Mjölnir - 13.02.1975, Blaðsíða 1

Mjölnir - 13.02.1975, Blaðsíða 1
Mtölnir Fréttabréf frá Skagaströnd XXXVIII. árgaiigiur. Fimmbudgur -13. febr. 1975. 1. tölublað. LEIGA NORDGLOBÁLS DREGUR ÚR ATVINNU VERKAFÓLKS SVEITARSTJÓRNIR OG VERKALÝÐSSAMTÖK MÓTMÆLA Norska bræðsluskipið Nord- globai er nú komið á loðnumið- in og byrjað vinnslu. Sveitar- stjórnir og verkaiýðsféLög á NorðurLandi hafa mótaiælt þess- ari ráðstöfun hægri stjómarinn- ar og benda réttiLega á, að í landi sé mægur verksmiðjukost- ur til ioðnuvinnslunnar, ef flutn ingar til þeirra sé tryggður. Þessi ráðstöfun styrkir þann ótta margra, að hagsmunir iandsbyggðarinnar séu í hættu vegna ¦ aftuirhaLdsstefnu ríkis- stjórnarinnar. Hvað verður næist? spyrja imargir. Leiga loðn'ubræðsLuskipsins er afsök- uð með léLegu verði á ioðnuaf-, urðum. Ættar Matthías Bjarna- son kannske að „Ljjarga" frysti- iðnaðinum, sem iíka á við óhag- stætt verðiag að istríða, með því að fá útiend verksmiðjuskip til að vinna aflann af vélbátaflot- anum og skuttogurunum? Hér fer á eftir áiyktun verka- LýðsféLagsins Vöku á Siglufirði um þetta mái, sem send var til MattLiíasar sjávarútvegsráðherra. Alyktun VÖKU: „Stjórn vierkaLýðsféLagsins Vöku, Siglufirði, iivetur eindreg ið til, að heimiid tii rekstrar bræðsluskipsins NordgLobaL verði afturköLLuð þegar í sitað. Við viljura veLcja athygii yðar á eftirfarandi atriðum viðvíkj- andi máli þessu: 1. 1 iandinu er til uægjaniegur verksmiðjukostur til bræðslu þeirrar loðnu, sem ætia má, að aflist á þessari vertíð. 2. Verksmiðjukostur þe&si er staðsettur í byggðarlögum á Norður og Norðausturlandi ma., og einmitt í byggðariögum, sem ávallt gætir atvinnuleysis um þetta leyti árs. 3. Verksmiðjur þær, sem hér ,um ræðir, eru að Langmestu Leyti í eigu ríkisins, og heyra beint undir ráðuneyti yðar, eft- ir því, sem við vitum best. 4. Leiga á bræðsluskipinu Nordglobal verður trúiega tit þess að afkastageta þessara verk smiðja nýtist ekki að eins mikLu ieyti og annars Liefði getað orð- ið, og mun jafnframt óiijákvæmi iega' sLcerða vinnutekjur verka- fólks í viðkomandi byggðarlög- um. 5. Reltstur þessarar fljótandi verksmiðju er að oickar dómi rajög ihæpið fordæmi, hvernig sem á máiið er Litið, og teljum auðsætt, að mun ráðlegra væri að ieigja fLutningaskip til þess að íiytja loðnu tii þeirra staða, þar isem verksmiðjur eru fyrir hendi,. og þá ekki sist tiL eigin verksmiðja rikisins. SLik fLutn- ingaskip mundu, ekki síður en bræðsluskip, aúka afLamöguLeika ioðnuveiðiflotans." Afstaða A.S.Í.: Formaður Vöku, KoLbeinn Friðbjarnarson, sendi ljósrit af bréfi þessu til miðistjórnarASl, ásamt ósk um, að það léti málið |til sín taka. Gerði miðstjórnin samþylckt þá, sem Liér fer á eft- ir, um málið, með atkvæðum 9 miðstjórnarmanna gegn atkvæð- um ihaldsmaniiianna Guðmund- ar H. Garðarssonar og Péturs Sigurðsisonar: „Miðstjórn ALþýðiusambands Islands lýisir andstöðu sinnj við þá ákvörðun istjórnvalda að Leyfa stóru eriendu verksmiðju- skipi starfsemi á Islandsmiðum við móttöku og bræðslu ioðnu, og teLur sLíka leyfisveiitingu Litt verjandi, meðan nægur verk- smiðjukostur og vinnuafl er fyr- ir hendi að vinna þann afla, sem LikLegt er, að úr sjó verði dreginn. Miðstjórnin telur, að þann vanda, sem skemmdir hræðsLu- verksmiðjanna í Neskaupstað og á Seyðisfirði hafa skapað, mætti að ifuLlu bæta með útvegun stóns fLutningaskips, sem flytti óunnið hráefni af veiðisvæðum fyrir austurlandi til verkefna- lausra verksmiðja á norðan- verðu Austuriandi og Norður- Landi. Styður miðstjórnin því ein- dregið stefnu verkalýðsfélag- anna á Vopnafirði, Raufarhöfn og SigLufirði í máli þessu." Ríkisafskipti eitruð Biaðið Vinnveitandinn birti fyrir nokkru viðtal við Skúla Jónassoin, framkvæmdastjóra Isafoldar, í tiiefni af endurreisn vinnuveitendaféiags Siglufjarð- ar. M. a. spyr Vinnuveitandinn, hvort endurreisn félagsins sé merlíi þess, að einkaframtakið sé nú ikomið í isókn í bænum. SkúLi svarar: „Óskandi að svo væri, en framtíb' þessa félags er nokk- iíS óviss, t. d. vegna þess aS stærsta fyrirtækio hér, Þormóð- ur rammi, er í eign ríkis og bæjar ao niu tíundu hlutum og er utan félagsins. En óskandi er ao frjáls atvinnurekslur eigi eft- ir ao dafna hér í þessum bæ, sem ríkisafskipti hafa eitrao at- vinnulifio í, áratugum saman." t>essi ummæli Skúia hafa kom ið fiatt upp á marga. Hvaða ríkisafskipti eru það, sem hafa eitrað atvinnuiífið liér? Er það aðstoð ríkisstjórnarinnar við að koma iJormóði ramma á Laggirn ar? Eða er það Si'gló-verksmiðj- an? Var það aðstoð rikisvalds- ins við að ihaida togaraútgerð og hraðfrystihúsarekstri gang- andi hér eftir að einkaatvinnu- rekendur hurfu á brott með ailt, sém þeir máttu með kom- ast? Er það 'tilvera S.R., sem átt er við? ' Og ef ríkisafskipti af atvinnu- lifi eru eitruð, hvað þá um bæj- arafskipti? Eru t. d. bæjará- byrgðir eitraðar? Fiokksbræður Skúla, sem set- ið hafa í bæjarstjórn undanfar- in kjörtímabiL, hafa ekki staðið neinum að baki í því að sækj- ast eftir stuðningi ríkisvaLdsins við atvinnurekstur í bænum. Ef Skúli túlkar sjónarmið þeirra nú, ihefur orðið mikii hugarfars- breyting í Lierbúðum Framsókn ar síðustu mánuðina, eða síðan Skúli kom í bæjarstjórnina og varð einn helsti áihrifamaður fiLokksins hér. Tíðafar hefur verið með ein- dæmum eirfitt síðan í byrjun desember, enda er 'feikilega mik ill snjóir isvo að menn muina vart annað eins, og miá segja að hér sé allt á kafi í snjó, og hefir fólk átt í erfiðieikum með að komast út úr húsum sínum og jafnvel þurft að Leita aðstoðar nágranna sinna. TeLja mó að liaglaust sé fyrir hiross, og marg ir gefa hrossum sínum hey úti, eða láta iþau gangia í heyfúigum, einnig má segja að sumir setji hross sín á „Guð og gaddinn", og munu það vera sumir, sem livorki hafa hús né hey. IJað er æði aLgeng sjóu að sjá hross standa við sorptunnur og ieita að einhverju ætilegu. Þá er rétt að geta þess, að sveitarstjórinn hér hefur tekið upp þann sið að Láta simaLa hrossum þorpsbúa og reka þau tiL réttar og iáta eig- endur þeirra kaupa þau út, og er hann með því að kræla í aura fyrir hreppinn og getur þetta dregið sig saman, ef þetta er gert oft, en ihrossaeigeindur eru Mtið hrifnir af þessari upp- findingu sveitarstjóra. Nú er svo máium háttað, að nú getur skuttogarinn okliar Skagstrendinga „Arnar" ekki lagt upp lafLa sinn hér, í bili að minnsta kosti, vegma þess að frystihúsið „Hólanes h.f." getur ekki greitt fyrir fiskinn og þar af Leiðandi getur togaraútgerðin ekki staðið í iskilum við sjó- menn og eru það vandræði og ekki von að togarasjómen uni við það til Lengdar. Einn bátur „Auðbjörg" hefur Liafið róðra með Línu, og afLi ver ið sæmilegur, þegar gefið hefur á sjó, en gæftir hafa verið mjög stirðar, sem ekki er að undra í þeiim veðraham sem ver ið hefur að undaniförnu. Rækjubátarnir eru byrjaðir veiðar aftur, en afli verið treg- ur að sögn sjómannanna. Búist er við að rækjuvertíðin standi eitthvað fram í febrúar. l.haust og vetur fram að jól- um var unnið við að styrkja hafnargarðinn hér, og miklu af stórgrýti ihefur verið keyrt utan úr Tjarnarbrekku og Digra múla á Skaga, en þar er mikið grjótmagn að fá. Þetta grjót var sett vestan við hafnargarðinn. Er þetta mikið mannvirki, og er það von Skagstrendinga að þetla geti orðið varanlegt hafnarmann virki. Verikstjóri var Gunnar Jósefsson frá Vitamálaskrifstof- unni í Reykjavík. Aftaka veður geisaði hér fyrir skömmu og stóð það í næstum fjóra daga samfieytt. Einn bát- ur sökk við bryggjuna, hét sá bátur „Sæbjörn", en hann hefur nú náðst upp aftur, en er mik- ið skemmdur, og mun kosta talsviert fé að gera við hann. Bátaeigendur börðust við að höggva kiaka af bátum sínum og liaida þeim á floti, og tókst þeim það þrátt fyrir veðurofsa og sjógang. Tveiir rækjubátar frá Blöndjuósi Lágu hér við bryggju, og varu menn héðan sem hugsuðu um þá, en nú Liafa BLönduósingar verið svo artar- iegir að bera það á Skagstrend- inga að þeir hafi kveikt í þeim og ætlað að brenna þá. Skag- strendingar viLja ek'ki una svona ásökunum og lygum og eru reið- ir i garð Blöduósinga, sem von- legt er. KirkjuLiór Hólaneskirkju æfir nú af kappi fyrir væntaniega kvöLdvöku, sem fyrMiuguð er í vetur, þar mun verða kórsöngur, kvartettsöngur, leikþáttur og ýmisLegt fLeira. Formaðiur kirkju kórsins er Þorvaldur H. Skafta- son, en organleikari og söng- stjóri er Rristján A. Hjartarson. AðaLfundur ALþýðubandaLags Skagastrandar var haldinn þann 19. janúar sL. Formaður var kos inn Rúnar Kristjánsson, ritari Guðmundur Kr. Guðnason og gjaldkeri Skafti F. Jónasson. Skagaströnd í janúar 1975, Guomundur Kr. Guonason Bygging leiguíbúða Mörgum finnst, og að vonum, ganga heidur hægt að koma fram áformum um byggingu 8 Leiguíbúða á vegum bæjarfélags- lins. Mjöinir getur þó glatt Les- 'endur sína með iþví að heLdur i þokast í áttina. Nefnd.sú, sem !um málið fjaLLar á vegum bæj- 'arins, hefur undirritað samn- Jing við Húseinigar h.f. um kaup á einingum í 4 íbúðir í tvíbýlis Liúsunum, sem reist verða við ¦Fossveg í sumar. Nefndinni hef I ur og borist samþykkt Húsnæðis imálastjórnar varðandi þessar : framkvæimdir og einnig loforð um irúmlega 28 mkr. framLag stofnunarinnar sem hluta Hús- næðismáiastjórnar í 80% fjár- mag'nsútvegun (<lán). Þeir aðilar, sem á sínum tími |sóttu um húsnæði á vegum ' nefndarinnar munu enn ekki ihafa frétt neitt endanlegt frá 'bæjaryfirvöldum um afgreiðslu iumisókn'a. Eftir því, sem biað- inu er hest kunnugt, stafar jþessi dráttur m.a. af því að ekki Ihefur tekist að raða saman í húsin, iþ. e. skipta miiLi efri og neðri Liæða svo öLLum líki. Bæj- i arstjóri hefur rætt við aðila en Irekist á hindranir. Nefndin, sem annast fram- kvæmdir mun á næstunni á- kveða hvernig að verkinu sjálfu jvið Fossveg verður staðið og 'ætti úr því, ekkert að vera því tii fyrirstöðu að t.d. smíði inn- réttinga gæti hafist í mars-api.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.