Víkurfréttir


Víkurfréttir - 06.11.2008, Blaðsíða 17

Víkurfréttir - 06.11.2008, Blaðsíða 17
Kefla vík ur kirkja Fimmtu dag ur 6. nóv. kl. 20. Ferm ing- ar fræðsla fyr ir Myllu bakka skóla. For- eldr ar hvatt ir til að mæta með börn um sín um. Föstu dag ur 7.nóv. kl. 20. Ung linga- deild ar fund ur í KFUM og K hús inu, Há túni 36. Sunnu dag ur 9. nóv. kl.11. Guðs þjón usta á Kristni boðs dag inn. Gest ur er Her bert Guð munds son sem mun tala um líf sitt og syngja ásamt kór Kefla vík ur kirkju. Sunnu daga skól inn á sama tíma. Prest ur sr. Sig fús Bald vin Ingva son, org anisti Arn ór Vil bergs son._kl. 12.15 Barna kór 2.-4. bekk ur Mánu dag ur 10. nóv kl. 8.30. Andakt í áhyggju leysi. Hús ið opn ar kl. 8.15, kaffi sopi að stund lok inni. _Kl.15.30. Ung linga kór 5.-8. bekk ur_kl. 17.30. KFUM YD (9-11 ára strák ar) að Há- túni 36._kl. 20.00. KFUM MD (12-13 ára strák ar) að Há túni 36. Þriðju dag ur 11. nóv. kl. 20.00. KFUK MD (12-13 ára stelp ur) að Há túni 36. Mið viku dag ur 12. nóv. kl. 10 For- eldramorgn ar í Kirkju lundi_kl. 12.10 Kyrrð ar stund og súpa www.kefla vik ur kirkja.is Ytri Njarð vík ur kirkja Messa, alt ar is ganga sunnu dag inn 9. nóv em ber kl. 14. Kór kirkj unn ar leið ir söng und ir stjórn Gunn hild ar Höllu Bald urs dótt ur. Með hjálp ari Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir. Sunnu daga skóli sunnu dag inn 9.nóv- em ber kl.11. Um sjón hafa Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir, Hanna Vil hjálms- dótt ir og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. For eldramorgn ar þriðju dag inn 11. nóv em ber og fimmtu dag inn 13. nóv- em ber kl.10.30. Um sjón hef ur Þor- björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Spila kvöld aldr aðra og ör yrkja fimmtu- dag inn 13. nóv em ber kl. 20. Um sjón hafa fé lag ar í Lions klúbbi Njarð vík ur, Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir, Gunn- hild ur Halla Bald urs dótt ir og sókn- ar prest ur. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Njarð- vík ur skóla þriðju dag inn 11. nóv em ber kl.13.30. og 15.00. Barna kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju- dag inn 11. nóv em ber kl. 17.30. Ald ur 5-12. ára. Stjórn end ur Dag mar Kuna- kova og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Ung linga kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 11. nóv em ber kl.18.30. Fyr ir ung linga í 8. bekk og eldri. Stjórn- end ur Dag mar Kuna kova og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Kór Ytri-Njarð vík ur kirkju æfir á þriðju dög um kl.19.30. All ir vel komn ir. Stjórn andi Gunn hild ur Halla Bald- urs dótt ir. Njarð vík ur kirkja (Innri Njarð vík) Sunnu daga skóli sunnu dag inn 9.nóv- em ber kl. 11. Um sjón hafa Brynja Vig dís Þor steins dótt ir og Jenný Þór- katla Magn ús dótt ir. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Ak ur- skóla þriðju dag inn 11. nóv em ber kl.16. For eldramorgn ar fara fram í Ytri- Njarð vík ur kirkju. Fé lags vist í safn að ar heim il inu 18. nóv- em ber kl.20. Barna- og ung linga kór ar æfa í Ytri- Njarð vík ur kirkju á þriðju dög um frá kl.17.30. Starf í Ak ur skóla fimmtu dag inn 13. nóv em ber kl.18:15-19:15. Yngri deild KFUM og KFUK. Um sjón hafa Mar ía Gunn laugs dótt ir og Sunna Kristrún Gunn laugs dótt ir. Sókn ar prest ur Út skála kirkja Fimmtu dag ur inn 6. nóv em ber Fyr ir lest ur í Út skála kirkju kl. 20 "Góm sæt ir mat ar af gang ar" Fyr ir les ari Guð rún Ad olfs dótt ir Fyr ir lestr arn ir eru á veg um Sveit ar fé- lags ins Garðs, Sand gerð is bæj ar og kirkj unn ar í sam vinnu við MSS. Fyr ir lestr arn ir eru haldn ir til skipt ir í Sand gerði og Garði. All ir vel komn ir á skemmti leg an og fræð andi fyr ir lest ur. Kirkju skól inn - alla laug ar daga kl 13:30 Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó hanns son For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna og vera með frá upp hafi. All ir vel komn ir. NTT- starf Er kl.16:30 alla fimmtu daga í Kiwan is hús inu í Garði Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó hanns son Bæna - og kyrrð ar stund ir Eru á mið viku dags kvöld um í Út skála- kirkju kl. 20. All ir vel komn ir. Hvals nes kirkja Fimmtu dag ur inn 6. nóv em ber Fyr ir lest ur í Út skála kirkju kl. 20 "Góm sæt ir mat ar af gang ar" Fyr ir les ari Guð rún Ad olfs dótt ir Fyr ir lestr arn ir eru á veg um Sveit ar fé- lags ins Garðs, Sand gerð is bæj ar og kirkj unn ar í sam vinnu við MSS. Fyr ir lestr arn ir eru haldn ir til skipt ir í Sand gerði og Garði. All ir vel komn ir á skemmti leg an og fræð andi fyr ir lest ur. Kirkju skól inn - Safn að ar heim il ið í Sand gerði alla laug- ar daga kl. 11. Um sjón Katrín Júl ía Júl í us dótt ir, Jón Árni Jó hanns son og Marsi bil Sig urð ar dótt ir. For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna og vera með frá upp hafi. All ir vel komn ir. Bæna - og kyrrð ar stund ir Eru á þriðju dags kvöld um kl. 20 í safn að ar heim il inu í Sand gerði All ir vel komn ir. Hjálp ræð is her inn í Reykja nes bæ Hjálp ræð is her inn, Flug vall ar braut 730, Vall ar heiði. Sunnu dag ur inn 9. sept. GOSPEL- KIRKJA með gospelkórn um KICK. Ein söngv ari dags ins er Björn Tómas Kjar an með und ir leik frá Ósk ari Jak- obs syni. Mik ill söng ur, gleði og vitn is burð ir. Við bjóð um upp á heita súpu og all ir, bæði börn og full or dn ir eru hjarta lega vel kom in. Hvíta sunnu kirkj an í Kefla vík Sunnu dag ur kl. 11.00, sam koma. Þriðju dag ur kl. 20.00, bæna sam koma. Fimmtu dag ur kl. 20.00, lof gjörð og bibl íu fræðsla. Laug ar dag ur kl. 20.00, sam koma í um sjón Kær leik ans. Við hitt umst að Hafn ar götu 84! Fyrsta Baptista kirkj an Fyrsta Baptista kirkj an á Suð ur nesj um, sam koma fyr ir full orðna fimmtu daga kl. 19.00. Eft ir messu verð ur boð ið uppá kaffi sopa. All ir vel komn ir! Barna gæsla á með an sam kom an stend ur yfir. Sam- koma fyr ir börn og ung linga sunnu- daga kl. 14.00 - 16.00. Prest ur, Pat rick Vincent Weimer. First Bapt ist Church The first Bapt ist Church on the sout- hren Peninsula. Church services in Eng- lish sunda ys at 10.30 and 18.30. Wed- nes da ys at 19.00. Nur sery and child- care alwa ys availa ble during services. Pa stor, Pat rick Vincent Weimer. Bahá´í Sam fé lag ið í Reykja nes bæ Opið hús- og kyrrð ar stund ir til skipt is alla fimmtu daga kl. 20.30 að Tún götu 11, n.h. Reykja nes bæ. Upp lýs ing ar í síma 694 8654 og 424 6844. Rík is sal ur Votta Jehóva Sunnu dag inn 5. októ ber. Op in ber fyr ir lest ur kl. 13.00. Fylgdu veg in um til lífs ins. Þriðju dag ur kl. 19.00, bók- náms sam kom an. Fimmtu dag ur kl. 19.00, boð un ar skól inn og þjón ustu- sam kom an. Sýslu mað ur inn í Kefla vík Vatns nes vegi 33, 230 Kefla vík, s: 4202400 Upp boð munu byrja á skrif stofu emb- ætt is ins að Vatns nes vegi 33, Kefla vík, sem hér seg ir á eft ir far andi eign um: Ara gerði 8, fnr. 209-6316, Vog ar, þingl. eig. Ólaf ur Ragn ar Guð björns son, gerð ar beið andi Sveit ar fé lag ið Vog ar, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Auðs holt, fnr. 209-2633, Grinda vík, þingl. eig. Björn Har alds son, gerð ar- beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu- dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Ása braut 5, fnr. 208-6847, Kefla vík, þingl. eig. Gunn laug Ragn heið ur Sölva- dótt ir, gerð ar beið end ur Reykja nes bær og Sím inn hf, fimmtu dag inn 13. nóv- em ber 2008 kl. 10:00. Braga vell ir 6, fnr. 208-7204, Kefla vík 50% eign gerð ar þola, þingl. eig. Sig- urð ur V Ragn ars son, gerð ar beið andi Sýslu mað ur inn í Kefla vík, fimmtu- dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Brekku gata 12, fnr. 225-4363, Vog um, þingl. eig. Katrín Sig ríð ur Jóns dótt ir og Þór Karls son, gerð ar beið end ur Avant hf, Glitn ir banki hf og Líf eyr is sjóð ur starfsm sv.fél, fimmtu dag inn 13. nóv- em ber 2008 kl. 10:00. Brekku stíg ur 35B, fnr. 209-3076, Njarð vík, þingl. eig. Sig urð ur Hjálm ar Gúst afs son, gerð ar beið andi Trygg inga- mið stöð in hf, fimmtu dag inn 13. nóv- em ber 2008 kl. 10:00. Garð braut 64, fnr. 209-5432, 250 Garð ur, þingl. eig. Guð laug ur Jó hann Snorra son, gerð ar beið end ur Avant hf og Festa - líf eyr is sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Gauks stað ir, 196408, Garði, þingl. eig. Ari Svav ars son, gerð ar beið end ur Áber- andi ehf, Sýslu mað ur inn í Kefla vík og Toll stjóra emb ætt ið, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Grund ar veg ur 17, fnr. 209-3305, Njarð vík, þingl. eig. Auð ur Hrafns- dótt ir, gerð ar beið end ur BYR Spari- sjóð ur, útbú 1195 og Raf vík verk tak ar ehf, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Hafn ar gata 6, fnr.227-5937, Vog ar, þingl. eig. Ólaf ur Ragn ar Guð- björns son, gerð ar beið end ur Lands- banki Ís lands hf,að al stöðv, Sjó vá-Al- menn ar trygg ing ar hf og Sveit ar fé lag ið Vog ar, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Heið ar ból 29 Kefla vík, fnr. 208-8500, þingl. eig. Guð mund ur Hreins son, gerð ar beið andi Sýslu mað ur inn í Kefla vík, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Heið ar ból 8, fnr.208-8471, Kefla vík, þingl. eig. Guð rún Bjarna dótt ir, gerð- ar beið andi SP Fjár mögn un hf, fimmtu- dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Heið ar gerði 5, fnr. 228-4643, Vog um, þingl. eig. Jó hanna L Vil hjálms dótt ir, gerð ar beið andi Sveit ar fé lag ið Vog ar, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Holts gata 27, fnr. 209-3639, Njarð vík, þingl. eig. Bryn hild ur Sæ dís Krist- ins dótt ir, gerð ar beið andi Va litor hf, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Holts gata 44, fnr. 209-4899, Sand gerði, þingl. eig. Stef án Jó hann Heið ars son og Soff ía Jó hanns dótt ir Hauth, gerð- ar beið andi Sjó vá-Al menn ar trygg ing ar hf, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Hóla gata 37, 209-3592, Njarð vík, þingl. eig. Guð rún Finn boga dótt ir, gerð ar- beið andi Lands banki Ís lands hf,að al- stöðv, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Iða vell ir 3, fnr. 208-9464, Kefla vík , þingl. eig. Vin ur GK 96 ehf og Áhöfn ehf, gerð ar beið andi Reykja nes bær, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Iða vell ir 3, fnr.208-9465, Kefla vík, þingl. eig. Vin ur GK 96 ehf og Áhöfn ehf, gerð ar beið andi Reykja nes bær, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Kirkju braut 7, fnr. 209-3774, Njarð vík, þingl. eig. Þór lína Jóna Ólafs dótt ir, gerð ar beið end ur Húsa smiðj an hf, Íbúða lána sjóð ur og Spari sjóð ur inn í Kefla vík, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Máva braut 6b, Kefla vík fnr. 2089923, þingl. eig. Sig rún Erla Gunn laugs- dótt ir, gerð ar beið andi Íbúða lána- sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Meiða staða veg ur 7, Garði, eignahl. gerð ar þola fnr. 209-5935, þingl. eig. Bjarni Rún ar Rafns son og Katrín Ruth Þor geirs dótt ir, gerð ar beið end ur Ol íu- versl un Ís lands hf og Sýslu mað ur inn í Kefla vík, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Selja vog ur 4, fnr. 209-4351, Hafn ir 50% eign gerða þola, þingl. eig. Sara Mar ía Björns dótt ir, gerð ar beið andi Trygg inga mið stöð in hf, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Sjáv ar gata 30, fnr. 209-4097, Njarð vík, þingl. eig. Finn bogi Þór Hilm ars son, Dav íð Freyr Berg sveins son og Heið veig Fjóla Þórð ar dótt ir, gerð ar beið end ur BYR Spari sjóð ur, útbú 1195, Lands- banki Ís lands hf,að al stöðv, SP Fjár- mögn un hf, Trygg inga mið stöð in hf og Va litor hf, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Skipa stíg ur 16, fnr.226-5144, Grinda vík, þingl. eig. Porta ehf, gerð- ar beið end ur Íbúða lána sjóð ur og Sýslu- mað ur inn í Hafn ar firði, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Skipa stíg ur 18, fnr. 226-5146, Grinda vík, þingl. eig. Porta ehf, gerð- ar beið end ur Íbúða lána sjóð ur og Sýslu- mað ur inn í Hafn ar firði, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Skipa stíg ur 24, fnr. 226-5539, Grinda vík, þingl. eig. Porta ehf, gerð- ar beið end ur Íbúða lána sjóð ur og Sýslu- mað ur inn í Hafn ar firði, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3184, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3185, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3186, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3187, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3188, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3189, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3190, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3191, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Stamp hóls veg ur 3, fnr. 228-3192, Grinda vík, þingl. eig. Járn gerði ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 13. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Framhald á bls 18 VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGURINN 6. NÓV. 2008 17 SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Kirkjur og samkomur: Uppboð: Dag móð ir með laus pláss, get unn ið frá 7:00-18:00 alla virka daga. Hef ver ið dag móð ir í 15ár. Mjög góð að staða úti og inni. Uppl 421 6151. Ás laug. BARNAGÆSLA Nudd og heil un ar nám skeið, hjá Reyni Kartín ar hefj ast 15.nóv. Upp lýs ing ar og skrán ing 8612004. Reyn ir Katrín ar son nudd meist ari. NÁMSKEIÐ AFMÆLI Þjónustumiðstöðin Nesvöllum Vikan 7.- 13. nóvember 2008 Leikfimi · Bingó · Dansleikfimi · Gler-, keramik- og leirnámskeið Félagsvist · Námskeið í pennasaum · Línudans · Handavinna · Bridge Hádegismatur - Síðdegiskaffi Föstudaginn 7. nóvember kl. 14:30 – Sagnasíðdegi, Herdís Egilsdóttir rithöfundur kemur í heimsókn Nánari upplýsingar í síma 420 4300 eða á www.nesvellir.is BERGÁS Nýjar Studeoíbúðir til leigu að Grófinni 8 e.h Keflavík. ‘I hverri íbúð er eldhús og baðherbergi. Hentar vel fyrir pör eða 1-3 einstaklinga. Nánari upplýsingar í síma 899-8049 New studeoapartments for Rent at Grófin 8 Keflavík. Kitchen and bathroom facilities in every apartment. Suitable for couple or 1-3 persons. For further information call 899-8049 Nowe mieszkania-studia do Wynajecia w Keflaviku, ul. Grófin 8. W kazdym studio jest lazienka z Prysznicem oraz wyposazona kuchnia. przeznaczone dla par lub od 1-3 osob na krotki lub dluzszy okres czasu. Prosze dzwonic na 899-8049 Guðmundur Ingimundarson verður 95 ára sunndaginn 9.nóv. Hann dvelur nú á Garðvangi Garði. Til hamingju með daginn. Kveðja börn, tengdabörn og fjölskyldur þeirra. Elsku Linda okkar til hamingju með 10 ára afmælið í dag. Mamma og pabbi.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.