Fréttir - Eyjafréttir


Fréttir - Eyjafréttir - 06.08.1981, Blaðsíða 2

Fréttir - Eyjafréttir - 06.08.1981, Blaðsíða 2
ÍfiCettirÍ m Útgefandi: Eyjaprent hf. - Ábm.: Guðlaugur Sigurðsson. r Upplag: 2300 eintök vikulega. - Prentun: Eyjaprent hf, A Landakirkja Sunnudagur 8. ágúst: Messa kl. 11 f. hádegi. Sóknarprestur. Auglýsingar Sími 1210 AUGLYSING samkvæmt 1. mgr. 98. gr. laga nr. 40 18. maí 1978 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breyting- um, um að álagningu opinberra gjalda á árinu 1981 sé lokið á þá menn sem skattskyldir eru hér á landi samkvæmt 1. gr. greindra laga, þó ekki 2. tl. þeirrar greinar, og á börn sem skattlögð eru samkvæmt 6. gr. þeirra. Tilkynningar (álagningarseðlar) er sýna þau opinberu gjöld sem skattstjóra ber að leggja á á árinu 1981 á þessa aðila hafa verið póstlagðar. Kærur vegna allra álagðra opinberra gjalda, að sóknargjöldum undanskildum, sem þessum skatt- aðilum hefur verið tilkynnt um með álagningar- seðli 1981, þurfa að hafa borist skattstjóra innan 30 daga frá og með dagsetningu þessarar auglýsingar. 31. júlí 1981. Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, Ingi Tómas Björnsson. Þjóðhátíðin í ár með þeim fá- mennari Minna um aðkomufólk en mörg und- anfarin ár Þjóðhátíð Vestmannaeyja, sem haldin var um siðustu helgi tókst að mörgu leyti vel. Eins og stundum áður, setti veðrið strik í reikninginn, en hvessa tók á sunnudagsmorg- uninn og byrjaði að rigna upp úr hádcgi. Veðrið á föstudag og laugardag var aftur á móti eins og best varð á kosið. Segja má að hátíðinni hafi lokið undir morgun á sunnu- dag, því aflýsa varð öllum hátíðarhöldum á sunnudeg- inum. Aftur á móti var dansað í Samkomuhúsinu á sunnu- dagskvöld og fram undir mofgun á mánudag. LAUS STAÐA Starf forstjóra Sjúkrasamlags Vest- mannaeyja er auglýst laust til um- sóknar með umsóknarfresti til 1. sept- ember n.k. Miðað er við að umsækjandi hefji störf frá og með 1. okt. 1981. Umsóknum sé skilað til formanns stjórnar Sjúkrasamlagsins, Magnúsar Jónassonar, pósthólf 166, Vestmanna- eyjum. Vestmannaeyjum 28. júlí 1981. Stjórn Sjúkrasamlags Vestmannaeyja. Það vakti athygli, að færri gestir sóttu hátíðina en oft áður, og hefur verið talað um að allt að 1000 færri hafi greitt aðgangseyri í Dalinn en í fyrra. Kemur þar til að færri gestir komu ofan af landi og mtinar þar nokkrum hundr- uðúm frá síðasta ári. Einnig hefur verið talað um að fleiri Eyjamenn hafl verið í sumar- leyfi en oft áður um Þjóð- hátíð. Síðast en ekki síst var eitthvað um það að fólk fór ekki í Dalinn, heldur hélt sig heimavið og var mikið að gera hjá video-leigum alla Þjóðhátíðina. Hinar opinberu tölur um fjölda samkomugesta á Þjóð- hátíð segja að rúmlega 5000 manns hafi verið í Dalnum þegar mest var. Oft hefur verið talað um að fjöldi gesta hafi verið á milli 6000 og 7000 manns. Sem fyrr segir, fór hátíðin lað mörgu leyti vel fram, gæsla í Dalnum með besta móti, og illa drukkið fólk umsvifalaust tekið úr umferð. Þá var vel staðið að skipulagningu og úthlutun fyrir hústjöld, og tjöldun ekki leyíð fyrr en kl. 10 á fimmtudagsmorgun. Áð- ur höíðu eingöngu starfs- menn fengið úthlutað tjald- plássum. Öll auglýst dagskráratriði fóru fram og stóðust nokkuð vel tímaáætlanir. Athygli vakti, hve Þjóðhátíðargestir tóku lítinn þátt í kvölddag- SMJÚK SOHHUHSKM SVHmflim Orkunefnd Starfsnefnd SASS um orkumál kom saman til fundar laugardaginn 25. apríl kl. 10 f.h. i nefndinni störfuðu eftirtaldir. Ölvir Karlsson, Páll Zóphóníasson, Haraldur Einarsson, Stefán Guð- mundsson, Sigurjón Erlingsson, Björn Júliusson, Kristján Gíslason og Garðar Sigurjónsson. Nefndin leggúr til eftirfarandi: 1. Frumdrög að frumvarpi til laga um Rafmangsveitu Suðurlands. Aðalfundur SASS, 1981, fagnar fram komnum frumdrögum að frum- varpi til laga um Rafmagnsveitu Suðurlands og tekur undir þau sjón- armió, sem fram koma I greinargerð með frumvarpinu, og felur stjórn og orkunefnd SASS að kynna frum- drögin öllum sveitarstjórnum á Suð- urlandi. Lögð er á þao áhersla, að umræddri kynningu verði lokió svo tfmanlega, að þingmenn Suður- lands geti lagt fram endanlegt frum- varp á komandi haustþingi. 2. Frumvarp til orkulaga 1980 84. mál. Aðalfundur SASS, 1981, tekur undir umsögn orkunefndar SASS frá 12. feþrúars.l. 3. Virkjunarframkvæmdir op röðun þeirra. Aðalfundur SASS, 1981, Itrekar þau sjónarmið, sem fram komu hjá orkunefnd og stjórn SASS frá því í febrúars.l. 4. Hitaveituframkvæmdir. Aðalfundur " *>SS, 1981, leggur ríka áherslu á, . þeim hitaveitum á Suðurlandi, s< i enn eru í uppþygg- ingu, verði vf .ar rýmri heimildir til lántöku en Vv..ið hefur. Aðalfundur- inn vill beina þeim tilmælum til hlut- aðelgandi aðila, Hellu-Hvolsvöll- Rauðalækjarveitu, að þeir hraði framkvæmdum, svo aö hægt verði að taka hluta af veitunni i notkun. 5. 5 ára framkvæmdaáætlun Raf- magnsvoitna ríkisins. Aðalfundur SASS, 1981, leggur rika áherslu á, að framkvæmdum verði hagað samkvæmt áætluninni. 6. Fjölgun sölupunkta — flutnings- linur. Aðalfundur SASS, 1981, visar til fyrri samþykkta um fjölgun sölu- punkta á Suðurlandi.Jafnframt legg- ur fundurinn til, að flutningslínur á Suðurlandi verði reistar með sams konar fjármögnun og byggðalinur, sem ætlaðar eru til hringtengingar landsins, án Suðurlands og Reykja- ness. Afhendingarstaðir á Suóur- landi væru þá Selfoss, Hella, Hvols- völlur, Krosssandur og Vík. 7. Gjaldskrármál veitna. Þrátt fyrir allt tal um aó auka sjálfsákvöróunarrétt sveitarfélag- anna, er hann stöóugt að þrengjast, vegna afskipta ríkisins. í þessu sam- bandi má nefna hitaveitur og raf- magnsveitur. Aðalfundur SASS tek- ur undir þau sjónarmið, sem koma fram í skýrslu stjórnar um þessi mál, en þar segir m.a., að oft sé um geð- þóttaákvaróanir að ræóa, án nokk- urs tillits til þess, hver tekjuþörfin raunverulega er hjá viðkomandi raf- magns- og hitaveitum. Skýrsla Orkunefndar Fyrir hart nær 10árum vakti stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga máls í því, að æskilegt væri, að sveitarfélögin á Suðurlandi fengju möguleika á því að kaupa raforku beint af Landsvirkjun. Á næstum öllum aðalfundum síð- an, hafa verió samþykktar tillögur i þá veru að krefjast eignaraðildar að Landsvirkjun. Einnig hafa verið skip- aðar sérstakar ne.fndir, sem hafa haft þessi mál til umfjöllunar. Orku- mál hafa ætið verið eitt aðalmál samtakanna og i því sambandi má minna á sérstaka orkuráðstefni árið 1978 og að aðalmálefni aðalfundar sama ár voru orkumál. í október 1979 kom út hjá RARIK 5 ára framkvæmdaáætlun fyrir árin 1980 — 1984 og var þar um að ræða gjörbreytingu frá því, sem sett var fram i janúarskýrslu RARIK, sama ár. Forsvarsmenn RARIK kynntu stjórn og orkunefnd SASS þessa októberáætlun sina fyrir rúmu ári siðan. I mai s.l. kom út skýrsla um at- hugun á raforkumálum Suðurlands. Skýrslan var unnin í samvinnu áætl- unardeildar Framkvæmdastofnunar rikisins og Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Skýrsla þessi var fyrst og fremst hugsuö sem innlegg í þá umræðu, sem fram hefur fariö und- anfarin ár um nauðsynlegar endur- bætur á raforkukerfi Suðurlands. Auk þess er hún kærkomið innlegg í umræöurnar um hugsanlega stofn- un Suðurlandsveitu. Hluti þessarar skýrslu hefur áður verið á dagskrá Ijjá samtökunum, og því er ekki talin ástæöa til að kynna það verk frekar, þó er samt ekki úr vegi að vekja athygli fundar- manna á þeirri niðurstöðu, sem komist ír að á reikningslegri stöóu Suðurlandsveitu, en í niðurlagi þar segir: „Sem almenna ályktun af þessum rekstrarreikningum þykir hins vegar rétt að telja, aó með veröjöfnunar- gjaldi, eins og reiknað er með, ætti rekstur veitukerfisins á Suðurlandi að geta staðið undir sér að öðru óþreyttu." Orkunefnd SASS fjallaöi um frum- varp til orkulaga 1980 (84. mál). i greinargerð við frumvarpið segir m.a. „Frumvarp til orkulaga, sem hér er lagt fram, mótast af víðfeðmi þess viðfangsefnis, sem hér er við að fást. Samt greinast nýmæli frum- varpsins í þrjá meginþætti. Er þar um að ræða nýmæli, sem varða rannsóknir á orkulindum lándsins, eðli þeirra og skilyrðum til hagnýt- ingar þeirra, nýmæli í skipulagi orkuvinnslunnar og dreifingu ork- unnar og nýmæli, er varða hlutverk og skipulag Orkustofnunar og Orkú- ráðs." „Tillögur frumvarpsins, sem varða orkuvinnslu og orkudreifingu, hafa það meginmarkmiö að komið verði við sem mestri hagkvæmni i fram- kvæmdum og rekstri i orkubúskap þjóðarinnar. Tilgangurinn með því er að stuðla að sem bestri hagnýt- ingu orkulinda landsins, svo að full- nægt verði orkuþörf með innlendum orkugjöfum og við s.em lægstu og jöfnustu orkuverði um allt land. Varðar mestu, aö skipulag raforku- vinnslunnar sé miðað við þessi markmió. Frumvarpið gerir ráö fyrir að meg- inraforkuvinnslan'verði á hendi eins fyrirtækis, sem er Landsvirkjun. Jafnframt er svo ráð fyrir gert að sjálfstæð orkufyrirtæki i hinum ein- stöku landshlutum geti einnig ann- ast orkuvinnslu, eftir þvi sem efni standatil. Heildarstjórn raforkuvinnslunnar er komió á fót i formi samvinnu, sem fyrirtækjunum, er hafa á hendi orku- vinnslu, er gert að hafa. Samvinna þessi Iýtur að skipulegri yfirstjórn, er varðar byggingu orkuvera og samrekstur þeirra. .Samkvæmt frumvarpinu er reiknaö með að fyrirtæki sveitarfélaga eða sameignarfélög rikisins og viökom- andi sveitarfélaga hafi á hendi raf- orkudreifingu og rekstur hitaveitna hvert i sínu umdæmi. Er þá gert ráð fyrir, aö þessi landshlutafyrirtæki geti einnig annast raforkuvinnslu. í frumvarpinu er ekki að finna ákvæói um skipulag eða form lands- hlutafyrirtækja né heldur um að þau skuli sett á fót. Leiðir þaó af eðli málsins. Þátttaka sveitarfélaga i landshlutafyrirtækjum þýðir, að þau verða ekki stofnuð, nema með vilja þeirra. Enn fremur hljóta viókom- andi sveitarfélög að hafa um það að segja, hvernig fer um eignaraðild, hlutverk, stjórnun og almenna upp- byggingu hvers landshlutafyrirtæk- is. Slík fyrirtæki geta því orðið með mismunandi móti, eftir aöstæðum og viðhorfum i hinum einstöku landshlutum. Þess vegna er ekki unnt að setja almenn ákvæði í lög, sem kveða á um þessi efni. Það ber og að hafa i huga, að hvert lands- hlutafyrirtæki fyrir sig hlýtur að vera stofnað með sérlögum. Gert er ráð fyrir, að Rafmagns- veitur rikisins verði lagöar niður jafn- óöum og aðstæóur leyfa. Leiðir þetta af þvi, aö rétt þykir, svo sem áðurgreinir, að landshlutafyrirtæki hafi -á hendi raforkudreifinguna. Veröur þá ekki ástæða til að halda áfram rekstri Rafmagnsveita rikis- ins til orkuvinnslu, þar sem önnur orkufyrirtæki, með aðild rikisins, verði fær um slíkt. Með tilliti til þessa er rikisstjórninni veitt heim- ild til að láta af hendi eignir Raf- magnsveitna rikisins til annarra orkufyrirtækja í landinu með þeim skilmálum, sem um semst." „Þá eru ákvæði um ráóstöfun og afhendingu og á þeim 132 KV stofn- linum, sem rikið hefur látið byggja.

x

Fréttir - Eyjafréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttir - Eyjafréttir
https://timarit.is/publication/977

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.