Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 31
Langabrekka 7, 200 Kópavogi tvíbýLi á stórri Lóð. Langabrekka 7, Kópavogi, ca. 172 fm. tvíbýli. Íbúð á neðri hæð er 3ja herbergja, 84,2 fm. og íbúð á efri hæð er 4ra herbergja, 87,3 fm. Íbúðir og hús þarfnast standsetningar en eignin býður uppá mikla möguleika. Íbúðirnar geta selst saman eða í sitt í hvoru lagi. Verð 61,8 millj. Pantið tíma fyrir skoðun. Heiðabyggð við Flúðir sumarHús Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á góðum stað nálægt Flúðum. Í húsinu eru tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Pallur er á fjóra vegu með heitum potti. Húsið er með hitaveitu. Ca. 11 fm. gott geymsluhús fylgir sem auðvelt væri að breyta í gestahús. Vel viðhaldin og vel skipulagður bústaður á frábærum stað. Verð 20,9 millj. Laugarnesvegur 64, 105 rvk. 2ja Herbergja. Góð 2ja herbergja ca. 48. fm íbúð í litlu fjölbýlishúsi á 2. hæð. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi m/baðkari. Svalir frá stofu í suðaustur. Mjög góð fyrstu kaup eða sem fjárfesting til útleigu. Verð 26,9 millj. sætún KjaLarnesi/reyKjavíK, Eignarland. Svæði A: 3.125 lóð á spildu við þjóðveginn. Verð 6 millj. Svæði B: 7.159 fm lóð undir iðnaðar/ landbúnaðarhúsnæði. Verð 120 millj. Svæði E: 2.536 fm. lóð undir íbúðar- hús. Verð 14,8 millj. Svæði F: 52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj. Möguleiki að kaupa einstaka hluta en verð fyrir alla hlutana er 160.000.000.- Nánari upplýsingar á skrifstofu. tjarnabraut 18, reykjanesbæ. Opið Hús þri 15/5 KL. 18:00-18:30. Ca. 92 fm. gullfalleg jarðhæð við Tjarnabraut 18, Reykjanesbæ. Rúmgoð stofa, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Gengt frá stofu á skjólgóðan pall. Opið hús þriðjudaginn 15. maí kl. 18:00-18:30, verið velkomin. sumarhús við þingvallavatn. einstöK staðsetning. Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir vatnið. Lóðin er 1 hektara leigulóð. Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í þessari náttúruparadís. Verð 19,8 millj. Leifsgata 3, 101 rvk., 3ja + aukaherb. í kj. Opið Hús mán 14/5 KL. 16:30-17:00. Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3ju hæð ásamt herbergi í kjallara, samtals 100,4 fm. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á frábærum stað í miðbænum, stutt í sund, skóla og alla þjónustu. Verð 45,9 millj. Opið hús mánudaginn 14/5 kl. 16:30-17:00, verið velkomin. Íbúðin er laus við kaupsamning. tröllateigur 26, 270 mosó, efri hæð í 4-býli Opið Hús mán 14/5 KL. 17:30-18:00. Tröllateigur 26, Mósó, íbúð 201. Efri sérhæð í 4-býli með sérinngangi og stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Stórar suð-vestur svalir. Falleg lóð m/leiktækjum. Verð 52,5 millj. Opið hús mánudaginn 14. maí kl. 17:30-18:00, verið velkomin. Laus fljótlega. Hvað kostar eignin mín? Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Íbúðareigendur / leigusalar Óskum efir íbúðum til leigu og kaups í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila ásamt stóru sérbýli og 300-500 fm atvinnuhúsnæði. Traustar greiðslur, langur leigutími. Nánari upplýsingar á skrifstofu. Óskum eftir Þú finnur okkur á fold.is Sóltún 20 • Sími: 552 1400 www.fold.is • fold@fold.is Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. vidar@fold.is / 694-1401 Gústaf Adolf Björnsson íþróttafræðingur og lögg.fast gustaf@fold.is / 895-7205 Kristín Pétursdóttir lögg. fast. kristin@fold.is / 8241965 Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi rakel@fold.is / 699-0044 Einar Marteinsson í löggildingarnámi einarm@fold.is / 893-9132 Anna Ólafía Guðnadóttir íslenskufræðingur OPI Ð H ÚS OPI Ð H ÚS OPI Ð H ÚS Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 www.fastMos.is Einar Páll Kjærnested lögg. fasteignasali. einar@fastmos.is Spóahöfði 4 - 270 Mos. fallegt 175,1 m2 raðhús með innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnherbergi og milliloft með sjónvarpsstofu og vinnuaðstöðu. tvær timburverandir og stórt hellulagt bílaplan með hitalögn. V. 74,9 m. Snæfríðargata 2 - 270 Mos. vel skipulagt 153 m2 endaraðhús á einni hæð í byggingu við snæfríðargötu 2 í Mos- fellsbæ. eignin afhendist á byggingarstigi 5 - tilbúin til innréttinga. V. 57,5 m. Kvíslartunga 90, 94, 108, 110,112 230 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á tveimur hæðum. Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, og geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, og stofur. V. 59,9 og 61,9 m. nýtt 40 íbúða fjölbýlishús á fallegum útsýnis- stað. vel skipulagðar íbúðir, ásamt bílastæði í bílageymslu, í lyftuhúsi í helgafellshverfi. íbúðirnar skilast fullbúnar með innréttingum frá axis, án megin gólfefna. Gólf í baðher- bergjum/þvottahúsum verða flísalögð. verið er að reisa glæsilegan leik- og grunnskóla í hverfinu, helgafellsskóla. afhending í maí og júní 2018. 4ra herbergja íbúðir. V. 44,5 m. – 58,9 m. 5 herbergja íbúðir. V. 53,9 m. – 54,9 m. Glæsilegt 318,8 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við svöluhöfða 12 í Mosfellsbæ, m/möguleika á aukaíbúðarrými. V. 104,9 m. Gerplustræti 31-37 – 270 Mosfellsbær Svöluhöfði 12 - 270 Mosfellsbær Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 Mjög fallegt 171 m2 parhús á einni hæð með bílskúr. eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og bílskúr. tvær timburverandir. stórt hellulagt bílaplan. Mikil lofthæð er í húsinu sem gerir eignina bjarta og skemmtilega. V. 73,9 m. Grenibyggð 24 - 270 Mosfellsbær fallegt 193,6 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. stórt hellulagt bílastæði með snjóbræðslu. falleg frágengin lóð. Mjög stór timburverönd með heitum potti. Geymsluskúr á lóð. Gott skip- ulag og fallegar innréttingar. stórir gólfsíðir gluggar. tvennar svalir. fallegt útsýni. frábær staðsetning. Mjög stutt í skóla, leik- skóla, sund og íþróttaaðstöðu. V. 79,9 m. Klukkuholt 21 - 225 Garðabær Mjög björt og falleg 78,0 m2, 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. fallegt útsýni. Gott skipulag. fallegar innréttingar. Gólfefni eru fallegt harðparket og flísar. stutt í gönguleiðir og náttúruna. V. 36,9 m. Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík Opið hús þriðjudaginn 15. maí frá kl. 17:30 til 18:00 nýjar fullbúnar og vel skipulagðar íbúðir, með bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. fallegar hth innréttingar, parket er á gólfum nema í baðherbergi/þvottaherbergi en þar eru flísar. rúmgóð svefnherbergi með fataskápum. 112,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð V. 47,5 m. 112,3 m2, 4ra herbergja íbúð á 3. hæð V. 49,9 m. 125,5 m2, 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð V. 54,9 m. Vefarastræti 11 - 270 Mosfellsbær Opið hús miðvikudaginn 16. maí frá kl. 17:30 til 18:00 4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Gott útsýni. Góð staðsetning. stutt er í alla helstu þjónustu, skóla, sundlaug og er spöngin í göngufæri. húsið var múrviðgert og málað 2017. Mjög áhugaverð eign sem vert er að skoða. V. 38,9 m. Flétturimi 24 - 112 Reykjavík OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun Við sýnum þegar þér hentar Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun 1 4 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 4 F B 0 4 8 s _ P 0 3 1 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 3 0 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 9 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F C 2 -2 F D 4 1 F C 2 -2 E 9 8 1 F C 2 -2 D 5 C 1 F C 2 -2 C 2 0 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 B F B 0 4 8 s _ 1 3 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.