Fréttablaðið - 17.05.2018, Blaðsíða 12

Fréttablaðið - 17.05.2018, Blaðsíða 12
must haves 2018/19 International trade fair for consumer goods. 662 52 -0 02 _T E_ al lg _ Fr et ta bl ad id _M 1_ 15 1x 20 0 • FO G R A 3 9 • C M Y K • tg : 2 6. 02 .2 01 8 D U : 2 6. 04 .2 01 8 Is la nd Á Tendence má upplifa það sem alls ekki má vera án undir þemunum heimili og gjafavörur. Þar má fi nna allt fyrir bæði árangursríkt haust- og vetrartímabil sem og komandi upphaf vor- og sumartímabils 2019. Allar upplýsingar má fi nna á: tendence.messefrankfurt.com dimex@dimex.dk Sími: +45 39 40 11 22 Viðsnúningur er hafinn hjá Högum eftir erfitt rekstrarár, segir í við­ brögðum IFS greiningar við upp­ gjöri fjórða ársfjórðungs. Lands­ bankinn segir í sínum viðbrögðum að sala Haga hafi verið yfir vænt­ ingum á fjórðungnum og að merki séu um að „samkeppnin á matvöru­ markaði sé að róast“. Hlutabréf félagsins hækkuðu um sjö prósent í gær sem rekja má meðal annars til þess að stjórn­ endur telja að hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta muni aukast um 21 prósent á yfir­ standandi rekstrarári frá fyrra ári og muni nema um fimm millj­ örðum króna. Til samanburðar gerði Landsbankinn ráð fyrir að sá hagnaður yrði 4.548 milljónir króna. Rekstrarár Haga er frá mars til febrúar. Landsbankinn segir að uppgjör Haga fyrir fjórða ársfjórðung hafi verið undir væntingum. Aftur á móti ef litið sé fram hjá einskiptis­ kostnaði vegna leigugreiðslna í Holtagörðum, sem nam 445 millj­ ónum króna, hafi uppgjörið verið yfir spá bankans. „Sala og framlegð voru yfir spá okkar og launakostn­ aður undir því sem við gerðum ráð fyrir á fjórðungnum.“ Landsbankinn reiknaði með að tekjurnar myndu dragast saman um 6,7 prósent en þær drógust saman um 5 prósent. Spá IFS varð­ andi tekjusamdrátt gekk eftir. Verð­ hjöðnun er einkum tilkomin vegna styrkingar íslensku krónunnar, betri innkaupa og lægra innkaups­ verðs. Hagnaður Haga nam 461 milljón á fjórðungnum og var 31% undir spá Landsbankans og 39 pró­ sent undir spá IFS. Skekkjan helgast fyrst og fremst af einskiptisliðum. IFS vekur athygli á að Högum hafi tekist að halda sama framlegðar­ hlutfalli á milli ára en það var 24,8% á rekstrarárinu. – hvj Viðsnúningur hjá Högum Finnur Árnason, forstjóri Haga. Fjárfestingarfélagið Íslensk fjárfest­ ing, í eigu Arnars Þórissonar og Þóris Kjartanssonar, hefur sett fasteigna­ félagið RR fasteignir, sem á sjö sögu­ frægar byggingar í miðbæ Reykja­ víkur, í formlegt söluferli. Eignir félagsins voru metnar á ríflega 2,7 milljarða króna í lok árs 2016. Þórir, sem er stjórnarformaður RR fasteigna, segist í samtali við Frétta­ blaðið búast við því að söluferlinu ljúki í sumar. Það er fyrirtækjaráð­ gjöf Arion banka sem er ráðgjafi seljanda í ferlinu. Umræddar byggingar, sem eru við Hverfisgötu, Lindargötu og Veg­ húsastíg, eru leigðar til hótelfélags­ ins RR hótela, sem er auk þess í eigu Íslenskrar fjárfestingar, en félagið rekur meðal annars íbúðahótel undir nafninu Reykjavík Residence. Alls reka RR hótel 47 íbúðir í sex húsum og þegar framkvæmdum við Hverfisgötu 78 lýkur í haust verða hótelíbúðirnar samtals 63 í átta húsum. Þórir segir húsin hafa öll verið tekin í gegn frá grunni og þeim feng­ ið nýtt hlutverk sem hágæðaíbúðir. „Við höfum samt byggt þau upp í upprunalegri mynd og lagt áherslu á að vernda og miðla sögu húsanna. Að jafnaði er götumyndin vernduð og í sumum tilfellum sjálf húsin og því höfum við þurft að vinna náið með borgaryfirvöldum og húsafrið­ unarnefnd. Það er stór þáttur í þessu að allir séu sáttir,“ nefnir hann. Á meðal eigna RR fasteigna eru hús Félags bókagerðarmanna við Hverfisgötu 21, sem er eitt af elstu steinsteyptu húsum borgarinnar, byggt árið 1912, 104 ára gamalt steinhús við Hverfisgötu 45, 112 ára gamalt hús við Lindargötu 11, Bókfellshúsið á Hverfisgötu 78 og Bergshús við Veghúsastíg 9. Þórir segir forsvarsmenn félags­ ins fremur líta á það sem fasteigna­ þróunarfélag heldur en hefðbundið fasteignafélag sem eigi stórt safn eigna með langtímaleigusamninga, líkt og til dæmis stóru fasteigna­ félögin sem skráð eru á markað. „Við vinnum frekar í því að þróa og búa til flott fasteignasöfn og setja þau síðan í hendurnar á einhverjum sem er reiðubúinn til þess að reka þau. Við höfum byggt upp flott safn með þekktum eignum í miðborginni og er nú komið að þeim tímapunkti að við viljum selja það.“ RR hótel var skipt upp í tvö félög um áramótin 2016 og 2017. Annars vegar rekstrarfélagið RR hótel ehf. sem heldur utan um rekstur hótelíbúðanna og hins vegar fasteignafélagið RR fasteignir ehf. sem á eignirnar sem leigðar eru til RR hótela en að sögn Þóris var skiptingin fyrsta skrefið í að gera fasteignafélag hótelsins hæft til sölu. Þórir segir fasteignasafnið geta verið góða og skemmtilega viðbót í eignasöfn fasteignafélaga og fleiri fasteignaeigenda, enda sé um að ræða þekktar eignir með mikla sögu sem hafi auk þess allar verið teknar í gegn. „Þar að auki er þetta íbúða­ hótel þannig að ef allt færi á verri veg í hótelbransanum eftir einhvern árafjölda væri hægt að breyta hlut­ verki þess og nýta íbúðirnar. Hótel verður hins vegar alltaf hótel.“ Samkvæmt ársskýrslu Íslenskrar fjárfestingar voru RR hótel rekin með um 97 prósenta herbergja­ nýtingu í fyrra. Framkvæmdum við Lindargötu 11 og Veghúsastíg 9a lauk á árinu og bættust þá tutt­ ugu hótelíbúðir við eignasafnið. Jafnframt hófust framkvæmdir við Hverfisgötu 78 en þar er verið að byggja nýtt hús á baklóð ásamt því að núverandi hús verður endur­ bætt. Gerir fjárfestingafélagið ráð fyrir áframhaldandi vexti hjá RR hótelum á þessu ári. Hagnaður Íslenskrar fjárfestingar nam 336 milljónum króna á síðasta ári og dróst saman um 369 milljón­ ir frá fyrra ári. Í ársskýrslunni segir að helstu skýringarnar séu þær að rekstur stærstu dótturfélaganna hafi verið undir væntingum auk þess sem nokkur þróunarverkefni séu „enn að sanna sig“ og skili því tapi í samstæðunni. Forsvarsmenn félagsins búast þó við miklum hagnaði á næstu árum vegna fast­ eignaverkefna sem eru í söluferli. kristinningi@frettabladid.is Sögufrægar fasteignir RR hótela til sölu Fasteignafélag RR hótela, sem á sögufrægar eignir í miðbæ Reykjavíkur, hefur verið sett í söluferli. Eignirnar hafa verið teknar í gegn og þeim fengið nýtt hlutverk sem hótelíbúðir. Búist er við að söluferlinu ljúki í sumar. Eignirnar voru metnar á 2,7 milljarða í lok árs 2016. Dótturfélag Íslenskrar fjárfestingar keypti húsið við Hverfisgötu 21, eitt af elstu steinsteyptu húsunum í Reykjavík, haustið 2012. FRéttablaðið/SteFÁn Við vinnum frekar í því að þróa og búa til flott fasteignasöfn og setja þau síðan í hendurnar á einhverjum sem er reiðu- búinn til þess að reka þau. Þórir Kjartansson, framkvæmda- stjóri Íslenskrar fjárfestingar Álver Norðuráls á Grundartanga skilaði hagnaði upp á 29 millj­ ónir dala, sem jafngildir ríflega 3 milljörðum króna, á síðasta ári samkvæmt nýbirtum ársreikningi félagsins. Til samanburðar tapaði álverið 21,2 milljónum dala árið 2016 en það var versta afkoma í tuttugu ára sögu fyrirtækisins. Rekstrartekjur Norðuráls, sem er í eigu kanadíska álfyrirtækisins Century Aluminum, námu 658 milljónum dala, 68,6 milljörðum króna, í fyrra og jukust um tæplega 28 prósent á milli ára. Þá hækkaði rekstrarkostnaður um 23 prósent og var 553 milljónir dala. Hagnaður álversins fyrir skatta og fjármagnsliði nam 65 milljón­ um dala í fyrra samanborið við 26 milljónir árið 2016. Eigið fé félags­ ins var jákvætt um 404 milljónir í lok síðasta árs borið saman við 375 milljónir á sama tíma árið á undan og var eiginfjárhlutfallið um sextíu prósent. – kij Álver Norðuráls hagnast um þrjá milljarða króna Ragnar Guðmundsson, forstjóri norðuráls. markaðurinn 1 7 . m a í 2 0 1 8 F I m m T U D a G U R12 F R é T T I R ∙ F R é T T a B L a ð I ð 1 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :0 9 F B 0 5 6 s _ P 0 5 2 K .p 1 .p d f F B 0 5 6 s _ P 0 4 5 K .p 1 .p d f F B 0 5 6 s _ P 0 0 5 K .p 1 .p d f F B 0 5 6 s _ P 0 1 2 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F C D -5 D 1 C 1 F C D -5 B E 0 1 F C D -5 A A 4 1 F C D -5 9 6 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 5 A F B 0 5 6 s _ 1 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.