Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 4

Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 4
156 eningen, Handelskammeret, Hándværksrádet og Landbrugsraadet i fællesskab. 1 medlem, der har praktisk viden om og erfaring vedrø- rende salg og finansiering af nybyggede skibe, udpeges efter indstilling fra Skibsværftsfor- eningen. 6 medlemmer udpeges efter indstil- ling fra henholdsvis Arbejderbevægelsens Er- hvervsrád, CO-Industri, Danmarks National- bank, Finansministeriet, Industrialiseringsfon- den for Udviklingslandene og andre fonde, der administreres af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene i fællesskab, samt fra Udenrigsministeriet. Genudpegning kan finde sted. Der udpeges suppleanter for medlem- meme. Stk. 4. Eksportkreditudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Udvalget kan selv beslutte at hen- skyde afgørelser, som er af principiel betyd- ning eller indebærer forpligtelser ud over Eks- portkreditfondens økonomiske rammer, til er- hvervsministerens afgørelse. Afgørelser truffet af fondens administration i medfør af bemyn- digelse fra Eksportkreditudvalget kan forlan- ges forelagt dette. Erhvervsministeren fastsæt- ter nærmere regler herom. Stk. 5. Erhvervsministeren fastsætter Eks- portkreditudvalgets forretningsorden. Stk. 6. Beretning vedrørende Eksportkredit- udvalgets virksomhed indeholdes i Eksport- kreditfondens árlige beretning og regnskab. Stk. 7. Sekretariatsopgaver for Eksportkre- ditudvalget udføres af Eksportkreditfondens administration. Eksportfremmerádet § 4. Eksportfremmerádet drøfter principielle spørgsmál pá eksportkreditomrádet. Rádet skal løbende holdes orienteret om Eksportkre- ditfondens aktivitet og økonomi og skal udtale sig om principperne for fondens produkt-, risi- ko- og præmiepolitik. Eksportfremmerádet kan fremsætte forslag over for Eksportkredit- udvalget. Eksportkreditfondens økonomi § 5. Eksportkreditfondens egenkapital skal til stadighed være af en sádan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvar- ligt grundlag for fondens forpligtelser og akti- vitet. Stk. 2. Eksportkreditfondens indtægter og udgifter skal balancere pá længere sigt under hensyntagen til den intemationale konkurren- cesituation og særlige handelspolitiske hen- syn. Stk. 3. Under hensyn til stk. 1 og 2 reguleres Eksportkreditfondens egenkapital ved tilførsel af yderligere statslige kapitalindskud som led i en samlet erhvervspolitisk prioritering eller ved tilbageførsel af midler fra egenkapitalen til statskassen i det omfang, hvori dette kan ske uden at begrænse fondens fremtidige virksom- hed. Stk. 4. Hensættelser til imødegáelse af for- ventede fremtidige tab foretages ud fra en for- sigtig, realistisk vurdering af tabsrisikoen. Sik. 5. Eksportkreditfondens mellemregning med statskassen forrentes med sædvanlig mar- kedsrente. Stk. 6. For Eksportkreditfondens ydelser kan der opkræves betaling i form af risikopræ- mie, gebyr eller lignende. Stk. 7. Eksportkreditfonden hæfter med sin egenkapital og hensættelser for forpligtelser, der er indgáet af Eksportkreditfonden samt af Danmarks Erhvervsfond fra den 1. maj 1992. Er egenkapital og hensættelser ikke tilstrække- lige til at dække forpligtelserne, hæfter den danske stat. Tilsvarende gælder porteføljer, der mátte være overtaget i medfør af § 2, stk. 3. Stk. 8. Med henblik pá styring af risikoen sável pá porteføljen af forpligtelser som pá udestáende fordringer anvender Eksportkre- ditfonden sádanne midler og fremgangsmáder til at minimere risiko eller tab, som er alminde- ligt brugt af tilsvarende finansielle institutio- ner. Stk. 9. Eksportkreditfonden kan mod sær- skilt vederlag yde eksportvirksomheder m.fl. særlige tjenester med hensyn til administra- tion, inddrivelse eller overtagelse af disses udestáende fordringer pá udlandet. Stk. 10. Eksportkreditfonden aflægger árligt en beretning og et regnskab. Regnskabsáret er kalenderáret. Eksportkreditfonden offentlig- gør periodiske meddelelser vedrørende økono- mien. Rammer for risikodækning § 6. Eksportkreditfonden kan i sin virksom- hed anvende dækningsformer svarende til de i markedet anerkendte forsikrings- og garanti- produkter og herudover tilbyde sádanne dæk-

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.