Vesturbæjarblaðið - 01.07.2007, Blaðsíða 8

Vesturbæjarblaðið - 01.07.2007, Blaðsíða 8
Gunn ar Finns son rekstr ar hag- fræð ing ur, íbúi á Boða granda 2a og ná granni við Keilu granda 1, seg ir það rangt hjá Hönnu Birnu Krist jáns dótt ir, for seta borg ar stjórn ar og for manns skipu lags ráðs, að kom ið hafi ver- ið til móts við ósk ir íbúa þeg ar borg ar ráð hafi sam þykkt breytt deiliskipu lag, sem m.a. hafi felist í því að hæsti hluti húss ins hafi ver ið lækk að ur úr 13 hæð um í 9 og hús ið fært aft ar á lóð inni. Hags muna að il ar hafa frest fram í ágúst til að leggja fram at huga- semd ir við breytt deiliskipu lag á Keilu granda 1. “Full yrð ing ar um að kom ið hafi ver ið til móts við okk ur eru því mið ur al rang ar því nýju til lög urn- ar voru aldrei rædd ar við íbú ana í næsta ná grenni Keilu granda 1. Þeir eru all ir þeim mjög and snún- ir þó að þeir við ur kenni auð vit að fylli lega rétt inn til að byggja á lóð- inni. 99 íbú ar mót mæltu fyr ir hug- uð um bygg inga fram kvæmd um en okk ur er sýnd svo lít il lít ils virð ing að þess sé ekki get ið í fund ar gerð- um skipu lags ráðs. Við bend um hins veg ar á að það verði að vera gert sam kvæmt þeim regl um sem skipu lags yf ir völd sjálf settu fyr ir nú ver andi byggð. Þar seg ir m.a. að á lóð inni megi byggja að há marki 50 íbúð ir, en sam kvæmt þessu breytta deiliskipu lagi verða þær 130. Upp haf lega áttu þær að vera 150 svo hér er um óveru leg- ar breyt ing ar að ræða, raun ar hrein sýnd ar mennska. Vænt ing- ar eig enda lóð ar inn ar eru tekn ar fram yf ir hags muni íbúa, hags mun- um er fórn að fyr ir gróða. Gera verð ur þá lág marks kröfu að kjörn- ir full trú ar og emb ætt is menn geri ekki geð þótta breyt ing ar á regl um til að þjóna hags mun um við skipta- að ila, enda starfa þeir í um boði okk ar kjós enda. Ann að er vald- níðsla,” seg ir Gunn ar Finns son. Um eitt ár er lið ið síð an upp haf- leg til laga var send í hags muna- að ila kynn ingu og þá þeg ar létu ná grann ar Keilu granda 1 í ljós þung ar áhyggj ur vegna skipu lags- ins. Um kvört un ar efn ið sner ist ekki síst um breyt ing ar á grunn- vatns stöðu sem og hæð og stöðu fyr ir hug að ar bygg ing ar. Ný til laga var þá unn in með hlið sjón af at huga semd um sem bár ust, en Sam fylk ing in, VG og F-listi kusu gegn henni í borg ar- stjórn á þeim for send um að bygg- inga magn væri um fram það sem um hverf ið gæti bor ið. Haft er eft ir borg ar full trúa VG að meiri hluti borg ar stjórn ar sé frem ur að gæta hags muna eig enda og verk taka en íbú anna í hverf inu. Íbú ar í þétt býli, ekki bara í Vest- ur bæ Reykja vík held ur um allt land, eru orðn ir með tvit aðri um sitt nán asta um hverfi og því má telj ast eðli legt að uppi séu deild ar mein ing ar þeg ar byggja á og þétta byggð í grón um hverf um. Í bréfi kjós enda til borg ar yf ir- valda er and staða íbúa í næsta ná grenni Keilu granda 1 m.a. byggð á eft ir far andi: Þétt ing Skv. gild andi deili- og að al skipu- lagi má að há marki byggja 50 íbúð ir á lóð inni að Keilu granda 1 eins og Sal vör Jóns dótt ir, skipu- lags fræð ing ur, hef ur bent skipu- lags ráði á. Upp haf legu til lög ur skipu lags ráðs í jan ú ar sl. kváðu á um að byggð ar yrðu 150 íbúð ir á lóð inni en sú tala hef ur nú ver ið lækk uð í 130 íbúð ir, sem er áfram marg falt 50 íbúða há mark ið og því að eins sýnd ar mennska. Hér er um að ræða nýja byggð sem hefði fleiri íbúa en Rauf ar höfn. Þess skal geta að byggð á þessu svæði er þeg ar mjög þétt og um ferð á Eið is granda, að al braut inni sem þjón ar svæð inu öllu, ann ar henni oft ekki. Hæð Í frétt borg ar ráðs er sagt að hæð hús anna hafi lækk uð úr 13 hæð um í 9 hæð ir, sem í raun eru nær 10 hæð um því byggt er ofan á 1,5 metra upp hækk un. Bent hef- ur ver ið á að þeg ar fjöl býl is hús- in að Boða granda 2 og 2a voru byggð tak mörk uðu skipu lags yf ir- völd hæð þeirra í 5 hæð ir í stað 7 eins og sótt hafði ver ið um vegna kvart anna ná granna um skugga- varp. Það vek ur því furðu að nú vill borg ar ráð breyta að al skipu- lag inu til að byggja megi hús, sem er tvö föld sú hæð, sem sömu yf ir- völd hafa talið þol an legt há mark. Beð ið hef ur ver ið um út skýr ingu á hvað hef ur vald ið þess ari sér- kenni legu hug ar fars breyt ingu en skipu lags yf ir völd hafa ekki vilj að svara þess ari spurn ingu. Á vinda- söm um svæð um eins og öllu svæð inu um hverf is Keilu granda 1 er nauð syn legt að taka marka hæð húsa. Grunn vatns staða Lóð in Keilu grandi 1 stend ur í mýr lendi eins og aðr ar lóð ir í ná grenni, nán ar til tek ið í jaðri Eiði stjarn ar sem nú er horf in. Við upp bygg ingu á svæð inu þarf að taka til lit til þessa en það hef ur því mið ur ekki alltaf ver ið gert eins og dæmi um um tals vert jarð sig á svæð inu sanna. Þó að skipu lags ráði hafi ver ið þetta ljóst og geri að for sendu að fram- kvæmda að il ar tryggi að eng inn breyt ing verði á grunn vatns stöðu er furðu legt að ráð ið legg ur til að deiliskipu lag inu verði breytt áður en að grunn vatns stað an liggi ljós fyr ir og að þar eigi að treysta á fram kvæmda að il ann, sem tæp- leg ast get ur talið hlut laus í þessu máli. Tjón nú ver andi íbúa Eina rök semd borg a ráðs fyr ir að breyta að al skipu lag inu er, skv. fund ar gerð borg ar ráðs 28. júní sl., að “fjölga tæki fær um fólks til að búa á þessu eft ir sótta íbúða- svæði.” Að það muni ger ast á kostn að nú ver andi íbúa virð ist ekki skipta borg ar yf ir völd máli. Skort ur á sam ráði Til raun er gerð til að fela fela fjölda at huga semda og að eins einn fund ur með íbú um i ná grenni Keilu granda 1 hef ur ver ið hald inn um þetta mál af hálfu borg ar inn- ar og var hann hald inn hjá skipu- lags full trúa 26. mars sl. Fund inn sat m.a. for mað ur skipu lags ráðs, Hanna Birna Krist jáns dótt ir, sem sagði í lok fund ar ins að hún bygg- ist við því að ann ar fund ur yrði hald inn með sömu að il um áður en frek ari ákvarð an ir yrðu tekn ar. Eng ir fund ir hafa ver ið haldn ir. Gunn ar Finns son seg ir að það veki óneit an lega ugg að fyr ir nokkru hafi ver ið sett ir upp vinnu skúr ar við Keilu granda 1 og því læð ist að sú hugs un að þeg- ar sé í raun búið að ákveða að breyta að al skipu lag inu lóð ar eig- enda Keilu granda 1 í vil og að nú sé að eins ver ið að leita álits forms ins vegna. Gegn slíku ráðs- lagi borg ar yf ir valda verði barist með öll um ráð um. 8 Vesturbæjarblaðið JÚLÍ 2007 Ná grann ar Keilu granda 1 segja hags mun um fórn að fyr ir gróða Vinnu skúr ar, að vísu nokk uð óá sjá leg ir, eru komn ir að Keilu granda 1. Fram kvæmd ir virð ast því vera í start hol un um. Það vek ur ugg hjá ná grönn um. Myndin er hinsvegar frá sl. vori. Und an far ið hef ur borist þakk ar póst ur til Vinnu skóla Reykja vík ur fyr ir Grænu heima þjón ust una sem Vinnu skól inn fram kvæm ir í sam starfi við Vel ferð ar svið borg ar inn ar. Fé lags ráð gjaf ar þjón ustu- mið stöðva borg ar inn ar til greina þá eldri borg ara og ör yrkja sem þurfa á Grænni heima þjón ustu að halda en hún er hlið- stæð við fé lags lega heima þjón ustu. Lyk il menn í Vest ur bæn um hafa kom ið á fram færi við Vinnu skól ann hversu við- skipta vin ir Grænu heima þjón ust unn ar eru yfir sig ánægð ir! Eldri borg ar ar hafa dá sam að vinnu skóla- hópana og er sér stak lega tal að um lip urð og elsku leg heit! Þetta eru sann ar lega góð ar frétt ir þeg ar eldri borg ar ar finna sig knúna til að hrósa óhörn uð um ung ling um og leið bein end um þeirra. Marg ir eldri borg ar ar taka nem end- um opn um örm um og bjóða þeim kök ur, djús og vöffl ur og á með an stopp ar sláttu- vél in ekki. Það sem af er þessu sumri hafa nem end- ur Vinnu skól ans unn ið í 550 görð um. Hver hóp ur nær að sinna tveim ur görð um á dag og mið ast skipu lag ið við að verka skipta stör f un um í þeim göt um sem unn ið er í. Á með an styrkj ast sam skipt in milli kyn slóða - nem end ur, leið bein end ur, eldri borg ar ar og ör yrkj ar sem tala sam an. Yf ir leið bein- andi Vinnu skól ans fyr ir Grænu heima þjón- ust una er Hrafn kell Pálmi Pálma son, harð- dug leg ur og skipu lagð ur með hjart að á rétt um stað. Vin sæld ir og vöffl ur í Vest ur bæn um!

x

Vesturbæjarblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturbæjarblaðið
https://timarit.is/publication/1114

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.