Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 5

Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 5
157 ningsformer, som er nødvendige for at opfylde fondens formál. Risikodækning kan ydes i danske kroner samt i andre valutaer, der i al- mindelighed anvendes ved afvikling af inter- nationale betalinger. Stk. 2. Eksportkreditfonden kan yde dæk- ning over for individuelle virksomheder, pen- geinstitutter, forsikringsselskaber eller andre, som direkte eller indirekte pátager sig eller for- sikrer en risiko, der stár i forbindelse med gen- nemførelsen af dansk eksport. Stk. 3. Sável politiske som kommercielle ri- sici kan dækkes, dog kun i det omfang, hvori det private kommercielle forsikrings- og kapi- talmarked ikke normalt pátager sig risici af den págældende art og omfang. Rammer for støtte til fmansiering § 7. Eksportkreditfonden kan formidle stats- lig bistand til eksportfinansiering i form af ren- testøtte, ydelse af tilskud eller pá anden vis i overensstemmelse med støtteprogrammer, som Eksportkreditudvalget etablerer efter erhvervs- ministerens anmodning eller med dennes god- kendelse. Stk. 2. Som et alternativ til statslig rentestøt- te efter stk. 1, men med samme formál, kan Eksportkreditfonden selv stille finansiering til rádighed eller opkøbe og videresælge obliga- tioner pá grundlag af optagelse af lán pá det nationale eller internationale lánemarked. Op- tagelse af lán skal ske med Finansudvalgets godkendelse. Særligt om skibe § 8. Risikodækning samt bistand til finansie- ring i forbindelse med salg af skibe, der bygges ved dansk værft til udenlandske eller danske redere, ydes i overensstemmelse med §§ 6 og 7. Særlige støtteprogrammer kan i medfør af § 7 etableres af Eksportkreditudvalget efter er- hvervsministerens anmodning og med Finans- udvalgets godkendelse, sáfremt det má anses for nødvendigt for at sikre danske værfter lige intemationale konkurrencevilkár, for sá vidt angár salg af skibe. Retningslinjer for Eksportkreditfondens virksomhed § 9. Erhvervsministeren fastsætter efter ind- hentet udtalelse fra Eksportkreditudvalget og Eksportfremmerádet generelle retningslinjer for Eksportkreditfondens virksomhed. Stk. 2. Erhvervsministeren kan i øvrigt ud- stede de med henblik pá lovens gennemførelse fornødne bekendtgørelser, hemnder om særli- ge programmer for støtte til finansiering. Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige for at gen- nemføre EU-direktiver eller internationale af- taler om eksportkreditforsikring. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings adgang til at inddrive fordringer ved lønindeholdelse § 10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive tilgodehavender, som Eksportkreditfonden i forbindelse med indfrielser, erstatningsudbeta- linger eller lignende mátte fá hos individuelle personer her i landet, efter reglerne for inddri- velse af personlige skatter i kildeskatteloven. Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for fremgangsmáden i forbin- delse med lønindeholdelsen, hemnder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begás af et aktieselskab, an- partsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pálægges den juridiske person som sá- dan bødeansvar. Er overtrædelsen begáet af staten, en kommune eller et kommunalt fælles- skab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pálægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de op- lysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den págældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplys- ninger om indkomst- og formueforhold. Lovens ikrafttræden § 11. Erhvervsministeren fastsætter tids- punktet for lovens ikrafttræden. Samtidig op- hæves lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eks- portkredit, jf. dog stk. 2-7. Stk. 2. Ansøgninger om rentestøtte i henhold til § 1, stk. 2, jf. § 4 a, i lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit, som senest ændret ved lov nr. 1092 af 22. december 1993, kan færdig- behandles efter de hidtil gældende regler. Det i

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.