Mjölnir


Mjölnir - 15.11.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 15.11.1950, Blaðsíða 1
 33. tölublað. Miðvikiidagur 15. nóv. 1950. 13. árgangur. Fær sjúkrahúsbyggingin hér samskon- ar styrk og fjórðungssjúkrahús? ÁM Jakobsson og þrír aðrir þingmena flytja frumvarp um að veittur verði jafnhár styrkur til sjúkrahúsbyggingar hér og veittur hefur verið til fjórðungssjúkrahúsa. Aki Jakobsson hefur fyrir skömmu flutt á Alþingi frum- Næstu verkefni bæjarstjórnar Stærstu og þýðingarmestu verkefni bæjar- stjórnar Sigluf jarðar eru að tryggja uppbygg- ingu Innri-hafnarmnar, og einn hinna nýju togara til Sigluf jarðar. Innri-höfnin. Það vita allir, að það er sjór- jnn, sem Siglfirðingar verða að byggja fjárhagsafkomu sína á. Aukinn skipakostur og bætt hafnarskilyrði er því undir- staðan undir því, að fólk geti . Iifað hér á Siglufirði. Aliar bryggjurnar sunnan á eyrinni og undir bökkum, suður úr, eru meira og minna úr sér gengn- ar, fúnar og niðurníddar, svo margar þeirra er ekkert hægt að-gera með. Flestar þessar bryggjur eru í einstaklingseign og er þess naumast að vænta, að eigendur þeirra bygigi þær upp á næstunni. Það er því sýnilegt að á næstu tímum verð ur alvarlegur bryggjuskortur hér á Siglufirði ef bæjarstjórn fær ekki aðgert. Hafnarnefnd og bæjarstjórn er f yrir löngu s'iðan ljóst að hverju stefnir og þess vegna var hafist handa um uppbyggingu Innri-hafnar- hnar. AHmiklú fé hefur þegar verið varið til þessara framkv., en þvi miður af lítilli fyrir- hyggju, en við þær framikvæmd ir gætti happasanuðrar forustu Gunnars Vagnssonar, fyrrver- andi hæjarstjóra, of mikið. Fór 'um stjórn hans á því máli eins og flestum öðrum málum er hann kom nálægt. Bæjarstjórn er nú að láta undirhúa framlengingu járnþils ins vestur úr, og vinna við það nokkrir menn. Eftir að því. verki er lokið, liggur næst fyrir að grafa upp rennu frá dýpinu og vestur í krókinn og byggja upp eina eða tvær þær vestustU af hinum fyrirhuguðu bryggj- um norður úr járnþilinu og fylla samtímis upp vestasta hlutann sunnan járnþilsins. — En þó fyrsti áfanginn við þess ar miklu framkvæmdir, sem þarha eru fyrirhugaðar, sé ekki ráðgerður stærri en þetta, að grafa upp rennu vestur í krókinn og fylla upp vestasta hlutann, ásamt því að byggja vestustu bryggjuna, þá mun kostnaðurinn við það nema all- stórri upphæð. Fyrir hinn fé- litia hafnarsjóð er Grettistak að gera það á næsta ári, en málið er svo aðkallandi að þá erfiðleika verður að yfir- stíga, og með sparnaði og hag- sýni, að viðbættum sanngjörn- um undirtektum Alþingis, ætti þetta að geta tekizt, ef unnið er markvisst að málinu af bæj arstjórn. Það hefur verið sagt um Siglufjarðarhöfn, að hún væri fjárhagslegt fjöregg Siglu fjarðar. Vissulega er þetta rétt, ekkert má því til spara, tíma, erfiði eða annað, því hér liggnr líf við, fjárhagslegt h'f Siglufjarðar. Togarinn. Fyrir nokkru síðan fól bæjar stjórn bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar og einum manni kosnum af bæjarstjórn (Þór- oddi Guðmundssyni) að ræða nánar við ríkisstjórn um ikaup á einum hinna nýju togara, og ieitast f yrir um reksturslán til hans. Fer bæjarstjórn fram á að ríkið láti bænum í té togar- ann án útborgunar, útvegi ibæn um að láni andvirði hans. En um þessa nýju togara er gert ráð fyrir að kaupendur greiði út 10% af kaupverðinu, eða ca. 900 þús. kr. Það er þvi sú upp- hæð sem farið er fram á að ríkissjóður láni Siglufjarðar- kaupstað eða útvegi honum að lani. Engu skal um það spáð, hvort ríkisstjórnin gerir þetta eða ekki, en þegar tekið er til- lit til hvernig rikisstjórn hefur hlaupið undir toagga með sveit- arfélögunum, sem hafa orðið fyrir smávægiiegum fjárhagsá- föllum samanborið við þau áföll sem Siglufjörður hefur orðið fyrir síðastliðin aflaleysisár, þá er þó að vænta, að þessi hjálp verði veitt. Elliði hefur verið á karfa- veiðum undanfarið eins og kunnugt er. Veiðarnar hafa gengið vel, skipverjar hafa haft góðar tekjur, og vinna í landi við togarann orðið mikið meiri en búizt var við. Þessi reynsla hefur sýnt, að kæmi annar tog- ari til bæjarins, yrði það stór- kostleg bót á atvinnuleysinu hér. Það er því engin furða, þó Sigifirðingar hafi mikinn á- huga fyrir að fá annan togara til bæjarins. Það veltur á miklu hvernig tekst hjá nefnd þeirri, sem nú er á förum til Reykja- víkur fyrir Siglfirðinga, til samninga um þetta mál, og þó andað hafi köldu til nefndar- innar frá vissum mönnum hér í bænum, þá eru það einangrað ir menn, öðruvísi en fólk er flest, og ibeztu óskir flestra Siglfirðingar um farsæla lausn erindanna, mun fylgja nefnd- inni héðan. Andstaða kratanna Mál málanna á Siglufirði, nýr togari og uppbygginig innri hafnarinnar, mættu helzt ekki verða deilumál. En að hugsa sér að afgreiða mál í bæjar- stjórn Sigluf jarðar, án þess að kratarnir gera það að deilu- málum og rógsmálum, er fá- vísiegt. Gildir þar einu þó um sé að ræða stórkostleg hags- munamála bæjarbua og bæjar- félagsins. Þó slík mál séu sett í hættu, þá skiptir það engu fyrir mennina, er hjálpuðu afla leysinu að til að setja Siglufjörð á hausinn. Aidrei munu þeir viðurkenna mistök sín, og seint sjá það að sér, að þeir taki þátt í viðreisnarstarfinu sem nú er verið að vinna. Þessu ber að sjálfsogðu að taka eins og það er. En togarinn og höfnin eru Siglfirðingum það mikil al- vöru- og áhugamál, að vegs- auki verður það aldrei á Siglu- firði að leggja stein í götu iþeirra, eins og kratarnir hafa verið að reyna undanfarið með rógi sínum um bæjarstjórnar- meirihlutann. Friðarþingið haldið í Varsjá Varð að hætta við að halda það í Bretlandi vegna oísókna brezku kratastjórnarinnar, sem telur haráttu fyrir friði andstæða *stefmi sinni og hagsmunum. Ákveðið hefur verið, að II. þing heimsfriðarhreyfingar- innar verði haldið í höfuðborg Póllands, en ekki í Sheffield, eins og ákveðið hafði verið. Er orsökin sú, að brezka stjórnin hefur neitað mörgum fulltrú- anna, sem áttu að sitja þingið, um landvistarleyfi í Bretlandi þá daga, sem þingið átti að fara fram. Hefur jafnvel full- trúum frá löndum, sem hafa gert samning við brezku stjórn ina um að þegnar þeirra þurfi ekki sérstakt landvistarleyfi í Bretlandi, heldur aðeins gilt vegabréf, verið bannað að stíga á brezka grund. Munu aðeins um 100 af ca. 1900 erlendum fulltrúum, sem áttu að sitja þingið, hafa verið búnir að fá landvistarleyfi í Bretiandi, er ákvörðunin um að halda þingið í Varsjá var tekin. I síðustu viku kom skip frá Frakklandi með hóp fulltrua á friðarþingið. Er skipið kom í brezka höfn, var bókstaflega gerð á það lögregluáras. Urðu farþegarnir að sæta allt að tveggja tíma yfirheyrzlum, en að þeim loknum kveðinn upp sá úrskurður ,að þeim yrði ekki hleypt á land, þrátt fyrir það, að flestir þeirra höfðu full giid vegabréf. Meðai iþeirra, sem meinað var um brezka landvist, eru margir úr hópi frægustu and- ans manna,-sem nú eru uppi, svo sem Frakkarnir Johot- ,Curie, og Louis Aragon, ítalski sósíaldemókratinn Nenni, Þjóð- verjarnir Arnold Zveig og Anna Seghers, Rússamir Ilja Ehrenburg, Alexander Fada- jeff, Wanda Wassiliewska og Dmitri Sjostakowits, Daninn Mogens Fog, formaður danska frelsisráðsins á hernámstímum Þjóðverja, og margir fleiri. Fleiri auðvaldsríkisstjórnir en brezka kratastjórnin hafa tekið þátt í ofsóknum gegn fulltrúum á friðarþingið. — Bandaríkjastjórn hefur neitað fultrúum þangað um vegabréf, og fyrir skömmu voru fulltrúar frá Suður-Ameríku handteknir og kyrrsettir á Kúbu, en þeir komu þar við á leiðinni til Bret lands. Bandaríkjastjórn hefur gefið þá skýringu á vegabréfa- banni sínu, að hún telji friðar- þingið ósamrýmanlegt hags- munum Bandaríkjanna. Framkvæmadnefnd friðar- hreyfingarinnar bauð nýlega Clement Attlee forsætisráð- herra Bretlands að sitja friðar þingið. Svaraði hann með heift arlegum árásum á friðarhreyf- inguna í ræðu og riti og með því að herða á of sóknum gegn fulltrúunum á þingið. Um 500 milljónir manna hafa undirritað Stokkhólmsávarpið um bann gegn kjarnorkuvopn- um, og er undirskriftasöfnun iokið. Eitt aðaiverkefni friðar- þingsins í Varsjá verður að á- kveða, hvert skuli verða mæsta skrefið í friðarbaráttunni. varp um heimild handa ríkis- stjórninni til að veita samskon- ar styrk til sjúkrahúsbygging- ar hér í bænum og veittur er til f jiórðungssjúkrahúsa. — Hefur hann fengið meðflutningsmenn að frumvarpinu úr hinum flokk unum, þá Finn Jónsson, Gísla Guðmundsson og Sigurð Bjarna son. Frumvarpið er rökstutt með tilvisun til þess, að f jöldi fóiks af öllu landinu dvelur hér yfir sumarmánuðina meðan sild- veiðin stendur, og að skip, sem stunda síldveiðar eiga yfirleitt hægast með að koma veikum mönnum hingað til sjúkrahús- dvalar. Er það því í rauninni ekkert einkamál Siglufjarðar, hvort hér er gott og fullkomið sjúkrahús eða ekki, og sann- gjarnt, að hærri styrkur verði veittur til þess en bæjar- og héraðsssjúkrahúsa, sem ein- göngu eru sniðin við þarfir við komandi byggðarlags. Ríkið leggur lögum sam- kvæmt fram 40% af stofn- kostnaði héraðssjúkrahúsa, en 60% af stofnkostaði fjórðungs sjúkrahúsa. Alþýðuhúsið lagfæit Verkalýðsfélögin munu halda1 þar uppi skemmti- og fræðslu- starfsemi í vetur. Mikil og gagnger viðgerð hefur farið fram á samkomu- húsi verkalýðsfélaganna, Al- þýðuhúsinu, nú undanfarið. — Hefur verið sett í það nýtt gólf, eldhúsið lagfært, byggð ný bekkjageymsla og fl. þh. Loks er svo nýlokið við að mála húsið innan og húsgöign verið máluð og lökkuð. Er hús- ið nú eins vistlegt og það getur framast orðið. Verkalýðsfélögin .Þróttur og Brynja, eru nú byrjuð á vetrar starfsemi. Er ætlun þeirra að haida uppi ódýrri skemmti- og fræðslustarfsemi fyrir meðlimi sína.í vetur, með fundum einu sinni til tvisvar í mánuði, jafn- vel oftar, ef vel gengur. Hafa þegar verið haldnir tveir slíkir fundir, og voru þeir ágætlega sóttir. Muoið happdrætti Pjóðviljans Dregið verður 1. desember Bezía happdrœtti drsins!

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.