Bjarki


Bjarki - 22.04.1902, Blaðsíða 2

Bjarki - 22.04.1902, Blaðsíða 2
þvi, að færa túnin út. Þessar fitjar eða veit- ur innan í túnunum eru oft arðlitlar og til mikilla óprýéi. Þær eru tíðast mosamiklar, reiðingskendar og blautar. Það fyrsta, sem þarf að gera þeim til bóta, er að þurka þær, annaðhvort með lokræsum eða opnum skurð- um. Þegar það er búið, liggur beinast við að rækta þær, gera þær að túni. Þá er ann- aðhvort að gera að rista grasrótina ofan af eða plægja jörðina eins og hún er. Ef jörðin er plægð með grasrótinni þarf hún að liggja opin eða auð, að minnsta kosti eitt ár, eftir plæginguna og plægast þá um á ný eða herta yfir hana með hníf-herfi, bera síðan áburð á, og sá í hana höfrum eða þá rótarávöxtum fyrsta árið. Þessi seiga mýr- arjörð eða torfjörð er leingi að fúna, og mun naumast hentugt eða hyggilegt að sá í hana grasfræi fyr en á þriðja ári. Sje þar á móti hin aðferðin höfð, ^rasrótin rist ofanaf, þá er best að gera það að haustinu, stinga upp flagið og láta það svo hvíla sig til vorsins. Pes.s skal gæta, aá hafa þökurnar eigi of þunnar. Að vorinu er flagið jafnað, áburður fluttur á það, og því næst þakið yfir. Þar sem þessar fitjar cru sijettar, mundi það hjálpa mikið og verða £>ð góðum notum, að rista ofan af þeim og hafa þökurnar í þykkara lagi ; bera síðan í flagið allskonar undirburð, svo sem hestatað, heyrudda, hlaðfor, en þó einkum og sjerílagi gamla ösku úr grónum öskuhaugum.svo að undir- burðarlagið verði 2—3 þuml. á þykkt og þekja svo 3ftur yfir. Einnig væri gott að bera sand í þessi flög, og það vil jeg ráða til, sje þess annars nokkur kostur. Þegar sljettað cr, hvort hcldur það eru fitjar eða önnur jörð, þá ætti að hyllast til að láta reitina ligsja undan hallanum, ekki þvert við honum, og móti sólu, ef því verður komið við. Hryggmyndaðar beðasljettur eru óhentugar. Best er að gera beðin cða reitina þannig, ef landið ei flatt og Iiggur lágt, að þeir sjeu að mestu leyti flatir, en hafa ræsi milli þeirra, S2tn sjen, eftir atvikum, 1— 2 fet á breidd og 2—3 fetádýft. Hryggmynduð beð spretta vanalega lakar en fltit, lautunum milli beðanna hætlir við að kala og öll hey- vinna á þeim er mun óþægilegri. Pau eru einnig óhentug fyrir sláttuvjclar, og getur það haft sína þýðingu í framtíðinni. Reitirnir ættu að vera 4 — 6 faðmar á breidd. Hvað hirðing áburðarins snertir, þá ætla jeg að sleppa að minnast á hana, enda hefur það svo oft áður verið gert. En það gildir hjcr sem annarsstaðar, að cigi grasræktinni að fara fram, túnin að stækka og batna, þá ri'ður mjög á því að fara vel með áburðinn, auka hann sem mest má verða og sjá um, að hann notist sem best. Pótt nú, eins og áður er sagt, túnræktin á Austurlandi sje eigi lakari en hún er víða annarstaðar, þá er sýnt, að túnin þar gcta tekið stórum umbótum frá því sem þau eru nú. Það sem sjerstaklega þarf að leggja stund á er þá þetta, að þau sjeu girt, sljettuð og aukin. Að endingu vil jeg leyfa mjer að leiðrjetta hjer fáeinar prentvillur í girein minni i Bún- aðarritinu I. hefti þ. á. »Ferð um Austurland* til athugunar fyrir þá sem kunna að lesa þá grein. Á bls. 49 í efstu línu stendur »Reið- hálskvísU, en á að vera Reiðhólskvísl. Á bls. 46 í 2. línu eftir greinarskiftin stendur »Greina- staðakvísU, en á að vera Geirastaðakvísl. Þá er á bls. 59 þessi prentvilla í II. línu ofan frá: »auka bústofninn og helstu jarðir sínar«, á að vera: auka bústofninn og bæta jarðir sínar. Reykjavík í febrúar 1902 Sieuröur Sizurðsson. Sýslufundur Norður-múlasýslu. —o — Hann var haldinn hjer í kaupstaðnum 16-18 þ. m. þessir syslunefndarmenn mættu : Sr. Björn Þorláksson úr Seyðbfirði, Jón Þorleifsson úr Loðmundarfirði, Arni Steinsson úr Borgarfirði, Kr. Kristjánsson úr Fellum, Guttormur Vígfús- son úr Fijótsdal, sr. Einar Þórðarson úr Jökul- dal, Einar Sölvason úr Hlið og Vald. Magnús- son af Ströndum. En ekki mættu Þór. Jónsson úr Hjaltastaðaþinghá, Sigm. Jónsson úr Túngu cg Ol. Davíðsson úr Vopnafirði. Auk venjulegra reikningsskila er þetta hið helsta er fram fór á fundinum: Birt amtsbrjef. dags. 29. júlí f. á. um það að amtsráðið á síðasta aðalfundi sínum hafi eigi fundið ástæðu til að taka það til íhug- unar, hvort það ætti að taka að sjer yfirstjórn Búnaðarskólans á Eiðum eða ekki, þar sem sýsltinefnd Suður-múlasýslu hafði tjáð sig því mótfallna. Samþykkt, að Vopnafjarðarhreppur mætti kaupa I,jg hdr. úr Eyvindarstöðum fyrir 188 kr. Neitað að lækka útsvar á verslun 0r. & Wullfs á Vopnafirði. Þetta var hin eina út- svarskæra, er barst sýslunefndinni. Sýslunefndin veiiti meðmæli sín til þess að Andr. kaupm. Rasmussen á Seyðisfirði feingi leyfi til að reka sveitaverslun í Gunnólfsvfk í Skcggjastaðahreppi. Sömuleiðis mælti hún með því, að H Udór Benediktsson á Klaustri í Fljótsdal og Eiríkur hreppstjóri Einarsson t' Bót í Túngu feingju heiðurslaun úr styrktarsjóði Kristjáns konúngs IX. fyrir unnar jarðabætur og húsabætur. Samþ. að vcita 100 kr. yfirstandandi ár úr sýslusjóði til iframhalds rannsóknum á berkla- veiki í kúm. Lagt fram amtsbrjef um að fastákveða að- seturstjði hjeraðslækna og er þar óskað eftir áliti sýslunefndarinnar um það, hvort ekkimundi heppile^ast að lc:ggja til einhverjar landsjóðs- jarðir fyrir læknissetur og hverjar kynnu að vera heppilegastar til þess, ennfremur hvort ekki sje ástæða til þess að reyna smátt og smátt að útvega landsjóði til kaups eða í skiftum fyrir aðrar jarðir, jörð, sem lægi hent- uglega fyrir læknissetur. Nefndin vildi, að föst læknasetur yrði ákveðin á landssjóðsjörð- um og benti á Hrafnkelsstaði, sem er lands- sjóðseign, handa Fljótsdalshjeraðslækni og á Stórasteinsvað handa Uthjeraðslækni, en það er eign Túnguhrepps og vildi nefndin fá skifti á því og landssjóðsjörðinni Brekku í sömu sveit. Samþ. að sýslan ábyrgist 400 kr. lán úr viðlagasjóði handa Árna hreppstjóra Steinssynj í Borgarfirði til húsabóta. Einnig 300 kr. lán úr viðlagasjóði handa Eiri'ki verslunarmanni Sigfússyni til Túnræktunar. Sömuleiðis 200 kr. lán úr sama sjóði handa Guðm. Björnssyni á Bakka í Borgarflrði. Hreppsnefnd Borgar- fjarðarhrepps ábyrgist lán þessi gagnvart sýslu- sjóði. Samþ. ný reglugerð um fjallskil og refaveiðar frá nefnd þeirri, sem á síðasta sýslufundi var kosin til að athuga hina fyrri reglugerð. Samþ. að sernja og prenta nýja markaskrá fyrir sýsluna. Sr. Björn Þorláksson sjer um prentunina. Hver markeigandi greiði 25 au. fyrir upptöku marksins í skrána. Nefndin, sem skipuð var til að athuga erindi frá stjórn Búnaðarskólans á Eiðum og beiðnt j um aukinn fjárstyrk, lagði til: 1) Að skólm- um vcrði veittar 200 kr. styrkur úr sýslusjóði á yfirstandandi ári. 2) Að frestað verði úr- siitum um frumvarp til nýrrar reglugerðar þángað til á sameinuðutn sýslufundi. Báðar tillögurnar samþykktar. Samþ. svohljóðandi áætlun um tekjur og gjöld sýsluvegasjóðsins yfirstandandi ár : Tekiur: 1. í sjóði frá fyrri ári.....kr. 20028 Sýsluvegasjóðsgjald..... - 1000 00 Uiöid: 1. Afborgun og vextir at láni sýsluvegasjóðsins í Lands- bánkanura.......... - 240 00 2. Til aðgerðar á sýsluvegun- um frá Jíossvöllum t Hlíð iiorðu» á Brekknaheiði gegn því að hlutaðeigandi sveitar- sjóðir leggi til vegagerá- anna svo, að samtals nemi eigi miuna en hálfu tillagínu ur sýsluvegasjóðnum (kr. 416,67;............ - S33 33 3. Til óvissra útgjalda .... -____________129 95 Kr. 1200 2ÍS 1200 2S Sainþ. fvohljóðandi áfetlun uni tekjur og gjöld sýslusjóds Norður-múlasýslu: Tekjur : 1. Eftirstöðvar frá fyna ári . kr. 907 00 j 2. Sýslusjóísgjöld úr hreppun- urn............... - 4S93 00 Ojöld : 1. Kosttiaður við sýslutundi . - 50000 2. kittángakostnaður, e.ndur- skoðun reikmngu, prentun sýsiunctnUat'gjoróa o. rt. . . - 15000 3. Aintsjaínaðarsjóðsgjald . . - 2209 46 4. Atoorgun og vextir aftónurn- S40 00 5. Laun yftrsetuivvcnna .... - 72° °° 0. Til Eioaskólans........ - 200 00 7. Til berklaveikisiannsókua 1 kúm.............. - 100 00 8. Til hundahreinsunar .... - ioo 00 9. Til óvissra útyjaida .... 9'4 54 Kr. 5S00 00 5800 00 í kjórstjórn við alþíngiskosningarnar í vor voru kosnir síra Etnar í'orðarson í Hottetgt og Einar Solvason bóndi í Bakkagerói. Sr. Björn Rorlaksssn var endurkosinn til að endurskoða sýslusjóðs- og sýsluvegasjoösreikn- íngana yfirstandandi ár. Sómuleidis var hon- um faltð að endurskoða alþýðustyrktarsjoðs- reikningana. Sýslunefndin lagði á vald oddvita stns ad ákveða, hvar næsti sýslufundur skyidi haldinn. Sýslunefndin fól oddvita sínum að skora á landstjórnina að annast um, að svifferjan á Lagarfljóti vtð Steinsvað komtst á sem allra fyrst. Utn þingkosningarnar. Úr ýmsum áttum. —o— Rotturnar flýja flakið. Úr Hjeraði er skrifað meðal annars: .... »Skrt'tið þykir það hjer um slóðir, að Austri skuli ekki minnast á sr. Einar Jónsson, er

x

Bjarki

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bjarki
https://timarit.is/publication/28

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.