Mjölnir


Mjölnir - 17.03.1972, Blaðsíða 1

Mjölnir - 17.03.1972, Blaðsíða 1
Mtölnir XXXV. árgangur. Föstudagur 17. marz 1972. 2. Itölublað. Rætt iíít! !oi) undir frystihús á vegum Þormöðs ramma h. f. 1 siðustu viku óskaði stjórn Þormóðs ramma ih. f. aftir funidi með Hafnarnefnd Siglufjarðar til áð ræða um staðsetningu frystihúss sem félagið hefur hug- á að b'yggja. Á fundinum mætti ásamt stjórninni, Rögn- valdur Johnsen arkitekt, sem gert hefur þrjár tillöguteikning- ar, sem hver um sig gerir ráð fyrir 5-6 þús. ferm. húsi að flat- armáli, eða álíka og stóra mjöl- hús S. R. Gert er ráð fyrir, að húsið verði allt á einni hæð. Afkastageta er áætluð 7-8 þús- und tonn af hráefni á ári, eða ca. 3000 tonn af fuUunnum flök um. Frystigeymislur eru áætlað- ar fyrir um 1500 tonn, auk þess saltfi&kverkunarhús, ís- vinnsla og annað, sem tilheyrir þessari framleiðslugrein." Lahgæskilegasti staðurinn fyr ir húsið var talið svæðið vest- ur frá Hafnarbryggjunni að Hjaltalínsstöð, þar með taldar lóðir Rauðku.að mestu eða öllu leyti. Mundi sú staðsetning gera kleift að landa beint inn í bús- ið og skipa afurðunum um borð í flutningaskip án þess að nota bila til flutninganna. Eitt frumskilyrðí slikra stað- setriingar er, að gert verði járri- þil vestu'r frá Hafnarbryggju að Hjaltalínsstöð, sem togskip geti legið við. Énnfremur má geta þess, að þratt fyrir öll þau gömlu mannvirki, sem til eru i Siglufjarðarhöfn, er á- standið þannig, að óviðunandi aðstaða er fyrir veiðiskip, ef viðlegu- og athafnapláss verður ekki aukið. Samþykkt var að vinna að því við yfirvöld hafnarmála, að gerð þessa þils yrði tekin inn á hafnaáætlun, þannig a'ð 40% af kostnaði við gerð þess fáist úr hafnarmálasjóði. Er þess að vænta, að bæjaryfirvöld, stjórn Þormóðs ramma, þingmenn og aðrir áhrifamenn leggist á eitt vm að trýggja þessa framkvæmd Fyrirspnrn til blaðsins ítrekuö 1 desember s.l. gerði ég nokkrar fyrirspurnir til blaðs- ins um atriði snertandi reikn- inga bæjarins og rekstur vissra þátta á vegum bæjarims. Þessar fyriirspurnir voru birtar, en svör ekki gefin. Ég átti von á þeim í fyrsta blaði þessa árs, en þar komu þau eikkj. Máske hafa upplýsingar eikki legið á lausu þá, en ,nú, þegar undir- búningi að fjárhagsáætlun fýr- ir 1972 hlýtur að vera langt komið, ætti að vera auðvélt "fýr- ir bæjarfulltrúa að fá yfirlit um þessj atriði. Ég ætla nú að eridurtaka þessar - fyrirspurnir og bæta við fáeinium: „Hvað kostaði mikið margra vikna vinna Bárðar Sigurðssonar við að gera upp reikninga bæjar- ins og fyrirtækja hans? Hverju nam aukavinna þeirra, sem voru honum til aðstoðar? Varðandi Búkollu: Hver er örðinn'heildar kostnaður við þessa vél, kaup- verð, vaxtagreiðslur, viðgerðifí endúrbætar og rekstur þessi ár, sem hún héfur verið í eigu bæjarins? Hverjar hafa heildar- tekjur orðið af framleiðslu hennar á sama tímabili?" Það er kominn tími til að færa saman reikninga bæjar- sjóðs, rafveitu sjúkrasamlags og sjúkrahúss. Rekstuit; - þessara fyrirtækja allra er ekki yfir- gripsmeiri en gengur og gerist 'hjá stórfyrirtækjum á fjölbýlis- svæðum landsins og þurfa þau þó ekki fjóra forstjóra, hvert um sig, fjölda gjaldkera, eð,a hóp af skrifstofufólki. Og 'því er spurt: Verður Sjúkrasamlagið starfandi áfram með forstjóra og starfstúlku? Hefur nú þegar eða verður------Sjúkrahússráðsr manninum, (sem eftir nokkurra mánaða starf hækkaði úr 17. launaflokki í 22.) heimilað að ráða bókhaldara sér til aðstoð- ar? Getur ekki bókhaldsskrif- stofa bæjarins annast bókhald fyrir öll fyrirtæk hans? Skattborgari. Svör blaSsins: 1. Reikningur Bárðar Sigurðs sonar fyrir uþpgjör 1971 er ó- kominn, en 1970 kostaði vinna hans við uppgjör reikninga bæjarsjóðs, hafnarsjóðs óg vatns veitu kr. 94.000,00. Ferðakostn- aður, tryggingar og uppihald námu 1971 tr. 27. 550,0.0. Læt- uj sennilega nærri, að heildar- kostnaður hvort ár hafi orðið um 120 þús. kr. Um aukavinnu er erfitt að segja nákvæmlega, þar sem aukavinna vegna upp- gjörs ef ekki greind frá ánnarri aukavinnu hjá bókhaldi bæjar- ins. - -2. Erfitt er að segja nákvæim- lega til. um þetta. Kaupverð, vextir, yiðhald og hluti vélar- innar af svonefndum sameigin- legum vinnuvélakOstnaði mun hafa verið um 3,5 millj. kr. Tekj ur á sama timabilinu námu ca. 1,3 millj. kr^, ög ér þá gert ráð fyrir, að áætlun verðmætis þess, sem vélin framleiddi í haust áður en hún var sield, standfist. 3, vSjúkrasaml. mun starfa ? ó- t breytt fyrst um sinn. M. a. [er eftlr' að gera upp reikninga þess og sjóði. Stærsta breytiiig- in ,á starfsemi þess vegna íjý- s4ttra laga er sú, að innheimta isámlagsgjalda hjá samlágsm$ð- 'limum féllur raiður. Viðskipti við lækna, sjúkrahús, lyfjabúð- _ir^og aðra aðilaJt_iiein,j'samlags- meðiimirnir skipta við, breyt- ist hinsviegar ekkert. 4. Stjórn Sjúkrahúss Siglu- fjarðar hefur ekki heimilað fáðningu bókhaldara til að ann- ast bókhald fyrir sjúkrahúsíð, enda hefur sjúkrahúsráðsmaður ekki leitað eftir heimild til að ráða slikan starfskraft. 5. Endurskipulagning skrif- stofustarfa hjá bænum og bæjar stofnunum, með samfærzlu og hagræðingu fyrir augum, hefur verið til umræðu öðru hverju i bæjarstjórn í mörg ár, en strandað m. a. á því, að hent- ugt húsnæði var ekki fyrir hendi. Rætt hefur verið um að að koma annarri hæðinni í Ráð húsinu í notkun i þessu skyni, en það er sennilega milljóna- fyrirtæki, m. a. vantar inngang, Hafa aðrar þarfir verið taldar meira aðkallandi, en fé bæjar- sjóðs til framkvæmda hefur ver ið mjög takmarkað um árabiJ. Or ýmsum áttum Iíalina gnsliækku u Eins og Mjölnir spáði á sín- um tíma, var ekki langt liðið á árið, þegar" ráfveitustjóra tók að lengja eftir hækkun á töxt- um rafveitunnar. Fyrir síðasta bæjarstjórarfundi lá samþykkt meirihluta rafyeituhefndar um 10% meðalhækk'Un. á töxtunum. Með þessari samþykkt fylgdu engar skýringar né greinargerð um nauðsyn þessara breytinga, — niema þá helzt þá, að aðrar rafveitur ætluðu áð hækka. ..Fulltnúum AiþýðubandalaBs- ins, bæði r rafveitunefnd' og í ^&$ mk'- hH|f|WM|*M|!LM^^ *rirfiaWjtr Ragnar Arnalds alþingismaður heldur almennan fund um stjórnmáiaástandið og atvinnumál Siglu- f jarðar í Alþýðuhúsinu kl. 4 á laugardag. Siglfirðingar fjölmennig á fundinn! Alþýðubandalagið Frá aðalfundi verkaiýðsf élagsins Vöku Þann 27. febrúar var aðal- fundur verkalýðsfélasins VÖKU haldinn. Á fundinum flutti formaður VÖKU Óskar Garibaldason skýrslu um starfsemi félagsins og gerði grein fyrir fjárhag þess og afkomu. Hagur félags- ins batnaði á liðnu ári um 1138 þúsundir króna. Munaði þar mest um að til sjúkrasjóðs greiddust hundruð þúsunda kr., sem hann átti útistandandi hjá fyrirtækjum. 1 félaginu eru nú 823 manns, 423 korlar og 400 konur. Yfirlit um lífeyrisjóð félags- ins lá ekki fyrir fundinum en hann er sameiginlegur með 6 öðrum félögum í Skagafjarðar- Húnavatns- og Strandasýslum Tillögur uppstillinganefndar um trúnaðarmenn árið 1972 lágu fyrir á fundinum, breyt- ingatillögur höfðu engar borist og var um sjálfkjor að ræða. Stjórn félagsins er þannig skipuð: Formaður Óskar Garibaldason Varaform. Flóra Baldvinsdóttir Ritari Ólína Hjálmarsdóttir Gjaldkeri Kolbeinn Friðbj.son Meðstjórnandur Sveinn V. Björnsson, Erna Rósmunds- dóttir og Sigurbjörg Þofléifs- dóttir. 1 ýmsar fleiri trúnaðarstöður var kosið og svo trúnaðar- mannaráð eins og lög gera ráð fyrir. Frá skrifstofu VÖKU bæjarstjórn, sýndist ekki rétt að taka ákvörðun í málinu nema fyllri upplýsingar lægju fyrir. Meirilalutinn féllst á þessa afstöðu, og frestaði bæjarstjórn að taka afstöðu lil málsins. ÍVerður rafveitustjóri þvi að bíða enn um stund eftir hækk- uninni sinni. Nákvæmar upplýsinjgar um afkomu rafveitunnar s. 1. ár hljóta að vera fyrir hendi, þó þær hafi ekki fylgt hækkunar- béiðninni. Bókhald rafveitunn- ar er mjög einfalt og ljóst, enda eru þess dæmi, að uppgjöri ársreikninga hafi verið lokið í janúar. Komi það í ljós, að mikill hagnaður, ef til vill milljónir, hafi orðið á rekstri rafveitunn- ar s. 1. ár, sýnast rök fyrir hækkun nú vera talsvert lang- sótt. Takmarkaður skilningur. Stjórn Þormóðs ramma h. f. samþykkti á fundi sinum 15. marz s. 1. að gera tilboð í rúml. 100 tonna bát. Var þessi á- kvörðun tekiji vegna skorts á hráefni til frystingar. Til þess að þessi tilraun væri raunhæf, þurfti að afla 4ra milljón kr. bæjarábyrgðar, sjálfskuldar- ábyrgðar. Atkvæði féllu þannig í bæj- arstjórn, áð sex bæjarfulltrúar samþykktu að veita ábyrgðina. Tveir, Knútur Jónsson.og, Krist- ján Sigurðsson, greiddu ekki atkvæði, og ednn var á móti, Þormóður Runólfsson. ;i Stefán bæjarstjóri er nú í Reykjavík á vegum bæjarstjórnar. Meðal erinda hans er að ræða við mennta- málaráðuneytið um möguleik- ana á að nýta hótelrými hér sem heimavist fyrir gagnfræða- skólanemendur, er hingað sæktu til náms. Þetta mál er búið að vera á döfinni í mörg ár, en hlaut engar undirtektir hjá viðreisnarstjórninni sálugu. Annað erindi Stefáns, og kannske veigameira, mun vera að reyna að fá langtímalán og aðstoð ríkisvaldsins við að semja um gjaldfallnar en ó- greiddar skuldir bæjarins. Er hér líka um að ræða mál, sem ekki örlaði fyrir skilningi á hjá viðreisnarstjórninni, því ekki er að efa, að Stefán hefur sótt' það fast við Eykon vin sinn og aðra áhrifamenn Sjálfstæðis- flokksins að fá fyrirgreiðslu á þessu sviði. Heildarafp lagður á land á Siglufirði s.l. ár var um 7600 tonn, en 65600 tonn árið 1970. Afli á Norðurlaridi öllu varð s. 1. ár 47.794 tonn, e 44.655 tonn árið 1970. Héri er átt við svæðið frá Skagaströnd til Þórshafnar. Gjafir. Frétzt hefur á skotspónum að enn einn bryggjueigadi vilji nú óður og uppvægur gefa bæjarbúum eign sína. Sumum framámönnum, i .bæjarmálúm finnst nóg um þessa góðvild, — sjá eftir 'lþeim opinberu gjöldum, sem' ékki hafa fengizl greidd í'mörg ár. Síldarkóngar 'fíyrri tíma eru nú að þakka Siglfirðingum fyrir allt gamalt og gott.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.