Víkurfréttir


Víkurfréttir - 11.01.2007, Blaðsíða 6

Víkurfréttir - 11.01.2007, Blaðsíða 6
6 VÍKURFRÉTTIR Á NETINU • www.vf.is • LESTU NÝJUSTU FRÉTTIR DAGLEGA!VÍKURFRÉTTIR I 2. TÖLUBLAÐ I 28. ÁRGANGUR Hvern ig gekk nám skeiða hald ið í haust? Það gekk von um fram ar. Við rennd um al veg blint í sjó inn og höf um ver ið að fikra okk ur áfram á nám skeiða- og fyr ir- lestra mark að in um. Í heild ina séð erum við mjög ánægð með að sókn ina. Á al mennu nám skeið un um voru mest Suð- ur nesja menn en á sér hæfð ari nám skeið- un um fyr ir íþrótta kenn ara, einka þjálf- ara og golfara var fólk alls stað ar af land- inu. Eitt nám skeið var meira að segja sent út í gegn um fjar funda bún að til íþrótta kenn ara á Ísa firði og Hólma vík. Hvaða nám skeið verða í boði fyr ir al menn ing á nýja ár inu? Það verð ur ýmsi legt spenn andi á borð- stóln um. Birgitta Jóns dótt ir Klasen mun halda nám skeið í að ferð um til að róa börn in og und ir búa þau fyr ir svefn inn en hún seg ir að öll börn eigi að geta sofn að á inn an við 15 mín- út um. For eldr ar mæta með börn in með sér á nám skeið in. Fyrstu tvö nám skeið in eru orð in full en búið er að bæta við auka nám skeið um 30. og 31. jan ú ar. Einnig verð ur Birgitta með nám skeið fyr ir full orðna þar sem hún tek ur fyr ir matar æð ið. Í febr ú ar verð ur Guð jón Berg mann með helg ar nám skeið sem kall ast „Þú ert það sem þú hugs ar“ en það nám skeið hef ur sleg ið í gegn um allt land. Ég hef heyrt fólk segja að þetta sé besta nám skeið sem það hafi nokkurn tíma far ið á. Svo kem ur Ragn ar Sig urðs son nudd ari til okk ar aft ur og verð ur með helg ar- nám skeið fyr ir byrj end ur í svæða nuddi. Ragn ar hélt nám skeið fyr ir byrj end ur í nuddi fyr ir ára mót in og þátt tak end- urn ir þar pönt uðu hann hrein lega aft ur til okk ar og nú mun hann kenna svæða- nudd eins og áður seg ir. Svo verð ur margt fleira í boði fyr ir al menn ing og við hvetj um fólk til að fylgj ast með á heima síð unni okk ar www.aka dem i an.is. En hvern ig nám skeið eru það sem þið kall ið sér hæfð nám skeið? Sér hæfð nám skeið köll um við þau nám- skeið sem eru ætl uð fyr ir ákveðn ar fag- stétt ir inn an íþrótta- og heilsu geirans. Einka þjálf ar ar og íþrótta kenn ar ar hafa sýnt mik inn áhuga á end ur mennt un og mun um við koma á móts við þá eft ir spurn með ann ars veg ar einn ar kvöld stund ar verk legu nám skeiði í kvið æf ing um í jan ú ar og hins veg ar helg ar nám skeiði í febr ú ar þar sem far ið verð ur í for varn ir meiðsla í styrkt- ar þjálf un. Kenn ar ar á for varn ar nám- skeið inu verða Har ald ur Magn ús son osteópati og Helgi Jónas Guð finns son einka þjálf ari. Þess má geta að kvið æf- inga nám skeið ið fyllt ist á fyrsta degi skrán ing ar og við erum að byrja að taka við skrán ing um á for varn ar nám skeið ið. Í febr ú ar verð ur fjög urra daga nám skeið í leið toga þjálf un sem er sér stak lega ætl að fyr ir for svars menn íþrótta fé laga, sveita fé laga og fé laga sam taka. Um er að ræða sam starfs verk efni við UMFÍ og kenn ar ar verða með al ann ars Geir Sveins son fram kvæmda stjóri ÍAK, Hjálm ar Árna son al þing is mað ur og Eð vald Möll er að júnkt við HÍ. Síð ast en ekki síst ber að nefna tveggja helga nám skeið í íþrótta nuddi sem verð ur í um sjón Guð brands Ein ars- son ar nudd kenn ara við Nudd skóla Ís lands. Þar munu þátt tak end ur öðl- ast grunn þekk ingu í íþrótta nuddi sem nýt ist við grein ingu og með- höndl un á íþrótta fólki. Nám skeið ið er sér stak lega ætl að þeim sem starfa við þjálf un og íþrótta kennslu. Verða ein hverj ar ráð- stefn ur á nýja ár inu? Já, það eru þrenn ar ráð stefn ur fyr- ir hug að ar á nýja ár inu. Um miðj an mars höld um við mjög flotta helg ar- ráð stefnu fyr ir golfara og fáum með al ann ars til okk ar er lenda golfara sem hafa tek ið þátt í Ryder Cup. Seinna í mars verð ur eins dags ráð stefna um af rek s í þrótta kon una á Ís landi og munu okk ar fremstu íþrótta kon ur flytja er indi sem og þjálf ari sem hef ur náð gríð ar lega góð um ár angri með norska kvenna lands lið ið í hand bolta. Í apr íl verð ur svo hald in helg ar ráð stefna fyr ir þjálf ara í hin um ýmsu íþrótt um. Verða áfram ókeyp is fyr ir lestr ar hjá ykk ur fyrsta þriðju dag inn í hverj um mán uði eins og hafa ver ið? Já, ekki spurn ing. Fyrsta þriðju- dags kvöld ið í hverj um mán uði klukk an 20.00 verða fjöl breytt ir og spenn andi fyr ir lestr ar sem við bjóð um öll um bæj ar bú um á, án end- ur gjalds. Þetta fram tak okk ar hef ur feng ið mjög já kvæð við brögð. Síð ast lið inn þriðju dag var Har ald ur Magn ús son osteópati með sjokker- andi fyr ir lest ur um skað semi og til komu sætu efn is ins asp artam. 6. febr ú ar kem ur til okk ar íþrótta- fræð ing ur og mun hann fjalla um áhrif hreyf ing ar og mik il vægi henn ar fyr ir heilsu og líð an. Far ið verð ur yfir grunn at riði þol-, styrkt ar- og lið leika þjálf un ar, upp setn ingu æf inga- á ætl un ar og mark miðs setn ingu. Þann 6. mars kem ur Inga Krist jáns- dótt ir nær ing ar þerapisti til okk ar og fjall ar um hvern ig má breyta matar- æð inu til batn að ar á ein fald an máta. Þann 3. apr íl verð ur nær ing ar fræð- ing ur með fyr ir lest ur sem kall ast ,,Hvað leyn ist und ir um búð un um“. Þar mun hann kenna okk ur að lesa á um búð ir mat væla, meta inni hald og greina aug lýs ing ar. Hvað er líf rænt fæði og hvað ekki? Hvaða merk ing um á að leita eft ir og svo fram veg is. Skrán ing er á fyr ir lestrana á aka dem i- an@aka dem i an.is og í síma 420-5500. Við bjóð um uppá að minna fólk á fyr ir lestrana með tölvu pósti eða smá skila boð um, sé ósk að eft ir því. Börn fæð ast án vit neskju um það hvern ig svefn- venj um er best hátt að því það er í hlut verki for eldra að kenna ung við inu hvern ig best er að haga svefn in um“, seg ir Birgitta Jóns dótt ir Klasen nátt úru lækn ir. Barns heil inn er ekki til bú inn til að skilja hvenær rétti tím inn er til að sofna held ur kem ur það eft ir þrjá mán uði með hjálp for eldra. Al- gjör lega er rangt að venja börn á að sofa hjá for- eldr um, held ur skal frá fyrstu stundu venja þau við eig ið rúm til að skila boð in kom ist rétt til skila í heila barna. Marg ir for- eldr ar glíma svo árum skipt ir við svefn vanda mál hjá börn um sín um sem auð veld lega má laga með ákveð inni tækni sem lýt ur að því að ná streitu horm- óni nið ur í skipt um fyr ir svefn- horm ón. Rann sókn ir sýna að 20-25% barna und ir þriggja ára aldri ná ekki rétt um svefn- takti af sjálfs dáðun og 7-15% barna und ir grunn skóla- a l d r i h a f a e n n ekki náð rétt um svefn venj um. Birgitta Jóns dótt ir K l a s e n h e f u r lengi vel kennt for- eldr um ein fald ar að ferð ir sem draga svefn horm ón in fram fyr ir streitu horm ón in svo lík am inn kom ist í ró. Hún mun kenna þess ar að ferð ir á nám- skeið um í Íþrótta aka dem í unni í jan ú ar. Fullt er á fyrstu tvö nám- skeið in en búið er að bæta við auka nám skeið um, ann ars veg ar 30. jan ú ar fyr ir for eldra barna á aldr in um 8 mán aða-2ja ára og hins veg ar 31. jan ú ar fyr ir for eldra barna á aldr in um 3ja- 7 ára. Bæði nám skeið in verða klukk an 16.00-18.00 og koma for eldr ar með börn in með sér á nám skeið ið. Á nám skeið inu fer Birgitta einnig í nær ingu barna og við skrán ingu skal til kynna fæð ing ar dag barns ins. Nán ari upp lýs ing ar og skrán ing á aka dem i an@aka dem i an.is eða í síma 420-5500. Spenn andi nám skeið í Íþrótta aka dem í unni ÍÞRÓTTA AKA DEM Í AN hóf í haust að bjóða uppá nám skeið tengd íþrótt um og heilsu fyr ir bæði al menn ing og fag að ila inn an íþrótta hreyf ing- ar inn ar. Að auki hafa ver ið marg ir fyr ir lestr ar um hin ar ýmsu hlið ar á nær ing ar fræði. Við hitt um á Gunn hildi Erlu Vil bergs dótt ur, verk- efna stjóra Íþrótta aka dem í unn ar og spurð um hana út í að sókn á síð asta ári og dag skrá þessa árs. Hvern ig má koma börn un um í svefn á 15 mín út um? Námskeið í Íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ: FRÉTTASÍMINN SÓLARHRINGSVAKT 898 2222 ���������������������� ������������������ ��������������������������������� ���������������������� �� ���������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������� ���������������� ���������������� ����������������� ������������������������������� ���� �������������������� �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������� ���������������� �������� ����������������������� ������������ Glænýr Zöru herrafrakki var tekinn í misgripum fyrir Selected leðurjakka á skemmtistaðnum Trix sl. laugardag. Ef þú ert með frakkann og saknar leðurjakkans þá vinsamlega hafðu samband í s. 863 5266.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.