Færøsk Kirketidende - 01.07.1892, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.07.1892, Blaðsíða 4
Ældste have derimod intet med Samfundets Fattigpleje at gjøre; denne, der først er rettet mod dets egne fattige, og dernæst, ^aa vidt Midlerne tillade det, mod større Kredse indenfor Sognet, ledes af 4 Dia- koner, ældre, erfarne Mænd og Familie- fædre, der vælges af Medlemmerne paa Livstid. Hvad den udadgaaende Virk- somhed angaar. da indskærpes det, at den ikke bestaar i at forlade sin Livsgjerning for at udsøge sig f jærnt liggende Missions- upgaver, at præke og vidne o. s. v., men at enhver Tjeneste, hvori en troende staar, er en Tjeneste for Herren, en Gudstjeneste; derfor bør enhver se sin nærmeste Missions- opgave i sit Hjem og i sin Kreds. Den udadgaaende Virksomhed former sig for øvrigt som Husbesøg og Traktatuddeling, Søndagsskolegjerning og Arbejde for at bringe Evangeliet ud i den store Befolk- ning i Sognet; til den Ende noldes der et Missionsmøde hver Fredag samt to store offentlige Møder om Aaret. Der opkræves intet Kontingent blandt Medlemmerne, men alle Udgifter til Sam- fundets Virksomhed afholdes af Fælles- kassen, hvortil enhver bidrager efter Evne, idet det vise Raad indskærpes, som Paulus gav til Menigheden i Korinth, at enhver paa den første Dag i Ugen skal lægge til Side i Forhold til, hvad han har, et Kjær- lighedsoffer til Menigheden. Alt, hvad der indkommer, deles da i fire lige store Dele, hvoraf den ene danner Samfundets Fattig- kasse, den anden gaar til at dække de lobende Udgifter til Virksomheden, Husleje, Brændsel, Bøger o. s.v.; den tredje henlægges til et Fond med et eget Hus for Øje. og den fjerde Del anvendes efter Samfundets aarlige Bestemmelse til forskjellige Gjer- ninger, som i vor Kirke gjøres til Guds Riges Fremme, ydre og indre Mission, Magdalenehjem og lignende. Naar man har gjennemlæst det lille Skrift om Helligkors Sogns Menigheds- samfund, vil man sikkert føle, at her er store Muligheder i Retning af baade heldigt og uheldigt; meget kommer her an paa, hvorvidt de ledende Mænd forstaa at føre Bevægelsen i et sundt, og fremfor alt kirkeligt Spor. Det gaar nemlig her som overalt, at hvor Styrken ligger, der ligger ogsaa Svagheden; Menighedssamfundets Styrke ligger i at være en Menighed i Menigheden, Surdejgen, der skal gjennem- syre hele Dejgen, men der ligger ogsaa Svagheden, i det denne Tanke let kan fremkalde Hovmod hos ubefæstede Med- lemmer, som var Samfundet ikke blot en Kjærne, en levende Del af Menigheden, men som var det Kjærnen, den levende Del. Bevidstheden om at høre til Sam- fundet vil let kunne afsætte Foragt overfor den Del af Menigheden, der af denne eller hin Grund ikke hverken kan eller vil være Medlemmer af den mindre Kreds i Menig- heden. Men kan denne Fare undgaas, da synes Bevægelsen at bære sunde og gode Spirer i sig, og da vil sikkert ogsaa dette nye Udslag af Aandens rige Virksomhed give sin Tone med i den Lovprisning, hvormed det tiltalende lille Skrift slutter: »Han, den alene vise Gud, være Ære i Menigheden formedelst Jesus Kristus!« En Aarsberetning. Kirkelig Forening for indre Mission i Kjøbenhavn har i afvigte Marts Maaned udsendt sin Aarsberetning for 180.1. Heri omtales først og fremmest den her i Bladet tidligere omtalte Ansættelse af fhv. Sø- mandspræst i London F. W. Steinthai som Missionens Præst og Sekretær; dernæst meddeles, at Kongen under 24de Oktbr. f. A. har bevilget indre Mission en Kirkekollekt 1 alle Kjøbenhavns Kirker paa Allehelgens Søndag. Hvad angaar Meddelelserne om de enkelte Virksomheder, se vi, at ingen ny Gjerning er tilkommen, men heller ingen af de ældre nedlagt, og de bestaaende ældre have modtaget mangehaande Udvidelser i det enkelte. Dette træder særlig frem i Beretningen om Kristelig Forening for unge Mænd (Ynglingeforeningen), hvis Virksom- hed synes at være i en ganske betydelig Væxt, og maaske endnu mere ved By- missionen, hvis mangeartede Opgaver vække lige saa megen Forundring som Be- undring. I dens Tjeneste arbejde for Tiden 11 lønnede og 2 frivillige Personer, 12 Mænd og 1 Kvinde; man synes i denne Del af Missionen at have gjort den Erfaring, at Møder og Forsamlinger ikke øve den Tiltrækning som tidligere, og man mener derfor utvivlsomt mere og mere at maatte slaa ind paa en anden Vej, nemlig at søge den enkelte i Hjemmene, for i personlig Samtale at bringe dem Guds Naadestilbud og søge at drage dem til Herren. Skulde dette vise sig at være rigtigt, vil Bymissionens Opgave frem- tidig blive en anden, der paa en Gang vil blive mindre og dog mange Gange større. Blandt de talrige andre Virksomhedsgrene hilser man med Glæde igjen paa flere gamle Bekjendte som Søndagsskolerne, Gaard mission en , Midnatsmissionen og Magdalenehjemmet. Udgivet af Boghandler II. N. Jacobsen. — Trykt i „Færa Amtstidende"s Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.