Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 21

Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 21
Alexander Ingi Kristjánsson Löggiltur fasteignasali Sími 695 7700 Sverrir Kristinsson Löggiltur fasteignasali Jenný Sandra Gunnarsdóttir Skrifstofustjóri Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 Guðmundur Sigurjónsson Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali Ásdís H. Júlíusdóttir Ritari Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari Sími 824 9098 Gunnar Jóhann Gunnarsson Hdl., löggiltur fasteignasali Sími 695 2525 Kjartan Hallgeirsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9093 Elín Þorleifsdóttir Ritari Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 Hreiðar Levy Guðmundsson Nemi til löggildingar fasteignasala Sími 661 6021 Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali Sími 864 5464 María Waltersdóttir Móttökuritari Brynjar Þ. Sumarliðason BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali Sími 896 1168 SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS KJALARLAND 12 108 REYKJAVÍK BREKKUSEL 1 109 REYKJAVÍK Mjög fallegt og mikið endurnýjað 197,3 fm endaraðhús ásamt 30,3 fm bílskúr, samtals 227,6 fm. Eignin skiptist þannig: forstofa, hol, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi, eldhús, borðstofa, stofa, sjónvarpshol, skrifstofa, þvottahús og geymsla. Stór timburverönd og garður. Húsið var endurnýjað frá grunni árið 2007 og einnig tekið í gegn 2017 með nokkrum viðbótum.Góð staðsetning, örstutt í skóla, leikskóla og Víkina. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45. Nánari uppl: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is Fallegt og vel skipulagt 228,7 fm endaraðhús við Brekkusel 1 í Reykjavík. Innbyggður bílskúr. Húsið sem er á þremur hæðum skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þrjú baðherbergi, 4-5 herbergi, geymslu, hol og forstofu. Fallegur og rúmgóður steyptur stigi milli hæða. Stórir gluggar eru í stigaholi. Húsið hefur nýlega verið standsett að utan, m.a. viðgert og málað. Nýtt járn er á þaki og gler nýlegt að hluta til. V. 69,0 m. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. Vel staðsett og góð 2ja herbergja íbúð í vesturbænum. Stutt í alla helstu þjónustu sem og Háskóla Íslands. Íbúðin er á 3ju/efstu hæð. Íbúð merkt 301 við Fálkagötu 24A, inngangur bakatil. Suður svalir. Sameiginlega verönd er á lóð. Laus fljótlega. V. 33,9 m. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. Mjög falleg 149,5 fm íbúð á tveimur hæðum (efstu hæðum) í litlu fjölbýlishúsi á Bergþórugötu við Miðbæ Reykjavíkur. Stór stofa og fjögur herbergi. Svalir. Mikil lofthæð. Góðir kvistir á efri hæð. Glæsilegt útsýni. Bílastæði á baklóð tilheyrir. Íbúðin var byggð ofan á eldra hús árið 2002-2003. V. 74,9 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. ÁSENDI 8 79 m² 108 REYKJAVÍK FÁLKAGATA 24A 7 BORGARGERÐI 6 119,5 m² 108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ. E ÞÓRUGATA 13 1 Mjög falleg og vel skipulögð 114,2 fm 4ra herbergja íbúð með góðum suður svölum í nýlegu lyftuhúsi í vesturbænum. Stæði í bílageymslu. Stutt í leikskóla, skóla og alla helstu þjónustu. Göngufæri í miðbæinn. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:00 og kl. 17:30. V. 56,9 m. Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason s. 896 1168. Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú svefnher- bergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endur nýjaðar frá- rennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu. V. 52,0 m. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson s. 695 7700. Vorum að fá í sölu fallega og bjarta 52,7 fm 2ja herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi við Asparfell. Svalir útaf stofu. Þvottahús á hæðinni. Húsvörður í húsinu. Örstutt í alla helstu þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 24,9 m. Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. Vel staðsett og skipulögð 3ja herb. íbúð á 1. hæð auk bíl- skúrs samtals 106 fm á góðum stað í suðurhlíðum Kópa- vogs. Stofa/borðstofa og tvö herbergi. Íbúðinni fylgir góður sólpallur. Stutt í skóla og þjónustu. V. 48,5 m. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 12:15 og 12:45. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. ÁSENDI 8 79 m² 108 REYKJAVÍK ÁSENDI 8 79 m² 108 REYKJAVÍK SÓLVALLAGATA 82 1 KELDUHVAMMUR 9 220 HAFNARFJÖRÐUR BORGARGERÐI 6 119,5 m² 108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ. BORGARGERÐI 6 119,5 m² 108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ. ASPARFELL 8 11 VÍÐIHVAMMUR 24 2 0 KÓPAVOGUR Falleg 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Miðleiti í Reykjavík. Stæði í bílgeymslu. Samtals 162,8 fm, íbúð 137,4 fm og stæði 25,4 fm. Þvottahús innan íbúðar. Svalir til suðurs. Örstutt í verslanir og þjónustu. V. 58,0 m. Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098. Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðar- haga 26 í Vesturbænum. Tvær stofur, þrjú herbergi, tvö baðher- bergi. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 49,7 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. Góð 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 3. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi við Miðleiti 7 í Reykjavík (Gimli). Íbúðinni fylgir merkt stæði í bíla- geymslu. Rúmgóðar suðursvalir. Húsvörður er í húsinu og sam- eiginleg aðstaða s.s. leikfimisalur og veislusalur. V. 44,5 m. Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason s. 896 1168. Mjög fallegur samtals 101,6 fm sumarbústaður í Borgarfirði í landi Munaðarness, Jötnagarðsás 1. Bústaðurinn var byggður árið 2000 og útihús árið 2012. Bústaðurinn stendur á 3.600 fm eignarlandi. Timburverönd með skjólveggjum, heitum potti og útisturtu. Stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú rúmgóð herbergi og sjónvarpshol. Auk þess er útihús. V. 31,9 m. Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511. ÁSENDI 8 79 m² 108 REYKJAVÍK ÁSENDI 8 79 m² 108 REYKJAVÍK MIÐLEITI 4 3 HJARÐARHAGI 26 7 BORGARGERÐI 6 119,5 m² 108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ. BORGARGERÐI 6 119,5 m² 108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ. MIÐLEITI 7 55 ÁRA OG ELDRI 3 JÖTN GARÐSÁS 1 311 BORGARBYGGÐ Vel skipulögð 62,4 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eld- hús og svefnherbergi. Stutt í alla helstu þjónustu. Göngufæri í miðbæinn. V. 30,9 m. Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:15 og 17:45. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. 4ra herb. 100,0 fm íbúð á neðstu hæð (merkt 00-01) í 4-býlishúsi á mjög góðum stað í vesturbænum. Húsið verður viðgert og steinað að utan í sumar á kostnað seljenda. Sér inngangur. Þrjú svefnherbergi. Stór gróinn garður. V. 44,9 m. Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 17:00 og 17:30. Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. ÁSENDI 8 79 m² 108 REYKJAVÍK MIKLABRAUT 72 5 BORGARGERÐI 6 119,5 m² 108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ. HJARÐARHAG 29 7 Glæsileg fullbúin íbúð á jarðhæð við Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin skiptist í anddyri, snyrtingu, svefnherbergi, hjónasvítu með bað- herbergi og fataherbergi, rúmgóða stofu, opið eldhús og þvotta- hús innaf eldhúsi. Sér stæði í bílageymslu fylgir. Húsið var byggt árið 2015 og er klætt að utan með álklæðningu og með ál/tré gluggum og er því viðhaldslítið. V. 85,9 m. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45. Falleg og vel skipulögð 131,3 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð með glæsi- legu útsýni norður og austur í litlu fjölbýlishús við Kristnibraut 89, Reykjavík. Með íbúðinni fylgir rúmgóður 28,4 fm bílskúr og er því eignin samtals 159,7 fm. Hiti í aðkomu að húsinu. V. 62,0 m. Opið hús mánudaginn 7. maí milli 17:15 og 17:45. 236,0 fm 6 herb. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, eldhús, fjögur herbergi og baðher- bergi. Húsið er staðsett innst í botnlangagötu á fínum stað í Lindum. Húsið þarfnast lagfæringa. Laust strax. Sölumenn sýna. V. 78,9 m. 106,3 fm 4 herb. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í Garðabæ. Þrjú svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. Stór afgirt suðurverönd. Garðhús. Hús í mjög góðu standi. V. 53,9 m. Opið hús þriðjudaginn 8. maí milli 18:00 og 18:30. Mjög góð og vel skipulögð 141,1 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr á eftir sóttum og fjölskylduvænum stað við Laugalind í Kópavogi. Íbúðin er björt og gott útsýni er af svölum yfir hverfið en húsið stendur rétt við Lindaskóla og leikskólann Núp. Íbúðin getur verið laus fljótlega. V. 58,9 m. Vorum að fá í sölu 103,1 fm atvinupláss á 4.hæð (efstu hæð/þak- hæð) í lyftuhúsi við Grensásveg 8. Rýmið skiptist m.a. í stóran sal, eldhús, snyrtingu, geymslu og anddyri. Auk þess er mikið pláss undi súðinni. Svalir og fallegt útsýni m.a. fjallasýn. Góðir þakgluggar og stór gaflgluggi. V. 24,9 m. SKÓGARVEGUR 12 103 REYKJAVÍK KRISTNIBRAUT 89 113 REYKJAVÍK FJALLALIND 20 201 KÓPAVOGUR KRÓKAMÝRI 8 210 GARÐABÆR LAUGALIND 5 201 KÓPAVOGUR GRENSÁSVEGUR 8 108 REYKJAVÍK OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisdóttir MBA, löggiltur fasteignasali Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Guðlaugur I. Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is NÁNARI UPPLÝSINGAR Þórarinn M. Friðgeirsson Löggiltur fasteignasali, sölustjóri Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is OPIÐ HÚS 0 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 1 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F B 3 -2 0 E 0 1 F B 3 -1 F A 4 1 F B 3 -1 E 6 8 1 F B 3 -1 D 2 C 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 B F B 0 4 8 s _ 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.