Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 21

Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 21
Bílar Farartæki SJÁLFSKIPTUR SENDÓ 2010 MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI EK 206 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. ÁSETT 1.680Þ + vsk S: 580 8900 RAUÐA ÞRUMAN 2012 VW CADDY. EK 138 Þ.KM BENSÍN METAN . ÁSETT 990Þ+ vsk #453823. S: 580 8900 LANGI MANGI 2013 VW CADDY MAXI . EK 116 Þ.KM, DÍSEL, 5 GÍRAR. ÁSETT 1.290Þ+ VSK #453822. S: 580 8900 6 MANNA LÍTIÐ EKIN 2005 RENAULT TRAFIC VAN. EK 122 Þ.KM, DÍSEL, BEINSKIPTUR. ÁSETT 780Þ +VSK #481069. S: 580 8900 SMIÐSANDINN 2012 FORD TRANSIT. EK 148 Þ.KM, DÍSEL, 6 GÍRAR. ÁSETT 990Þ +VSK #481070. S: 580 8900 SMÍÐAVINURINN JCB 527 SKOTBÓMA SKÓFLA OG GAFLAR FYLGJA GÁMAGENGUR Í FÍNU STANDI KLÁR Í VINNU VERÐ 1.980.000 +VSK allar upplýsingar 6952015 Borgarbílasalan Funahöfða 1, 110 Reykjavík Sími: 580 8900 Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt spennandi til, sjón er sögu ríkari. SUZUKI Skeifunni 17, 108 Reykjavík Sími: 568 5100 suzukisport@suzuki.is Suzuki.is / suzukisport.is Nýr óekinn 2017 Toyota Corolla Active. Diesel. Álfelgur. Bakkmyndavél. Veglínuskynjarar. Álfelgur. Íslenskur leiðsögubúnaður. Tölvustýrð miðstöð ofl. 700 þús. undir listaverði. Verð: 2.990.000,- Síðasti bíllinn á þessu frábæra verði! Sparibíll ehf Hátún 6A, 105 Reykjavík Sími: 577 3344 www.sparibill.is PLUG IN HYBRID AUDI Q7 E-TRON PANORAMA. Árg.2017,ek.46.þús km,dísel og rafmagn, sjálfskiptur 8 gírar,373 hö. Verð 8.990.000. Rnr.248092. Á staðnum,S:562-1717. Bílalíf Klettháls 2, 110 Reykjavík Sími: 562 1717 Opið 10-18 virka daga www.bilalif.is Bílar til sölu FoRD DÍESEL Ford Ranger 2005 doublecab,góð dekk,nýjir diskar,dælur,klossar,vatnskassi og fl.skoðaður 19” verð 550þ. Uppl. 820-5181 Hópferðabílar RÚTUR TIL SÖLU Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar í síma: 699-3219 Bátar Pro marine slöngubátar 360 cm - 229.000 kr 420cm - 289.000 kr Besta verðið í bænum ! Nánar um bátana á veidiportid.is Veiðiportið Grandagarði 3 101 Reykjavik 552- 9940 Varahlutir Viðgerðir Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein bremsuviðgerðir. Renni diska og skálar. Fljót og góð þjónusta. Bergfinnur ehf. 892 7852 Pípulagnir Pípulagningameistari getur bætt við sig verkefnum á viðhaldi og viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is Garðyrkja Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 1569. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. RéTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA. Getum bætt við okkur verkefnum. Alhliða bókhaldsþjónusta. Sanngjörn verð og góð þjónusta. Uppl. í s. 8548080/5168080 eða olafur@retta.is. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is Nudd NUDD Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. Sími 694 7881, Janna. Húsaviðhald FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - FLoTUN - SANDSPARSL - MÁLUN - TRéVERK Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna. Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum. Tímavinna eða tilboð. Strúctor byggingaþjónusta ehf. S. 893 6994 Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. Hafðu samband og pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 557 7000 eða inná www.k2.is Rafvirkjun RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 663 0746. Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. straumblik@gmail.com Til sölu Ný veiddur Hornafjarðarhumar og fleira góðgæti úr hafinu. Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI. WWW. HUMARSALAN:IS S. 867 6677 Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Alla virka daga í verslun okkar Laugavegi 61 Jón & Óskar jonogoskar.is s.552-4910 Nudd HEILSUNUDD Nuddstofan, opið frá 10-20. einnig á laugardögum S. 561 6254 HEILNUDD/SNYRTING Heilnudd, slökun, íþróttanudd og snyrting. Afslappandi og gott umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld og helgar. S. 894 4817 Barnavörur VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI + SKIPTITASKA Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. barnidokkar.is Húsnæði í boði Atvinnuhúsnæði til leigu 150 fm á Kársnesbraut góð innkeyrsluhurð skrifstofa, 20 fm kælir 5 fm frystir. uppl. s. 6605600 Geymsluhúsnæði www.GEYMSLAEITT.IS FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 564-6500 Atvinna í boði Óskum eftir hressu fólki til að vinna á matarvögnum staðsettum í Reykjavík næg vinna í boði Uppl. Kobbi@humarsalan.is SMIÐA.IS óskar eftir að ráða smiði eða menn vana smíðavinnu til hinna ýmsu smíðastarfa. Uppl. í s. 899 7262 og smida@smida.is Atvinna óskast SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR- LAGERSTARFSMENN Erum með vana smiði,verkamenn, múrara, pípara og lagerstarfsmenn sem eru klárir í mikla vinnu. HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 780 1444 VANTAR ÞIG SMIÐI, MÚRARA, MÁLARA EÐA AÐRA STARFSMENN? Höfum á skrá menn sem geta hafið störf með skömmum fyrirvara. Proventus starfsmannaþjónusta - proventus.is Sími 551-5000 Netfang proventus@proventus.is Bílstjóra með rútupróf vantar í vinnu á höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar í síma 8942901 Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru frá Humbaur eru til á lager! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Gerð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 201.612 kr. án vsk. Gerð 1339 Opnanleg að framan. 1300 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 350.807 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi. Veitum upplýsingar í síma: 517 7718. Heimasíða: www.topplausnir.is Kerrurnar frábæru f á Humbaur eru til á l ger! Startrailer 1280 750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm. Verð: 121.888 kr. án vsk. Gerð 1376 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 205x131x35 cm. Verð: 169.355 kr. án vsk. Ge ð 1374 Opnanleg að framan. 750 kg. Mál: 25 x131x35 cm. Verð: 201.612 k . án vsk. 1 9 13 350 807 Gerð 2331 Opnanleg að framan. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð: 431.452 kr. án vsk., en með skráningu. Flatvagnar Ýmsar stærðir og gerðir. 2500 kg. Mál: 303x150x35 cm. Verð frá: 512.000 kr. án vsk., en með skráningu. Gerð 1384 Sturtanleg. 750 kg. Mál: 251x131x35 cm. Verð: 229.839 kr. án vsk. Gerðaskóli auglýsir eftir kennurum til að kenna: Bekkjarkennari/Umsjónarkennari á yngsta og miðstigi. Umsóknarfrestur er til 19. maí. Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um umsagnar- aðila berist á netfangið eva@gerdaskoli.is Upplýsingar veitir Eva Björk Sveinsdóttir í síma 8984496. Heimasíða skólans er gerdaskoli.is og sími 4227020. Gerðaskóli auglýsir eftir kennurum Gerðaskóli er 220 barna skóli í Sveitarfélaginu Garði. Nánari upplýsingar um Garð er að finna á heimasíðunni www.svgardur.is Gildi skólasamfélagsins í Garði eru: Árangur, virðing, gleði, leikur, sköpun, ábyrgð. 512 5800 Afgreiðsla smáauglýsinga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: smaar@frettabladid.is Smáauglýsingar 0 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 0 F B 0 4 0 s _ P 0 2 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 2 1 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 1 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 2 0 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 8 -7 1 2 8 1 F B 8 -6 F E C 1 F B 8 -6 E B 0 1 F B 8 -6 D 7 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 4 A F B 0 4 0 s _ 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.