Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 6

Føroya kunngerðasavn A og B - 19.11.1997, Blaðsíða 6
158 § 3 omhandlede Eksportkreditudvalg træffer de fornødne beslutninger. Stk. 3. De garantier og kautioner, der forud for 1. maj 1992 er ydet i henhold til tidligere lovgivning om eksportkredit samt § 7 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, forbliver gældende, indtil de ophører efter deres eget indhold eller bringes til ophør ved opsigelse eller aftale. Danmarks Erhvervsfond hæfter for disse forpligtelser. Tilsvarende gælder forplig- telser i forbindelse med policer, som i medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 185 af23. marts 1992 om eksportkredit er overdraget til det ved samme lovs § 10, stk. 1, stiftede forsikringsaktiesel- skab. Er fondens midler ikke tilstrækkelige, hæfter staten. Stk. 4. Eksportkreditfondens administration forestár afviklingen af de i stk. 2 nævnte ansøg- ninger og i stk. 3 nævnte forpligtelser samt udestáende fordringer i forbindelse hermed. I forbindelse med afviklingen finder nærværen- de lovs § 5, stk. 6 og 9, samt § 10 anvendelse. Stk. 5. Erhvervsministeren, der bestyrer Danmarks Erhvervsfond, kan fastsætte nær- mere retningslinjer for administrationen af de i stk. 2 og 3 nævnte afviklingsomráder. Stk. 6. Erhvervsministeren bemyndiges til pá statens vegne at sælge aktierne i det i henhold til lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkre- dit stiftede forsikringsaktieselskab. Sagsakter- ne vedrørende dette salg er undtaget ffa akt- indsigt i henhold til lov om ofifentlighed i for- valtningen. Stk. 7. For statstjenestemænd, der var ansat i styrelsen Eksportkreditrádet, og som ffivilligt lod sig udláne til det i henhold til lov nr. 185 af 23. marts 1992 om eksportkredit stiftede for- sikringsaktieselskab, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Selskabet indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for tiden efter skæringsdatoen for sel- skabets overtagelse af driften. Pensionsbidra- gets størrelse fastsættes af finansministeren. § 12. I lov om stempelafgift, jf. lovbekendt- gørelse nr. 741 af 4. september 1995, foretages følgender ændringer: 1. § 62, stk. 2, affattes sáledes: »Stk. 2. Stempelffi er dokumenter om garan- tistillelse for ekstraordinære eksportkreditrisi- ci, der efter lov om Dansk Eksportkreditfond ydes mod tab i forbindelse med dansk eksport, samt kautioner og garantier, der ydes af Uden- rigsministeriet efter § 8 i lov om internationalt udviklingssamarbejde. Andre dokumenter, der oprettes i forbindelse med eksportkredit m.v., stemples efter lovens almindelige regler.« 2. § 62, stk. 4, affattes sáledes: »Stk. 4. Stempelffi er láne- og kautionsdo- kumenter, der udstedes til Danmarks Skibs- kreditfond, Aktieselskabet Dansk Skibsfi- nansiering og pengeinstitutter i forbindelse med finansieringen af skibe, der bygges pá danske skibsværfter.« 3.1 § 62, stk. 7,1. pkt., ændres »og 13« til: »og 13, samt stk. 2 og 4«. § 13. Lov nr. 813 af 19. december 1989 om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab ophæves. Stk. 2. De garantier, der er ydet i medfør af loven, forbliver gældende, indtil de ophører ef- ter deres eget indhold eller bringes til ophør ved opsigelse eller ved aftale. § 14.1 lov om forsikringsvirksomhed, jf. lov- bekendtgørelse nr. 963 af 29. november 1994, som ændret ved lov nr. 369 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring: 1. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »A/S.« til: »A/S;«, og som nr. 8 indsættes: »8) genforsikring i henhold til lov om Dansk Eksportkreditfond af ekstraordinære risici i forbindelse med eksport.« § 15. Loven gælder ikke for Grønland, men kan, hvad angár risikodækning samt bistand til eksportfinansiering ved salg af skibe, ved kon- gelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som Grønlands særlige for- hold tilsiger. Stk. 2. Lov nr. 145 af 21. april 1965 om Dan- marks Erhvervsfond ophæves pá Færøerne. Givet pá Christiansborg Slot, den 20. december 1995 Under Vor Kongelige Hánd og Segl MARGRETHE R. / Mimi Jakobsen

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.