Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 18
DIGRANESHEIÐI 2 • 200 Kóp. • Einbýlishús, • 470 fm. • Aukaíbúð. • Gott útsýni. • Tvöfaldur bílskúr. • Stórar stofur. • Góður garður. • Verð 169 millj. ÞERNUNES 1 • 210 Gbæ. • 391,6 fm. • Einbýlishús. • Aukaíbúð. • Óhindrað sjávarútsýni. • Allt endurnýjað á stórglæsilegan hátt. • Verð 160 millj. BAUGAKÓR 13 • 203 Kóp. • 5 herb. • Jarðhæð. • Verönd. • 141,8 fm. • Endaíbúð. • Bílgeymsla. • Verð 63,9 millj. HLÍÐARÁS 35 • 221 Hfj. 244 fm. einbýli. • Vel skipulagt. • 4-5 svefnherbergi. • Frábært útsýni. • Góður garður. • Innbyggður bílskúr. • Verð 87,9 millj. Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30 TRÖLLAKÓR 2-4 • 203 Kóp. • 4ra herb. • 160,7 fm. • Endaíbúð. • Efsta hæð. • Stæði í bílageymslu. • Verð 60,9 millj. TRÖNUHJALLI 7 • 200 Kóp. • 64,4fm. • 2ja. herb. • Gott skipulag. • Stutt í þjónustu. • Verð 32.5 millj. Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30 ÁLFASKEIÐ 56 • 220 Hfn. • 4ra herb. • Sérinngangur. • Ný standsett. • Nýjar innréttingar. • Nýjar lagnir. • Stór verönd. • Verð 41,5 millj. NÝHÖFN 7 • Sjáland 210 Garðabæ. • Nýtt hús. 150 fm. • Stæði í bílageymslu. • Lyfta. • Góð staðsetning. • Stórar svalir. • Glæsileg íbúð. ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA. OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS SJÁ VAR ÚTS ÝN I SJÁ VAR ÚTS ÝN I AU KAÍ BÚ Ð Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi. 3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm. til 210 fm. Álklætt hús með lyftu. Hiti í gólfum. Vandaðar íslenskar innréttingar. Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is NAUSTAVÖR Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi. Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin eru 5 og 6 hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107 til 196,8 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum með glerlokunum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 7-13 í Kópavogi. LUNDUR 7, 9, 11 og 13 Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir á vinsælum útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í Garðabæ. Verð frá 39,5 millj. Álklætt fjölbýlishús með lyftu. Stærð íbúða er 81 til 185 fm. Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar innréttingar. Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is NÝBYGGING NÝBYGGING LYNGGATA 2 Nýjar vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ. SJÁVARÚTSÝNI Guðjón Sigurjónsson Sölumaður Anna Jónsdóttir Sölumaður Óskar Þór Hilmarsson Löggiltur fasteignasali Hilmar Óskarsson Framkvæmdar- stjóri LANGALÍNA 210 Garðabær. Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bílageymslu. 110-128 fm. íbúðir. Vandaðar innréttingar. Sjávarútsýni. GRANASKJÓL 107 Rvk. • Einbýli. • 4 svefnherbergi. • Inngbyggður bílskúr. • Vandað hús. • Verð 85 millj. SÖRLASKJÓL 107 Rvk. • Einbýli. • 2 samþykktar íbúðir. • Sjávarútsýni. • Frábær staðsetning. • Verð. 85 millj. FJÖRUGRANDI 107 Rvk. Opið hús í dag mánudag á milli 16.30 og 17.00. Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Frábær staðsetning við KR völlinn. LUNDUR 200 Kóp. • 160 fm. • Stórglæsileg penthouseíbúð. • Efsta hæð. • Ca. 95 fm. þaksvalir. • 2 stæði í bílgeymslu. • Vandaðar innréttingar. • Innfelld lýsing. • Aukin lofthæ . • Frábært útsýni. Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi NÝBYGGING NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6 Glæsilegt 3ja hæð fjölbýlishús með lyftu vi Löngulín 15-23 ásamt bíla- geymslu. Vandaðar ísle skar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla- geymslu fylgja flestu íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is HRAUNTUNGA 200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri götu. Verð 46,7 millj. FERJUBAKKI 109 Rvk. 4ra. herb. Góðar innrétt- ingar, parket á gólfum, bað flísalagt. Verð 21,5 millj LANGHOLTSVEGUR 104 Rvk. 2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð. Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj. LÆKJASMÁRI 200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd. Verð 29.5 millj. REKAGRANDI 107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin 2ja herb íbúð, vel skipulögð. LAUGARNESVEGUR 105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla og þjónustu . Verð 23,9 millj. HVASSALEITI 103 Rvk. 4ra herb 111 fm í VR blokk- inni. Góð og snyrtileg íbúð í þessu vinsæla húsi. Sími 562 4250 FJÁRFESTING FASTEIGNASALA EHF Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is Pétur Þ. Sigurðsson hrl. löggiltur fasteignasali Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33 í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ. Jarðvegspúði er kominn. Arkitekta- og verkfræðiteikningar tilbúnar. Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd. Hægt er að hefja framkvæmdir strax. Verð 14,9 millj. á hvora lóð Fr um Parhúsalóðir við Leirvogstungu í Mosfellsbæ Óskar Þór Hilmarsson L ggilt r fasteignasali Guðjón Sigurjónsson Sölumaður Tryggvi Kornelíusson Sölumaður Óskar Þór Hilmarsson Löggiltur fasteingasali Hilmar Óskarsson Framkvæmdarstjóri Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ GILSÁRSTEKKUR 109 Rvk. Einbýli. Góð st setning í lokaðri götu. Verð 58 millj. ÁLFTAMÝRI 108 Rv . 3ja erb. 82 fm. Mikið endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. Verð 22,5 millj. 60 á ra o g el dri Auk aíbú ð Mik ið á hvíl and i Auk aíbú ð FELLAHVARF 203 Kóp. Raðhús. Mjög vandað, fallegt útsýni, innbyggður bílskúr. Verð 54,9 millj. KRISTNIBRAUT 5 EFRI HÆÐ 113 Rvk. 189 fm efri sér- hæð. Stórglæsilegt íbúð. Frábært útsýni. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Innbyggður bílskúr. KEILUFELL 109 Rvk. Mjög gott og mikið standsett einbýlis- hús. Stór og góður garður. Sérbyggður bílskúr. NÝBYGGINGLAN LÍNA 15-23 LÆKKAÐ VER Ð SELD ASPARHVARF 203 Kóp. 213 fm. Raðhús. Góðar innréttingar. Stutt í skóla og leikskóla. Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. DÚFNAHÓLAR 111 Rvk. 5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm. Frábært útsýni. Verð 26,9 millj. BÓLSTAÐARHLÍÐ 105 Rvk. 115 fm. 4ra herb. Góð staðsetning. Verð. 28,7 millj. ÁLFKONUHVARF 203 Kóp. 110 fm 4ra. herb íbúð. Stæði í bílageymslu. Stór timbursólverönd. Sér inngangur. Verð 32,9 millj ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA OPI Ð H ÚS Guðjón Sigurjónsson Löggiltur fasteignasali Gsm: 846-1511 Smári Jónsson Löggiltur fasteignasali Gsm: 864-1362 Auður Kristinsdóttir Löggiltur fasteignasali Gsm: 824-7772 Bjarni Tómas Jónsson Löggiltur fasteignasali GSM: 895-9120 Hildur Edda Gunnarsdóttir Löggiltur fasteignasali Gsm: 661-0804 Pálmi Almarsson Löggiltur fasteignasali Gsm: 896-3344 Óskar Þór Hilmarsson Löggiltur fasteignasali Gsm: 822-8750 Hilmar Óskarsson Framkvæmdarstjóri Gsm: 896-8750 Sölusýning í dag mánudag frá kl. 16:30 til 17:30 0 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 1 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 3 0 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 9 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 3 -3 4 A 0 1 F B 3 -3 3 6 4 1 F B 3 -3 2 2 8 1 F B 3 -3 0 E C 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 B F B 0 4 8 s _ 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.