Færøsk Kirketidende - 01.02.1892, Blaðsíða 2

Færøsk Kirketidende - 01.02.1892, Blaðsíða 2
¦ ler ikke paa Færøsk findes nogen alminde- lig kjendt Oversættelse af Fadervor. Da der i de senere Aar hos adskillige synes at være vaagnet Sans for at benytte deres færøske Modersmaal i en langt større Udstrækning end forhen, kan det antages, at enkelte ogsaa føle Trang til at frembære deres daglige Bøn til Gud paa det Sprog, de som Børn have lært paa .Moders Skjød og Faders Knæ, og at lære deres Børn at bede til Faderen i Himmelen med Ord, som kunne komme fra Hjærtet. Af Hensyn til saadanne er det, at jeg herved fremkommer med foranstaaende Oversættelse, der ingenlunde gjør Krav paa at anses for »autoriseret«, men kun onskes opfattet som et Forsøg, der mulig kan være til Vejledning for en eller anden. Angaaende Sproget i Oversættelsen skal jeg kun bemærke, at jeg i Begyndelsen af Bønnen har foretrukket at sige :>Fa6ir vår« for »Fa6ir okkara«, da jeg mener at Ordet »vår« har vundet Hævd i Udtryk- kene »Faåir vår« og »vår Harra«, og at jeg med Ordene »um aldur og alla ævi« har ment at gjengive Meningen af »i al Kvighed« saa godt, som jeg formaar. Til Slutning vil jeg sige til alle For- ældre : Naar I lære Eders Børn Fadervor, saa lær dem ikke at »læse« Bønnen, men lær dem at »bede« den. og det gjøre I bedst ved selv at bede den for dem og med dem. Lejre, 3dje November 1891, Fr. Petersen. Ludvig Schneller: Jesu Fodspor, Billeder fra Palæstina til For- klaring af den hellige Skrift. Pris 2 Kr. Profeternes Veje, Rejseminder fra Palæ- stina til Forklaring af den hellige Skrift. Pris 1 Kr. 50 Øre. Evangelieval farter, Billeder fra Jesu Liv i det hellige land paa Grundlag af Søndags- evangelierne. Udkom- men i c. 7 Hæfter å 80 Øre, »Palæstina er Frelsens Land med de store hellige Tanker, som bære vort Liv fra vor Vugge til vor Grav«, saaledes skriver Professor H. Seharling i Indled- ningen til sin udførlige Rejseskildring af det hellige Land, og der er sikkert i disse Ord peget paa, hvad det er, der bestandig drager den Kristne hen til de Steder, hvor vor Frelser har vandret. Det er jo imid- lertid kun de færreste, der opnaa selv at faa det hellige Land at se, men vi vilde visselig kun være daarlige Kristne, hvis vi ikke atter og atter i A anden fulgte Jesu Fodspor i det hellige 1 and, ikke blot saa- ledes som vi kunne følge det i de hellige Evangelier, men ogsaa saaledes som der kastes Lys over det ved troværdige Beret- ninger om Natmen og Folkelivet i hint Land, hvor det daglige Liv endnu den Dag i Dag leves næsten ganske paa samme Maade som for Aartusinder siden. Der fattes ikke gode Skildringer fra det hellige land i den danske Literatur. Foruden Professor Scharlings førnævnte Værk kan her særlig fremhæves den Beretning, som Præsten og Digteren Chr. Richardt har givet om sin Rejse i det hellige ] .and, og i hvilken han jævnlig har indflettet de dybe, stemningsfulde Digte, som ere blevne til under de mægtige Indtryk, som denne Rejse har gjort paa hans Sjæl. Ogsaa i dette Blad stod der i Fjor at læse et kønt lille Rejseminde fra Bethlehem af Fær- øernes forrige Provst, Th. Sørensen, og der er sikkert mange af Bladets Læsere, der tillige kjende hans smukke Prædiken om det hellige Land, i hvilken han i Korthed samler Hovedindtrykkene fra sin Rejse. Det tør saaledes forudsættes, at ogsaa her paa Færøerne kjende de fleste noget til det hellige Lands Natur- og Folkeliv; men naar vi ikke desto mindre gjærne vilde henlede Opmærksomheden paa Ludvig Schnellers Bøger og anbefale dem paa det bedste, da er det, fordi de i en ganske anden Forstand end alle andre Skildringer derfra ere udsprungne af et nøje og for- troligt Kjendskab til Forholdene. For- fatteren, der nu er Præst i Køln, er nemlig født i Jerusalem, har levet hele sin Barn- dom derovre og endelig, efter at have fuld- endt sin theologiske Uddannelse i Tysk- land, været Præst i Bethlehem i flere Aar. Det er herefter ikke saa underligt, at der er noget ejendommelig frisk og tiltalende ved hans Skildringer; man føler, hvorledes hans mangeaarige Samliv med Befolkningen og indtrængende Kjendskab til Landet har aabnet hans Blik for den rette og naturlige Sammenhæng i mange af de bi- belske Fortællinger, som have voldet os Vanskeligheder, men som have været ganske selvforstaaelige for dem, for hvem de op- rindelig ere skrevne. Schnellers Bøger ere udmærkede Hjælpemidler under Læsningen af den hellige Skrift og gode Vejledere til en sund Forstaaelse af Skriftordet, og de have det store Fortrin for de fleste af den Slags Bøger, der benævnes Bibelnøgle

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.