Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 7

Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 7
Oktober 1922 DET NYE NORD Side 169 forstnåmda tal Ryssland deltager med ofver 13 och Frankrike med nåra 10. Allestådes och allt starkare skiner en och samma slutsats igenom. Europas supremati i vår Iden uppbåres af England — till den grad att den forsvinner om England råknas ut ur Europa. Och hårmed taga vi afsked af konventionen och vånda oss till realiteter och uppstålla tesen, att England icke lån gr e år en lem i Europa utan en sjålf- ståndig organism skild från och jåmbordig med Eu- ropa. For långe sedan har England vuxit ut och upp ur sin europeiska begrånsning och blifvit ett vårids- system for sig, t h e B r i t i s h Empire, skårande tvårs igenom det ytliga vårldsdelbegrepp som vi hit- inlills lagt till grund for våra betraktelser. Våra allra sista tabeller skola demonstrera detta Empire i dess geopolitiska forhållanden och propor- tioner. Forst Empires procentuella andelar i de gamla vårldsdelarne: Australien 94 — 96, Afrika 37 — 45, Asien 12'/a — 37, Amerika 25 — 5, Europa 3 — 11. Sedan vårldsdelarnes andelar i Empire: Afrika nåra 31 — 13 Amerika . . 30 — 2Vs Australien . 23 — ofver lVs Asien ofver 15 — nåra 73 Europa . 0,9 — 10. Den våridsdel, dår Empire betyder minst eller nåst minst enligt talen, år alltså Europa. Den våridsdel, som betyder minst for Empire i utrymmet, år åfven- ledes Europa; och i folktalet kommer det efter både Afrika og Asien. I dess stora organism spelar Europa in med en hundradel, resp. en iiondedel. Man invånder, att detta år nakna tal utan kvali- tetsvårde. Till en viss grad år invåndningen riktig, men också blott så långt. Englands aktuella »riks- problem« innebår just en forskjutning af våldets me- delpunkt från moderlandet till totaliteten af engelsk- talande intressenter. Vi kånna dem redan som sjålf- ståndiga personligheler: Kanada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland. De åro ej långre objekt for Englands transgression i vårlden; de ingå jåmte England i sub- jektet Empire. De åro ej blott sjålfstyrande for sig, de åro också medstyrande i våldet. Processen år redan långt framskriden och kan icke hejdas annat ån af en ren upplosning; då skulle England visser- ligen kastas tillbaka till Europa, men utan meste- parten af dessa annex, som nu framfor allt annat skapa illusionen af en europeisk supremati i vårlden. Hvad vi vanligen kalla England år alltså en ut- sondring ur alla vårldsdelar och icke minst ur Eu- ropa, sammanvuxen till ett sjålfståndigt slalssystem utan sårskild solidaritet med det euro- peiska. Onskar man ett bevis på att engelsmånnen sjålfva kånna det så, behofver man endast kasta en blick i deras halfofficiella »Statesmans Yearbook«. Dår redovisas forst Empire i alla vårldsdelar, sedan i en »Part II« Nordamerikas forenta stater for sig, slutligen i »Part III« Europas stater tillsammans med ofriga utomeuropeiska i klump (bokstafsordning) efter hvarandra. Dår framstår alltså Nordamerika som når- mare belåget inom Englands intressesfår ån Europa. Detta år utan tvifvel också den verkliga sanningen: Forenta staterne betyda i nuvarande engelsk politik, på godt och ondt, mera ån Europa. Men hårmed år också begreppet Europa vordet be- tånkligt lik en Potemkinvågg utan realitet bakom. Detta resultat fordjupas, om vi nu betrakta en annan faktor i problemet. Hvad som gåiler om England, gålier tillika och ånnu klarare om Ryssland. Åf- ven Ryssland år ett med sitt koloniala bihang, och åfven Ryssland år i sjål och hjårta icke Europa. Dess allra senaste utveckling talar hogt om ett åter- våndande till nationella rotter, från tvånne seklers forvillelse i tecknet af »Peter den stores testamente«! Rysslands sammanhångande låndermassa ofver Eu- ropas och Asiens baksidor år en ny politisk realitet, som ofverbygger och ofverskyggar den gamla vårlds- delsindelningen, ej mindre ån British Empire med sina »dominions beyond the seas«. Och dårmed fol- jer ånnu en god del af »Europas« transgression, sår- skildt i rumshånseende. Hvad biir det nu af Europas supremati? Den visar sig till sist hånga på Frankrike. Och Frankrikes kolonialvålde har verkligen alla kånnetecken af en gammaldags transgression, som icke på något sålt rubbar tyngdpunklen ifrån moderlandet. Det år också en klar erofrings- och maktpolitik, utan organiska motiv i ofverflodande befolkning eller ofverstrom- mande industri. Vårldskriget gav utslaget till formån for denna politik gent emot Tyskland, som satt inne med bågge de anforda motiven i sållsynt utprågling. På ett fortorkadt moderkved, som icke kan tillborligt sorja for folkomsåttningen i eget land, hånger numera i våsentlig grad Europas supremati ute i vårlden . . . Under liknande omståndigheter kunde Rom i gamla tider långe bevara sitt vårldsherravålde, ty dår fanns inga konkurrenter. Utsikterna åro annerlunda nu. Det borjar klarna omkring oss for politiska verklig- heter. Det var icke bara Tyskland och germanismen, som krossades i Versailles: det var Europa. Det var Europa, så vidt delta namn har någon mening ut- ofver den rent geografiska konventionens. De nya och moderna vårldsdelarne, British Empire, Panamerika och Stor-japan, slogo sig dår samman for att taga spiran från Europa på det effek- tivaste af alla sått: genom att knåcka dess ryggrad. Att de samtidigt råckte Frankrike en flisa af den sonderslagna spiran, foråndrar icke utslaget. Hvad har Europa då for utsikter till restitution? Dess fysiska forutsåttningar från begynnelsen — den rika fordelningen af landyta och kust, det tempere- rade klimatet med sina mjuka ofvergångar, de långa dagarne och de milda vintrarne — skola numera icke

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.