Færøsk Kirketidende - 01.07.1892, Blaðsíða 3

Færøsk Kirketidende - 01.07.1892, Blaðsíða 3
Bøn. Kjære, himmelske Fader! Du som gav os Din Helligaand til et nyt liv allerede <la vi lagdes i Frelserens Favn, giv Du os ved den samme Din Helligaand, at vi siden og snart i vort Liv maa komme til bevidst Tro paa Dig og Din Søn, som kjøbte os med sit Blod, og at det maa være en Tro, som er virksom i Kjærlighed; thi saa have vi det evige ] iv. Men kan vor Tro alligevel tidt være svag under Livets mange Slags Kampe, ja under Fristelser og Prøvelser, da giv os Din Helligaand, naar vi i Jesu Navn bede Dig derom. Din Helligaand, som er Kraftens, Kjærlighedens og Be- sindighedens Aand, at vi saa kunne stride Troens gode Strid og mere og mere gribe det evige liv, hvortil vi ere kaldede, gribe det ogsaa i Nadveren til vor Tros Styr- kelse og til en oprigtig Kjærlighed mellem os selv indbyrdes; og giv os, at vi saa maa erfare og med Tak og Pris bekjende. at ile, der drives af Guds Aand, ere Guds Børn! Amen! Menighedssamfundet i Helligkors Sogn. Redaktionen har modtaget et lille Skrift, der under ovenstaaende Navn er udarbejdet af den i Bymissionens Tjeneste velkjendte H. O. Tange. Den Virksomhed, hvorom det beretter, er fuldstændig ny og hidtil uprøvet, og det vil maaske kunne interessere Bladets læsere at erfare noget derom, og vi skulle derfor hidsætte følgende: Den Tanke, der har ledet til Sam- fundets Stiftelse, er den, at Kirken i den store By har en vældig Opgave, i det løjenden der er stærkest, medens Kirken er svagest; Præsternes Antal er i Forhold til Folkemængdens Størrelse kun lille, og Bybefolkningens Øre er langt vanskeligere at vinde for Guds Ord end Landbefolk- ningens. Derfor er en Organisation en Nødvendighed i Storstaden, at ikke Kræf- terne spredes, men at man med samlede Kræfter kan møde den Fjende, der ogsaa samler sine Kræfter, Til at samle Kræf- terne er altsaa dette Samfund dannet, og det er da bygget over fire bærende Grund- sætninger: Bekjendelsen, Samfunds- tugten, Forbindelsen med det kirke- ligeEmbede og den lokale Begræns- ning. Bekjendelsen til Jesus Kristus sættes tom den eneste Indgangsdør til Samfundet, medens Matth. 18, 17 i Samfundstugten jmviser den rette Udgangsdør. Forholdet til det kirkelige Embede synes at kunne blive en vanskelig Anstødssten, men man søger denne f jærnet ved paa den ene Side *t slutte sig nøje til Stedets Sognepræst, saa vidt dette lader sig gjøre, medens man paa den anden Side vil undgaa den Fare, at Samfundet bygges paa en enkelt Mands personlige Indflydelse og Kvner, thi dets Tilværelse kunde da let ophøre, naar en saadan Mands Virksomhed ikke var mere. Samfundets korte Historie synes ogsaa at vise, at Stedets Sognepræst har stillet sig imødekommende overfor Bevægelsen, medens han ikke synes at være Medlem, i hvert Fald er han ikke imellem »de Ældste«. Endelig er det en Grundsætning', at Samfundet netop som Menighedssamfund kun arbejder indenfor det enkelte Kirke- sogns stedlige Begrænsning. Samfundet stiftedes den 20de Oktober 1890 af c. 25 Mænd, næsten alle Familie- fædre fra Sognet og næsten alle afHaand- værkerstanden. To Gange om Maaneden samledes man nu i Helligkorskirkens rumme- lige Sakristi, hvor man under Bøn og Sang holdt en længere Bibelsamtale paa Grund- lag af en kort Udlægning af et Stykke af det nye Testamente; ogsaa drøftede man de forskjellige Spørgsmaal vedrørende Sam- fundets indre eller ydre Liv. Desuden gives der ved hvert Møde, der varer fra Kl. 7'/o til 10 om Aftenen, c. 20 Minutter til fri Samtale mellem Medlemmerne. For- uden disse to maanedlige Sammenkomster holdes nu desuden et maanedligt Møde for Hedningemissionen. Samfundet tæller nu c. 140 Medlemmer, og da Helligkorskirkens Sakristi saaledes er for lille, har man lejet et eget Lokale, der indviedes den 18de November 1891, og som holdes aabent hver Søndag Aften for Medlemmerne, til hvis Afbenyttelse en lille Bogsamling staar. Den første Søndag i hver Maaned er Samfundets Nadversøndag, hvor hvert Medlem ved, at han vil træffe Venner ved Nadverbordet i Helligkorskirken ved Aften- gudstjenesten. Samfundets Arbejde er dels indad- gaaende. opbyggende og bevarende for egne Medlemmer, og dels udadgaaende, missionerende og kaldende for dem, der ere udenfor. Ledelsen af og Ansvaret for saa vel det indad- som det udadgaaende Arbejde paahviler de Ældste; disse vælges af Medlemmerne paa Livstid, og Valget af dem forberedes ved Bøn og iværksættes uden egentlig Afstemning. De Ældste modtage dem, der melde sig til Optagelse, de holde regelmæssige ugentlige Sammen- komster for at drøfte Samfundets An- liggender, og de lede ,Samfundsmøderne efter Tur og udnævne en af deres Midte til at varetage Pengesagerne. De have Tilsyn med det udadgaaende Arbejde og samle dem, der have en Gjerning for Sam- fundet, 4 Gange om Aaret til Forhandling om Gjerningen udadtil og indadtil. De indføre ogsaa Gjæster ved Møderne. De

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.