Mjölnir


Mjölnir - 19.04.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 19.04.1950, Blaðsíða 1
12. tölublað Miðvikudagur 19. aprfl 1950. 13. árgangur. Fjárhagsáætlun Si staðar fyrir árið gluíjarðarkaup- 1950 afgreidd Útsvörin ákveðin kr. 1.750.000,00, eða kr. 400. 000,00 lægri en í fyrra i Það er ekki vandalítið verk, sem lág fyrir bæjarstjórn á fundi hennar siðastliðinn föstu- dag, en það var afgreiðsla fjár- hagsáætlana bæ jar-, haf¦narsjóðs og rafveitunnar. Hin erfiðu afla leysisár undanfarið hafa farið illa með fjárhag Siglufjarðar- bæjar, og þegar svo við bætist hin fyrirhyggjulausa og happa- 'armálunum undanfarið, þá er ékki að undra þó- illa sé komið. Enda er ástandið þannig, að ibæjargjaldþröt verður ekki um- flúið, ef mistekstaðútvegastrax stórlán til að greiða með óreiðu skuldir undangenginna ára. — Nokkrir helztu útgjaldaliðir á- ætkmar bæjarsjóðs eru eins og hér segir: snauða forusta kratanna á bæj- Umsamdar afb. lána og ögr. skuldakr. frá f. ári Kr. 1.320.029,47 Lýðtrygging og lýðhjálp Heilbrigðismál ................ Stjórn kaupstaðarins .... Löggæzla ........................ Vegamál ............................ tþróttamál ........................ Helztu tekjuliðir eru þessir: Aðalniðurjöfnun............................ Áætluð lántaka................................ Innheimta eldri útsvara ................ Útsvar Áfengisverzlunar ríkisins Úitsvar Síidarverksmiðja ríkisins Niðurstöðutöliur bæjarsjóðs, gjaida og tekjumegin eru: Ikr. 4.620.730,00. Það er óneitan- lega sart til þess að vita, að f járhagsáæthm skuli nú vera af greidd án þess að verulegar upp hæðir séu áætlaðar til atvinnu- aukningar í bænum o;g nýrra framkvæmda, en um þetta þýðir ekki að sakast. Fyrst er að bjarga bænum frá yfirvofandi 370.000,00 111.275,00 240.110,00 123.700,00 500.500,00 270.000,00 1.750.000,00 1.065.000,00 220.000,00 100.000,00 150.000,00 „VÍÐREISff!" * 1 vetur hækkaði kaffi- kílóið úr kr. 8,8(M kr. 15,85, vegna gengislækkunarinnar í liaust. I hádegisf réttum í gær var birt auglýsing f rá verðlagsst jóra um nýtt há- marksverð á kaffi. Sam- kvæm t henni hækkar kaff i- verðið nú, vegna „viðreisn- arinnar" upp í kr. 23,50 pr. kg. af brenndu og möl- uðu kaffi! Hækkun síðan í haustkr. 14,70! •k Fyrir gengisTækkunina í haust kostaði tonnið af hrá olíu, þeirri olíutegund, sem mest er notuð til upphitun- ar húsa, kr. 410,00 af tank. Samkvæmt auglýshigu frá verðlagsstjóra, sem birt er í fblaðinu í tiag, hækkar tonnið af hráoliunni upp í kr. 703,00 tonnið. Hækkun kr. 293,00 pr. tonn "hruni og gjaidlþroti. Næsta skref ið verðiur svo að vera auknar framkvæmdir og ný atvinnu- fyrirtæki. Nú verður að bíta í það súra epli, að bæta á þessu ári, fyrir fyrirhyggjuleysið og afglöpin undanfarin .ár. Takist það, er skapaður grundvöllur til að framkvæma eitthvað á sviði at- vinnumáianna. 1 sambandi við afgreiðslu iþessarar f járhagsáætlunar var samlþykkt að leggja fram 20 þus. kr. til hlutafélags, er stofn- að kynni að vera tii að reisa og reka saltfiskþurrkunarstöð. Er gert ráð fyrir að bæjarút- gerðin, fisksaltendur, og ef tii vili fleiri séu fýsandi að koma upp sií'ku fyrirtæki. Enda er það mikill hagnaður fyrir fisk- £ramleiðendur í bænum, þar sem sala á þurrkuðum saltfiski er talin miklu öruggari en sala á háiifverkuðum fiski. Auk þess er verð á þurrkuðum saltfiski mun hagstæðara, þannig að meira fæst nettó fyrir hann. — Fyrir bæjarbúa í heild er þetta og hagsmunamál, því fiskþurrk unarhús, sem þurrkaði allan salt fisk, sem hér er framleiddur, gæfi feikna mikia vinnu íbæinn. Við afgreiðslu f járhagsáætlun arinnar var afstaða kratanna öll hin aumingjalegasta, eins og vant er. Þeir komu með tiilögur um að lækka útsvörin um 750 þús. kr. frá því í fyrra. Rök- stuðningurinn var væmin hræsni um umhyggju þeirra fyrir gjald endum bæjarms. En hvar var umhyggja þeirra í fyrra, þegar þeir samlþykktu útsvörin þá? Þá komu kratamir með tilögu um að hækka framlag bæjarins til dagheimiiis barna um 5 þús. kr. 1 fyrra sviku kratarnir dag- heimiiið um hálfa upphæðina, sem því var lofað. Er nú tekið upp á fjárhagsáætlun tii dag- heimihs barna kr. 9.000,00, en (Framhald á 4. síðu) RÉTTAROFSÍWil M0IMÆLT Fjöldafuádur í R.vík mótniæiir 30. marz- dómunum sem pólitískri ofsókn og kýs 1 manna nef nd til að undirbúa og skipu- leggja réttarvernd Islendinga Eftirfarandi ályktun var samþykkt einróma á tvö þúsund manna fundi, sem Fulltrúaráð verkalýðsíelaganna í Beykja- vik og verkamannafélagið Dagsbrún efndu til í Iðnó að kvöldi hins 30. niarz 1950: „Fjöhnennur fundur, haldmn í Iðnó 30. marz 1950, ftð tilhlutan verkalýðsfélaganna í Reykjavik og Verkamanna- félagsins Dagsbrúnar, fordæmir þá ranglátu dóma, sem upp hafa verið kveðnir ,yf ir 20 íslendingum, vegna atburð- anna 30. marz 1949. í-' Krefst fundurinn þess, að þeir óhappamenn í valda- stöðum þjóðarinnar, sem eru upphaf og orsök þess, er þá gerðist, séu látnir sæta ábyrgð gerða sinna. Lítur fundur- inn svo á, að óhlutdræg rannsókn hafi engin farið fram á atburðunum 30. marz 1949, heldur só hér aðems um pólitiska ofsókn að ræða og misnotkun réttarins í því skyni. Um leið og fundurinn íhvetur íslenzku iþjóðina til afram- haldandi baráttu fyrir sjálfstæði s'nu og alþýðuna til að standa vörð um lífskjör sín, ákveður fundurinn að kjósa 7 manna nefnd tál þess að undfrbúa og skipuleggja róttar- vernd Islendinga gegn ofsókntmi þe-lrra valdhafa, sem nú reyna að undirlagi erlends vai s að svipta þjóðina réttar- öryggi og raunverulegu valdi yfli iandi sínu." Sjáltsö^ð samþykkt Bæjarstjóm Sigiufjarðar gerði samþykkt á síðasta fundi slínum, sem var bæði réttlát og sjálfsögð, samþykikt, sem hefði átt að gera löngu fyr. En þetta var samiþykkt um það, að föst- um starfsmönnum bæjarins og bæjarfyrirtækja væri óheimiit að reka sjálfstæðan atvinnu- rekstur eða taka að sér um- fangsmikil aukastörf með fram starfi sínu nema með sérstöku leyfi. itTpphaf þessa máls er það, að sósíalistar fiuttu um þetta til- lögu á Ailöherjarnefndarfiundi 16. marz s.l. Málinu var frestað og hefur það dregist 4 langinn iþar til nú. Tiilagan sem bæjar- stjórn samþykkti hljóðar svo orðrétt: Krefjast 93 aur. fiskverðs Samtök sjómanna á Akranesi og útgerðarmenn í Keykjavík hafa nýlega gert samþykktir, þar sem þess er krafizt af ríkis- stjórninnt, að hún geri ráðstaf- anir til að tryggja 93 aura lág- marksverð f yrir bátaf iskinn, en það er það werð, sem gengis- lækkunarhagfræðmgariiir Ólaf- ur Björnsson og Benjamín Eir- íksson gerðu ráð fyrir, að hægt Sameiginleg hátíðahöld 1. maí í Reykjavík Stjórnir þriggja félaga, Verkakvennafélagsins Framsókn, Sjómannafélags Reykjavíkur og Veitingaþjónafélagið skerast úr leik. Á fundi í Fulltrúaráði verka- lýðsfélaganna í Reykjavik var samiþykkt með 25 atkvæðum gegn þremur, sameigínlegt 1.- maí-ávarp fyrir öE félögin. Þeir sem greiddu atkvæði á móti, — voru fultrúar Sjómannafélags Reykjavíkur, Verkakvennafé- lagsins Framsóknar og Félags matreiðslumanna og veitinga- iþjóna. Talið er sennilegast, að há- táðahöldin verði sameiginJeg, — þrátt fyrir ágreining áður- nefndra þriggja félaga við meiri hlutann, þar eð stjórnir þeirra muni ekki treysta sér út í sér- stök hátíðahöld, sökum óánægju óbreyttra nieðlinia félaganna yfir þessum útúrboruhætti þeirra, aulk þess sem þeim er enn í fersku minni sú háðung, sem þeir hlutu af klofnings til- raun sinni í sambandi við l.-maí hiátíðahöldin í fyrra, og voru þó fleiri fólög með þeim þá. yrði að borga fyrir hann eftir gengislækkunina. Enn sem komið er hef ur út- gerðin engar aðrar afleiðingar f undið af „viðreisninni' en auk- inn tilkostnað, dýrari olíu, dýr- ari yeiðarfæri, dýrari varahluti o.s.frv. Fiskábyrgðarlögin voru felld úr gildi um leið og „bjarg- ráðafrumvarpið" var samþykkt, og hef ur útgerðin síðan alger- lega átt það undir duttlungum bankanna, hvað hún hefur fengið lánað út á aflann. Fáir eða ails enginn hefur fengið meira en 75 aura, en flestir all- mikið minna, ef þeir hafa bá fengið tookkuð. Hefur þannig skapast slíkt ófremdarástamd, að f jölda báta heldur við stöðv- un. ) Ekld hafa saltfiskf ramleið- endur heldur enn náð neinu við^ unandi samkomulagi við bank- ana um Iát út á framleiðslu sína. Heyrst hefur, að ríkis- st jórnin haf i átt einhver jar við- ræður við bankana um þetta mál, en hvort nokkur árangur hefur orðið af þeim umræðum enn, eða hvort þær standa yfir enn, er hinsvegar ekki vitað. „Alsherjarneifnd samlþylck- ir að leggja til við bæjar- Btjórn, að öllum starfsmönn- um bæjarins og bæjarfyrii1- tækja verði sett það skilyrði, að þeir hér eftir stofni ekki til sjálfstæðs atvinnurelk'sturs, jafnframt starfi sínu, að þeir taki ekki að sér umf angsmikil aukastörf nema með sérstökn ieyfi bæjarstjórnar eða stjórna viðkomandi ibæjar* fyrirtækja." Tillaga þessi var samiþykkt með 4 atkv. gegn 3 atikv. Með tillögunni greiddu atkvæði sósí* aiistarnir og fiulltr. Framsóknap en kratarnir greiddu atkvæðl gegn tillögunni; Sjáifstæðis- mennirnir sátu hjá. Það sfkrítna við f ramkomu kratanna var það að þeir lýstu sig fylgjandi mál- inu, greiddu tilögu sósíalista atkvæði í alisherjarnefnd. Tillagan sem samþyikkt var á ibæjarstjóroarfundinum, vaí flutt af Jóni bæjarstjóra, sem ibreytingartiliaga við hina upp- haflegu tiiiögu sósóalisita, efnis- lega er breytingartillagan ná- (Framhald á 4. síðu) Adalíundur Sóslíaiistafélags Siglufjarðar var haldinn s.l. sunnudag. Á fundinum gaf fráf. form. félagsins skýrslu um starfsem- ina á árinu og starfsmaður laJs upp reikninga félagsins og gaf ytfirlit um f járhaginn. I stjóm voru kosnir: Form.: Þóroddur Guðmunda- son, varaform.: Pétur Laxdal. Ritari: Óskar Garibaldaison, — gjaldkeri: Kristmar Ólafsson. Meðstjórnendur: Asta Ölafs- dóttir, Gunnar Jóhannsson og HJelgi VilhjáimssoH. Þá var einnig kosin vara- stjórn og fulltrúaráð. A fundinum var tekið fyrjip bréf frá Kvenfél. Von. Samlþ. var, að félagið taki þátt í stofn- un félagasambands þess, sem þar er rætt um og kosinn fuHtí'. til að mæta á stofnfundi þeaa.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.