Íslendingur


Íslendingur - 20.08.1947, Blaðsíða 3

Íslendingur - 20.08.1947, Blaðsíða 3
Miðvikudaginn 20. ágúst 1947. ÍSLENDINGUR setur Fjárhagsráði starfsreglur. Reisa má íMíarMs og minni háttar mannvirki án fjárfestingarlejfis. I lögunuun um Fjárhagsráð ér svo ákveðið, að ríkisstjórnin skuli setja ráðinu nánari starfsreglur. Ríkisstjómin hefir nú gefið út tarlega reglugerð um þetta efni, og þar sem starfsemi Fjárhags- ráðs snertir mjög allan þorra landsmanna, telur „íslendingur" rétt aðl birta lesendum sínum hér meginatriðin úr reglugerð þess- ari. Reglugerðin er í heild birt í Lögbirtingablaði og Stjórnar- tíðindum. Samkvæmt fyrstu grein reglugerð- arinhar er tilgangurinn með starfi fjárhagsráðs sá, að sámræma fram- kvæmdir einstaklinga og hins opin- bera þannig,- að komið verði í veg fyrir atvinnuleysi eða ofþenslu. Framkvæmdum skal því hagað samkvæmt fyrirfram gerðri áætlun, er fjárhagsráð semur og ríkisstjórn- in samþykkir. Skal fjárhagsráð gefa ríkisstjórninni mánaðarlega skýrslu um starfsemi sína. Fjárfestingarleyfi til hvers konar framkvæmda. Meginreglan er sú, að til hvers konar fjárfestingar einstaklinga, fé- laga og opinberra aðilja, hvort sem er til stofnunar nýs atvinnureksturs, til aukningar á atvinnurekstri, húsa- bygginga, skipakaupa, hafna'r-, vega- og brúargerða, rafveitna eða hvers konar annarra framkvæmda og mann virkja, þarf leyfi fjárhagsráðs eða þess aðilja, sem það felur slíkar leyf- isveitingar. . Gildir það einnig um framhald ofangreindra framkvæmda, þegar þær eru hafnar. FramkvæmdÍB', sem ekki þarf fjórfestingarleyfi fil. Til fjárfestingar telst þó ekki venjulegt viðhald eldri tækja og mannvirkja og þarf því ekki að sækja um leyfi til þess að framkvæma það. Umsóknir um leyfi til fjárfesting- arframkvæmda skal leyfisbeiðandi láta fylgja teikningu, nákvæma áætl- un um kostnað, efni til framkvæmd- anna, vinnuaflsþörf og hvernig hann ætlar að afla fjár til verksins. Fjárhagsráði skal skylt, að svara leyfisbeiðnum svo fljótt, sem við verður komið, og skal leitast við að eigi verði á svörum slíkar tafir, að hamli framkvæmdum eða valdi erfið- leikum fyrir leyfisbeiðanda. Heimilt skal án fjárfestingarleyfis: 1. Að gera mannvirki -eða tæki, sem eigi kostar meira í vinnu og efni en 10.000.00 kr. — tíu þúsund kr. 2. Að byggjá íbúðarhús til nota fyrir sjálfan sig eða skyldulið sitt, ;nda sé húsið eigi stærra en 350 rúmmálsmetrar og eigi óeðlilega mikið í það borið á neinn hátt, og húseigandinn vinni að byggingu þess sjálfur með skylduliði sínu að mestu leyti. 3. Að byggja verbúðir eða útihús á bújörðum, enda kosti framkvæmd- ir eigi í efni og vinnu meira en kr. 50000.00 — fimmtíu þús. krónur. Þessar framkvæmdir, sem þannig eru heimilaðar án fjárfestingarleyf- is, verður að tilkynna til fjárhags- ráðs mánuði áður en yerkið hefst, og fylgi tilkynnihgunni nákvæm teikning og áætlun um verð, fjár- magn til byggingarinnar og hverjir að byggingunni vinna. Fjárhagsráð getur þó bannað slík- ar framkvæmdir, ef það telur, að þær séu óeðlileg sóun á vinnu og efni eða sá, sem hefir í hyggju að byggja húsið, hafi þess ekki þörf né skyldu- lið hans. Ennfremur getur ráðið stöðvað verkið, eftir að það er hafið, ef rang- ar upplýsingar hafa verið gefnar um stærð hússins, fjármagn til þess, vinnuafl eða annað, sem verulegu máli skiptir. fjárhagsráði skýrslu um leyfisveit- ingar þær, sem það framkvæmir. Fjárhagsráð getur, hvenær sem því þykir ástæða til, lagt fyrir við- skiptanefnd að stöðva nieð öliu eða draga úr leyfisveitingum í tilteknum vöruflokkum, þótt ráðið hafi áður samþykkt innflutningsáætlun, sem gerir ráð fyrir meiri" innflutningi á þeim vörum. Viðskiptanefnd skal gera lillögur lil fjárhagsráðs fyrir hyert ár um heildaráætlun um útflutning þess árs magn og verðmæti. Að öðru leyti eru ákvæði reglu- gerðarinnar um störf og valdsvið viðskiptanefndar mjög svipuð þeim reglum, sem giltu um viðskiptaráð. Gjaídeyrisefíirlitsskrifstoía. Samkvæmt reglugerðinni skulu Landsbanki Islands og Utvegsbank- inn setja upp sameiginlega gjaldeyr- iseftirlitsskrifstofu, sem hafa skal ör- ugt eftirlit með því, að misnotkun á erlendum gjaldeyri eigi sér ekki stað. Er skrifstofu þessari gert að skyldu að láta fjárhagaráði í té allar þær upplýsingar um gjaldeyrisverzlunina, sem það kann að óska. Bannað er að flytja íslenzkan eða erlendan gjaldmiðil úr landi. Þó er farþegum heimilt að taka með sér til útlanda til notkunar þar 50 kr. í ís- lenzkum gjaldeyri eða jafngildi þess í erlendum gjaldeyri. Þessi heimild var áður miðuð við 150 kr. Brot á reglugerðinni varða sekt- um allt að 200 þús. kr'. Ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað, má svipta sökunaut atvinnurétti um stundarsakir eða fyrir fullt og allt. HÁNDKNATTLEIKSMOT NORÐURLANDS Norðurlandsmót í handknattleik fór fram á Akureyri sl. laugardag. ÞjúOarnanðsyn aO auka framleiOsluna Beina. verður vinnuaflinu að framleiðslustörfunum Viðskiptanefnd. Samkvæmt ákvæðum reglugerðar- innar um innflutning og gjaldeyris- meðferð skal viðskiptanefnd, er fimm menn eiga sæti í, fara með störf inn- flutnings- og gjaldeyrisdeildar fjár- hagsráðs. Skal hún lúta yfirstjórn fjárhagsráðs. Innan viðskiptanefndar ræður afl atkvæða úrslitum mála. Agreiningi um meiriháttar mál geta einstakir nefndarmenn þó skotið til fjárhags- ráðs. Úthlutun gjaldeyrisleyfa skal miða við það, að verzlunarkostnaður og gjaldeyriseyðsla verði sem allra minnst. Reynt verði eftir því sem frekast er unnt að láta þá sitja í fyr- irrúmi um innflutningsleyfi, sem bezt og hagkvæmust kaup gera og sýna fram á, að þeir selji vörur sínar ó- dýrast í landinu. Skal þetta gilda jafnt um kaupmannaverzlanir og samvinnuverzlanir og miðað við það, að neytendur geti haft viðskipti sín þar, sem þeir telja sér hagkvæmast að verzla. Eins og nú er ástatt í afurða- sölumálum vorum, er höfuð- nauðsyn, að reynt verði að auka sem mest framleiðslu útflutri- ingsvaranna. Fjárþörfin í land- inu er nú meiri en nokkru sinni, fyrr vegna margháttaðra frarn- kvæmda, en hinsvegar verður þjóðin að sætta sig við þá stað- reynd, að verðlag þess afurða- magns, sem flutt hefir verið út að undanförnu, fullnægir ekki bæði þörfum þjóðarinnar um kaup á daglegum nauðsynjum og vélum og tækjum til endur- bóta á framleiðslunni. Sjávarafurðir verða að sjálf- sögðu aðalútflutningsvörur landsmanna í náinni framtíð að minnsta kosti. Markaður fyrir vörur þessar er svo að segja tak markalaus, en nauðsyn á að heimta miklu hærra verð en aðrar þjóðir veldur sölutregðu. Nýsköpunarframkvæmdirnar hafa lagt grundvöllinn að stór- aukinni framleiðslu sjávaraf- urða og bættri hagnýtingu þeirra, auk þess sem innflutning ur véla til landbúnaðar bætir skilyrði til framleiðslu á land- búnaðarafurðum. Nýir togarar og önnur veiðiskip streyma til landsins, — en það vantar memi á skipin. Það er mesta vanda- málið nú. Það er lífsskilyrði fyrir þjóð- ina, að öllum fiskiflota hennar sé haldið úti, en því miður munu nú vera dæmi til þess, að skip geti ékki farið á veiðar vegna mannleysis. Þetta er mál, sem hið nýstofnaða Fjárhagsráð verður að hafa vel í huga við Viðskiptanefnd skal daglega senda j skipulagningu sína á fram- kvæmdum í landinu. Framleiðsl an verður að sitja fyrir vinnu- aflinu. Allt annað verður að víkja. Fjárhagsráð hefir það raunverulega á valdi sínu að ráð stafa vinnuaflinu, því að það getur stöðvað þær framkvæmd- ir, sem því sýnist. Það verður að draga svo úr framkvæmdum þeim, sem ekki varða beint framleiðsluna, yfir aðalfram- leiðslutíma ársins, að nægilegt vinnuafl fáist til framleiðslu- starfa við sjó og í sveit. Miljónir manna búa við mat- arskort í heiminum, og aðal- framleiðsluvörur vorar eru ein- mitt matvæli. Það virðist því á- stæðulaust fyrir Islendinga að vera með kveinstafi yfir efna- hagsörðugleikum, meðan þeir þannig hafa næga markaði fyr- ir öll þau matvæli, sem þeir geta framleitt, þótt Upphaflega hafði verið áformað að halda mótið á Húsavík, en íþróttafé- lagið þar taldi sig ekki hafa tök á að undirbúa það og óskaði eftir, að það yrði flutt íil Akureyrar, og ann- aðist Iþróttafélagið „Þór'" undirbún- ing þess á vegum I. B. A. Karlaflokkar mættu aðeins frá Þór og K. A., en kvenflokkar aðeins frá Þór og Ungmennafélaginu „Tinda- slóll" á Sauðárkróki. Voru báðir kappleikirnir háðir á laugardags- kvöldið, og urðu úrslit þau, að í karlaflokki iisiim Þór K.A. með 15:10 niörkum, og í kvenflokki vann Þór JTindastól íneð 5:1 marki. Að keppni lokinni bauð Iþrótta- félagið „Þór" keppendum til kaffi- drykkju að Hótel KEA og afhenti formaður I. B. A., Ármann Dal- mannsson, þar verðlaun fyrir hand- knatlleikskeppni kvenna. ÚTFLUTNINGUR OG INN- FLUTNONGUR í JÚNÍ I júnímánuði voru fluttar inn vör- urfyrir 38.8 milj. kr. Stærstu liðir eru: Skip 16.9 mlljt kr., vagnar og flugtæki 2.2 milj. kr„ vélar og á- höld, önnur en rafmagns, 2 milj. kr., rafmagnsvélar og áhöld 1.5 milj. kr., múnir úr ódýrum málmum 1.6 milj. kr„ kol og koks 1.8 milj. kr„ álna- vara 1.1 milj. kr„ áburður 1 milj. kr. I sama mánuði voru fluttar út vörur fyrir 19.4 milj. kr. Stærstu liðir eru: Freðfiskur 10.5 milj. kr„ saltfiskur (óverkaour) 4.1 milj. kr„ lýsi 2 milj. kr. og ísfiskur 1.1 milj. kr. Mest var flutt út til Bretlands, 12.7 milj. kr„ og einnig mest inn þaðan, kr. 20.9 milj. kr. sætta sig við að fá ekki miklu hærra verð fyrir afurðir sínar en allar aðrar þjóðir. Aðalvið- fangsefni vort er að hagnýta css þetta gullna tækifæri mcð því að framleiða sem allra mest^ og afla oss þannig mikilla verð- mæta og framtíðarmarkaða, jafnhliða því mannúðarverki að lina þjáningar. þeirra, sem viö þeir verði að i skort búa. Nýtt eða nýlegt a \ú í húsi óskast til kaups. Þarf aðvera lausttil íbúðar 1. okt. n.k. Upplýsingar gefur Guðmundur Guðmundsson, c/o Útgerðarfélagi Akureyringa h.f. eða Helga-magrastræti 43. Símar 263 og 592.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.