Dagblaðið Vísir - DV - 09.12.2016, Blaðsíða 13

Dagblaðið Vísir - DV - 09.12.2016, Blaðsíða 13
Helgarblað 9.–12. desember 2016 Fréttir 13 Eiríkur átti líka í Glitni Hlutabréfaeign Viðars Más í Lands­ bankanum var umtalsvert meiri en Eiríks. Þannig nam virði bréfa í hans eigu rúmlega nítján milljónum króna um ári fyrir fall bankans, sam­ kvæmt gögnum sem eru unnin upp úr hluthafalistum Landsbankans og DV hefur undir höndum, en Eiríkur átti hins vegar bréf fyrir um 3,8 millj­ ónir króna á sama tíma. Verðmæti hlutabréfanna lækkaði mikið á ár­ inu 2008 og urðu þau sem kunn­ ugt er verðlaus við gjaldþrot Lands­ bankans í byrjun október sama ár. Daginn sem bankinn óskaði eftir gjaldþrotaskiptum nam markaðs­ virði bréfa Viðars Más rúmlega 9,4 milljónum króna en hlutur Eiríks var sem fyrr segir metinn á um 1,7 millj­ ónir króna. DV skildi einnig eftir skilaboð til Viðars þar sem óskað var eftir viðtali um hlutabréfaeign hans. Þeim skila­ boðum var ekki svarað. Viðar Már og Eiríkur voru ekki dómarar við Hæstarétt samtímis því að þeir áttu hlutabréf í Landsbank­ anum. Viðar var skipaður dómari við Hæstarétt 2010 en Eiríkur um ári síð­ ar. Fréttablaðið hefur áður greint frá því að Eiríkur hafi einnig verið hlut­ hafi í Glitni á árunum 2007 og 2008. Þannig nam markaðsvirði bréfa sem hann átti í bankanum tæplega níu milljónum króna í júlí árið 2007. Bréfin urðu verðlaus þegar bankinn féll haustið 2008. Eiríkur hefur hins vegar vikið sæti í svonefndum hrun­ málum sem tengjast falli Glitnis eft­ ir að hann var skipaður dómari við Hæstarétt þar sem sonur hans, Páll Eiríksson, sat í slitastjórn bankans á árunum 2009 til 2015. „Þetta var það lág fjárhæð“ Það er undir dómurunum sjálfum komið að gæta að hæfi sínu í þeim málum sem koma fyrir Hæstarétt. Þrátt fyrir að hafa tapað talsverðum fjármunum sem beinir hluthafar í Landsbankanum, þá fyrst og fremst í tilfelli Viðars Más, þá töldu þeir Ei­ ríkur og Viðar Már sig engu að síð­ ur ekki vanhæfa til að dæma í mál­ um sem vörðuðu umboðssvik og umfangsmikla markaðsmisnotkun stjórnenda og starfsmanna þess sama banka. Í niðurstöðu Hæsta­ réttar í Ímon­málinu svokallaða í október 2015, sem var annað af tveimur markaðsmisnotkunar­ málum sem voru höfðuð á hendur stjórnendum Landsbankans, sagði meðal annars að brotin hefðu beinst „í senn að öllum almenn­ ingi og fjármálamarkaðinum hér á landi og verður tjónið, sem af þeim hlaust, ekki tekið til fjár.“ Á meðal þeirra sem voru dæmd til fangels­ isvistar voru Sigurjón Þ. Árnason og Elín Sigfúsdóttur, fyrrverandi fram­ kvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Lands­ bankans, en þau höfðu áður verið sýknuð í dómi Héraðsdóms Reykja­ víkur. Eiríkur bendir á að ef einhver önnur atriði hafi komið til, sem kunna að draga í efa hæfi hans, þá hafi hann vikið sæti í þeim málum sem gömlu bankarnir hafa átt í hlut en í þessu tilfelli hafi hann ekki talið ástæðu til þess. „Þetta var það lág fjárhæð, að minnsta kosti miðað við mín fjármál, þótt manni sé auðvitað sárt að tapa þá voru þetta hlutabréf sem ég hafði keypt fyrir mörgum árum og átt lengi. Þau höfðu ýmist hækkað eða lækkað í verði eins og gengur. Ef maður væri vanhæfur í þessum málum þá væri maður van­ hæfur í mörgum málum því maður hefur auðvitað átt viðskipti víðs vegar í samfélaginu. Maður get­ ur tapað svona lágum fjármunum í viðskiptum og það hefur maður gert í gegnum tíðina með því að kaupa gallaða vöru eða eitthvað slíkt. Það gerir mann ekki vanhæfan en ef að fjármunirnir eru mjög miklir, þannig að þetta hafi veruleg áhrif á fjárhag manns og afkomu, þá gegnir auðvit­ að öðru máli.“ Spurning um ásýnd dómsins Í frétt Stöðvar 2 síðastliðinn þriðju­ dag kom fram í máli Ragnars H. Hall hæstaréttarlögmanns, í tengslum við umfjöllun um hlutabréfaeign og viðskipti Markúsar Sigurbjörnssonar hæstaréttardómara við Glitni, að sérstök hæfisregla laganna lyti að því hver ásýnd dómsins væri gagnvart sakborningum og hvort þeir hafi réttmæta ástæðu til að draga óhlut­ drægni dómara í efa. „Dómari á ekki að sitja í máli ef það er minnsti vafi um það að hann fái litið óhlutdrægt á málavexti út frá því sem gerst hafði í fortíðinni. Ég tala nú ekki um ef þau atvik urðu í beinum tengslum við það sem er síðan ákært fyrir,“ sagði Ragnar Hall. Rétt er að taka fram að Ragnar Hall var verjandi Ólafs Ólafssonar, eins aðaleigenda Kaup­ þings á árunum fyrir fall bankans, í Al Thani­málinu svonefnda en hann sagði sig frá því í apríl 2013. Þrátt fyrir að Markús hafi ekki verið hluthafi í Landsbankanum þá áttu þrjú börn hans, sem á þeim tíma voru ófjárráða, hluti í bankan­ um á árunum 2007 og 2008. Sam­ kvæmt þeim gögnum sem DV hef­ ur undir höndum nam samanlagt markaðsvirði hlutabréfanna um 1,9 milljónum króna þegar gengi bréfa Landsbankans stóð hæst 17. október árið 2007. Daginn sem bankinn féll tæplega ári síðar – og bréfin urðu þá um leið verðlaus – var hlutur þeirra aðeins metinn á lið­ lega 900 þúsund krónur. Rétt eins og Eiríkur og Viðar Már þá var Markús í fimm manna dómi Hæstaréttar sem dæmdi í markaðsmisnotkunarmál­ um Landsbankans. 60 milljónir í fjárfestingarsjóð Í umfjöllun Kastljóss og Stöðvar 2 fyrr í vikunni var upplýst um að Markús, sem hefur verið forseti Hæstaréttar frá árinu 2007, hafi verið hluthafi í Glitni á árunum fyrir fall bankans. Markús seldi hins vegar alla hluti sína í bankanum árið 2007 fyrir 44,6 millj­ ónir króna með umtalsverðum sölu­ hagnaði en hann hafði upphaflega eignast hlutabréfin fimm árum áður. Hagnaðinn af sölu bréfanna, auk annarra fjármuna, setti hann í eigna­ stýringu hjá Glitni, samtals um 60 milljónir króna. Fram kom í Kastljósi að þeir peningar hefðu farið í hlut­ deildarskírteini í Sjóði 9, eða um 52 milljónir króna, en afgangurinn í Sjóð 10 hjá bankanum. Sjóðirnir fjárfestu í ýmsum hlutabréfum og skulda­ bréfum, einkum og sér lagi í félögum sem tengdust Glitni og eigendum bankans. Skömmu fyrir þjóðnýtingu Glitnis í lok september 2008 inn­ leysti Markús samtals um 15 milljónir úr Sjóðum bankans en sat eftir með um 44 milljónir. Sé tekið mið af upp­ lýsingum um útgreiðsluhlutfall fjár­ festingarsjóðanna má áætla að tap hans hafi verið um 7 til 10 milljónir. Ef dómarar eiga hlut í félagi sem er allt þriggja milljóna króna virði, eða sem nemur yfir fimm prósent­ um af eignarhlut í félagi, þá er þeim lögum samkvæmt skylt að tilkynna um þá eign til sérstakrar nefndar um dómarastörf. Ef eignarhluturinn er aftur á móti meira virði en þrjár millj­ ónir þurfa dómarar jafnframt að fá heimild nefndarinnar fyrir slíkri fjár­ festingu. Í yfirlýsingu sem Markús sendi frá sér eftir umfjöllun Kast­ ljóss kom fram að hann hefði tilkynnt nefndinni um eignarhlut sinn í Glitni og óskað eftir um heimild fyrir fjár­ festingunni – og sömuleiðis upplýst nefndina þegar hann seldi bréfin árið 2007. Hann sagðist hins vegar ekki hafa talið sér skylt að upplýsa um þá fjármuni sem hann hefði sett í fjár­ festingarsjóði sem voru í eignastýr­ ingu Glitnis. Markús var á meðal dómara Hæstaréttar sem dæmdu ýmsa fyrr­ verandi starfsmenn Glitnis í fangelsi í BK­44 málinu svonefnda í desember 2015. Á meðal þeirra sem Hæstiréttur dæmdi seka í því máli voru Jóhannes Baldursson og Birkir Kristinsson, sem hlutu þriggja og fjögurra ára fangelsi, en þeir voru báðir starfs­ menn þeirrar deildar Glitnis sem sá um stýringu þeirra sjóða sem Markús hafði fjárfest í. Í fyrrnefndri yfirlýs­ ingu sem Markús sendi frá sér síð­ astliðinn þriðjudag sagði hann að dómara beri að eigin frumkvæði að gæta að hæfi sínu í sérhverju máli sem hann dæmi í. „Það hef ég ávallt gert, þar á meðal í málum sem varð­ að hafa Glitni banka hf. eða fyrrver­ andi starfsmenn hans.“ n eldbakaðar eðal pizzur sími 577 3333 www.castello.is Dalvegi 2, 201 Kópavogi / Dalshrauni 13, 220 Hafnarfirði Hlutafjáreign dómara í Landsbankanum Dómari markaðSvirði 17. októbEr 2007 markaðSvirði 3. októbEr 2008 viðar már matthíasson 19,1 milljón 9,4 milljónir Eiríkur tómasson 3,8 milljónir 1,7 milljónir „Ef þetta hefði verið há fjárhæð, numið kannski tugum milljóna sem ég hefði tapað þarna, þá hefði gegnt öðru máli. Sneri við sýknudómi héraðsdóms Sigurjón Þ. Árnason, fyrrverandi bankastjóri Landsbankans, var dæmdur í samtals fimm ára fangelsi í Hæstarétti í tveimur markaðs- misnotkunarmálum sem var í skipt í tvennt í Héraðsdómi Reykjavíkur í júní 2013. Annars vegar var hann í október 2015 fundinn sekur um umboðssvik og markaðsmisnotkun í Ímon-málinu svokallaða og dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi. Elín Sigfúsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs bankans, var þá dæmd í 18 mánaða fangelsi fyrir umboðssvik og hlutdeild í markaðsmisnotkun og Steinþór Gunnarsson, fyrrverandi forstöðumaður verðbréfamiðlunar bankans, í níu mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir markaðsmis- notkun. Hæstiréttur sneri í málinu sýknudómi Héraðsdóms Reykjavíkur yfir Elínu og Sigurjóni. Hins vegar var Sigurjón dæmdur í Hæstarétti í byrjun febrúar 2016 í eins og hálfs árs fangelsi í stóra markaðsmisnotkunarmáli Landsbankans. Hæstiréttur þyngdi þá dóm héraðsdóms yfir honum og þremur öðrum fyrrverandi starfsmönnum bankans; Ívar Guðjóns- syni, fyrrverandi forstöðumanni eigin fjárfestinga Landsbankans, og Júlíusi S. Heiðarssyni og Sindra Sveinssyni, fyrrverandi starfsmanni sömu deildar innan bankans. Dómurinn yfir Sigurjóni var þyngdur um hálft ár en hann hafði verið dæmdur í héraðsdómi í tólf mánaða fangelsi, þar af níu skilorðsbundna. Ívar og Júlíus voru dæmdir í níu mánaða fangelsi í héraði, þar af sex skilorðsbundna, en Sindri sýknaður. Hæstiréttur dæmdi Ívar aftur á móti í tveggja ára fangelsi en Júlíus og Sindri hlutu eins árs dóma. Mennirnir fjórir voru ákærðir fyrir markaðsmisnotkun á tímabilinu 1. nóvember 2007 til 3. október 2008. Þeir voru fundnir sekir um að hafa handstýrt verðmyndun hlutabréfa í Landsbankanum sem hafi „falið í sér blekkingu og sýndarmennsku“. 5 ár 18 mánuðir

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.