Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 32
Halla Lögg. fast. 659 4044 Ellert Lögg. fast. 661 1121 Sigþór Lögg. fast. 899 9787 Hafrún Lögg. fast. 848 1489 Elín Urður Sölufulltrúi 690 2602 Elín Rósa Sölufulltrúi 773 7126 Lilja Viðskiptafr. 820 6511Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is Naustabryggja 31 Þakíbúð OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 9. MAÍ KL.17:00-17.30 Glæsileg 184 fm þakíbúð, byggð 2016, í fallegu fjölbýli með lyftu. Íbúðin er 5 herbergja á 4. og efstu hæð, tvö stæði í upphitaðri bílageymslu. Mikil lofthæð, vandaðar innréttingar, 2 baðherbergi, þvottahús innan íb., og þrennar svalir. Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s. 690 2602 eða Halla s.659 4044, halla@gimli.is. Engjasel 72 3ja herbergja OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 7.MAÍ KL.17:30-18:00 Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi auk stæðis í bílageymslu. Góð stofa með útsýni. Falleg hvít innrétting í eldhúsi, útgengt á sv-svalir. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi með kari. Þvottahús innan íbúðar. Nánari uppl. Ellert s. 661 1121, ellert@gimli.is Laxatunga 183 Raðhús OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8.MAÍ KL.14.00-14.30 Glæsilegt 203,4 fm raðhús, byggt 2016, á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Stórt eldhús með hvítri háglans innréttingu, eyju og granít borðplötu. 3 svefnh., þvottahús, baðherbergi og gestasnyrting. Fallegar innréttingar og hágæða gólfefni. Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s.690 2602 eða Halla s.659 4044, halla@gimli.is Laxatunga 185 Endaraðhús OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 8.MAÍ KL.14.00-14.30 Glæsilegt 203,4 fm raðhús, byggt 2016, á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Stórt eldhús með hvítri háglans innréttingu og granít borðplötu. 3 svefnh., þvottahús, baðherbergi og gestasnyrting. Fallegar innréttingar og hágæða gólfefni. Nánari uppl. Elín Urður, aðstm., elin@gimli.is, s.690 2602 eða Halla s.659 4044, halla@gimli.is Traust og fagleg þjónusta OP IÐ HÚ S OP IÐ HÚ S OP IÐ HÚ S OP IÐ HÚ S Verð 79,9 millj.Verð 77,9 millj. Verð 35,7 millj. Verð 81,9 millj. Síminn okkar er 515 4500 og netfangið nyhofn@nyhofnfasteignir.is Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali Nýhöfn faste ignasa la ı Borgar túni 25 ı 105 Reyk jav ík ı S ími 515 4500 ı www.nýhöfn. i s Glæsileg hæð við Laugaveg Til sölu er glæsileg sérhæð í fallegu og vönduðu húsi á horni Laugavegar og Frakkastígs. Íbúðin er á annarri hæð en aðeins eru tvær íbúðir í húsinu ásamt verslunum sem eru á jarðhæð. Sérinngangur í báðar íbúðirnar eru frá Frakkastíg. Búið er að endurnýja skólplagnir og nýlega var allt parketið slípað og lakkað af fagmönnum. Söluskoðun óháðra fagmanna Frumherja liggur fyrir, eins og í öllum eignum sem Nýhöfn hefur til sölumeðferðar. Laugavegur 44 101 Reykjavík Verð 72.300.000 kr. Skeljatangi 24, 270 Mosfellsbæ: Til sölu einstaklega fallegt og vel byggt einbýlishús á einni hæð með innbyg- gðum bílskúr. Húsið er 4ra herbergja, stærð 168,8 fm. Umhverfis húsið er gróinn fallegur garður með stórum sólpall sem snýr í suður og vestur. Fallegt útsýni í átt að Esjunni. Stutt í skóla, sundlaug, golfvöll og náttúruna. Verð: 74,9 milljónir. Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í námi til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða holmar@ helgafellfasteignasala.is Knútur Bjarnason löggiltur fasteignasali s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is Hólmar Björn Sigþórsson í námi til lögg. fasteignasala gsm 893 3276 Suðurlandsbraut 20 Sími 533 6050 Faxnr. 533 6055 www.hofdi.is Matsölustaður - Gott tækifæri Suðurlandsbraut 52 108 Reykjavík Sími 533 6050 Faxnr. 533 6055 www.hofdi.is Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. Til sölu er húsnæði , tæki og innréttingar matsölustaðarins Ömmu Habby á Súðavík. Húsið er byggt 1988 og er vel staðsett við sjávarsíðuna og fyrir framan staðinn er stór malbikuð lóð með þvottaplani. Staðurinn rúmar 35 manns í sæti og er vel tækjum búin og í góðu ástandi. Góð velta hefur verið yfir ferðamannatímann og hafa m.a. verið mikil viðskipti við erlenda veiðimenn af strandveiðibátum. Hér er gott tækifæri til að skapa sér atvinnu í fallegu umhverfi þar sem hefur verið mikil aukning ferðamanna. Verð: 9,9 m. Allar nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 533-6050 eða 698-6919 SKRIFSTOFUHERBERGI Til leigu sTök skrifsTofuherbergi á góðum sTað við síðumúla. verð frá 45þ með hiTa og rafm. uppl. í 822-4850 eða haukur@fasTis.is Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar verða á staðnum og taka á móti áhugasömum Fr um HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00 Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher- bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4 er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili. Seld Seld Seld Háholt 14, Mosfellsbær Sími: 588 5530 • berg@berg.is www.berg.is • GSM 897 0047 Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Petur@berg.is Vesturgata. 73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna. Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað. V. 23,9 m. 1997 Orrahólar. Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305 Bæjargil. Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504 Lindarbyggð. Mosfellsbæ. Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597 Gunnarsbraut. Norðurmýri. Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143 fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598 Einbýlishús á Breiðdalsvík. Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi. Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða eign. V. 9,8 m. 8623 Klapparhlíð. Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635 Hvammabraut. Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648 Móaabarð. Hafnarfirði. 195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði. Góð gólfefni og flott eldhús og baðherbergi. Laust strax. V. 37 m. 8650 Pétur Pétursson lögg. fasteignasali petur@berg.is Háholt 14, Mosfellsbær • Sími: 588 5530 • berg@berg.is - www.berg.is • GSM 897 0047 0 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 2 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 0 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F B 3 -2 F B 0 1 F B 3 -2 E 7 4 1 F B 3 -2 D 3 8 1 F B 3 -2 B F C 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 8 s _ 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.