Kurér - 04.07.1921, Blaðsíða 1

Kurér - 04.07.1921, Blaðsíða 1
Gamla Bio Byens ældste Bio- grafteater foreviser i Aften Kl. 7 og’ 9 ,, HINDUPItíEN “ Skuespil i 8 Akter Nyja Bio Föfste Bangs Bio- grafteater.— Opfört 1920. Foreviser altid 1. Kl. Films. Byens bedsteMusikorkester Tiende Numer, Mandag1 den 4. Juli 1921. Hovedstadens Fest for Kongeparret. Den sidste store Fest for Kongen og Dronningen var Byens Fest i „Iðnó“ i Aftes. Den havde samlet over 400 Men- nesker, men naar -det alligevel alt- samrnen klappede, saa at Festen oveniköbet vil huskes længe som en straalende Aften, saa er derfor ikke mindst at takke d’Hrr Jón porláksson og Fenger, paa hvem Anstrengelserne troligt har været stablet. Borgmesteren har jo des- værre maattet söge Sygesengen. Opgaven, som var stillet til Lösning var vanskelig, men den blev löst. Og heldigt. Da de kongelige ankom fik Kon- gen, Dronningen og Prinserne Pladser i fire Höjesteretsstole, som var stillet i Teatersalen, nærmest Scenen. Ingeniör Jón porláksson böd saa Velkommen i fölgende Tale: Paa Byraadets og Borgernes Veg- ne skal jeg tillade mig at byde De- res Majestæter, Deres kongelige Höjheder og vore ærede Gæster hjertelig Velkommen til denne be- skedne Fest. De • indskrænkede Pladsforhold i Lokalet bevirker des- værre at kun et Mindretal af de Borgere, som önsker at yde Deres Majestæter sin Hyldest, harkunnet forsamles her, og jeg beder Deres Majestæter derfor betragte den Hyl- dest, som ydes Deres Majestæter af den herværende Forsamling, som et Udtrylc for de samme loyale Fö- lelser hos det store Flertal af Bor- gere, som ikke har kunnet rummes her. I Aften har denne Bys Borgere önsket at glemme at vor By kun er ' lille og uanselig, maalt med den store Verdens Maalestok. I Aften vi! vi tillade vore Sind at opfyldes af Stolthed over at vor unge By er Hovedstaden i det ene af Deres Majestæters to Kongeriger, og af Glæde over at vor By modtager Be- Sög af sin Konge, sin Dronning og to Kongesönner. Ligesom vort Land er Europas yngste, baade i geologisk Henseen- de og som Hjemstavn for Mennes- ker, saa er vor By langt den yng- ste af Europas Hovedstæder. Dens Tilværelse som Köbstad daterer sig fra 1787, paa hvilket Tidspunkt her fandtes en Flække beboet af knap 300 Mennesker. Der er ved denne Lejlighed særlig Grund til at fremhæve at vi har Kongefremsyn og Kongegunst at takke for Byens förste Opkomst. Samtidig med at Kongen tilstod den lille Flække Köbst^dsrettigheder, saa forærede han Byen som Födselsgave det Are- al, hvorpaa Byen stod, med omlig- gende Jord, og bestemte at Haand- værkere og andre Næringsdriven- de, som vilde flytte hertil, skulde af den udlagte Jord faa gratis Jord- lod til Eje, saa meget som de behö- vede til Opförelse af Vaaningshus og andet nödvendigt Brug. Saaledes blev Byen den eneste beboede Plads paa Island, hvor Folk veder- lagsfrit kunde faa Jordlod til Eje, og herfra stammer Byens förste Opsving. To Gange tidligere har vor By glædet sig ved Besög af sin Konge. Begge disse Kongebesög danner Mærkepæle i Byens Historie. Da D. M. höje Bedstefader, Kong Chri- stian d. IX, besögte os ved Tusind- aarsfesten, medbragte han som Ga- ve til sit Folk den Forfatningslov, under hvilken hele Landet skulde tage et Opsving der langt overgik hvad man overhovedet havde tænkt sig Muligheden af. Vor By tog rige- lig Del i denne almindelige Op- komst, voksede stöt i Indbyggeran- tal og Velstand under det af For- fatningsloven skabte Selvstyre. D. M. höje Fader, vor elskede Konge Frederik d. VIII, besögte os i 1907, og med dette Aar indlededes en Pe- riode af tekniske Fremskridt og Forbedringer i vor By. Dengang havde Byen intet Vandværk, ingen Kloaker, intet Stykke reguleret Ga- de, intet Gasværk, ingen Havn og intet Elektricitetsværk. Alle disse Indretninger har vi faaet i det mel- lemliggende Tidsrum, regulerede Gader dog endnu kun i en Dei af Byen. Ogsaa i denne Periode har Byen kunnet glæde sig ved Kongegunst. Jeg haaber at jeg ikke begaar no- gen utilgivelig Indiscretion ved at mindes med Taknemmelighed at H. M. Frederik d. VIII personlig lagde et afgörende Lod i Vægtskaalen for Gennemförelsen af det betydeligste af denne Periodes Anlæg, nemlig vort Havneanlæg. Denne Periode er nu bragt til en vis Afslutning ved D. M. Aabning af vort nyopförte Elektricitetsværk, og vi gaar saaledes ogsaa ved dette Kopgebesög en ny Periode med nye Opgaver i Möde. Bvens Borgere vil lade Deres Majestæters Besög, vort tredje Kongebesög, være sig en kraftig Opfordring til at fortsætte Udviklin- gen af vor By, saaledes at den kan blive en værdig, om end beskeden, Hovedstad for Deres Majestæts Kongerige Island. For förste Gang har vi den store Glæde at modtage Besög af vor Dronning, og jeg tror at Borgerne vil være enige med mig naar jeg udtaler at vi vil lade den- ne glædelige Begivenhed være os en Opfordring til i den kommende Periode at lægge störst mulig Vægt paa Udviklingen af vor Omsorg for Börnene, de gamle og de sy- ge„ samt paa Forbedring af Bolig- forholdene for den mindre velstille- de Del af Befolkningen — alt dette lader desværre meget tilbage at önske hos os — og vi beder da De- res Majestæter betragte vore Be- stræbelser paa dette Omraade i den kommende Tid som en Del af vor Tak for den Glæde som Deres Maje- stæter har gjort os ved dette Besög. Vor By havde ventet at modtage Deres Majestæters Besög allerede ifjor. Det var i Öjeblikket en Skuf- felse for os, da dette Besög först blev udsat, senere aflyst, men Skuf- felsen fortrængtes strgfks af den festlige Bevidsthed om at alle Aar- sagerne til Besögets Udsættelse stod i Forbindelse med den Begi- venhed, Genforeningen, der ogsaa for os staar som Æventyret, som Festen i Nordens nyere Historie. Det er os en dobbelt Glæde at mod- tage D. M., vort eget og vort Broder- folks Kongepar under den fuldbrag- te Genforenings festlige Stemning. Ingeniör Jón porláksson slutte- de med at udraabe et Leve for Kongen og Dronningen. Et nifoldigt Hurra klang kraftigt gennem Salene, herefter „Kong Kristian". Saa slog Kongen til Lyd: Paa Dronningens og egne Vegne hjertelig Tak for den varme Vel- komsthilsen. Jeg ved at Borgerens Forhold til sin By er som Bondens til sin Gaard; og man kan ikke ön- ske Dem bedre end at de Önsker, De selv nærer for Deres’ By maa gaa i Opfyldelse. Leve Reykjavik og dens Borgere. Paa dette Önske fulgte 4 taktfaste Hurraer. Musikken spillede „Ó, guð vors lands“. Man blev grupperet rundt om- kring Bordene. Der var dækket og pyntet nydeligt, og Retterne tog sig indbydende ud. — Bag et rödt Fortæppe for Sce- nen bruste Dansetonerne ud. Der skulde nu danses, og Kongen aab- nede Ballet med Fru þorláksson, samtidig med at Dronningen og Kronprinsen dansede ud. Det blev et fornöjeligt Bal, men de kongelige som nok kunde væ- re trætte af den megen Fest og Rejse bröd op efter at have tilbragt et Par Timers Tid i Byens F.est. Da de forlod Festen udraabte Indriði Einarsson et Leve for Maje- stæterne, det efterfulgtes af 9 smæl- dende Hurraraab. Dansen fortsattes, og langt de fleste deltog ivrigt lige til Kl. 2. Det havde været vellykket: Ar- rangement, Udsmykning, Serve- ring, Souper’en, Musik. Vi haaber ikke at have glemt noget af hvad Aftenen böd paa, — idetmindste var det altsammen udmærket. Og alle var paa Hjemvejen eni- ge om, at en saadan Aften havde man ikke oplevet för. 'í1 ------O------ Smukke islandske Tæppeskind maa enhver, som besöger Island, have med hjem. Righoldigt Lager. Billige . . . . Priser .... Bergur E i narsson, Garver Telefon 878. — Vatnsstig 7. Milner’s Ködforretnmg' Laugayeg 20A. Leverandör af 1. Kl. Köd, Konserves og Pedevarer. Petroleum I Ilð ISldXZlið. StdllOllUhllltáfj Smoreolier Alfa-Raaolie (Det islandske Petroleums Aktieselskab) Benzin Telegr. Adr.: Petroleum. Reykjavík. Telefon 214.

x

Kurér

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kurér
https://timarit.is/publication/1325

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.