Dúgvan - 01.11.1914, Blaðsíða 3

Dúgvan - 01.11.1914, Blaðsíða 3
Thorshavns Afholdssygekasse. Den 26. September i Aar var det 5 Aar, siden at Thorshavns Afholdssygekasse blev stiftet, og da hele Sygekassebevægelsen i dens nuværende Form endnu er saa ung paa Færøerne, kan en kort Over- sigt over Afholdssygekassens Virksomhed maaske have nogen Interesse. Sygekassen, der blev stiftet med 73 Medlem- mer, har nu 154. Dens Arbejdsomraade er stærkt begrænset, idet den kun optager Mænd og Kvin- der, der er Medlem af en Afholdsorganisation og er bosiddende i Thorshavn og Omegn. Afholds- sygekassens Opgave er en dobbelt, for det første Sygeforsikringen og for det andet afholdsagita- torisk. Som Sygeforsikring gaar den et Skridt videre end de fleste andre Sygekasser paa Færøerne, idet disse lægger Hovedvægten paa fri Læge, Me- dicin og Hospital og dernæst paa saa lavt et Kon- tingent som muligt, medens Dagpengene ikke til- lægges videre Betydning, ja af flere Kasser endog anses som et nødvendigt Onde, man helst var fri for. Afholdssygekassen har selvfølgelig ogsaa alle disse Ydelser, men samtidig giver den sine Medlemmer Adgang til ogsaa at forsikre deres Ar- bejdsfortjeneste, idet man gaar ud fra, at naar et Medlem er rask og har Arbejde, vil Betalingen af det maanedlige Kontingent sjældent volde Vanske- lighed, hvorimod det har stor Betydning under Sygdom ikke alene at faa fri Lægebehandling og Medicin men ogsaa saa høje Dagpenge, at Syg- dommen ikke sætter vedkommende for langt tilbage i økonomisk Henseende. Naturligvis er det ikke alle der har Interesse i at sikre sig forholdsvis høje Dagpenge. Vort Kontingent er derfor sat, saa alle kan være med, nemlig: For 2 Kr. maanedl. Kontinget 2 Kr. dagl. i Sygepenge — 70 Øre — — 70 Øre — - — 50 — 50 — — - Det er dog først efter at vor Kassebeholdning var vokset til omtrent sin nuværende Størrelse, at vi af Sygekasseinspektoratet fik stadfæstet de 2 sidste Satser samt Ydelserne af Bind og Bandager og fri Tandudtrækning, alt fra 1914. Tidligere betaltes der 70 Øre maanedlig for en daglig Pen- gehjælp af 50 Øre. Ud fra det før omtalte Synspunkt om Dagpen- genes Betydning, yder vi ogsaa saadan Hjælp i 26 Uger og for en Sygdom, der varer over 3 Dage. Reglen ellers er henholdsvis 13 Uger og 6 Dage. Alt ud fra den Betragtning, at Sygekassen, saavidt det staar til den, skal erstatte Medlemmet dets Arbejdsfortjeneste, saa at Sygdommens Pengetab mærkes saa lidt som muligt i Hjemmet. Desuden yder Kassen i Barselhjælp 10 Kr., til første An- skaffelse af Bind 25 Kr. og fri Tandudtrækning. Den anden Opgave, Kassen havde sat sig, var som ovenfor omtalt afholdsagitatorisk. Der er tidt og ofte baade paastaaet og bevist, at Folk, der ikke nyder Spiritus, er mindre udsat for Sygdom end selv Maadeholdsmænd, Endskønt dette er godtgjort saa tidt baade igennem Teori og Praksis, kan det dog aldrig blive konstateret ofte nok, ligesom det bedste Bevis altid er det nærmeste; det, der skal hentes for langt borte fra, har Folk ikke den Re- spekt for. Hvorledes nu Kassen i de forløbne 5 Aar har løst de 2 Opgaver, skal jeg give Oplys- ning om i følgende Tal, der er Uddrag af vore Bøger. Tager vi først Indtægterne, har Medlemmerne i Kontingent indbetalt..... 0777 Kr. 65 Øre Ekstraopkrævning yu 1911. 181 — 70 — Medlemsbøger............. 55 — 25 — Statstilskud............... 3377 — 28 — Renter.................... 111 — 99 — lait. . 13503 Kr. 87 Øre. Udgifterne har været: Dagpenge................. 4665 Kr. 85 Øre Barselhjælp.............,. 510 — » — Udgifter til Lægerne...... 2483 — 60 — Medicin................... 1075 — 18 — Hospital og Sanatorium.... 1357 — 27 — Driftsudgifter............. 1192 — 92 — lait.. 11284 Kr. 82 Øre. Vi har altsaa et Overskud af 22ip Kr. 05 Øre i Løbet af 5 Aar. Jeg skal gøre et Par Bemærkninger til de en- kelte Poster. Af de ro,014 Kr. 60 Øre, der ialt er indbetalt af Medlemmerne, er der direkte gaaet til- bage til Hjemmene igen i Form af Dagpenge eller Barselhjælp 5175 Kr. 85 Øre, eller over Halvdelen af det indbetalte Beløb er saaledes anvendt til at sikre Medlemmerne økonomisk. Af de 1192 Kr. 92 Øre, der er opført som Driftsudgifter, er de 749 Kr. 21 Øre anvendte til Løn til Kassereren, der faar 8 pCt. af Kontingentet for at indkræve dette paa hvert Medlems Bopæl en Gang om Maa- neden samt føre Regnskabet. De øvrige 443 Kr. 71 Øre er dels Udgifter ved Dannelsen af Kassen, Anskaffelse af Regnskabsbøger, Trykning af Love, Leje af Lokale, Annoncer, Porto m. m. Ekstraopkrævningen blev foretaget i Henhold til Sygekasseloven, der siger, at intet Aarsregnskab maa slutte med Underskud, og at indeværende Aars Statstilskud, der først udbetales i Maj, ikke maa føres til Indtægt, før det indgaar i Kassen. Ser man paa Regnskabet, tør man vel nok sige, at som Sygekasse betragtet vil det være vanskeligt at finde en Kasse med et smukkere Resultat. I Løbet af 5 Aar har vi opsparet en Kapital af 14. Kr. 41 Øre fir. Medlem eller et helt Aars Kontingent. Og det er ikke naaet ved Smaalighed overfor vore Medlemmer. 2 Gange har vi i Henhold til Generalforsamlings- beslutning ansøgt Sygekasseinspektoratet om Tilla- delse til Ydelser udover, hvad Loven foreskrev, og den ene Gang drejede det sig om c. 150 Kr. Det siger sig selv, at naar Sygekassen har kla- ret sig saa godt, saa er det, fordi der har været mindre Sygdom imellem dens Medlemmer, end hvad der er almindeligt, idet Sygekasseinspekto- ratet i Henhold til indvundne Erfaringer har bereg- net Kontingentets Størrelse i Forhold til de Ydel- ser, en Kasse giver. Ud fra denne Gennemsnits- beregning blev vort Kontingent sat saa lavt som muligt. Kassebeholdningen er altsaa fremkommet ved, at vi har haft mindre Sygdom, end hvad der gennemsnitlig er Tilfældet. Denne mindre Syge- lighed falder navnlig paa Børnene. Afholdssyge- kassen har et meget stort Antal Børn i Forhold til sit Medlemsantal, for Tiden 154 Medlemmer med 141 Børn. For en Del kommer dette af, at vi har flere Hustruer, hvis Mænd af en eller anden Grund ikke er Medlemmer af Sygekassen. Børnene følger da som bekendt Moderen. Alligevel andra- ger Udgiften til Lægehjælp til Børnene kun '/, og til Medicin '/i af de samlede Udgifter til disse to Poster. Paa Hospitalet har vi kun haft 2 Børn i kort Tid og paa Sanatoriet slet ingen. Tages den samlede Udgift til Læge, Medicin og Hospital, falder der kun en Femtedel heraf paa Børnene. Da man efter sagkyndig Udtalelse maa antage, at Børn i Almindelighed er mindst lige saa udsat for Sygdom som voksne, mener jeg, at vi har Ret til at paastaa, at den mindre Sygelighed blandt de Børn, der er i Afholdssygekassen, i hvert Fald for største Delen stammer fra, at Deres Forældre ikke nyder Spiritus. Dette er noget, som tidt er frem- hævet, det er altsaa ikke noget nyt, men saa vidt jeg ved, er det første Gang, det er bevist igen- nem det praktiske Sygekassearbejde. /'. Jensen.

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.