blaðinu. TIL PÍANÓEIGENDÁ. Ég vil leyfa mér að vekja athygli þeirra, sem þurfa að láta stemma hljóðfæri sín, á því að Otto Ryel, sem dvalÍBt hefir við nám í Dan- mörku nú* um tveggja ára skeið, mun dveljast hér í bænum aðeins stuttan Stórkostleg hækkun út- svaranna á Akureyri. Jafnaí verður niíur á bæjarMa tæplega 4,5 niilj. kr. eía næstum 50% hærra eo í fyrra, Bæjarstjórn hefir nú endanlega samþykkt fjárhagsó- ætlun bæjarins fyrir yfirstandandi ór. Er áætlað, að út- gjöldin nemi kr. 5.475.070.00, og til þess að standa straum af þessum risavöxnu útgjöldum ókvað bæjar- stjórnin að jafna niður ó bæjarbúa útsvörum að upphæð kr. 4.483.070.00. Ér hér um oð ræðo hækkun, sem nem- ur rúmum 1.3 milj. kr. fró því ¦ fyrra Af þessari hækkun fora um 600 þús kr. til olmannatrygginganna. Ýms önn- ur lögboðin útgjöld hofo einnig hækkoð verulega. — Hinar stórauknu byrðar, sem fjár- hagsáætlun þessi leggur á bæjarbúa, eru engan veginn glæsilegar. Hins- vegar er þess að gæta, að kröfurnar, sem gerðar eru til bæjarins fara sí- vaxandi. Þetta mikla fé gengur að sjálfsögðu að verulegu leyti til nyt- samra framkvæmda, en lítil viðleitni virðist þó hafa verið í sparnaðar- áttina, og er þó vafasamt, hversu bæjárbúar fá staðið undir hinum feikilegu útsvörum. Tekjur. Helztu tekjur eru áætlaðar þessar, auk útsvaranna: Skattar af fasteign- um 218 þús. kr., tekjur af fasteign- um bæfarins 115 þús. kr., tekjur af grjótmulningi 150 þús. kr., tekjur af vatnsveitu 110 þús. kr., stríðsgróða- skattur 100 þús. kr. og óvissar tekj- ur 136 þús. kr. Gjöld. . Utgjöldin eru margvfsleg og ekki auðið að rekja einstaka Jiði þeirra. 1 stórum" drattum eru þau flokkuð þannig í fjárhagsáætlúninni: tíma í þetta skipti, sennilega lítið lengur en til næstu mánaðarmóta. Ættu þeir, sem þurfa þess vegna að leita til hans sem fyrst. Hann héfir hin ákj ósanlegustu meðmæli frá fyrr verandi húsbændum. sínum og kenn- urum. Og auk þess geta þeir, sem hann hefir nú þegar stemmt fyrir hér í bænum, þ. á.' m. úndirritaður, vott- að, að hann gerir það með slíkum á- gætum, að á betra verður ekki kosið. ^ Akureýri, 15. apríl Björgvin Guðmundsson. Vextir og afborganir kr. 40.900.00 Stjórnkaupítaðarim — 246.800.00 Löggæzla — 187.000.00 Heilbrigðisráðstafanir U 92.800,00 Þrifnaður — 215.000.00 Vegir og byggingamál — 266.800.00 Til nýrra vega — 650.000.00 Kostn. við fasteignir — 219.000.00 Eldvamir ~<á 139.900.00 Framf ærslumál — 301.000.00 Lýðtr. og lýðhjálp — 792.000.00 Menntamál — 637.000.00 Ýms útgjöld — 948.870.00 Rekstursútgj. vatnsv. — 128.000.00 Framl. til byggingarsj. — 200.000.00 Til dagh. og vöggust. ~ 20.000.00 Til verkfærakaupa — 100.000.00 Til togarakaupa — 200.000.00 Eins og áður er getið, verður bæj- arsjóður að greiða 600 þús. kr. til almannatrygginganna. 50 þús. kr. eru véittar til Matthíasarbókhlöðu og 100 þús. kr. til barnaskólabygg- ingar. Miklu fé er veitt til ýmiskonar styrktarstarfsemi, og fellur það und- ir ýms útgjöld. Lækkunartillögur felldar. Fjárhagsáætlunin hækkaði veru- lega í meðferð bæjarráðs ,og hefði sennilega hækkað enn meir,- ef af- greiðslu hefði seinkað. Eftir tillögu Alþýðufl.m. og sósíalista var samþ. 200 þús, kr. framlag til togarakaupa. Margir liðir voru hækkaðir verulega og nýjum bætt við. Hækkaði áætlun- in um nær % milj. frá upphaflega frumvarpinu. Einu verulegu lækkunartillögurnar, sem fram komu, voru frá Jóni Sólnes og Svavari Guðmundssyni, en lækk- unartillögur þeirra voru felldar. j— Samþykkt þeirra hefði lækkað út- svörin um 200 þús. kr. r tollahækkanir Eiga að gefa ríkissjóði 30-40 milj. kr. tekjur Ríkisstjórnin lagði fyrir skömmu fyrir Álþingi frumvörp um miklo hækkun ó vörumagnstolli, verðtolli, bifreiða- skatti og gjaldi af innlendum tollvörum. Hefir ríkis- stjórnin gripið til þesso neyðarúrræðis til þess oð geta afgreitt tekjuhallalaus fjárlög og afla fjár til niður- greiðslu dýrtíðarinnar. Ýmsar helztu nauðsynjavörur almennings eru undanþegnar tollahækkuhinni. Þingið hefir nú þegar afgreitt frumvörp ríkisstjórnorinnOr sem lög. Lög þessi fela í sér miklar hœkk- anir á þeim gjöldum, sem um er að ræða. Lögin eru þrenn, og or hslzta efni þeirra þetta. Vörumagnstollur. Til ársloka 1947 skal innheimta vörumagnstoll samkv. gildandi toll- skrá með þeim hækkunum, er hér segir: a, af benzini samkvæmt 27, kafla tollskrárinnar 15. lið með 20 «urum af kg. í stað 1 eyris. b. af öllum öðrum vörum raeð 200%. álagi, með þeim undantekn- ingum, sem um ræðir í 3. gr. Skal greiða hækkaðan benzíntoll af öllum birgðum sem til eru í land- inu, er lögin öðlast gildi, Þó skulu gjaldfrjalsir 300 lítrar hjá hverjmn eiganda. Sérhver aá, sem á eða hefir umráð yfir 300 ltr. ai benzíni eða meiru þann dag, sem lögin öðlast gildi, skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Tekjuaukinn af þessari hækkun á vörumagnstollinum er áætlaður 12.2 milj. kr., miðað við allt árið. En þar sem eftir eru 9 mánuðir af þessu ári, má áætla tekjurnar % minni. Verðtolíur. Innheimta skal verðtoUinn með 65% álagi, með þeim undanþágum sem segir í 3. gr. Tekjuaukinn af verðtollshækkun- inni er áætlaður nál. 30 milj. kr. miðað við allt árið, en verður minni. á þessu ári, Undanþágur. Undanþegnar þessum tollahækk- unum (vörumagns- og verðtolls) eru eftirtaldar vörur (sbr. 3. gr.): ' Kaffi (brennt og óbrennt), korn ómalað, mjöl og grjón, sykur, drykkj- arvörur 6g ýmislegir vökvar (toU- skrá 17, 6—38), tóbak, salt, kol, stein olía. Álagning ekki leyfð. Verðlagseftirlitinu er óheimilt að leyfa élagningu ó tollhwkkun aam- kvæmt þe»»um lögum. Bifnsiðaskattur. Til viðhalds og umbóta á akvegum skal greiða innflutningsgjftld og ikttt af bifreiðum, sem hér segjr: ' . a. af benaíni 4 aura af hyerjum lítra. - b. af hjólbörðum og giinmíilöng- uro á bjfreiðar 3 krónur af hrerju kg. c. af bifreiðum, sem sðallega eru gerðar til fólksflutning« 36 kr, & ári af hverjum 100 kg. af þunga þeirr«. d. af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en behzín 90 kr. í þunga- skatt árlega af hverjumMOO kg. «f þunga þeirra. . :".'...r.";. Verði ágreiningur um gerð bif- reiðar, sker fjármálaráðherra úr. e. af bifhjólum 60 kr^. árlegR.af hverju hjóli. Hækkun sú, sem hér um ræðir er þessi: Gúmmí gjaldið hækkar úr 1 kr. í 3 kr. Nemur þetta 10% hœkkun « útsöluverði frá því sem nú er. Skáttur á bifreiðum var .ÍVenns konar; 6 kr. af hverjum 100 kg. « leigubifreiðum til mannflutninga og 12 kr. af einkabifreiðum. Nú vérður sami skattur af öllum fólksbifreiðtrro, 36 kr, af hverjum 100 kg. Skatturinn á bifhjólum var 20 krónur. . Jeppabifreiðir, sem sannanir verða færðar á, að eingöngu eða að mjög miklu leyti eru notaðar í þágu fram- leiðslunnar, verða undanþegnar fólksbif reiðarskattinum. Tekjuauki ríkissjóðs samkv. þeetu frv. 6r áartlaður 2 milj. kr. Innlendar tollvörur". '" Ríkisstjórninni er héimilt að^ inn- ............Fnunh. á 8. fífvt,

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.