Neisti


Neisti - 11.03.1949, Blaðsíða 3

Neisti - 11.03.1949, Blaðsíða 3
NEISTI I 3 i kýrsfa bæjarstjóra (Framhald af 1. síðu). grjótgarðsinis gamla á Leirunni. Snorragata hefur verið lengd suð- ur á móts við vesturenda gamla ^rjótgarðsins og byggð landbrú, Lílfær, austur að vesturenda fyrir- E töðuveggjarins. Hólf ið, sem myndast milli nýja fyrirstöðu- veggjarins og gamla grjótgarðs- ims hefur verið fyllt upp næst £ landinu. Til þessara framkvæ(mda hefur hafnarsjóður greitt um kr. 950.000 camtals árin 1947 og, '48, þar af Lr. 842.000 síðara árið. Um kostn- aðinn í heild hef ég ekki glöggar upplýsingar, vegna vöntunar á yfirlitsreikningi yfir heildarkostn- að vitamiálaskrifstofunnar. Ríks- sjóður hefur greitt framlag sitt Voeint þan'gað, og mun nú haf a innt af hendi allar greiðslur samkvæmt fjárlögum s.l. árs og sömuleiðis það, sem ónotað var af framlagi á fjárlögum undanfarandi ára. Um áramótin 1947—'48 hafði ríkis- sjóður greitt isamtalá kr. 300.000. Fór sú upphæð að langmestu leyti til að greiða áðurnefnd efni í -fyrir- stöðufoil. Á s.l. ári gerðist höfnin * kaupandi að talsverðu járni til við- bótar og gekk upphæðin til Siglu- fjarðarhafnar á fjárlögum ársins 1948, til þess að greiða það ásamt til kaupa á ýmsum áhöldum til hafnargerðarinnar og öðru efni, þegar framkvæmdir hófust s.l. vor. Sanikv. áætlun hafnarnefndar um tékjur og gjöld Siglufjarðar- hafnar eru tekjurnar af hafnar- gjöldum, vörugjöldum og ýmsum eignum hafnarinnar samtals kr. 858.000. Hafnarnefndinni var ljóst, að þess væri enginn kostur, að þær tekjur, að frádreghum föst- um útgjöldum hafnarinnar nægðu til að standa undir nauðsynlegum f ramkvæmdum við framhald hafn- armannvirkjanna, og það þeim mun sáður, að hafnarnefndin er sammóla um að vinda verður bráðan bug að því, að festa fé við að koma ýmsum eijgnum hafnar- innar í sómasamlegt ástand og arðberandi, og er þar sérstaklega átt við Ingvars-, Antons-, og Jak- ofosensstöð. Nú er það svo, að þess munu engin dæmi, að byggðar hafi verið hafnir hér á landi í þv'i formi, og með þeim tilkostnaði, sem hér iiggur fyrir, án þess að tekin hafi verið stærri eða smærri lán. — Hafnarnefndin ákvað því að gera úrslitatilraun til að afla slíks láns, og samþykkti till um, að bæjar- stjórn kysi 3 menn, er færu til Rvíkur í þeim erindum, og annarra á hafnarinnar vegum, og á höfnin mikið undir, að sú tilraun takist. Á sama hátt og hvað viðkom bæjjarsjóðnum, mun ég nú gefa yfirlit yfir áætlaðar og raunveru- legar tekjur og áætluð og raun- veruleg gjöld haf narsjóðsins: TEIJUE 1. Hafnargjöld .................... Áætlað kr. 160.000 Varð kr. 209.000 2. Vörugjöld ........................ — 535.000 — — 436.000 3. Tekjur af eignum ........ — 130.000 — —. 111.000 4. Endurgr. á togaraláni — 250.000 — — 250.000 5. Framlag ríkis til innri hafnar og dráttarbr..... — 340.000 — — 340.000 Tekjurnar hafa því orðið sam- tals um 70.000 kr. minni en áætlað var, og liggur það í því, að vöru- ^gjöld urðu um kr. 100:000 minni en áætlunin gerði ráð fyrir, þótt hafnargjöldin sjálf bættu það að verulegu leyti upp með því að fara um kr. 50.000 fram úr áætlun. 1. Stjórn hafnarinnar........Áætlað 2. Afborganir lána.............. ------ 3. Vextir sút lánum.............. ------ 4 4. Hafnarvitarnir ................ ------ 5( Fasteignir, þar í aðgerð \ á hafnarbryggjunni ......------ 6. Rekstur hafnarbáts........ ------ 7. Eftirlaun .......................... ------ 8. Ýmislegt .......................... ------ 9. Til vega á hafnarsvæðinu ------ 10. Tii uppfyllingar stöðva undir hafnarbökkum .... ------ 11. Frh. hafnarmannvirkja: 1. Innrihöfnin................------ 2. Dráttarbrautin ........ ------ Kr. 1.415.000 — — 1.346.000 Hallinn á vörugjöldunum stafar aí þvi, hversu sumarsíldvciðin brást hraparlega, og megnaði vetrar'- s'ildin svokallaða fyrstu mánuði ársins ekki að bæta það upp, þótt hún gæfi drjúgan skilding í hafn- arsjóðinn. 'kr. 150.000 Varð kr. 165.300 — 46.908 — — 40.200 — 24.092 — — 21.075 — 5.500 — — 5.500 <• — 151.000 — 5.000 — 4.000 — 33.500 — 95.000 — 50.000 — 600.000 — 250.000 80.000 18.000 4.000 30.000 0 51.000 642.000 200.000 Samtals kr. 1.415.000 — — 1.257.075 og hafa þannig gjöldin orðið um 'kr. 160.000 lægri í framkvæmdinni en í áætluninni. Ef raunverulegar tekjur eru bornar saman við raun- veruleg gjöld verður útkoman sý, að raunveruiegu tekjurnar eru um kr. 90.000 hærri en raunverulegu gjöldin. Gæti það gefið bendingu um, að ekki hefðu allar tekjurnar verið greiddar út og ættu að vera í sjóði. Svo er þó ekki, þvert á móti. Hafnarsjóður skuldar bæjar- sjóði í dag rúmlega kr. 100.000. Að þetta skuh geta verið svo, þrátt fyrir að raunverulegar tekj- ur hafnarinnar eru samkvæmt framansögðu um kr. 90.000 hærri en raunveruleg gjöld, skýrist af því, að framlag ríkis til innri hafnar og dráttarbrautar hefur að vísu verið greitt, en á þann hátt, að það hefur verið gengið til vita- málaskrifstoifunnar og verið notað Árið 1946 , — 1947 — 1948 þar til að greiða efni og aUan til- fallandi kostnað, sem til hefur fallið þar, en ekki komið inn í hafnarsjóð sem reiðufé til ráð- stöfunar hér. Þar af leiðir, að kostanðurinn við hafnargerðina er orðinn allmiklu meiri en áður er sagt, því við kostnaðinn hér bætist tilfallandi kostnaður á vátamála- sikrifstofunni í sambandi við éfnis- og áhaldakaup, aðallega. Hafnar- sjóðurinn hefur aftur á móti greitt allan kostnað hér á staðnum, bæði efni og vinnulaun. Yfirlit yfir kostnaðinn í heild hjá vitamála- skrifstofunni liggur ekki fyrir. RAFVEITAN Framieiðsla rafmagnsorku við Skeiðsfoss orkuverið jókst enn all- mjög árið 1948. Þau þrjú ár, sem stöðin hefur starfað, hefur framleiðslan verið sem hér segir: var fram'leiðslan 5 — ------ 6.4 ------ 7.8 miiliónir kwst. Framleiðslan hefur því aukizt um 1,4 mill. kwst. hvort áranna fyrir sig, '47 og '48. Þess skal getið, að hér er miðað við fram- ieidda tölu kwst., en tala seldra kwst. er 17—18% lægri, og liggur mismunurinn í töpum og eigin notkun. Sömu ár námu tekjur af seldri raforku, sem hér segir: Árið 1946 .............. kr. 961.000,00 — 1947 ............ — 1.121.000,00 — 1948 ............ — 1.261.000,00 Þess ber að geta, þegar þessi tekjuár eru borin saman, að á ára- mótum 1947—'48 var fyrirskipuð 5% lækkun á öllum gjaldskrár- töxtum rafveitunnar, en lækkunin náði þó ekki til sérsamninga, svo sem S.R. Mun þetta hafa haft í för með sér a.m.k. 50.000 króna tekjumissi fyrir rafveituna. Á s.l. ári var samkv. eindregnum tilmælum raforkumálaskrifstof- unnar tayggður fyrirstöðuveggur við stíflu orkuversins, til að varna vatninu að brjóta sér ieið yfir í svokallaðan Torfdal. Ennfremur voru gerðar tilraunir til að steypa utan á þá staði á þrýstivatnspíp- unni, þar sem leki hefur komið fram, og gafst sú tilraun sæmi- lega. Snemma á árinu 1948 réði bæjar- stjórn rafveitunni ráðunaut í sam- bandi við öflun tilboða í aðra véla- samstæðu að Skeiðsfossi, og skyldi hann í samráði við Raforkumála- stjóra gera tillögur til foæjar- stjórnar um hvaða tilfooði yrði tekið aif þeim, sem berast kynnu. Hefur verkfræðingurinn nú, svo sem bæjarstjórninni er kunnugt um, lokið þessu verki og bæjar- stjórn samþykkt tillögur hans, gefið rafveitustjóra umboð til að ganga frá pöntun, og rafveitustj. framkvæmt það, samanbr. fundar- gerð rafveitunefndar frá 18. febr. Heildarverð vélanna er um kr. 800.000 — ög afgreiðslutími þeirra 2—2% ár. Greiðsluskilmálar eru mjög hagstæðir eftir því sem nú er venjulegt, og líkur til að raf- veitan þurfi ekki áð greiða nema tiltölulega litla upphæð á árinu,. vegna kaupanna, en getur þó orðið um Vs hluti kaupverðs vélanna, eða kr. 150.000, og er gert ráð fyrir þeirri upphæð á áætluninni. Gjaldeyris- og f járfestingarleyfi er þegar tryggt. Á fjárhagsáætlun rafveitunnar fyrir árið 1949 er gert ráð fyrir, að hafizt verði handa um að leggja nokkurn hluta foæjarkerfisins í jörð, og verði byrjað á sjálfri Eyr- inni. Hefur tekizt að fá gjald- eyris- og innflutningsleyfi fyrir jarðstrengjum og öðru efni, sem tii þessa þarf, og afhendingu lofað i byrjun apríl. Gert er ráð fyrir, að kosta muni í efni og vinnu um kr. 275.000 að leggja kerfið á Eyrinni í jörð. Þá gerir f járhagsáætlun rafveit- unnar ráð fyrir, að haldið verði áfram að ganga frá þrýstivatns- pípunni við Skeiðsfoss, svo að hún geti örugg tahzt, og hylja hana að því loknu í jörð. Er áætlað að sá kostnaður nema a.m.k. kr. 180 þús. Rafveitan hefur gert ítrekaðar tilraunir til að fá lán til allra þessara framkvæimda, og hefur rikisáJbyrgð fyrir því. Það hefur ekki ennþá tekizt. Hefur það verið fært í tal við fjármálaraðherra, hvort rafveitan mætti ráðuneytis- ins vegna, nota tekjur sínar til þessara nauðsynlegu framkvæmda, þar til heildarlán fengizt. Hefur sú málaleitan mætt góðum skilningi og óskaði ráðuneytið bréf frá raf- veitunni, þar sem málið væri ýtar- lega skýrt. Hefur rafveitunefndin ¦, (Fiftmhald á 4. s/ðu).

x

Neisti

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Neisti
https://timarit.is/publication/848

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.