Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 17

Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 17
Fasteignir. Frettabladid.is Fasteignablaðið 2 0 . T B L . M Á N U DAG U R 1 4 . m a í 2 0 1 8 Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is Finndu okkur á Facebook Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali Bogi Pétursson lögg.fasteignasali Ásdís Írena Sigurðardóttir skrifstofustjóri Ragnar Þorgeirsson viðskiptafræðingur Gunnlaugur A. Björnsson lögg. fasteignasali Jón Bergsson hdl. og lögg. fasteignasali Guðbjörg G. Blöndal lögg. fasteignasali Brynjólfur Snorrason lögg. fasteignasali Eiríksgata 2 - sérhæð með bílskúr Góð 4ra herbergja 88,2 fm sérhæð ásamt 40,8 fm bílskúr í hjarta Reykjavíkur. Þrjú svefnherbergi, góð stofa með útgengi á suður svalir, eldhús í sér rými, flísalagt baðherbergi, sameiginlegt þvottahús í kjallara og tvær sérgeymslur í sameign. Eign með mikla möguleika á frábærum stað. Opið hús í dag kl. 17:15 - 17:45. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, S: 896-2953. Dalaþing 4 - Einbýli með mikla möguleika. Glæsilegt 359,7 fm einbýli í nálægð við fallega nátt- úru. Fimm svefnh. þar af hjónasvíta með sér bað- herbergi. Stórt og vel skipulagt eldhús. Inn af því er sjónvarpsstofa/fjölskylurými. Borð- og setustofa í samliggjandi rými og frá borðstofu er útgengt á stóra afgirta suður verönd. Í eigninni eru þrjú baðherbergi, 54 fm bílskúr og tvær stórar geymslur. Nánari uppl. veitir Brynjólfur, s: 896-2953. Sléttuvegur 15 - Íbúð fyrir 55 ára og eldri 3ja herbergja 95,2 fm íbúð í glæsilegu húsi við Sléttuveg í Reykjavík, mikil sameign fylgir íbúð, funda/veislusalur, líkamsræktaraðstaða og margt fl. Íbúð fyrir 55 ára og eldri. Yfirbyggðar suðursvalir með útsýni. Opið hús á morgun þriðjudag milli 17:15 og 17:45. Jón 777 1215 og Gunnlaugur 617 5161 - V. 53.9 Hraunbær - 5herb 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð með aukaherbergi í kjallara. Fasteignin er skráð alls 119,2 fm. Íbúðar- rými á 1. hæð 99,2 fm . íbúðarherbergi í kjallara 14,1 fm , geymsla í kjallara 5,9 fm ásamt hlutdeild í sameiginlegu þvotta- og þurrkherbergi. Íbúðin er björt og vel skipulögð. Laus fljótlega. V 39,5 m Opið hús á morgun þriðjudag kl. 17:30 - 18:00. Upplýsingar veitir Bogi 6993444 Hverfisgata 105 – Þakíbúð Vönduð flott og vel skipulögð þakíbúð í lyftuhúsi í miðbænum. Íbúðin er 3ja - 4ra herbergja með geymslu innan íbúðar. Hún er opin og björt með mikilli aflíðandi lofthæð og einhvern hluta undir súð. Vestursvalir og frá þeim útsýni. Íbúðin er vandlega innréttuð á smekklegan hátt. V. 54,9m. Opið hús i dag kl 17:30-18:00. Uppl veitir Bogi 6993444 Blómvallagata 10 - 2ja herbergja. Sérlega sjarmerandi um 48 fm íbúð á tveim hæðum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og er með mikilli lofthæð og sérinngangi. Frábær staðsetning í göngufæri við miðbæinn. Verð 31,9 millj. Opið hús miðvikud. 16. maí frá kl. 17:15- 17:45. Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. Krókavað 15 - glæsileg neðri sérhæð. Glæsileg um 128 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi á sérlega góðum stað í Norðlingaholti. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð herbergi og stórt opið rými sem er stofa, borðstofa og eldhús. Stór aflokaður suður- sólpallur. Verð 57,5 millj. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. Nökkvavogur 48 - hæð og ris ásamt bílskúr. Góð 120fm hæð, ris og bílskúr staðsett í grónu og vinsælu hverfi í Reykjavík. Tvöföld stofa og tvö svefnherbergi, mögulegt að fjölga herbergjum. Frístandandi blískúr úr timbri. Lóðin er hefur verið endurnýjuð að miklu leiti og íbúðin. Verð 47.9M. Nánari upplýsingar veitir Jón 777-1215. Mávahlíð – 3ja herb. Góð 75 fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin er 3ja herbergja með sérinngangi og sameiginlegum sólpalli . Í sam- eign er sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. V. 38,0 m. Upplýsingar veitir Bogi s: 699-3444 Ölver - Sumarhús Húsið er fullbúið á vandaðan hátt og hefur fengið gott viðhald. Húsið stendur við (fyrir sunnan) Hafnará og frá húsinu gott útsýni til vesturs yfir hluta Borgarfjarðar og út á Snæfellsnes. Húsið er skráð 55,3 fm og byggt 1992. Í húsinu er tvö svefn- herbergi, baðherbergi, stofa og eldhús. Við húsið eru sólpallar og er lóðin haganlega skipulögð OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS Fasteignasala Mosfellsbæjar s. 586 8080 kynnir: Gerplu­stræti 31­37, nýtt 40 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnis­ stað í Helgafellslandi, Mosfellsbæ, með glæsilegu útsýni til suðurs og vesturs. Húsið hefur tvo megin innganga með lyftu þar sem annars vegar eru fjórar hæðir, hús 31­33 og hins vegar þrjár hæðir, hús 35­37, ásamt sameiginlegri lokaðri bílageymslu. Afhending er í lok júní 2018. Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja og flestar með sérinngangi frá svala­ gangi. Birt stærð þeirra er um 60 til145 fm. Íbúðum fylgja svalir en á jarðhæð er sérafnotareitur. Íbúðirnar verða afhentar með innréttingum frá Axis, án megin gólfefna en baðherbergis­ og þvotta­ húsgólf verða flísalögð. Innangengt er úr bílageymslu um stigahús og lyftu. Útveggir eru einangraðir að utan og klæddir með álklæðningu. Svalahurðir og gluggar verða úr álklæddu timbri. Inngangshurðir íbúða eru úr timbri. Stutt er í ósnortna náttúru og göngu­ og hjólastígar verða sam­ kvæmt aðalskipulagi Mosfellsbæjar. Verið er að reisa glæsilegan leik­ og grunnskóla í hverfinu, Helgafells­ skóla. Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað að láta húsin falla vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. Nánari upplýsingar hjá Fasteignasölu mosfellsbæjar í síma 586 8080. Nýjar íbúðir í Mosfellsbæ Íbúðirnar eru við Gerplustræti í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru misstórar. Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur. Sigurður Samúelsson Lögg. fast. og eigandi sigurdur@landmark.is sími 896 2312 Þórarinn Thorarensen Sölustjóri og eigandi th@landmark.is sími 770 0309 Þórey Ólafsdóttir Lögg. fast. og eigandi thorey@landmark.is sími 663 2300 Andri Sigurðsson Lögg. fast. og eigandi andri@landmark.is sími 690 3111 Sveinn Eyland Lögg. fast og eigandi sveinn@landmark.is sími 690 0820 Kristján Ólafsson Löggiltur fast. kol@landmark.is sími 512 4900 Nadia Katrín Banine Löggiltur fast. nadia@landmark.is sími 692 5002 Ingibjörg A. Jónsdóttir Löggiltur fast. inga@landmark.is sími 897 6717 Eggert Maríuson Löggiltur fast. eggert@landmark.is sími 690 1472 Jóhanna Gustavsdóttir Löggiltur fast. johanna@landmark.is sími 698 9470 Helga Snorradóttir Skrifstofa/skjalavinnsla landmark@landmark.is sími 512 4900 Guðrún D. Lúðvíksdóttir Skrifstofa/ í námi til lögg. gudrun@landmark.is sími 512 4900 Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir Löggiltur fast. asdis@landmark.is sími 895 7784 Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð Heiðar Friðjónsson Sölustjóri Löggiltur fasteignasali B.Sc 693 3356 Ingólfur Geir Gissurarson Framkvæmdastjóri, lögg. fasteignasali og leigumiðlari 896 5222 Margrét Sigurgeirsdóttir Skrifstofustjóri margret@valholl.is 588 4477 Pétur Steinar Jóhannsson Aðstoðarm. fasteignasala Snæfellsnesi 893 4718 Sturla Pétursson Löggiltur fasteignasali 899 9083 Snorri Snorrason Löggiltur Fasteignasali. Útibú Höfn í Hornafirði. 895-2115 Herdís Valb. Hölludóttir Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali 694 6166 Anna F. Gunnarsdóttir. Lita og innanhús Stílisti. Löggiltur fasteignasali 892 8778 Úlfar F. Jóhannsson hdl. Lögfræðingur. Löggiltur Fasteignasali. Skjalagerð. Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna! Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | www.valholl.is S í ð a n 1 9 9 5 1 4 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 4 F B 0 4 8 s _ P 0 3 2 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 0 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F C 2 -2 A E 4 1 F C 2 -2 9 A 8 1 F C 2 -2 8 6 C 1 F C 2 -2 7 3 0 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 8 s _ 1 3 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.