Mjölnir


Mjölnir - 28.04.1972, Blaðsíða 1

Mjölnir - 28.04.1972, Blaðsíða 1
Mjölnir XXXV. árgangur. Föstudagur 28. apríl 1972 4. tölublað. Þormóður rammi og hlutverk hans Margt hefur verið skrafað og skrifað um útgerðarfél- agið Þormóð ramma h. f. nú síðustu vikurnar. Sumt af því, sem þar hefur fram komið er á mísskilningi byggt og svo annað af minni velvild í garð félagsins en vænta hefði mátt. Mjölni þótti þvi rétt að afla upplýsinga um allt þetta og þar með að leiðrétta misskilniiig og hrinda af höndum sér því, sem rangt hefur verið farið með af póhtískum öfuguggum. 'Það skal tekið fram strax í upphafi, að algjör eining og samstaða hefur verið innan stjórnar Þormóðs ramma h. f. í öllum þeim málum, sem hún hefur f jallað um og hlotið þar afgreiðslu. Stof nun f élagsins Eðlileglt er að byrja á því að skýra frá stofnun félags- ins. Eftír bæjarstjórnarkostn ingar 1970 varð hinn gamii bæjarstjórnarmeirMutí. veik ari en hann hafði áður verið, fyrst og fremst vegna þess, að Sjáifstæðisflokfeurinn hafði misst 3. rnann sinn í bæjarsitjórn yfir til Alþýðu- bandalagsins. Sem rétt var hlutu sjáifstæðismenn að draga einlhvern lærdóm af þessu. Þeir sáu að við svo búið mátti efeki sitja. Því var ráðist í það vegna mikill- ar „pressu" héðan að heim- an að stofnsetja úitgerðarfél- ag, sem hlaut nafnið Þor- móður rarnimi. Astæðurnar fyrir þessu voru, að sjálfsögðu, margar fieiri og má þar tíl nefna: b. v. Hafliði var orðinn 20 ára garnall og rekstur hans gengið fremur illa og algjor óvissa um það hversu lengi mögulegt væri að reka hann. Hraðfrystihús S. R. vant- aði stöðugit hráefni, því að skipakostur okfear hér hafði stórlega dregizt saman. Það orsakaði svo það, að hér var alltaf meira og meira at- vinnuieysi og er enn. 1 júlí 1970 var svo endan- iega gengið frá stofnun fél- agsins. Eigendur voru S. R. að 3/5 hlutum og bæjar- sjóður Siglufjarðar að 2/5 hiutum. Hlutafé í upphafi var 7 anilljónir króna. Félagið var sltofnað til þess að láta byggja og reka skuttogara, sem átiti að afla hráefnis fyrir Hraðfrystihús S. R. Samningur var gerður við skipasmíðastöðina Stál- vfik í Garðahreppi um smíði á 450 tonna skipi. Teikning- ar voru fengnar frá Hollandi. Við nánari athugun var svo horfið frá þessum teikning- um. Afleiðingarnar urðu þær, að smíði skipsins drós't mjög á langinn. En að lokum í september s. 1. höfðu fengizt nýjar teikningar frá Noregi og farið að undirbúa smíð- ina af fulium krafti, eftir að gengið hafði verið frá nýj- um smíðasaanningi. Umsam- ið verði á þessu skipi er 102,6 milljónir og skipið á að afhenda í marz n. k. Nýr þingmeirihluti. Ný stjórn 1 júní s. 1. fóru fram kosn- ingar til Alþingis og við þær sköpuðust ný viðhorf og afleiðingin varð sú að mynd- uð var ný rMsstjórn. Skömmu eftir að stjórnin var mynduð skipaði hún nefnd til að kanna hér á staðnum allt atvinnulíf og gera itillögur til úrbóta. Ein af tíiiöigum nefndar- innar var sú að stækka og útvíkfca verksvið útgerðar- félagsins Þormóður rammi h. f.. Efni þeirrar tillögu hefur áður verið birt hér en höfuðatriði hennar voru þessi: 3) HLutafé Þormóðs ramima verði aukið úr 11 milljónum í 40 milljómr og verði ríkið eða stofnanir þess eigendur að 70% hlutaf járs- ins, en heimaaðilar eigi 30% hlutafjár. Þormóður rammi h. f. hafi hvoru tveggja með höndum: fiskvinnslu og út- gerð itogara og togbáta. Fyfirtækið taki frystihús S. R á leigu og hefji jafn- framt undirbúning að bygg- ingu nýs frystihúss, er taki við af því igaanla, sem nú er að verða ónothæft til fram- leiðslu. Þormóður rammi h.f. kaupi togbát þegar á næstu vikum til hráefnisöflunar í staðinn fyrir Siglfirðing. 1 framhaldi af þessu var sett upp áætlun um hver verkefni Þormóðs ramma h.f. væru. I stórum dráttum var hún á þessa leið: 1. Stálvíkurskipið byggt 2. Keypt verði skip í stað m. b. Siglfirðings 3. Hafizt verði handa um byggingu á nýtízku fisk . yðjuveri 4. Samið um smíði á skut- togara af sambærilegri stærð og Stálvíkur- skipinu Lítum nú á hvað unnizt hefur í þessum efnum: 1) Smíði skipsins í Stálvík miðar áfram samlivæmt áætíun. Þau gleðilegu tíð indi hafa gerzt að nú hef ur Stálvík samið um smiði á tveimur öðrum skipum af sömu gerð. 2) Hingað hefur verið keypt vélskipið Dof ra f rá Batreksfirði. Að sjálf- sögðu orkar það alltaf tvímæhs, hvort kaupa á gömul skip. En í þessu tilfeili var nauðsynin brýn og þvá var þetta gert. 3) Unnið hefur verið að 'kaupum lóða undir hið væntaniega fiskiðjuver. Samningar hafa staðið yfir við Rikisábyrgða- sjóð vegna Rauðkulóð- anna. Þótt þeim samning um sé enn ekki lokið eru allar líkur á iþví að þeim ljúki nú alveg á næst- unni. Þar af leiðandi er sennilegt a'ð hafizt verði handa þegar í vor um allan undirbúning vegna þeirrar byggingar. Einn- ig hafa átt sér- stað við- ræður við Hafnarmála- skrifstofuna vegna þeirra hafnarframikvæmda, sem þarna verða að eiga sér stað. Að síðustu skal greint frá þvi, að arki- tekt var fenginn hingað til Sigluf jarðar til að at- huga aliar aðstæður, og í framhaldi af því kæmi hann fram með sínar hugmyndir. 4) Saimið hefur verið~ um smiði á skipi á Spáni af svipaðri stærð og Stál- vífeurskipið. Það skip á að afhenda í desember að ári. Umsamið verð er ca. 98 milljónir. Er við lítum nú yfir það Fyrsti maí Dagskrá 1. maí verður með hfeu sniði og áður. Hún hefst í bíóhusinu kl. 2. Þar verður flutt ávarp, karlakórinn Vísir og kvennakórinn syngja, og lúðra- sveitin leikur. Aðalræðu dagsins flytur Þröstur Ólafsson hag- fræðingur. í Líaugardagskvöldið 29. apríl igengst Vaka fyrir dansleik að Hótel Höfn, en unglingadansleikur verð- ur í Aiþýðuhúsinu seinnihluta 1. maí. Hagstœð breyting tekjustofnaiaga Sýnt þykir, að' lögin um tekjustofna sveitarfélaga muni verða mjög til hagsbóta fyrir Siglufjörð. Þessar breytingar byggjast ekki fyrst og fremst á auknum tekjum bœjarsjóðs, heldur hinu, að af honum vei'ð- ur létt útgjöldum.' Þar vega þyngst ýmsir liðir trygginga- kerfisins, sem ríkið borgar nú eingöngu, svo og löggæzlu- kostnaður, sern sömuleiðis fell- ur nú eingöngu á ríkissjóð. Ef dæoni er tekið úr reikmng um ársins 1970, þá var lög- gæzlukostnaður • bæjarsjóðs 3,77% af rekstrarkostnaði (1,2 Mkr), en almannatryggingar í heild 22,28% (6,9 Mkr). Lauslega áætláð má gera ráð fyrir að breytingarnar létti allt a8 5-6Mkr. af bæjarsjó'öi. Svo vikið sé að tekjuöflun- inni, þá halda útsvörin áfram að vera aðaltekjulind bæjar- sjóðs. Um álagningarreglurnar verður ekki fjölyrt, þær hafa lengi verið til umræðu. Hins- vegar liggur ljóst fyrir, að til þess að bæjarsjóður geti fengið aukaframlag úr Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga, verður að nota hámarks álagningu hér (þ.e. 11%) Þetta atriði laganna könn- umst við Siglfirðingar vel við. Ár eftir ár höfum við orðið að greiða útsvör með miklu álagi á útsvarsskalann til þess að ná þessu framlagi. öllum hlýtur þó að vera ljóst hversu ósann- gjarnt þetta ákvæði er. Sveitar- félagið stendur höllum fæti vegna erfiðs atvinnuástands, en verður að þrautpína skatta- þegnana til þess að fá fram- sem hér hefur verið sagt er ekki hægt að segja annað en talsvert hafi áunnizt. Auð- vitað er alltaf hægt að deila um, hvort þessi eða hin áikvörðunin er rétt. Það sem ofefeur er nauðsynlegast af öllu í þessu, er að standa saman og styðja við bakið á þeim mönnum, sem hefur verið falið það vandasama verk að fara með stjórn þessara mála. Ef okkur tekst það, þá munum við sigrast á þeim. erfiðleikum, sem við höfum átt við að etja lundanfarin ár og ára- tugi. lagið. Þvi miður er þetta á- kvæði enn við lýði þrátt fyrir andstöðu ýmissa sveitarstjórna þ. á. m. bæjarstjórnarinnar hér. Á árinu 1970 voru slík óuka- framlög 8,02% af tekjum bæjar- sjóðs. Annar aðal tekjustofn sveitar- félaga á að vera fasteign-askatt- ur. Aðalreglan er sú, að af í- búðarhúsnæði skal greiða 0,5% af fasteignamati, en 1,0% af flestum öðrum fasteignum. Um þennan skatt gildir það sama og um útsvarið. Til þess að fá framlag úr Jöfnunarsjóði er félagsmálaráðuneytinu heimilt að krefjast þess, að skatturinn verði innheimtur með 50% á- lagi mest, (þ. e. 0,75% af í- búðarhúsnæði, en 1,50% af öðru). Hinsvegar þarf ekki að hækka báða liðina jafnt. Easteignaskattar sem tekju- öflun fyrir sveitarfélög hefur verið mjög umdeilt atriði., enda getur hann komið mjög hart niður á gjaldendum. Alþýðubandalagið á Siglufirði mun taka þessi mál til umræðu á félagsfundi, áður en fjárhags- áætlun bæjarins verður tekin til umræðu í bæjarstjórn. Lesend- ur Mjölnis eru eindregiS hvatf- ir til þess að mæla á þeim fundi. Hér er um mikilvægt mál að ræða, sem varðar alla Siglfirðinga. Aðstöðugjald verður tekju- stofn, en þó þannig að það verður ekki hærra en 65% þess, sem var lagt á 1971. Að lokum skal það ýtrekað, sem áður sagði, að þótt ýmis- legt megi að þessum nýju lög- um finna, þá er það vafalaust, að breytingarnar eru okkur Siglfirðingum hagstæðar. ÞAKKIR FRA SJÚKRAHÚSINU Hjónin Jónína G. Braun og Sæmundur Jónsson og börn þeirra hafa gefið fæðingardeild Sjúkrahúss Siglufjarðar fóstur- sogklukku til minningar um dóttur þeirra hjóna, Sigrúnu, sem lézt á sjúkrahúsinu 14. jan- úar 1951. Ég vil fyrir hönd fæðinga- deildar Sjúkrahússins þakka þessa nytsömu og höfðinglegu gjöf. Gunnjóna Jónsdóttir

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.